Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JAK NAPSAT ZÁVĚREČNOU PRÁCI

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JAK NAPSAT ZÁVĚREČNOU PRÁCI"— Transkript prezentace:

1 JAK NAPSAT ZÁVĚREČNOU PRÁCI
Metodický kurz JAK NAPSAT ZÁVĚREČNOU PRÁCI Garant programu: Mgr. Štěpán Blahůšek Lektor: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA Odborný asistent KRP FES VŠFS Pedagogické oddělení - Vedoucí akademický pracovník - Most Praha: Mgr. a Bc. 4. a E :00-20:00

2 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
Obsah kurzu: Interní pokyny VŠFS, o.p.s., literatura ve vztahu k ZP, systém prerekvizit a zápočty. Sylabus Bse/Dse, ukončení Bse/Dse, BP-1/DP-1, BP-2/DP-2. Zásady spolupráce s vedoucím ZP, konzultantem (zadání ZP, Rozvrh konzultací s vedoucím ZP). Odborná úroveň ZP (BP, DP, cíl práce). Formální náležitosti ZP. Test na podobnost, Archív ZP, Úschovna. DOTAZY a ODPOVĚDI 2 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 2

3 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
1. Pokyny VŠFS, o.p.s. Studijní a zkušební řád VŠFS Praha: VŠFS, o.p.s., Dostupné na WWW: < Čl. 8, Bakalářská a diplomová práce: 3. Změna tématu práce je možná pouze se souhlasem vedoucího katedry. 5. Vedoucí práce i oponent odevzdají „posudek“ nejpozději 14 dnů před konáním obhajoby práce v souladu s organizací daného akademického roku a jejích dodatků. Katedra zajistí vložení posudků do IS VŠFS (Archivu závěrečné práce), se kterými se mohou studenti seznámit nejpozději 5 dnů před termínem obhajoby. 6. Oponent ve svém posudku uvede zejména, zda práce splňuje obsahové a formální požadavky, které jsou na ni kladeny, zda práce obsahuje závažné nedostatky, a které to jsou, a otázky k obhajobě. Posudek musí obsahovat explicitní vyjádření, zda práci doporučuje k obhajobě či nikoli a celkové hodnocení známkami „výborně“ (1), „velmi dobře“ (2) nebo „dobře“ (3), „nevyhověl“ (4). 7. Vedoucí práce ve svém posudku navrhne celkové hodnocení práce známkami „výborně“ (1), „velmi dobře“ (2) nebo „dobře“ (3), vzhledem k tomu, že přijetí práce k obhajobě schválil udělením zápočtu předmětu BP 2 nebo DP 2. Vedoucí práce je povinen provést kontrolu původnosti práce prostřednictvím databáze kvalifikačních prací. 3 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 3

4 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
1. Pokyny VŠFS, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 66/2009. Bakalářské a diplomové práce na VŠFS Praha: VŠFS, o.p.s., Dostupné na WWW: < Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Témata a zadání bakalářské a diplomové práce 3. Odborná úroveň bakalářské práce 4. Odborná úroveň diplomové práce 5. Zpracování bakalářské a diplomové práce 6. Odkazy a citace 7. Závěrečná a přechodná ustanovení 8. Příloha Samostatná příloha: Metodika pro vypracování bakalářské a diplomové práce (Metodický pokyn prorektora pro vzdělávací činnost a vnější vztahy) 4 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 4

5 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
1. Pokyny VŠFS, o.p.s. Metodický pokyn prorektora pro vzdělávací činnost a vnější vztahy č. 4 / Metodika vypracování bakalářské a diplomové práce pro studenty skupin B11/N Praha: VŠFS, o.p.s., Dostupné na WWW: < Samostatné přílohy: A. Zadání bakalářské / diplomové práce B. Šablona bakalářské / diplomové práce C. Bibliografické citace – návody a příklady D. Studentská šetření pro potřeby závěrečné práce E. Vzor posudku vedoucího bakalářské / diplomové práce F. Vzor posudku oponenta bakalářské / diplomové práce 5 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 5

6 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
1. Pokyny VŠFS, o.p.s. Metodický pokyn prorektora pro vzdělávací činnost a vnější vztahy č. 4 / Metodika vypracování bakalářské a diplomové práce pro studenty B12 a N Praha: VŠFS, o.p.s., Dostupné na WWW: < Samostatné přílohy v IS: A. Zadání bakalářské/diplomové práce B. Šablona bakalářské / diplomové práce (vč. šablony potisku vazby) C. Bibliografické citace – návody a příklady D. Studentská šetření pro potřeby závěrečné práce E. Vzor posudku vedoucího bakalářské/diplomové práce F. Vzor posudku oponenta bakalářské/diplomové práce 6 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 6

