Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metodický kurz k Bakalářskému projektu 1 Diplomovému projektu 1 Garant programu: Mgr. Štěpán Blahůšek Lektor: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA Odborný asistent.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metodický kurz k Bakalářskému projektu 1 Diplomovému projektu 1 Garant programu: Mgr. Štěpán Blahůšek Lektor: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA Odborný asistent."— Transkript prezentace:

1 Metodický kurz k Bakalářskému projektu 1 Diplomovému projektu 1 Garant programu: Mgr. Štěpán Blahůšek Lektor: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA Odborný asistent KM FES VŠFS Vedoucí akademický pracovník - Most

2 1)Rozhodnutí a pokyny VŠFS, o.p.s., literatura ve vztahu k ZP. 2)Zásady spolupráce s vedoucím ZP, konzultantem (zadání ZP, Rozvrh konzultací s vedoucím ZP). 3)Formální náležitosti ZP, dle Rozhodnutí rektorky č. 66/2009 Bakalářské a diplomové práce na VŠFS – „nová šablona ZP“; Metodický pokyn prorektora pro vzdělávací činnost a vnější vztahy č. 9/2009. 4)Odborná úroveň ZP (BP, DP). 5)Citáty, parafráze, citace, poznámky a metody jejich uvádění v ZP. 6)Test na podobnost, Archív ZP, Úschovna. 7)Náležitosti obhajoby ZP (zadání ZP, teze ZP, prezentace ZP, hodnocení ZP, otázky oponenta ZP). 8)DOTAZY a ODPOVĚDI 2 jaromirtichy@volny.cz+420 733 124 051Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA Obsah konzultace:

3 Rozhodnutí rektorky č. 66/2009. Bakalářské a diplomové práce na VŠFS. 1.10.2009. Praha : VŠFS, o.p.s., 2009. Dostupné na WWW:. Metodický pokyn prorektora pro vzdělávací činnost a vnější vztahy č. 9 / 2009. Metodika pro vypracování bakalářské a diplomové práce v akademickém roce 2009/2010. 1.10.2009. Praha : VŠFS, o.p.s., 2009. Dostupné na WWW:. –Samostatná příloha: Zadání bakalářské / diplomové práce metodicky_pokyn_PRVCVV_c._9_zadani_zaverecne_prace –Samostatná příloha: Šablona bakalářské / diplomové práce metodicky_pokyn_PRVCVV_c._9_sablona_zaverecne_prace (K dispozici v IS – Úřední deska VŠFS – vnitřní předpisy / Instrukce prorektora pro vzdělávací činnost a vnější vztahy.) 3 1. Pokyny VŠFS, o.p.s. jaromirtichy@volny.cz+420 733 124 051Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

4 Metodické doporučení č. 2/2010-11 k předmětům Bakalářský a Diplomový projekt 1 a 2 v AR 2010/2011 Dodatek k Metodickému pokynu prorektora pro vzdělávací činnost a vnější vztahy č. 9/2009. Metodika pro vypracování bakalářské a diplomové práce v akademickém roce 2009/2010. 3.12.2010. Praha : VŠFS, o.p.s., 2010. Dostupné na WWW:.https://is.vsfs.cz/auth/do/6410/predpisy/531213/2496784/metodicke_doporuceni_c_ 2-2010-11_BP_DP__1_2_B9_N9_21.11.2010.pdf Termíny, postup a organizace vypracování závěrečných prací studentů B9, N9 v akademickém roce 2010/2011 - Zimní semestr 2010 1.Cílem předmětů B_BP_1 a N_DP_1 je, aby student samostatně vypracoval text teoretické části ZP a s využitím zvolené metody zkoumání problémů tématu práce stanoveného v Zadání dospěl k relevantním odborným východiskům a dílčím výsledkům podmiňujících splnění cíle ZP vytčeného v jejím Úvodu. 2.Tyto předměty jsou zakončeny zápočtem, který uděluje vždy vedoucí ZP a to nejpozději do konce zkouškového období zimního semestru, do 6. 2. 2011. 4 1. Pokyny VŠFS, o.p.s. na AR jaromirtichy@volny.cz+420 733 124 051Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

