Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář k bakalářské práci

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář k bakalářské práci"— Transkript prezentace:

1 Seminář k bakalářské práci
Vít Štourač únor 2012

2 Hlavní zdroje informací o BP
Oasa: Metodický pokyn k vypracování BP Oasa: Šablona pro psaní BP Portál UTB: Prohlížení IS/STAG  Kvalifikační práce  fakulta FAM, katedra MVOSE, rok obhaj. 2011, typ práce bakalářská  Hledat Semináře k BP (např. ITE) Příslušné směrnice rektora UTB (č. 15/2010), děkanky FaME, ředitele VOŠE (Ry/013/2011)

3 Téma BP téma musí být zvládnutelné, odpovídat studovanému oboru, umožňovat zpracování je třeba mít pro ně dostupné zdroje je závazné v průběhu zpracování BP

4 Projekt BP Rozsah: 1 – 2 strany (vyvážené – nejméně polovinu by mělo tvořit stanovení cílů BP a plánovaný postup řešení) Obsah: téma BP abstrakt klíčová slova jasně definované cíle postup řešení seznam relevantních zdrojů (5 – 10 titulů)

5 Struktura BP logická, srozumitelná návaznost
Teoretická část Praktická část Závěr logická, srozumitelná návaznost Úvod – jasně definované cíle BP a použité metody Závěr – návrhy a doporučení vyplývající z praktické části

6 Jednotlivé kroky při zpracování BP
1. Volba tématu Zvládnutelné téma, dostupné zdroje 2. Sběr a třídění informačních zdrojů Knihy, časopisy, internetové zdroje atp. 3. Zpracování zdrojů v teoretické části Výběr relevantních zdrojů, jejich porovnání, vlastní komentáře, databáze zdrojů 4. Vlastní výzkum pro praktickou část Stanovení problému, formulace hypotézy, sběr dat a jejich zpracování

7 Jednotlivé kroky při zpracování BP
5. Tvorba práce Prezentace dat, vyvozování závěrů, návaznost jednotlivých částí 6. Dokončení výsledné formy Kontrola pravopisu, odkazy, seznamy zdrojů a tabulek, atd. 7. Prezentace (obhajoba) Srozumitelný stručný popis zadání a postupu, reakce na otázky vedoucího a oponenta, odborná rozprava o BP

8 Přehlednost BP Abstrakt – skutečné srozumitelné shrnutí obsahu práce
Odstavce – vhodná délka a pořadí, které čtenáři usnadní pochopení textu Logická návaznost Tabulky, grafy (relevantní!) a jejich popisky Odkazy na jiné části práce, příp. jiné zdroje

9 Utajování citlivých dat
BP je ze zákona veřejně přístupná Student se může s organizací dohodnout na zamlčení jejího jména („Firma XY“) Student se může s organizací dohodnout na přepočítání číselných údajů podle jednotného koeficientu, který si sám zvolí (všechny související údaje musí být přepočteny) Student je povinen chránit citlivé informace

10 Citace Plagiátorství je jedním z nejzávažnějších prohřešků a je odhalitelné! Nejčastější prohřešky: necitování použitého díla, citování nepoužitého díla, nepřesné citování Oasa: „Metodický pokyn“ (od str. 22) Oasa: „Jak správně citovat“ Oasa: „Citační tahák“

11 Jak citovat Přesné uvedení zdroje je nutné u parafráze i u přímé citace! minimálně 10 pramenů průběžná tvorba seznamu odkazů v rámci FaME od r. 2012: Harvardský systém citací jméno, rok vydání, název, nakladatel, ISBN

12 Vedoucí, konzultant, oponent
Vedoucí pomáhá studentovi především: seznámit se s prostředím dané organizace získat potřebná data a informace (student je povinen dodržovat dohodnutá pravidla mlčenlivosti) zvolit vhodný způsob zpracování dat do BP Vedoucí rovněž vypracuje hodnocení BP a je pozván k obhajobě.

13 Vedoucí, konzultant, oponent
Konzultant pomáhá studentovi řešit především: přesné znění tématu BP vhodné informační zdroje logickou strukturu BP projekt BP Pečlivě připravené konzultace 3 x 15 minut

14 Vedoucí, konzultant, oponent
Oponent (nestranný odborník, zpravidla zaměstnanec VOŠE) vypracuje: objektivní hodnocení BP a jeho vysvětlení doplňující otázky pro obhajobu BP Oponent se účastní obhajoby BP.

15 Konzultace k BP autorem BP je student, nikoli vedoucí
vedoucí i konzultant mají i jinou práci nepřipravená konzultace je ztrátou času konzultace by neměla být kontrolou odvedené práce, ale plánováním dalšího postupu

16 Konzultace k BP Zbytečné otázky: Smysluplné otázky: Co mám dělat?
Můžete si, prosím, přečíst prvních 10 stran mojí BP? Jaké „i“ se píše ve slově „analýza“? Smysluplné otázky: Je toto vhodná metoda zpracování mých dat? Postupuji tady správně? Dávají tyto moje závěry smysl? atp.

17 Prezentace BP Rozhodnutí o úspěšné či neúspěšné obhajobě činí zkušební komise u SZZ i s přihlédnutím k samotné prezentaci BP. Důležitý je mluvený projev i technická podpora Úvodní slovo v délce do 8 minut Odpovědi na otázky vedoucího a oponenta Odborná rozprava

18 Nejčastější důvody neobhájení BP
Plagiátorství Nerespektování zadání Nevhodná struktura (např. neúměrně krátká praktická část) Nedostatečný rozsah (i graficky maskovaný) Obvyklý společný jmenovatel těchto příčin: špatné rozvržení času

19 Hodnocení BP Každá BP má 2 hodnocení (vedoucí + oponent).
Hodnotí se na stupnici ECTS (A – F): Náročnost tématu Splnění cílů (!) Teoretická část Praktická část Stylistická a gramatická úroveň Formální úroveň

20 Význam BP Důkladným zpracováním své BP student:
prokáže splnění cílů studia, poskytne veřejně přístupný doklad svých schopností a vědomostí, může získat ocenění (Cena Nadace UTB ve Zlíně pro nejlepší BP), může získat důležité reference nebo cennou pracovní pozici.

21 Následující kroky související s BP
Zadání BP – do vytisknout, nechat podepsat vyučujícímu ANJ a konzultantovi Projekt BP – do konzultantovi Odevzdání BP – do na Studijním odd. – p. Topičová Přihláška k SZZ – do na Studijním odd. Přečíst si posudky (od ) Obhajoba (květen / červen 2012)


Stáhnout ppt "Seminář k bakalářské práci"

Podobné prezentace


Reklamy Google