7 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
1. Pokyny VŠFS, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 60/2009 Rozhodnutí o zajištění kvality obhajoby bakalářské a diplomové práce Praha: VŠFS, o.p.s., 2009. 1. Dokončení ZP v kvalitě umožňující její předložení k obhajobě potvrzuje vedoucí ZP udělením zápočtu na základě: a) předložení vloženého textu ZP ke zveřejnění v Archivu ZP v IS VŠFS studentem, b) porovnání Výpisu podobností tohoto vloženého textu ZP v Archivu ZP v IS VŠFS. Toto udělení zápočtu je podmínkou přijetí ZP a potvrzení přihlášky studenta ke SZZ. 2. Vytištěný formulář Výpisu podobností v Archivu ZP v IS VŠFS přiloží vedoucí ZP k Posudku vedoucího ZP. Po provedení kontrol potvrdí vedoucí práce operaci v IS tlačítkem „Provedena kontrola práce“ a vytištěný formulář Výpisu podobností z IS odevzdá (vloží do výtisku ZP) na oborové katedře nejpozději 14 dní před konáním obhajoby. (PRVCVV_4_2012_2013) 3. Vedoucí ZP je zodpovědný za to, že: a) v případě, že vykázaná podobnost vloženého textu ZP ke zveřejnění v Archivu ZP v IS VŠFS je větší nebo rovna 50 %, neudělí studentovi zápočet a podá podnět k disciplinárnímu řízení pro plagiátorství, b) v případě, že je menší než 50 %, hodnotu zapíše do Posudku vedoucího ZP, slovně zhodnotí a zohlední v celkovém hodnocení práce známkou. 4. Pokud vedoucí ZP udělí zápočet přes to, že ZP vykazuje vyšší nebo rovnou 50% podobnost, bude toto jednání vedoucího ZP posuzováno jako pracovně-právní pochybení a řešeno v pracovně-právním kárném řízení a postoupeno k řešení rektorce VŠFS. 7 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 7

8 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
1. Doporučené materiály v DSO < 8 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 8

9 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
1. Doporučené materiály v DSO < 9 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 9

10 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
1. Literatura TICHÝ, J., NETOLICKÝ, V. Příprava, tvorba a hodnocení bakalářských a diplomových prací. [CD-ROM]. Vyd. první. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., v edici EUPRESS, s. ISBN Dostupné na WWW: < Kapitoly: POŽADAVKY NA KONEČNOU PODOBU ZÁVĚREČNÉ PRÁCE PŘÍPRAVA, TVORBA A HODNOCENÍ ZP – VĚDECKÉ METODY FORMÁLNÍ PODOBA BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE GRAMATICKÁ ÚPRAVA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE TABULKY A OBRÁZKY V TEXTU VYUŽITÍ TECHNICKÝCH MOŽNOSTÍ PC PŘI ÚPRAVĚ TEXTU CITACE ODBORNÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ LITERATURA 10 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 10

11 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
1. Literatura: 11 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 11

12 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
1. Literatura: 12 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 12

13 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
2. Sylabus předmětu BSe, DSe Název tematického celku I.: Význam a úroveň závěrečné práce, volba tématu, zpracování Zadání závěrečné práce Význam ZP a požadavky na odbornou úroveň ZP. Postup při výběru tématu ZP. Obecná struktura ZP. Metodika zpracování Zadání ZP s Osnovou a Odbornou literaturou. Metodika vypracování úvodu ZP. Etika tvůrčí práce. Možnosti is.vsfs a jejich využití při zpracování a odevzdání ZP. Prezentace interních norem VŠFS ve vztahu k ZP. Název tematického celku II.: Metody studentské odborné práce, metody a cíle vypracování závěrečné práce Metody odborné práce. Výběr metod studentské odborné práce pro zpracování ZP. Význam a zpracování teoretické části ZP. Význam a zpracování praktické části ZP. Název tematického celku III.:  Forma závěrečné práce, literární zdroje a hlavní kapitoly Formální podoba ZP. Práce s literárními prameny, citáty, odkazy na citace, citace. Autorská práva. Význam a zpracování Závěru ZP. Průběh hodnocení a obhajoby ZP. 13 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 13

14 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
2. Pomocné materiály www k BSe, DSe www stránky, které jsou využitelné pro Bakalářské a Diplomové semináře: Jak na citace - Příprava ZP a odborných vědeckých publikací – pomůcky -   dostupné také ze stránek knihovny VŠFS 14 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 14

15 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
2. Zakončení Bse/DSe Předmět je zakončen zápočtem, který uděluje lektor semináře. 2011/2012 i 2012/ Požadavkem na ukončení předmětu je vypracování Zadání ZP v písemné formě a s podpisem vedoucího ZP a první verze Úvodu (s podpisem vedoucího ZP). od do se studenti přihlašují, kontaktují, konzultují do žádost o vlastní téma ZP zdůvodněná vedoucím ZP, VK rozhodne do , – vedoucí potvrdí, nebo odhlásí studenta od tématu v IS Zadání ZP, s podpisem vedoucího ZP do učiteli BSe/Dse, do odevzdání 3 výtisků Zadání ZP na schválení VK, Podepsané Zadání ZP si student vyzvedne 1 výtisk na katedře (studijním středisku) do Žádost o prodloužení termínu odevzdání zadání ZP musí být doporučená vedoucím ZP, schvaluje VK. (žádost je zpoplatněna) (viz PRVCVV č. 4 / Metodika vypracování BDP pro studenty skupin B11/N11) i (viz PRVCVV č. 4 / Metodika vypracování BDP pro studenty skupin B12/N12) 15 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 15