5 3.Výuka v BP_1, DP_1 má formu individuálních konzultací studenta s vedoucím práce podle časového plánu v Zadání ZP. Student v průběhu zimního semestru dopracuje Teoreticko metodologickou část ZP, kterou předkládá jako podmínku k udělení zápočtu vedoucímu práce v rozsahu min. 10 s. pro BP (20 s. pro DP) nejpozději v průběhu zkouškového období zimního semestru 3. 1. – 6. 2. 2011. 4.Zápočet uděluje vedoucí závěrečné práce na základě: –splnění rozvrhu konzultací s vedoucím závěrečné práce v semestru podle Zadání, –předložení vypracovaného textu Teoreticko metodologické části ZP, –zápočtu z předmětu Bakalářský/Diplomový seminář, uděleného příslušným vedoucím semináře na základě schváleného Zadání a Úvodu ZP. 5.K udělení zápočtu z B_BP_1, N_DP_1 je student dále povinen předložit vedoucímu práce minimálně v elektronické podobě všechny dosud vypracované části ZP a doložit stav rozpracování tématu ZP, včetně příloh. Zjištěný stav zapíše vedoucí práce studentovi do Zadání ZP, pořídí si kopii zápisu a současně s udělením zápočtu z BP_1 (DP_1) uloží studentovi další postup dopracování textu a dokončení ZP. 6.Zápočet z předmětů B_BP_1 a N_DP_1 v zimním semestru je předpokladem pro vstup do předmětů B_BP_2 a N_DP_2 v následujícím letním semestru. 5 1.Pokyny VŠFS, o.p.s. Metodické doporučení č. 2/2010-11 v AR 2010/2011 jaromirtichy@volny.cz+420 733 124 051Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

6 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/11/3180956/slides/slide_6.jpg", "name": "

7 TICHÝ, J., NETOLICKÝ, V. Příprava, tvorba a hodnocení bakalářských a diplomových prací. [CD-ROM]. Vyd. první. Praha : Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., v edici EUPRESS, 2009. 219 s. ISBN 978-80-7408-001-2. Dostupné na WWW:. Kapitoly: –POŽADAVKY NA KONEČNOU PODOBU ZÁVĚREČNÉ PRÁCE –PŘÍPRAVA, TVORBA A HODNOCENÍ ZP – VĚDECKÉ METODY –FORMÁLNÍ PODOBA BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE –GRAMATICKÁ ÚPRAVA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE –TABULKY A OBRÁZKY V TEXTU –VYUŽITÍ TECHNICKÝCH MOŽNOSTÍ PC PŘI ÚPRAVĚ TEXTU –CITACE ODBORNÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ –LITERATURA 7 1. Literatura jaromirtichy@volny.cz+420 733 124 051Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

8 8 1. Literatura: jaromirtichy@volny.cz+420 733 124 051Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

9 9 1. Literatura: jaromirtichy@volny.cz+420 733 124 051Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

10 student/ka lektor Bse, Dse, (DSO pilotně LS2010) vedoucí ZP (projekt 1, projekt 2), konzultant/i ZP, oponent ZP, Fáze schvalování a kontrol (téma ZP, zadání ZP, externí vedoucí nebo oponent, udělování zápočtů, test plagiátorství, kontrola podobnosti elektronické a tištěné verze, hodnocení vedoucím a oponentem ZP, hodnocení komisí). 10 2. Klíčové osobnosti ZP jaromirtichy@volny.cz+420 733 124 051Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

11 11 2. Zásady spolupráce s vedoucím ZP, konzultantem (zadání ZP, Rozvrh konzultací s vedoucím ZP) jaromirtichy@volny.cz+420 733 124 051Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA Osnova závěrečné práce (struktura tématu, stručný obsah) Odborná literatura (minimálně 5 titulů u BP a 8 u DP, včetně cizojazyčné) Rozvrh konzultací s vedoucím ZP: (minimálně 8 termínů po dobu vypracování ZP) Podpisy – student/ka, vedoucí práce, vedoucí katedry Záznam o provedených konzultacích s vedoucím závěrečné práce Stav přípravy závěrečné práce na závěr předmětu BP1, resp. DP1 Důraz je kladen na studentův originál zadání ZP

