Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 16. prosince 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 16. prosince 2013."— Transkript prezentace:

1 JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 16. prosince 2013

2 1. Předpisy 2. Diplomový seminář I 3. Zadání diplomové práce 4. Změna tématu diplomové práce 5. Obligatorní náležitosti diplomové práce 6. Fakultativní náležitosti diplomové práce 7. Struktura diplomové práce 8. Rešerše literatury 9. Citace 10. Plagiátorství 11. Odevzdání diplomové práce 12. Posudky na diplomovou práci 13. Obhajoba diplomové práce Diplomový seminář JUDr. Radim Boháč Ph.D. 2

3 A. zákon o vysokých školách  § 46 odst. 3 zákona o vysokých školách B. univerzitní předpisy  čl. 2 odst. 4 a čl. 18a Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze  Opatření rektora č. 6/2010 - Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací Diplomový seminář JUDr. Radim Boháč Ph.D. 3

4 C. fakultní předpisy  studenti zapsaní od 1. září 2010  hlava III části II Pravidel pro organizaci studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze  studenti zapsaní do 30. srpna 2010  čl. 11 Pravidel pro organizaci studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (dosavadní znění)  Opatření děkana č. 4/2008, o zadávání, obhajobách a archivaci diplomových prací  Opatření děkana č. 7/2010 – Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací D. katederní předpisy  Pravidla k obhajobě diplomových prací na katedře finančního práva a finanční vědy  Pravidla katedry finančního práva a finanční vědy pro kolokvium z předmětu Diplomový seminář I Diplomový seminář JUDr. Radim Boháč Ph.D. 4

5  kolokvium (6 kreditů) ◦ úvodní přednáška ◦ kolokvium od vedoucího diplomové práce  úvodní přednáška ◦ zimní i letní semestr  kolokvium od vedoucího diplomové práce ◦ předložit nejméně 15 normostran projektu své diplomové práce splňující podmínky stanovené vedoucím diplomové práce, nebo ◦ předložit soutěžní práci v oboru finanční právo nebo finanční věda v rámci soutěže SVOČ Diplomový seminář JUDr. Radim Boháč Ph.D. 5

6  vypisování témat / individuální téma  výběr tématu  diplomový úkol ◦ potvrzení o přijetí tématu ◦ jméno vedoucího práce ◦ výzva k dostavení se na první konzultaci Diplomový seminář JUDr. Radim Boháč Ph.D. 6

7  na základě žádosti studenta  rozhoduje děkan (proděkan) fakulty  souhlas vedoucího diplomové práce a vedoucího katedry  pouze do odevzdání diplomové práce Diplomový seminář JUDr. Radim Boháč Ph.D. 7

8  rozsah ◦ 50 normostran bez anotací a příloh  jazyk ◦ český, slovenský, jiný  titulní stránka ◦ příloha č. 2 opatření č. 4/2008  prohlášení (podepsané) ◦ čl. 4 odst. 2 opatření č. 7/2010  obsah Diplomový seminář JUDr. Radim Boháč Ph.D. 8

9  seznam použité literatury či jiných citovaných zdrojů ◦ seznam použité literatury ◦ seznam použitých internetových zdrojů ◦ seznam použitých právních předpisů ◦ seznam použité judikatury ◦ apod.  abstrakt ◦ český a anglický jazyk  seznam klíčových slov ◦ český a anglický jazyk Diplomový seminář JUDr. Radim Boháč Ph.D. 9

10  poděkování  seznam použitých zkratek  přílohy ◦ seznam příloh Diplomový seminář JUDr. Radim Boháč Ph.D. 10

11  úvod ◦ cíl práce ◦ popis práce ◦ použité metody  kvantitativní výzkum (indukce)  kvalitativní výzkum (dedukce) ◦ literatura  vlastní text práce ◦ členění ◦ obecná (teoretická) část ◦ zvláštní (analytická) část  závěr Diplomový seminář JUDr. Radim Boháč Ph.D. 11

12  vhodné katalogy knihoven  např. ◦ Katalog Národní knihovny  http://aleph.nkp.cz http://aleph.nkp.cz ◦ Centrální katalog Univerzity Karlovy v Praze  http://ckis.cuni.cz http://ckis.cuni.cz ◦ Digitální repozitář (Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna)  www.psp.cz www.psp.cz ◦ další  Odborná knihovna Ministerstva financí  Odborná knihovna České národní banky Diplomový seminář JUDr. Radim Boháč Ph.D. 12

13  mezinárodní normy ◦ ISO 690 a ISO 690-2  www.citace.com www.citace.com ◦ generátor citací  www.evskp.cz www.evskp.cz ◦ metody citování literatury  citace právních předpisů Diplomový seminář JUDr. Radim Boháč Ph.D. 13

14  diplomová práce je zcela nebo zčásti opsána z veřejně dostupných zdrojů bez udání zdroje  neprospěl/a  disciplinární řízení  kontrola systémem theses.cz ◦ automatická ◦ na vyžádání ◦ protokol o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce Diplomový seminář JUDr. Radim Boháč Ph.D. 14

15  v tištěné podobě ◦ tři vyhotovení  v elektronické podobě ◦ prostřednictvím SIS ◦ formát PDF  nesoulad podob – disciplinární řízení  termín - pravidla katedry ◦ nejdříve po šesti měsících od jejího zadání ◦ listopad ◦ březen ◦ červen Diplomový seminář JUDr. Radim Boháč Ph.D. 15

16  posudek vedoucího práce  oponentský posudek  obsah posudku ◦ příloha č. 3 opatření č. 4/2008 ◦ vzor katedry  lhůta pro vypracování 40 dnů po odevzdání  vložení do SIS nejméně 5 dnů před obhajobou Diplomový seminář JUDr. Radim Boháč Ph.D. 16

17  přihláška k obhajobě  termíny obhajob ◦ do 90 dnů po odevzdání ◦ pravidla katedry  leden – polovina února  polovina května – červen  září  lhůta pro konání obhajoby ◦ začátek ◦ konec  veřejnost obhajoby  možnost nejvýše dvakrát opakovat Diplomový seminář JUDr. Radim Boháč Ph.D. 17

18 JUDr. Radim Boháč, Ph.D. odborný asistent katedry finančního práva a finanční vědy PF UK nám. Curieových 7 116 40 Praha 1 email: bohac@prf.cuni.czbohac@prf.cuni.cz www.radimbohac.cz www.radimbohac.cz tel.: +420221005530 Diplomový seminář JUDr. Radim Boháč Ph.D. 18


Stáhnout ppt "JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 16. prosince 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google