16 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
2. Zakončení BP-1/DP-1 Předmět je zakončen zápočtem, který uděluje vedoucí ZP. Cílem BP1, resp. DP1 je, aby student v průběhu 5., resp. 3 semestru samostatně vypracoval ZP v základních částech obsahu, včetně splnění cíle (vyřešení problému) vytyčeného v Úvodu ZP. (ROZH , 5.5) Student vypracuje obecnou část ZP, kterou předkládá jako podmínku k udělení zápočtu vedoucímu práce v rozsahu min. 10 normovaných stran pro bakalářskou, resp. 20 normovaných stran pro diplomovou práci (PRVCVV ) Zápočet je předpokladem pro vstup do předmětů BP_2/DP_2. 2011/2012 udělení zápočtu nejpozději do nejpozději do (čl. 7). Studenti mají povinnost získat zápočet nejpozději do (čl. 9), přičemž tento termín je možno prodloužit (VK) do do na základě žádosti studenta doporučené vedoucím ZP. Studentům, kteří výše uvedený termín nesplní, nebude umožněno složit státní závěrečné zkoušky v řádném termínu (červen 2013). (viz PRVCVV č. 4 / Metodika vypracování bakalářské a diplomové práce pro studenty skupin B11/N11) 2012/2013 udělení zápočtu nejpozději do nejpozději do (čl. 7). Studenti mají povinnost získat zápočet nejpozději do (čl. 9), přičemž tento termín je možno prodloužit (VK) do do na základě žádosti studenta doporučené vedoucím ZP. Studentům, kteří výše uvedený termín nesplní, nebude umožněno složit státní závěrečné zkoušky v řádném termínu (červen 2014). (viz PRVCVV č. 4 / Metodika vypracování bakalářské a diplomové práce pro studenty skupin B10/N10) 16 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 16

17 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
2. Zakončení BP-2/DP-2 Předmět je zakončen zápočtem, který uděluje vedoucí ZP. Cílem BP2, resp. DP2 je, aby student v průběhu posledního semestru v nejvyšší kvalitě dopracoval a dokončil text práce a ve stanoveném termínu odevzdal ZP k oponentnímu řízení pro obhajobu u státní závěrečné zkoušky. (ROZH , 5.6). 2011/ Požadavkem na ukončení předmětu je předložení definitivní, tištěné svázané verze textu ZP. (odevzdání do , prodloužení do rozhodnutím děkana/proděkana na základě zpoplatněné žádosti studenta a doporučení vedoucího oborové katedry) /žádost je zpoplatněna dle rozhodnutí rektorky/ (viz Metodický pokyn prorektora pro vzdělávací činnost a vnější vztahy č. 4 / Metodika vypracování bakalářské a diplomové práce pro studenty skupin B11/N11) 2012/ Požadavkem na ukončení předmětu je předložení definitivní, tištěné svázané verze textu ZP. (odevzdání do , prodloužení do rozhodnutím děkana/proděkana na základě zpoplatněné žádosti studenta a doporučení vedoucího oborové katedry) /žádost je zpoplatněna dle rozhodnutí rektorky/ (viz Metodický pokyn prorektora pro vzdělávací činnost a vnější vztahy č. 4 / Metodika vypracování bakalářské a diplomové práce pro studenty skupin B12/N12) 17 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 17

18 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
2. Zakončení BP-2/DP-2 Předmět je zakončen zápočtem, který uděluje vedoucí ZP. Cílem BP2, resp. DP2 je, aby student v průběhu posledního semestru v nejvyšší kvalitě dopracoval a dokončil text práce a ve stanoveném termínu odevzdal ZP k oponentnímu řízení pro obhajobu u státní závěrečné zkoušky. (ROZH , 5.6). ZP udělením zápočtu z předmětu B_BP_2, resp. N_DP_2 na základě: předložení elektronického originálu ZP v Archivu ZP v IS, předložení výtisku Výpisu podobností originálu ZP, provedení kontroly podobnosti originálu ZP v Archivu ZP v IS (viz ikona funkce „Nalézt podobné dokumenty“), předložení tištěné verze originálu ZP v knižní vazbě. Zápočet je podmínkou přijetí ZP a potvrzení přihlášky studenta ke státní závěrečné zkoušce. (viz Metodický pokyn prorektora pro vzdělávací činnost a vnější vztahy č. 4 / Metodika vypracování bakalářské a diplomové práce pro studenty skupin B12/N12) 18 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 18