12 12 2. Rozvrh konzultací s vedoucím ZP jaromirtichy@volny.cz+420 733 124 051Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA Rozvrh konzultací s vedoucím diplomové práce: (minimálně 8 termínů po dobu vypracování ZP) Březen 2009zadání ZP Červen 2009úvod, část teoretické části Říjen 2009teoretická část Listopad 2009teoretická část, praktická část Prosinec 2009finální teoretická část, praktická část Únor 2010praktická část Březen 2010praktická část, finální formální podoba ZP Duben 2010odevzdání ZP, teze ZP, prezentace ZP Záznam o provedených konzultacích s vedoucím závěrečné práce: 03/2009100 % dle rozvrhupodpis vedoucího ZP

13 šablona (*.dot/dotx) × vzor textu (*.doc/docx) × návod textu (*.doc/docx) 13 3. Formální náležitosti ZP – „šablona ZP“ jaromirtichy@volny.cz+420 733 124 051Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

14 Formální změny: –V „Prohlášení“ je doplněna věta „Prohlašuji, že svázaná a elektronická podoba závěrečné práce jsou shodné.“ –Změňte číslování v ZP Jak začít číslovat ZP na straně za obsahem číslem 7? Je potřeba zrušit číslování v dokumentu, potom za obsah vložit konec oddílu (Rozložení stránky / Vzhled stránky / Konce / Další stránka). Kurzor mít v novém oddílu za Obsahem a vložit číslování stran, včetně první (pro tento oddíl) a volbou propojit s předchozím – první fáze. Druhá fáze v prvním oddílu vymazat číslování, klidně delete. Obsahové změny: –obsahově se požadavky výrazně nemění 14 3. Změny plynoucích z Rozh. rektorky č. 66/2009 – „nová šablona ZP“ jaromirtichy@volny.cz+420 733 124 051Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

15 obrázky, fotografie, schémata, tabulky, grafy, diagramy, mapy, vzorce a jiné do textu vložené prvky, přispívá k objasnění smyslu textu, číslovat a popisovat tak, aby byl odkaz k nim v textu jednoznačný, umístěny na střed stránky, výstižný název (titulek) je umístěn nad objektem, zdroj informací ihned pod objektem. Součástí může být také legenda, na konci práce může být uveden „Seznam obrázků, grafů a tabulek“, vlastní tabulky či grafy, umísťujeme je do textu, kde vysvětlíme postup, označení proměnných, ilustrace by měly být jednoduché, srozumitelné, je třeba pamatovat na možnost pořizovat černobílé kopie (aniž by byla snížena čitelnost ilustrací). 15 3. I lustrace v ZP: jaromirtichy@volny.cz+420 733 124 051Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

16 obrázky, fotografie, schémata, tabulky, grafy, diagramy, mapy, vzorce Graf 3: Čas věnovaný mediálním aktivitám za týden - ve věkové skupině 15-30 let 16 3. I lustrace v ZP Zdroj: ČSÚ 2007 jaromirtichy@volny.cz+420 733 124 051Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

17 obrázky, fotografie, schémata, tabulky, grafy, diagramy, mapy, vzorce Zdroj: ČSÚ 2007 17 3. I lustrace v ZP jaromirtichy@volny.cz+420 733 124 051Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

18 Odborná úroveň bakalářské práce Zpracováním BP student prokazuje, že se umí samostatně orientovat ve studovaném oboru, eventuálně studijním směru, že studiem získal a v praxi je schopen uplatňovat odpovídající okruh poznatků a metod a zároveň, že je schopen tyto poznatky a metody průběžně obohacovat z dostupné literatury. Zpracovaná BP zároveň svou úrovní dokazuje, že student zvládl základní postupy a etiku tvůrčí práce a že dokázal pracovat s odbornou literaturou (včetně cizojazyčné dle požadavků schválených v Zadání ZP). 18 4. Odborná úroveň BP (norma VŠFS) jaromirtichy@volny.cz+420 733 124 051Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

