Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bakalářský a diplomový seminář 2013

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bakalářský a diplomový seminář 2013"— Transkript prezentace:

1 Bakalářský a diplomový seminář 2013
Tematický blok 3 Program semináře 2013 5. Formy ZP, etika tvůrčí práce, odkazy a citace. 6. Závěr ZP, dokončení ZP a obhajoba.

2 Upřesnění způsobu odevzdání 1
Upřesnění způsobu odevzdání 1. Verze Úvodu závěrečné práce pro skupiny B12/N12 v předmětech B_BSe a N_DSe v letním semestru 2013 – vyučující ing. A. Klesla Studenti z mých bakalářských a diplomových seminářů mohou odevzdat 1. verzi Úvodu závěrečné práce buďto v průběhu semestru na seminářích v písemné formě s parafou vyjadřující souhlas vedoucího práce, nebo do konce zkouškového období letního semestru, tj. do elektronicky, prostřednictvím mailu vedoucího práce na moji speciální mailovou adresu Text bude vypracován do šablony s nadpisem jména a učo autora, uveřejněné ve Studijních materiálech předmětů B_BSe/N_DSe, v adresáři pomocné materiály. (VZOR_1._verze_Uvodu_ZP_-_Klesla.docx)

3 Program semináře 2013 Název tematického celku I.:
Význam a úroveň závěrečné práce, volba tématu, zpracování ZP Význam, struktura, téma a pravidla vypracování ZP, Zadání ZP. Zásady a postup vypracování Úvodu ZP.  Název tematického celku II.: Metody studentské odborné práce, metody a cíle vypracování závěrečné práce 3. Prameny a informační zdroje, studium a zpracování odborných textů. 4. Metody odborné práce, tvorba textu ZP, formální podoba ZP.  Název tematického celku III.:  Forma závěrečné práce, literární zdroje a hlavní kapitoly 5. Formy ZP, etika tvůrčí práce, odkazy a citace. 6. Závěr ZP, dokončení ZP a obhajoba.

4 Formální úprava bakalářské a diplomové práce
ZP je předkládána v českém jazyce (nejde-li o studijní program a obor akreditovaný v cizím jazyce), v jiném jazyce jen po schválení děkana fakulty na návrh vedoucího oborové katedry. Normovaná strana textu představuje cca znaků (úhozů) na stránce A4, tj. 30 řádků po 60 znacích, kde za znaky se počítají i mezery mezi slovy a za řádky i vynechané, např. mezi subkapitolami, pod nadpisem hlavní kapitoly apod.

5 Formální úprava bakalářské a diplomové práce
ZP musí být odevzdána k obhajobě v elektronické a tištěné podobě. Píše (tiskne) se vždy jednostranně. Psané znaky musejí být dobře tvarované a černé, tisk i z počítačové tiskárny kontrastně černý. Grafy, tabulky či jiné grafické prvky ve Vlastním textu práce musejí být nakresleny černou barvou (Přílohy již nikoli). Zdobné textové nástroje programů MS Office (WordArt apod.) nejsou povoleny. V celém základním textu ZP je možné použít pouze jeden typ písma, standardní patkové (např. Courier New, 12pt v základním textu) nebo bezpatkové (např. Arial, 12pt v základním textu), kolmé a bez grafické úpravy; vybrané pasáže v textu lze zvýraznit kurzívou.

6 Formální úprava bakalářské a diplomové práce
Nadpisy mohou být zvýrazněny tučně, podtržením a/nebo velikostí, nadpisy stejné úrovně by měly mít stejnou grafickou úpravu. Počet úhozů na jednom řádku by neměl klesnout pod 60. Okraje se doporučují cca 4 cm od levého a 2 cm od pravého okraje stránky, horní a dolní okraj 2 – 3 cm. Zarovnání se doporučuje do bloku. První odstavec každé kapitoly, či podkapitoly není zleva odsazený. Po něm následující odstavce jsou pak zleva odsazené, a to o 1 cm nebo o 5 úhozů. Je doporučeno využít meziodstavcové mezery pro odlišení jednotlivých odstavců textu. V práci nepoužívejte zároveň odsazení a odstavcové mezery.

7 Formální úprava bakalářské a diplomové práce
Vlastní text by měl být členěn do číslovaných kapitol, subkapitol a oddílů, které na sebe logicky navazují a dělí práci do souvislých, vzájemně provázaných celků tak, aby byla struktura práce na první pohled patrná. Doporučuje se použít víceúrovňové číslování (např. 1, 2, 2.1, 2.2, 2.2.1, 2.2.2, 3, 3.1 atd.), přičemž tečky se píší za všemi čísly kromě poslední úrovně. Nová kapitola musí začínat na nové stránce. Mezi jednotlivými subkapitolami a oddíly se vynechávají 2 řádky (ne vynecháním řádků, ale pomocí meziodstavcové mezery), mezi nadpisem a následným textem 1 řádek. Pokud je v textu obsažen výčet s odrážkami, měl by být vynechán řádek mezi výčtem a následujícím textem. Stránka by neměla končit osamoceným řádkem, řádek předložkou.