19 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
2. Odevzdání BP/DP Přijetí ZP na oborové katedře je podmíněno: předložením výtisku z Kontroly studia v IS o udělení zápočtu z B_BP_2, resp. N_DP_2, /předložením záznamu o udělení zápočtu z B_BP_2, resp. N_DP_2 ve výkazu o studiu/ vložením elektronického originálu ZP (vč. anotace a klíčových slov) do Archivu ZP v IS (rozsáhlé přílohy se vkládají jako samostatný soubor), odevzdáním 1 výtisku ZP v knižní vazbě a 2 výtisků v termovazbě, odevzdáním 1 kontrolního výtisku prezentace ZP pro obhajobu v programu MS PowerPoint ve formátu „tři snímky na stránku“ v max. rozsahu 8 snímků (vč. snímku pro otázky oponenta). /odevzdáním 4 výtisků prezentace ZP v programu MS Powerpoint ve formátu „tři snímky na stránku/ odevzdáním studentova výtisku Zadání ZP doplněného o záznamy vedoucího práce o povinných konzultacích v průběhu zpracování ZP. /není v PRVCVV / (viz Metodický pokyn prorektora pro vzdělávací činnost a vnější vztahy č. 4 / Metodika vypracování bakalářské a diplomové práce pro studenty skupin B12/N12) 19 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 19

20 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
3. Klíčové osobnosti ZP student/ka lektor Bse, Dse, (SO) vedoucí ZP (projekt 1, projekt 2), katedra sociologie (Studentská šetření pro potřeby závěrečných prací - Takto zpracovaný projekt bude předložen vedoucímu práce, který může požádat Katedru sociologie o jeho posouzení. Vedoucí práce by měl rozhodnout, zda navrhovaný postup je přijatelný.) konzultant/i ZP, oponent ZP, komise SZZ. Fáze schvalování a kontrol (téma ZP, zadání ZP, externí vedoucí nebo oponent, udělování zápočtů, test plagiátorství, kontrola podobnosti elektronické a tištěné verze, hodnocení vedoucím a oponentem ZP, hodnocení komisí). 20 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 20

21 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
3. Zásady spolupráce s vedoucím ZP, konzultantem (zadání ZP, Rozvrh konzultací s vedoucím ZP) Osnova závěrečné práce (struktura tématu, stručný obsah) Odborná literatura (minimálně 5 titulů u BP a 8 u DP, včetně cizojazyčné) Rozvrh konzultací s vedoucím ZP: (minimálně 8 termínů po dobu vypracování ZP) Podpisy – student/ka, vedoucí práce, vedoucí katedry Záznam o provedených konzultacích s vedoucím závěrečné práce Stav přípravy závěrečné práce na závěr předmětu BP1, resp. DP1 Důraz je kladen na studentův originál zadání ZP 21 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 21

22 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
3. Zásady spolupráce s vedoucím ZP, konzultantem (zadání ZP, Rozvrh konzultací s vedoucím ZP) Osnova závěrečné práce (Struktura tématu, Stručný obsah). 22 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 22

23 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
3. Rozvrh konzultací s vedoucím ZP Rozvrh konzultací s vedoucím diplomové práce: (minimálně 8 termínů po dobu vypracování ZP) Záznam o provedených konzultacích s vedoucím závěrečné práce: 03/ % dle rozvrhu podpis vedoucího ZP 23 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 23

24 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
4. Formální náležitosti ZP – „šablona ZP“ šablona (*.dot/dotx) × vzor textu (*.doc/docx) návod textu (*.doc/docx) Dobrá šablona splňuje všechny formální požadavky na ZP. Rozsah BP 40 – 60 stran textu Rozsah DP 70 – 100 stran textu 24 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 24

25 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
4. Odborná úroveň BP (norma VŠFS) Odborná úroveň bakalářské práce Zpracováním BP student prokazuje, že se umí samostatně orientovat ve studovaném oboru, eventuálně studijním směru, že studiem získal a v praxi je schopen uplatňovat odpovídající okruh poznatků a metod a zároveň, že je schopen tyto poznatky a metody průběžně obohacovat z dostupné literatury. Zpracovaná BP zároveň svou úrovní dokazuje, že student zvládl základní postupy a etiku tvůrčí práce a že dokázal pracovat s odbornou literaturou (včetně cizojazyčné dle požadavků schválených v Zadání ZP). Rozhodnutí rektorky č. 66/2009. Bakalářské a diplomové práce na VŠFS Praha: VŠFS, o.p.s., Kapitola 3. 25 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 25

26 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
4. Odborná úroveň DP (norma VŠFS) Odborná úroveň diplomové práce DP je završením vysokoškolského studia daného oboru. Je prokázáním skutečnosti, že její autor zvládl teoretické základy a logickou strukturu daného oboru a že v oblasti dané tématikou DP je seznámen se současným stavem a hlavními směry teoretického myšlení. Současně prokazuje schopnost přesného a jednoznačného užívání odborné terminologie, zvládnutí podložené věcné argumentace a znalost aktuálních faktografických dat a informací. Zpracováním DP autor prokazuje svoji schopnost samostatného řešení odborných (teoretických či praktických) problémů s použitím odborné literatury, včetně cizojazyčné, zveřejněných výsledků řešení výzkumných a vývojových úkolů, dostupných údajů a informací. Současně prokazuje znalost a odpovídající užívání základních technických norem pro použití „odkazového aparátu“ a informovanost o soudobé odborné literatuře vztahující se k tématice práce (včetně zahraniční). Rozhodnutí rektorky č. 66/2009. Bakalářské a diplomové práce na VŠFS Praha VŠFS, o.p.s., Kapitola 4. 26 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 26

