Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář k bakalářské práci Vít Štourač únor 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář k bakalářské práci Vít Štourač únor 2012."— Transkript prezentace:

1 Seminář k bakalářské práci Vít Štourač únor 2012

2 Hlavní zdroje informací o BP • Oasa: Metodický pokyn k vypracování BP • Oasa: Šablona pro psaní BP • Portál UTB: Prohlížení IS/STAG  Kvalifikační práce  fakulta FAM, katedra MVOSE, rok obhaj. 2011, typ práce bakalářská  Hledat • Semináře k BP (např. ITE) • Příslušné směrnice rektora UTB (č. 15/2010), děkanky FaME, ředitele VOŠE (Ry/013/2011)

3 Téma BP • téma musí být zvládnutelné, odpovídat studovanému oboru, umožňovat zpracování • je třeba mít pro ně dostupné zdroje • je závazné v průběhu zpracování BP

4 Projekt BP • Rozsah: 1 – 2 strany (vyvážené – nejméně polovinu by mělo tvořit stanovení cílů BP a plánovaný postup řešení) • Obsah:  téma BP  abstrakt  klíčová slova  jasně definované cíle  postup řešení  seznam relevantních zdrojů (5 – 10 titulů)

5 Struktura BP • logická, srozumitelná návaznost • Úvod – jasně definované cíle BP a použité metody • Závěr – návrhy a doporučení vyplývající z praktické části Teoretická část Praktická část Závěr

6 Jednotlivé kroky při zpracování BP 4. Vlastní výzkum pro praktickou část Stanovení problému, formulace hypotézy, sběr dat a jejich zpracování 3. Zpracování zdrojů v teoretické části Výběr relevantních zdrojů, jejich porovnání, vlastní komentáře, databáze zdrojů 2. Sběr a třídění informačních zdrojů Knihy, časopisy, internetové zdroje atp. 1. Volba tématu Zvládnutelné téma, dostupné zdroje

7 Jednotlivé kroky při zpracování BP 7. Prezentace (obhajoba) Srozumitelný stručný popis zadání a postupu, reakce na otázky vedoucího a oponenta, odborná rozprava o BP 6. Dokončení výsledné formy Kontrola pravopisu, odkazy, seznamy zdrojů a tabulek, atd. 5. Tvorba práce Prezentace dat, vyvozování závěrů, návaznost jednotlivých částí

8 Přehlednost BP • Abstrakt – skutečné srozumitelné shrnutí obsahu práce • Odstavce – vhodná délka a pořadí, které čtenáři usnadní pochopení textu • Logická návaznost • Tabulky, grafy (relevantní!) a jejich popisky • Odkazy na jiné části práce, příp. jiné zdroje

9 Utajování citlivých dat • BP je ze zákona veřejně přístupná • Student se může s organizací dohodnout na zamlčení jejího jména („Firma XY“) • Student se může s organizací dohodnout na přepočítání číselných údajů podle jednotného koeficientu, který si sám zvolí (všechny související údaje musí být přepočteny) • Student je povinen chránit citlivé informace

10 Citace • Plagiátorství je jedním z nejzávažnějších prohřešků a je odhalitelné! • Nejčastější prohřešky: necitování použitého díla, citování nepoužitého díla, nepřesné citování • Oasa: „Metodický pokyn“ (od str. 22) • Oasa: „Jak správně citovat“ • Oasa: „Citační tahák“

11 Jak citovat • Přesné uvedení zdroje je nutné u parafráze i u přímé citace! • minimálně 10 pramenů • průběžná tvorba seznamu odkazů • v rámci FaME od r. 2012: Harvardský systém citací • jméno, rok vydání, název, nakladatel, ISBN

12 Vedoucí, konzultant, oponent • Vedoucí pomáhá studentovi především:  seznámit se s prostředím dané organizace  získat potřebná data a informace (student je povinen dodržovat dohodnutá pravidla mlčenlivosti)  zvolit vhodný způsob zpracování dat do BP • Vedoucí rovněž vypracuje hodnocení BP a je pozván k obhajobě.

13 Vedoucí, konzultant, oponent • Konzultant pomáhá studentovi řešit především:  přesné znění tématu BP  vhodné informační zdroje  logickou strukturu BP  projekt BP Pečlivě připravené konzultace 3 x 15 minut

14 Vedoucí, konzultant, oponent • Oponent (nestranný odborník, zpravidla zaměstnanec VOŠE) vypracuje:  objektivní hodnocení BP a jeho vysvětlení  doplňující otázky pro obhajobu BP Oponent se účastní obhajoby BP.

15 Konzultace k BP • autorem BP je student, nikoli vedoucí • vedoucí i konzultant mají i jinou práci • nepřipravená konzultace je ztrátou času • konzultace by neměla být kontrolou odvedené práce, ale plánováním dalšího postupu

16 Konzultace k BP • Zbytečné otázky: • Co mám dělat? • Můžete si, prosím, přečíst prvních 10 stran mojí BP? • Jaké „i“ se píše ve slově „analýza“? • Smysluplné otázky: • Je toto vhodná metoda zpracování mých dat? • Postupuji tady správně? • Dávají tyto moje závěry smysl? • atp.

17 Prezentace BP • Rozhodnutí o úspěšné či neúspěšné obhajobě činí zkušební komise u SZZ i s přihlédnutím k samotné prezentaci BP. • Důležitý je mluvený projev i technická podpora 1)Úvodní slovo v délce do 8 minut 2)Odpovědi na otázky vedoucího a oponenta 3)Odborná rozprava

18 Nejčastější důvody neobhájení BP • Plagiátorství • Nerespektování zadání • Nevhodná struktura (např. neúměrně krátká praktická část) • Nedostatečný rozsah (i graficky maskovaný) Obvyklý společný jmenovatel těchto příčin: špatné rozvržení času

19 Hodnocení BP • Každá BP má 2 hodnocení (vedoucí + oponent). • Hodnotí se na stupnici ECTS (A – F): 1)Náročnost tématu 2)Splnění cílů (!) 3)Teoretická část 4)Praktická část 5)Stylistická a gramatická úroveň 6)Formální úroveň

20 Význam BP Důkladným zpracováním své BP student:  prokáže splnění cílů studia,  poskytne veřejně přístupný doklad svých schopností a vědomostí,  může získat ocenění (Cena Nadace UTB ve Zlíně pro nejlepší BP),  může získat důležité reference nebo cennou pracovní pozici.

21 Následující kroky související s BP • Zadání BP – do 29. 2. vytisknout, nechat podepsat vyučujícímu ANJ a konzultantovi • Projekt BP – do 16. 3. konzultantovi • Odevzdání BP – do 27. 4. na Studijním odd. – p. Topičová • Přihláška k SZZ – do 16. 3. na Studijním odd. • Přečíst si posudky (od 16. 5.) • Obhajoba (květen / červen 2012)


Stáhnout ppt "Seminář k bakalářské práci Vít Štourač únor 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google