8 Formální úprava bakalářské a diplomové práce
Jsou-li součástí práce (ať už přímo v textu anebo v příloze) tabulky, obrázky, diagramy či grafy, je třeba je průběžně číslovat (např. Tabulka 10, Graf 13) tak, aby byl odkaz k nim obsažený v textu jednoznačný. Stránky se číslují bez přerušení arabskými číslicemi (včetně tzv. vakátů, tj. stránek, které zůstávají záměrně prázdné). Umístění čísla musí být v celé ZP stejné. Číslování se počítá od titulní stránky, avšak uvádí se až od Úvodu (obvykle od str. 6-7) dále a pokračuje i v přílohách. Pro celý text ZP je třeba zvolit a důsledně dodržovat jednotnou grafickou úpravu. Za účelem standardizování grafické úpravy prací je studentům v IS k dispozici ke stažení Šablona bakalářské/diplomové práce – viz samostatná příloha.

9 Formální úprava bakalářské a diplomové práce
Jeden výtisk ZP je přijímán k obhajobě výhradně v pevné knihařské vazbě (nikoliv v kroužkové), s libovolnou barvou povrchu, opatřené na vrchní desce a hřbetu vazby potiskem podle vzoru uvedeném v Šabloně bakalářské a diplomové práce. Závěrečná práce, která zjevně nedodržuje požadovanou úpravu, může být studentovi vrácena k opravě a převázání. Závažné nedostatky ve formálním zpracování ZP negativně ovlivňují výsledné hodnocení ZP, nebo dokonce mohou způsobit i odmítnutí přijmout ZP k obhajobě. Veškeré náklady spojené s vypracováním a zhotovením potřebného počtu výtisků ZP nese student.

10 Prameny, odkazy a citace
Mezi základní etická pravidla tvůrčí práce patří prezentovat veškeré převzaté myšlenky a názory, ať již v podobě citátů či parafrází, resp. konkrétních údajů, jako výsledek cizí práce a důsledně a správně je v textu díla odkazovat (citovat). Užití jakékoliv myšlenky v odborné práci (ať už v písemné, obrazové, mluvené či jiné podobě) bez uvedení jejího autora je plagiátorství. Norma ČSN ISO definuje plagiát jako „představení duševního díla jiného autora půjčeného nebo napodobeného v celku nebo z části, jako svého vlastního“. Vytvořením plagiátu porušuje jeho autor nejen základní pravidla vědecké etiky, ale také Autorský zákon.

11 Prameny, odkazy a citace
Citace slouží jako spojení (vazba) mezi místem, na kterém se v textu ZP uvádí buďto doslovný text (citát), nebo parafráze textu, nebo myšlenka, či poznatek, údaj, vzorec, schéma z jiného autorského díla a mezi bibliografickým záznamem v seznamu literatury. Každý citát (doslovný), parafráze, nebo vlastními slovy formulovaná myšlenka jiného autora musí být v textu ZP doprovázeny citací, tj. formalizovaným odkazem na text v určité publikaci, uvedené v bibliografickém záznamu (v seznamu literatury ZP), který obsahuje jméno autora, název užitého díla a další údaje.

12 Prameny, odkazy a citace
Závaznou podobu citací odkazů upravují ČSN ISO 7144 ( ) Dokumentace – Formální úprava disertací a podobných dokumentů a ČSN ISO 690 ( ) Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Student může v textu BP volně použít své již dříve v rámci studia zpracované, avšak nepublikované seminární a ročníkové práce. Pokud student použije v textu DP některé části vlastní BP, je nutné ji citovat jako kteroukoli jinou odbornou práci použitou při zpracování DP.

13 Prameny, odkazy a citace
Do ZP nemůže být převzat odborný text, který již byl publikován nebo byl zpracován v rámci plnění pracovního úkolu autora ZP v zaměstnání, nebo je předmětem autorské smlouvy, aniž by byl v textu ZP řádně označen podle platných pravidel pro citace jako  literární pramen. Zcela nepřípustné je předložit jako ZP text, který již byl obhájen a to i na jiné vysoké škole, v jiném oboru nebo studijním programu a typu studia. Nedodržení platných zásad jsou negativně posuzovány při klasifikaci ZP a jejich hrubé porušení může mít za následek, že nejen ZP, ale i obhajoba ZP mohou být klasifikovány známkou nevyhověl/a.