27 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
4. Odborná úroveň ZP - Abstrakt Abstrakt – výtah práce, asi řádek - stručná charakteristika obsahu dokumentu. V českém jazyce, stejný text také v AJ, nebo NJ. Styl psaní - výstižnost, přehlednost, jasnost, stručnost, přesnost, objektivnost a „čtivost“. Někdy je psán heslovité, telegrafickým stylem. Abstrakt může používat textových formulací ze závěrečné práce, ale jako celek je formulován nově. V Abstraktu by mělo být stručně uvedeno: čím se BP zabývá, proč si myslím, že tato práce má být napsána (vyslovení hypotézy), co je jejím cílem (vymezit cíl, kterému se budu věnovat), /lze vymezit i negativní cíl/, mělo by zde být naznačeno, jaké metody je v práci použito (komparace, dedukce, analýza…). 27 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 27

28 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
4. Odborná úroveň ZP - Úvod Úvod definuje obsah práce, obsahuje 4 odstavce: Zdůvodnění zvoleného tématu, nastínění problému, který bude v práci řešen. Charakteristiku současného stavu řešené problematiky v odborných kruzích. Stanovení cíle práce (a hypotéz u DP). Cíl musí být přesný, exaktně hodnotitelný, měřitelný, atraktivní, reálný, termínovaný (SMART). V závěru práce musí být zhodnocení naplnění stanoveného cíle ZP (a potvrzení či vyvrácení hypotéz u DP). Lze formulovat dílčí cíle, nebo hypotézy (u DP je toto povinností). Popis metod odborné práce, které k dosažení cíle budou využívány, včetně zdůvodnění jejich výběru. A forma zpracování ZP. 28 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 28

29 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
4. Odborná úroveň ZP - teoretická část Odlišení DP náročnějším cílem práce, postupnými cíli, hypotézou, pracovní hypotézou. Teoretická část obsahuje základní zhodnocení teoretických poznatků, které se vztahují ke zpracovávanému problému. Kompilační podoba má podobu literární rešerše a převažují zde citace. U DP musí být forma literární rešerše obohacena o samostatné zhodnocení. Obsahuje metodu, kterou student zvolil pro zpracování tématu ZP. 29 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 29

30 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
4. Odborná úroveň ZP – praktická část Praktická část, předložení vlastní koncepce řešení, charakterizovat svůj další pracovní postup a zvolené metody zkoumání a řešení. Jsou prezentovány: výsledky vlastního bádání, analýza a hodnocení těchto výsledků včetně prezentace úvah, polemiky, kritiky, komentářů, návrhů, postřehů apod. Výsledkem této části musí být srozumitelný a vyčerpávající popis vlastního řešení zkoumaného problému (podle zadání tématu ZP). Je vhodné, aby kapitoly této části textu byly ukončovány krátkými dílčími závěry. 30 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 30

31 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
4. Odborná úroveň ZP – praktická část Praktická část - miniprojekt V případě, že student použije při řešení problému v ZP sociologických metod (ankety, sondy apod.) musí respektovat standardní výzkumné metody tohoto oboru. Z tohoto důvodu musí být každé dotazníkové šetření, jehož výsledky budou prezentovány v ZP, založeno na „miniprojektu“, který bude mít standardní strukturu „Studentského šetření pro potřeby závěrečné práce“ (viz Přílohu D). Takto zpracovaný projekt bude předložen vedoucímu práce, který může požádat Katedru sociologie o jeho posouzení. Studentům, kteří nebudou respektovat tato pravidla, nebude udělen zápočet z předmětů B_ BP_1, resp. N_DP_1. 31 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 31

32 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
4. Odborná úroveň ZP – závěr Závěr shrnuje získané poznatky získané při studování a řešení dané problematiky (prezentace dedukcí, posouzení kvality výsledků, srovnání s jinými metodami). Prezentace, čeho bylo dosaženo, co se podařilo prokázat a ozřejmit, čím případně student dosavadní stav poznání, obohatil (prezentace výsledků). V Závěru závěrečné práce je autor povinen jasně deklarovat, zda byl splněn stanovený cíl práce (potvrzena, či vyvrácena hypotéza). (musí obsahovat konstatování, zda byl splněn stanovený cíl práce) Autor rekapituluje potvrzení či vyvrácení hypotéz a odkazuje na dosažené výsledky (negativní výsledek je výsledkem) Lze zde uvést i kvantitativní hodnocení, ovšem neměly by se zde opakovat pasáže z hlavního textu, nebo přílišné podrobnosti. 32 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 32

33 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
4. Odborná úroveň ZP – seznam literatury seznam bibliografických záznamů a dalších pramenů (webové stránky) je řazen dle abecedy – nečísluje se (použijí se odrážky, nebo odstavcová mezera). Způsoby uvedení citací v seznamu literatury dle použitého způsobu odkazů na citace: 1. citování pomocí průběžných poznámek (poznámky pod čarou): HELÍSEK, Mojmír. Makroekonomie: základní kurs. Praha: Melandrium, ISBN 2. citování pomocí prvního údaje záznamu a data vydání (tzv. anglosaský způsob, harvardský systém) /vročení/: VALENČÍK, Radim a Rafik BEDRETDINOV Mikroekonomie: (výběr toho nejdůležitějšího). Praha: VŠFS, ISBN 33 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 33