19 Odborná úroveň diplomové práce DP je završením vysokoškolského studia daného oboru. Je prokázáním skutečnosti, že její autor zvládl teoretické základy a logickou strukturu daného oboru a že v oblasti dané tématikou DP je seznámen se současným stavem a hlavními směry teoretického myšlení. Současně prokazuje schopnost přesného a jednoznačného užívání odborné terminologie, zvládnutí podložené věcné argumentace a znalost aktuálních faktografických dat a informací. Zpracováním DP autor prokazuje svoji schopnost samostatného řešení odborných (teoretických či praktických) problémů s použitím odborné literatury, včetně cizojazyčné, zveřejněných výsledků řešení výzkumných a vývojových úkolů, dostupných údajů a informací. Současně prokazuje znalost a odpovídající užívání základních technických norem pro použití „odkazového aparátu“ a informovanost o soudobé odborné literatuře vztahující se k tématice práce (včetně zahraniční). 19 4. Odborná úroveň DP (norma VŠFS) jaromirtichy@volny.cz+420 733 124 051Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

20 Abstrakt – výtah práce, asi 15 - 20 řádek - stručná charakteristika obsahu dokumentu. V českém jazyce, stejný text také v AJ, nebo NJ. Styl psaní - výstižnost, přehlednost, jasnost, stručnost, přesnost, objektivnost a „čtivost“. Někdy je psán heslovité, telegrafickým stylem. Abstrakt může používat textových formulací ze závěrečné práce, ale jako celek je formulován nově. V Abstraktu by mělo být stručně uvedeno: čím se BP zabývá, proč si myslím, že tato práce má být napsána (vyslovení hypotézy), co je jejím cílem (vymezit cíl, kterému se budu věnovat), /lze vymezit i negativní cíl/, mělo by zde být naznačeno, jaké metody je v práci použito (komparace, dedukce, analýza…). 20 4. Odborná úroveň ZP - Abstrakt jaromirtichy@volny.cz+420 733 124 051Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

21 Úvod definuje obsah práce, obsahuje 4 odstavce: Zdůvodnění zvoleného tématu, nastínění problému, který bude v práci řešen. Charakteristiku současného stavu řešené problematiky v odborných kruzích. Stanovení cíle práce (a hypotéz u DP). –Cíl musí být přesný, exaktně hodnotitelný, měřitelný, atraktivní, reálný, termínovaný (SMART). V závěru práce musí být zhodnocení naplnění stanoveného cíle ZP (a potvrzení či vyvrácení hypotéz u DP). Lze formulovat dílčí cíle, nebo hypotézy (u DP je toto povinností). Popis vědeckých metod práce, které k dosažení cíle budou využívány, včetně zdůvodnění jejich výběru. 21 4. Odborná úroveň ZP - Úvod jaromirtichy@volny.cz+420 733 124 051Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

22 Odlišení DP náročnějším cílem práce, postupnými cíli, hypotézou, pracovní hypotézou. Teoreticko-metodologická část obsahuje základní zhodnocení teoretických poznatků, které se vztahují ke zpracovávanému problému. Kompilační podoba může mít podobu literární rešerše. U DP musí být forma literární rešerše obohacena o samostatné zhodnocení. Obsahuje metodu, kterou student zvolil pro zpracování tématu ZP. 22 4. Odborná úroveň ZP - teoretická část jaromirtichy@volny.cz+420 733 124 051Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

23 Aplikační (praktická) část, předložení vlastní koncepce řešení, charakterizovat svůj další pracovní postup a případně zvolené výzkumné metody. Jsou prezentovány: –výsledky vlastního bádání, –analýza a hodnocení těchto výsledků včetně prezentace úvah, polemiky, kritiky, komentářů, návrhů, postřehů apod. Výsledkem této části musí být srozumitelný a vyčerpávající popis vlastního řešení zkoumaného problému (podle zadání tématu ZP). Je vhodné, aby kapitoly této části textu byly ukončovány krátkými dílčími závěry 23 4. Odborná úroveň ZP – praktická část jaromirtichy@volny.cz+420 733 124 051Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