14 Bibliografické citace a metody citování
Ústřední knihovna FF MU 11. a 12. dubna 2012

15 Dokončení a odevzdání závěrečné práce
Cílem předmětů B_BP_2 a N_DP_2 je, aby student v letním semestru posledního akademického roku svého studia v nejvyšší kvalitě dopracoval ZP a odevzdal ji na příslušné oborové katedře do Tento termín může být prodloužen maximálně do rozhodnutím děkana, resp. proděkana fakulty na základě žádosti studenta a doporučení vedoucího oborové katedry. Tato žádost je zpoplatněna dle rozhodnutí rektorky.

16 Dokončení a odevzdání závěrečné práce
Dokončení ZP v kvalitě umožňující její odevzdání a předložení k obhajobě potvrzuje vedoucí ZP udělením zápočtu z předmětu B_BP_2, resp. N_DP_2 na základě: uložení elektronického originálu ZP v Archivu ZP v IS, provedení kontroly podobnosti originálu ZP v Archivu ZP v IS (viz ikona - funkce „Nalézt podobné dokumenty“), předložení výtisku Výpisu podobností originálu ZP, předložení tištěné verze originálu ZP v knižní vazbě. Zápočet je podmínkou přijetí ZP a potvrzení přihlášky studenta ke státní závěrečné zkoušce.

17 Dokončení a odevzdání závěrečné práce
Dle Rozhodnutí rektorky č. 60/2009 je vedoucí práce zodpovědný za to, že v případě, že vykázaná podobnost vloženého textu ZP ke zveřejnění v Archivu ZP v IS je větší nebo rovna 50%, neudělí studentovi zápočet, a jde-li o plagiát, informuje nadřízeného a podají podnět k disciplinárnímu řízení pro plagiátorství prostřednictvím oznámení prorektorovi pro vzdělávací činnost a vnější vztahy, v případě, že vykázaná podobnost vloženého textu ZP ke zveřejnění v Archivu ZP v IS VŠFS je menší než 50% a nejde-li o plagiát, vykázané procento podobnosti ZP zapíše do Posudku vedoucího ZP, slovně zhodnotí a zohlední v celkovém hodnocení práce známkou, jde-li o plagiát, informuje nadřízeného a podají podnět k disciplinárnímu řízení.

18 Dokončení a odevzdání závěrečné práce
Konkrétní rozsah ZP záleží na povaze tématu. Předpokládá se obvyklý rozsah (nepočítaje Přílohy) minimálně 40 normovaných stran (cca znaků na 1 stranu) textu u BP a 70 normovaných stran textu u DP. Maximální rozsah práce by neměl u BP překročit 60 stran, u DP 100 stran. Větší rozsah práce podléhá souhlasu vedoucího práce.

19 Dokončení a odevzdání závěrečné práce
Před odevzdáním ZP do knihařské vazby je nutné provést korekturu textu: odbornou (terminologie, jména autorů, děl apod.), technickou (řazení stránek, úplnost příloh, čitelnost textu, řazení kapitol apod.) jazykovou (překlepy, gramatika, stylizace apod., doporučuje se využít funkce kontroly pravopisu a gramatiky MS Word). původnosti (dle Výpisu podobností vložené definitivní verze textu ZP v Archivu ZP v IS VŠFS (viz ikona - funkce „Nalézt podobné dokumenty“).

20 Dokončení a odevzdání závěrečné práce
Student odpovídá za to, že v předložené ZP nejsou uvedeny žádné důvěrné údaje a informace, které by mohly být zneužity v neprospěch organizace, která je poskytla, či k získání neoprávněných výhod v hospodářské soutěži. Odevzdáním práce autor souhlasí se zveřejněním své práce podle zákona o vysokých školách (§ 47b), bez ohledu na výsledek obhajoby.

21 Dokončení a odevzdání závěrečné práce
Současně s tištěnou verzí originálu ZP v knižní vazbě a termovazbě odevzdává student prostřednictvím Archivu ZP v IS elektronický originál. Tištěné verze musí být naprosto shodné s elektronickým originálem. Student vkládá ZP ve formátu MS Word do Archivu ZP v IS, kde je ZP uvedena pod konečným názvem, který odpovídá Zadání ZP. V případě splnění podmínek pro přijetí ZP je Archiv ZP studenta při odevzdání ZP na oborové katedře uzavřen pro změny. Uzavření Archivu ZP v IS (přijetí ZP k oponentnímu řízení) je podmínkou přijetí elektronické přihlášky studenta ke státní závěrečné zkoušce.