34 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
4. Odborná úroveň ZP – přílohy Do přílohy zařazujeme dokumenty, které jsou rozsáhlejší a rušily by souvislý výklad textu, nebo mají jen doprovodný či doplňující charakter. Na přílohy je odkazováno z textu. Dokumenty, tabulky, grafy aj., převzaté beze změn. Přílohy, které nejde svázat (výkres, CD s audio-video záznamem, SW, skeny dotazníků atp.) jsou umístěny na zadní straně desek do pevné kapsy (pošetky). Všechny přílohy musí být uvedeny v obsahu. Seznam příloh se uvádí v případě více než dvou příloh. Přílohy se odlišují a nadepisují velkými písmeny abecedy (Příloha A, Příloha B apod.). Stránky přílohy jsou číslovány v rámci ZP. Rozsáhlé přílohy se do Archivu ZP v IS vkládají souhrnně zvlášť pod názvem Přílohy bakalářské/diplomové práce. 34 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 34

35 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
4. Ilustrace v ZP: obrázky, fotografie, schémata, tabulky, grafy, diagramy, mapy, vzorce a jiné do textu vložené prvky, přispívá k objasnění smyslu textu, číslovat a popisovat tak, aby byl odkaz k nim v textu jednoznačný, umístěny na střed stránky, výstižný název (titulek) je umístěn nad objektem, zdroj informací ihned pod objektem. Součástí může být také legenda, na konci práce může být uveden „Seznam obrázků, grafů a tabulek“, vlastní tabulky či grafy, umísťujeme je do textu, kde vysvětlíme postup, označení proměnných, ilustrace by měly být jednoduché, srozumitelné, je třeba pamatovat na možnost pořizovat černobílé kopie (aniž by byla snížena čitelnost ilustrací). 35 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 35

36 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
4. Ilustrace v ZP schémata, tabulky, grafy Graf 3: Čas věnovaný mediálním aktivitám za týden - ve věkové skupině let Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Závěrečný účet za rok 2010 : Kapitola 333. MŠMT [online]. [cit ]. s. 11. Dostupné na WWW: < 36 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 36

37 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
4. Ilustrace v ZP obrázky, fotografie, schémata, tabulky, grafy, diagramy, mapy, vzorce Zdroj: ČSÚ 2007 37 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 37

38 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
4. Nedostatky ZP - nedostatky věcné - obsah práce neodpovídá zadání, - název práce neodpovídá obsahu, - nebyl splněn cíl práce, nebyla potvrzena, nebo vyvrácena vyřčená hypotéza, - nebyl stanoven jednoznačný cíl práce, ani hypotéza, - dělení práce (struktura) neodpovídá zadání, - jednotlivé kapitoly nemají požadovanou úroveň a tematicky neřeší problém, - není dodržen princip komplexnosti a systémovosti, - uváděná tvrzení nejsou podepřena argumenty, - nepoužívají se správné termíny, pojmy a pojetí, - závěry vycházejí z příliš malého vzorku, aniž by to bylo uvedeno, - povrchnost, nedůslednost a podceňování či přeceňování faktů, - obrázky, tabulky, grafy atp. nejsou okomentovány, - z textu není jasné, co je převzato a co je dílem autora, - zjevná kompilace práce (použity, často bez citace, pouze cizí výsledky, myšlenky), - malý rozsah prostudované literatury, - nejsou využívány odborné metody práce (např. matematicko-statistické). 38 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 38

39 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
4. Nedostatky ZP – nedostatky formální - neopravené chyby (překlepy, gramatické a pravopisné chyby, dělení slov), - nevhodná úprava textů obrázků, tabulek (nezarovnaný text, typ písma, …), - nečíslování stránek, číslování pouze počítaných stránek, špatné číslování příloh, - špatné citace (nedodržování normy), - nedostatečná nebo chybějící citace, falešná citace, - obrázky, tabulky, vzorce atp. nejsou očíslovány a označeny názvem, - nevhodné číslování kapitol a subkapitol, poznámek, atp., - přehled literatury neodpovídá normě. 39 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 39

40 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
4. Nedostatky ZP – ostatní nedostatky - vazba a označení práce neodpovídá požadavkům (vzorům), - chybí originál zadání (zápisy vedoucího ZP), - prohlášení v ZP není podepsáno, - je použita nevhodná, nesrozumitelná formulace textu, - v práci se vyskytují gramatické chyby (interpunkce, skloňování a časování), - věty jsou buď příliš rozsáhlé, nebo se naopak používají jen holé věty, - používají se hovorové výrazy, místní (podnikové, krajové) slangové výrazy atp., - nesprávné používání zkratek, značek, jednotek, symbolů atp., - před odevzdáním práce neprošla jazykovou a formální korekcí, - nejsou jasné způsoby výpočtu výsledků a údajů (vstupní data, dotazníky). 40 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 40