24 Závěr shrnuje získané poznatky získané při studování a řešení dané problematiky (prezentace dedukcí, posouzení kvality výsledků, srovnání s jinými metodami). Prezentace, čeho bylo dosaženo, co se podařilo prokázat a ozřejmit, čím případně student dosavadní stav poznání, obohatil (prezentace výsledků). V Závěru závěrečné práce je autor povinen jasně deklarovat, zda byl splněn stanovený cíl práce. Autor rekapituluje potvrzení či vyvrácení hypotéz a odkazuje na dosažené výsledky. (negativní výsledek je výsledkem) Lze zde uvést i kvantitativní hodnocení, ovšem neměly by se zde opakovat pasáže z hlavního textu, nebo přílišné podrobnosti. 24 4. Odborná úroveň ZP – závěr jaromirtichy@volny.cz+420 733 124 051Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

25 Do přílohy zařazujeme dokumenty, které jsou rozsáhlejší a rušily by souvislý výklad textu, nebo mají jen doprovodný či doplňující charakter. dokumenty, tabulky, grafy aj., převzaté beze změn Přílohy, které nejde svázat (výkres, CD s audio-video záznamem, SW, skeny dotazníků atp.) jsou umístěny na zadní straně desek do pevné kapsy, pošetky. Všechny přílohy musí být uvedeny v obsahu. 25 4. Odborná úroveň ZP – přílohy jaromirtichy@volny.cz+420 733 124 051Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

26 Citace (citát) – v obecné češtině znamená uvedení kratší části jiného textu či výroku, obvykle doslovné. Citaci graficky oddělujeme od okolního textu (např. uvozovkami, kurzívou). Citace (citace díla) – ve vědě má jiný význam – citace je formalizovaný odkaz na určitý výsledek, metodu, či myšlenku v jiné publikaci. K uvedení části jiné publikace, tedy citaci v běžném slova smyslu, obvykle nedochází. Jde tedy o bibliografický odkaz. Bibliografický záznam = bibliografická citace – (reference) souhrn normovaných údajů o citovaném tištěném nebo elektronickém dokumentu, nebo jeho části, umožňující jeho identifikaci a vyhledání. Parafráze – převyprávíme a interpretujeme vlastními slovy části jiného textu. 26 5. Citáty, parafráze, citace, poznámky a metody jejich uvádění v ZP jaromirtichy@volny.cz+420 733 124 051Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

27 Norma ČSN ISO 690 umožňuje tři základní styly odkazů citování v textu na citace zdroje: 1.citování pomocí prvního údaje záznamu a data vydání (tzv. anglosaský způsob, harvardský systém), 2.citování pomocí průběžných poznámek (poznámky pod čarou), 3.citování pomocí metody číselných odkazů (křížové číselné odkazy v závorce) (vancouverský způsob, na VŠFS se nedoporučuje). 27 5. Citáty, parafráze, citace, poznámky a metody jejich uvádění v ZP jaromirtichy@volny.cz+420 733 124 051Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

28 Příklad textu s citacemi: …zatímco mikroekonomie se zabývá chováním individuálních ekonomických subjektů (spotřebitele nebo podniku) za různých okolností nebo situací na dílčím trhu [HELÍSEK, 2002, s. 2], makroekonomie zkoumá zákonitosti fungování hospodářství jako celku a podstatu makroekonomických jevů. [VALENČÍK, 2005, s. 5] Na konci práce je pak uveden soupis bibliografických záznamů (abecedně uspořádaný, záznamy se nečíslují, mohou být zvýrazněny odrážkami). HELÍSEK, M. 2002. Makroekonomie : základní kurs. Praha : Melandrium, 2002. ISBN 80-86175-25-1. VALENČÍK, R.; BEDRETDINOV, R. 2005. Mikroekonomie : (výběr toho nejdůležitějšího). Praha : VŠFS, 2005. ISBN 80-86754-41-3. 28 5. Citování pomocí prvního údaje záznamu a data vydání (tzv. Harvardský systém) jaromirtichy@volny.cz+420 733 124 051Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