22 Dokončení a odevzdání závěrečné práce
Přijetí ZP na oborové katedře je podmíněno: předložením výtisku z Kontroly studia v IS o udělení zápočtu z B_BP_2, resp. N_DP_2, vložením elektronického originálu ZP (vč. anotace a klíčových slov) do Archivu ZP v IS (rozsáhlé přílohy se vkládají jako samostatný soubor), odevzdáním 1 výtisku ZP v knižní vazbě a 2 výtisků v termovazbě, odevzdáním 1 kontrolního výtisku prezentace ZP pro obhajobu v programu MS PowerPoint ve formátu „tři snímky na stránku“ v max. rozsahu 8 snímků (vč. snímku pro otázky oponenta). odevzdáním studentova výtisku Zadání ZP doplněného o záznamy vedoucího práce o povinných konzultacích v průběhu zpracování ZP.

23 6. Posudky bakalářské a diplomové práce

24 Obhajoba závěrečné práce
Termín obhajoby, která je součástí státní závěrečné zkoušky, sdělí studentovi odbor studijních záležitostí nejpozději 7 dní před jejím konáním, a to elektronickou cestou. Obhajoba ZP se koná před zkušební komisí pro státní závěrečné zkoušky. Jednotlivé části státní závěrečné zkoušky, včetně obhajoby, jsou klasifikovány známkami „výborně“ (1), „velmi dobře“ (2), „dobře“ (3), „nevyhověl“ (4).

25 Obhajoba závěrečné práce
Členové zkušební komise mají nejpozději 5 pracovních dnů před obhajobou k dispozici text ZP i s posudky vedoucího a oponenta práce v Archivu ZP v IS k seznámení. Členové zkušebních komisí, kteří nemají přístup do IS, se musejí obrátit s žádostí o přístup k těmto dokumentům na vedoucího oborové katedry.

26 Obhajoba závěrečné práce
Obhajoba ZP probíhá pod vedením předsedy zkušební komise obvykle ve třech částech: Úvodní slovo studenta s podporou elektronické prezentace ZP, Odpovědi na otázky oponenta zapsané v posudku, Diskuse, otázky členů komise a rozprava k tématu.

27 Obhajoba závěrečné práce
Členové zkušební komise mají při obhajobě k dispozici 1 výtisk ZP v knižní vazbě. Student obhajuje ZP s podporou prezentace ZP. Obsah a struktura Prezentace ZP je zaměřena na podporu efektivního průběhu obhajoby. Sestává obvykle z vyjádření autora práce k: cíli práce a do jaké míry se jej zdařilo naplnit, použité metodě pro zpracování tématu a řešení problému, výsledkům, ke kterým autor dospěl v závěrech práce, otázkám oponenta.

28 Obhajoba závěrečné práce
Prezentace ZP je studentem vypracována v programu MS PowerPoint v maximálním rozsahu 8 snímků a na místě v den konání obhajoby předána studentem na flash disku tajemníkovi zkušební komise.

29 Obhajoba závěrečné práce
Jednání zkušební komise o klasifikaci obhajoby ZP je neveřejně. Při rozhodování se bere v úvahu hodnocení ZP navrhované vedoucím a oponentem práce, kvalita zpracování prezentace ZP a vlastní obhajoba studenta včetně zodpovězení otázek oponenta a členů státní zkušební komise. Hodnocení ZP navrhované vedoucím a oponentem práce nejsou pro rozhodování zkušební komise závazné. Nedospěje-li zkušební komise k dohodě o hodnocení obhajoby ZP, může předseda komise řešit tuto situaci hlasováním členů komise. Výsledek obhajoby je vyhlášen předsedou zkušební komise společně s výsledky dalších předmětů státní závěrečné zkoušky.

30 Obhajoba závěrečné práce
Předseda zkušební komise na závěr každého zkušebního dne státních závěrečných zkoušek uváží po poradě s členy zkušební komise o zařazení nejlepších obhájených ZP do návrhu na udělení ceny rektorky VŠFS za nejlepší závěrečnou práci (posudky i obhajoba ZP musí být klasifikovány „výborně“). VŠFS nevýdělečně zveřejňuje bakalářské a diplomové práce, u kterých proběhla obhajoba, včetně posudků oponentů a výsledku obhajoby prostřednictvím databáze kvalifikačních prací, kterou spravuje. Způsob zveřejnění stanovuje Rozhodnutí rektorky č. 84/2010.


Stáhnout ppt "Bakalářský a diplomový seminář 2013"

Podobné prezentace


Reklamy Google