41 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
4. Výčet nejčastějších chyb Neschopnost rozlišit 5% a 5 % (v prvním případě se jedná o pětiprocentní , ve druhém případě jde o 5 procent. Chybějící nebo přebývající mezera u závorek, pomlček, teček, čárek, uvozovek, dvojteček. Špatně ukončený odstavec. Čili chybějící nerozdělitelná mezera. Word vkládá mezery automaticky po jednopísmenných předložkách a spojkách k, s, v, a, z (Nástroje - Automatické Opravy - Formátování - Nahradit automaticky). Zapomíná však na pevnou mezeru po předložce u, o, spojce i v ustálených slovních zvratech ("ten i ten"), mezi řády čísel ( ), mezi čísla a jednotky (34 mm, 683 ks), den a měsíc (16. 4.), zkratkou titulu a jména (ing. Evan), v ustálených slovních zkratkách (s. r. o., a. s.). Zde je nutno vložit tuto mezeru ručně pomocí klávesové zkratky Ctrl+Shift+Mezerník. Za zmínku stojí, že Word automatickou mezeru přidává pouze během psaní textu, pokud text kopírujete z internetu/jiného dokumentu, mezery přidány nejsou. Více než jedna mezera mezi slovy. Pokud vkládáte mezery mezi slova kvůli špatně ukončenému odstavci, např. "..podnik (v)", použijte radši nezalomitelnou mezeru. Při kopírování textu z různých zdrojů použijte funkci Možnosti vložení – zachovat pouze text. Do dokumentu se nezkopíruje původní styl, který Vám způsobí problémy při pozdějších úpravách. Znak pro jednotku míry palec (") místo českých uvozovek vzor ,, (99) a `` (66) - ve Wordu "oblé uvozovky". K tomu dochází zejména při kopírování textu z internetu. Prázdné řádky. Po odstavci má následovat pouze ukončení řádku (enter). Pokud se Vám zdají meziodstavcové mezery malé, můžete zkusit upravit hodnoty mezer před a za v nastavení odstavce. Ručně číslované nadpisy, obrázky, tabulky.. Číslování prováděno ručně při pozdějších úpravách textu (přesouvání bloků textu, změna struktury) nutí k opakované kontrole a vzniku chyb. Navíc přichází uživatel o možnost automatického generování obsahu. Příliš velké ilustrace mají tendenci se lámat na stránce. V případě, že používáte kreslení ve Wordu, po ukončení kresby objekty označte a seskupte. U obrázků pak nastavte Formát objektu - Styl obtékání - Obdélník. Naučte se správně ukotvit obrázek k popisku. Rovnice psané pomocí textu (podtrhnutím, lomítkem, horním a spodním indexem atd.). Používejte Vložit - Symboly - Rovnice. 41 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 41

42 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
5. TEST plagiátorství ZP, Rozh. rektorky č. 60/2009 1. Dokončení ZP v kvalitě umožňující její předložení k obhajobě potvrzuje vedoucí ZP udělením zápočtu na základě: a) předložení vloženého textu ZP ke zveřejnění v Archivu ZP v IS VŠFS studentem, b) porovnání Výpisu podobností tohoto vloženého textu ZP v Archivu ZP v IS VŠFS (viz ikona - funkce „Nalézt podobné dokumenty“ v Archivu ZP v IS VŠFS). Toto udělení zápočtu je podmínkou přijetí ZP a potvrzení přihlášky studenta ke SZZ. 2. Vytištěný formulář Výpisu podobností v Archivu ZP v IS VŠFS přiloží vedoucí ZP k Posudku vedoucího ZP. 3. Vedoucí ZP je zodpovědný za to, že: a) v případě, že vykázaná podobnost vloženého textu ZP ke zveřejnění v Archivu ZP v IS VŠFS je větší nebo rovna 50 %, neudělí studentovi zápočet a podá podnět k disciplinárnímu řízení pro plagiátorství, b) v případě, že vykázaná podobnost vloženého textu ZP ke zveřejnění v Archivu ZP v IS VŠFS je menší než 50 %, vykázané procento podobnosti ZP zapíše do Posudku vedoucího ZP, slovně zhodnotí a zohlední v celkovém hodnocení práce známkou. 4. Pokud vedoucí ZP udělí zápočet přes to, že ZP vykazuje vyšší nebo rovnou 50% podobnost, bude toto jednání vedoucího ZP posuzováno jako pracovně-právní pochybení a řešeno v pracovně-právním kárném řízení a postoupeno k řešení rektorce VŠFS. 42 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 42

43 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
5. TEST podobnost ZP 43 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 43

44 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
5. TEST podobnost ZP 44 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 44

45 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
5. TEST podobnost ZP Zkontrolujte si „svůj text“ (v archívu ZP, nebo v úschovně, kterou má každý student). Doporučuji „svůj text“ po kontrole odstranit. Provádějte průběžnou kontrolu (databáze je doplňována). Doporučuji: pokud zjistíte vyšší % shody (přibližně %), text upravte. Vyšší procento shody je sporné i v případě řádné citace (viz Rozhodnutí rektorky č. 60/2009). 45 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 45