29 Příklad textu s citacemi: …Zatímco mikroekonomie se zabývá chováním individuálních ekonomických subjektů (spotřebitele nebo podniku) za různých okolností nebo situací na dílčím trhu 25, makroekonomie zkoumá zákonitosti fungování hospodářství jako celku a podstatu makroekonomických jevů. 26 Citace uvádíme v rámci číselně řazených poznámek pod čarou na téže stránce (v poznámce pod čarou), na konci kapitoly, nebo na konci práce: 25 HELÍSEK, M. Makroekonomie : základní kurs. Praha : Melandrium, 2002. s. 2. 26 VALENČÍK, R.; BEDRETDINOV, R. Mikroekonomie : (výběr toho nejdůležitějšího). Praha : VŠFS, 2005. s. 5. Bibliografické záznamy (bibliografické citace) v Bibliografii/Literatuře: HELÍSEK, M. Makroekonomie : základní kurs. Praha : Melandrium, 2002. ISBN 80-86175-25-1. VALENČÍK, R.; BEDRETDINOV, R. Mikroekonomie : (výběr toho nejdůležitějšího). Praha : VŠFS, 2005. ISBN 80-86754-41-3. 29 5. Citování pomocí průběžných poznámek jaromirtichy@volny.cz+420 733 124 051Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

30 doporučuje využít automatický generátor citací, http://www.citace.com/, a který umožňuje automatickou tvorbu bibliografického záznamu dle platných norem http://www.citace.com/ (pokud nejsou vyplněny všechny povinné údaje o zdroji, generátor vrací chybu a vyžaduje doplnění) nedoporučuje se využívat databáze vytvořených citací, kterou také obsahuje nedoporučuje využívat softwarový nástroj „Vytvoření bibliografie“, který je obsažen v MSO Word 2007, 2010, protože mj. nepokrývá všechny typy dokumentů (zákony, závěrečné práce, atd.). Další generátor: http://vydavatelstvi.vscht.cz/apps/uid_ea-002/http://vydavatelstvi.vscht.cz/apps/uid_ea-002/ 30 5. SW generátory citací: jaromirtichy@volny.cz+420 733 124 051Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

31 31 5. Automatický generátor citací, http://www.citace.com/ jaromirtichy@volny.cz+420 733 124 051Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

32  Landová, 2009, s. 45  LANDOVÁ, Monika. 2009. Logistické systémy nákupu, zásobování a skladování. Most, 2009. 76 s. Bakalářská práce. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Dostupné na www:. 32 5. Citace ZP – pomocí prvního údaje záznamu a data vydání (Harvardský způsob) jaromirtichy@volny.cz+420 733 124 051Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

33  Česko, 2010, s. 12  Česko. 2010. Ministerstvo vnitra České republiky. Úplné znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá z pozdějších změn. In Stejnopisy Sbírky zákonů : Zákony od 30. června 2008. 2010, 12 36, 36 / 2010, s. 370- 456. Dostupný také z WWW:. ISSN 1211-1244. 33 5. Citace zákona – pomocí prvního údaje záznamu a data vydání (Harvardský způsob) jaromirtichy@volny.cz+420 733 124 051Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

34  MPSV, 2010, s. 12  Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. 2009, 16.2.2010 [cit. 2010-02-28]. Národní program Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení : Česká republika. 23 S. Dostupné z WWW:. 34 5. Citace dokumentu ministerstva ČR – dle Harvardského způsobu jaromirtichy@volny.cz+420 733 124 051Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