46 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
+. Citáty, parafráze, citace, poznámky a metody jejich uvádění v ZP Citace (citát) – v obecné češtině znamená uvedení kratší části jiného textu či výroku, obvykle doslovné. Citaci graficky oddělujeme od okolního textu (např. uvozovkami, kurzívou). Citace (citace díla) – ve vědě má jiný význam – citace je formalizovaný odkaz na určitý výsledek, metodu, či myšlenku v jiné publikaci. K uvedení části jiné publikace, tedy citaci v běžném slova smyslu, obvykle nedochází. Jde tedy o bibliografický odkaz. Bibliografický záznam = bibliografická citace – (reference) souhrn normovaných údajů o citovaném tištěném nebo elektronickém dokumentu, nebo jeho části, umožňující jeho identifikaci a vyhledání. Parafráze – převyprávíme a interpretujeme vlastními slovy části jiného textu. 46 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 46

47 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
+. Citáty, parafráze, citace, poznámky a metody jejich uvádění v ZP Norma ČSN ISO 690 umožňuje tři základní styly odkazů citování v textu na citace zdroje: citování pomocí prvního údaje záznamu a data vydání (tzv. anglosaský způsob, harvardský systém), citování pomocí průběžných poznámek (poznámky pod čarou), citování pomocí metody číselných odkazů (křížové číselné odkazy v závorce) (vancouverský způsob, na VŠFS se nedoporučuje). 47 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 47

48 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
+. Citování pomocí prvního údaje záznamu a data vydání (tzv. Harvardský systém) Příklad textu s citacemi: …zatímco mikroekonomie se zabývá chováním individuálních ekonomických subjektů (spotřebitele nebo podniku) za různých okolností nebo situací na dílčím trhu (HELÍSEK, 2002, s. 2), makroekonomie zkoumá zákonitosti fungování hospodářství jako celku a podstatu makroekonomických jevů. (VALENČÍK, 2005, s. 5) Na konci práce je pak uveden soupis bibliografických záznamů (abecedně uspořádaný, záznamy se nečíslují, mohou být zvýrazněny odrážkami). HELÍSEK, Mojmír Makroekonomie: základní kurs. Praha: Melandrium, ISBN VALENČÍK, Radim a Rafik BEDRETDINOV Mikroekonomie: (výběr toho nejdůležitějšího). Praha: VŠFS, ISBN 48 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 48

49 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
+. Citování pomocí průběžných poznámek Příklad textu s citacemi: …Zatímco mikroekonomie se zabývá chováním individuálních ekonomických subjektů (spotřebitele nebo podniku) za různých okolností nebo situací na dílčím trhu25, makroekonomie zkoumá zákonitosti fungování hospodářství jako celku a podstatu makroekonomických jevů.26 Citace uvádíme v rámci číselně řazených poznámek pod čarou na téže stránce (v poznámce pod čarou), na konci kapitoly, nebo na konci práce: 25HELÍSEK, Mojmír. Makroekonomie: základní kurs. Praha: Melandrium, s. 2. 26VALENČÍK, Radim a Rafik BEDRETDINOV . Mikroekonomie: (výběr toho nejdůležitějšího). Praha: VŠFS, s. 5. Bibliografické záznamy (bibliografické citace) v Bibliografii/Literatuře: HELÍSEK, Mojmír. Makroekonomie: základní kurs. Praha: Melandrium, ISBN VALENČÍK, Radim a Rafik BEDRETDINOV. Mikroekonomie: (výběr toho nejdůležitějšího). Praha: VŠFS, ISBN 49 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 49

50 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
+. SW generátory citací: doporučuje využít automatický generátor citací, a který umožňuje automatickou tvorbu bibliografického záznamu dle platných norem (pokud nejsou vyplněny všechny povinné údaje o zdroji, generátor vrací chybu a vyžaduje doplnění) nedoporučuje se využívat databáze vytvořených citací, kterou také obsahuje nedoporučuje využívat softwarový nástroj „Vytvoření bibliografie“, který je obsažen v MSO Word 2007, 2010, protože mj. nepokrývá všechny typy dokumentů (zákony, závěrečné práce, atd.). Další generátor: 50 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 50

51 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
+. Automatický generátor citací, 51 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 51

52 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
++. Náležitosti obhajoby ZP zadání ZP, výtisky ZP, prezentace ZP, hodnocení ZP, otázky oponenta ZP. vystupování studenta znalost práce a posudků – příprava na otázky výsledná klasifikace – soubor mnoha faktorů 52 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 52

53 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
++. Hodnotící posudek vedoucího DP Po provedení kontrol potvrdí vedoucí práce operaci v IS tlačítkem „Provedena kontrola práce“ a vytištěný formulář Výpisu podobností z IS odevzdá (vloží do výtisku ZP) na oborové katedře nejpozději 14 dní před konáním obhajoby. 53 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 53

54 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
++. Hodnotící posudek oponenta BP 54 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 54

55 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
++. Prezentace ZP (nahradí Teze ZP) 55 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 55

56 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
6. DOTAZY a ODPOVĚDI DOTAZY a ODPOVĚDI 56 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 56


Stáhnout ppt "JAK NAPSAT ZÁVĚREČNOU PRÁCI"

Podobné prezentace


Reklamy Google