35 35 6. TEST plagiátorství ZP, Rozh. rektorky č. 60/2009 jaromirtichy@volny.cz+420 733 124 051Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 1. Dokončení ZP v kvalitě umožňující její předložení k obhajobě potvrzuje vedoucí ZP udělením zápočtu na základě: a) předložení vloženého textu ZP ke zveřejnění v Archivu ZP v IS VŠFS studentem, b) porovnání Výpisu podobností tohoto vloženého textu ZP v Archivu ZP v IS VŠFS (viz ikona - funkce „Nalézt podobné dokumenty“ v Archivu ZP v IS VŠFS). Toto udělení zápočtu je podmínkou přijetí ZP a potvrzení přihlášky studenta ke SZZ. 2. Vytištěný formulář Výpisu podobností v Archivu ZP v IS VŠFS přiloží vedoucí ZP k Posudku vedoucího ZP. 3. Vedoucí ZP je zodpovědný za to, že: a) v případě, že vykázaná podobnost vloženého textu ZP ke zveřejnění v Archivu ZP v IS VŠFS je větší nebo rovna 50 %, neudělí studentovi zápočet a podá podnět k disciplinárnímu řízení pro plagiátorství, b) v případě, že vykázaná podobnost vloženého textu ZP ke zveřejnění v Archivu ZP v IS VŠFS je menší než 50 %, vykázané procento podobnosti ZP zapíše do Posudku vedoucího ZP, slovně zhodnotí a zohlední v celkovém hodnocení práce známkou. 4. Pokud vedoucí ZP udělí zápočet přes to, že ZP vykazuje vyšší nebo rovnou 50% podobnost, bude toto jednání vedoucího ZP posuzováno jako pracovně-právní pochybení a řešeno v pracovně-právním kárném řízení a postoupeno k řešení rektorce VŠFS.

36 36 6. TEST plagiátorství ZP jaromirtichy@volny.cz+420 733 124 051Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

37 37 6. TEST plagiátorství ZP jaromirtichy@volny.cz+420 733 124 051Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 1.Zkontrolujte si „svůj text“ (v archívu ZP, nebo v úschovně, kterou má každý student). 2.Doporučuji „svůj text“ po kontrole odstranit. 3.Provádějte průběžnou kontrolu (databáze je doplňována). 4.Pokud zjistíte vyšší procento shody (přibližně 15 %), text upravte. 5.Vyšší procento shody je sporné i v případě řádné citace (viz Rozhodnutí rektorky č. 60/2009).

38 38 7. Náležitosti obhajoby ZP jaromirtichy@volny.cz+420 733 124 051Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 1.zadání ZP, 2.výtisky ZP, 3.teze ZP, 4.prezentace ZP, 5.hodnocení ZP, 6.otázky oponenta ZP. vystupování studenta znalost práce a posudků – příprava na otázky výsledná klasifikace – soubor mnoha faktorů

39 39 7. Hodnotící formuláře - Posudek ZP jaromirtichy@volny.cz+420 733 124 051Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

40 stručně shrnuté hlavní výsledky práce, nebo základní myšlenky práce. Titulní list (nadpis Teze ………………. práce) Řádkování i písmo jako v ZP Okraje nemusí být jako do vazby Formální úprava titulního listu a textu je podobná úpravě závěrečné práce Jméno oponenta nedopisovat. Teze BP/DP se odevzdávají ve čtyřech výtiscích zároveň se závěrečnou prací a dalšími dokumenty, v rozsahu 3 – 4 stran textu (pouze sešité, ne v kroužkové vazbě), obsahující základní záměr a formulace základních závěrů ZP. Formální úprava titulního listu a textu je podobná úpravě závěrečné práce. 40 7. Náležitosti a příprava obhajoby ZP - teze ZP jaromirtichy@volny.cz+420 733 124 051Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

41 41 7. Prezentace ZP jaromirtichy@volny.cz+420 733 124 051Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

42 DOTAZY a ODPOVĚDI Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA Odborný asistent KM FES VŠFS Vedoucí akademický pracovník - Most Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. studijní středisko Most ulice Pionýrů 2806, 434 01 Most mob.: +420 733 124 051 e-mail: jaromirtichy@volny.cz 42 8. DOTAZY a ODPOVĚDI jaromirtichy@volny.cz+420 733 124 051Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

43 43 Děkuji za Vaši pozornost jaromirtichy@volny.cz+420 733 124 051Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA


Stáhnout ppt "Metodický kurz k Bakalářskému projektu 1 Diplomovému projektu 1 Garant programu: Mgr. Štěpán Blahůšek Lektor: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA Odborný asistent."

Podobné prezentace


Reklamy Google