Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

II. Státní policie: prameny úpravy, činnost, organizace, postavení policisty, služební poměr, ochrana před jednáním policie a kontrola policie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "II. Státní policie: prameny úpravy, činnost, organizace, postavení policisty, služební poměr, ochrana před jednáním policie a kontrola policie."— Transkript prezentace:

1 II. Státní policie: prameny úpravy, činnost, organizace, postavení policisty, služební poměr, ochrana před jednáním policie a kontrola policie

2 1. Prameny úpravy Ústavní úprava:
Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky - čl. 3 odst. 1, čl. 4 odst. 1 Listina - čl. 44

3 Zákony a jiné právní předpisy:
Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů: Část první. Policie České republiky Hlava I. Postavení a činnost Policie České republiky Hlava II. Řízení a organizace policie Hlava III. Základní povinnosti Hlava IV. Spolupráce a další vztahy policie Díl 1. Spolupráce Díl 2. Další vztahy Hlava V. Omezení osobní svobody Hlava VI. Postup ve vztahu k věcem Hlava VII. Vykázání Hlava VIII. Zajišťování bezpečnosti chráněných objektů, prostorů a osob Hlava IX. Použití donucovacích prostředků a zbraně Hlava X. Práce s informacemi Hlava XI. Mezinárodní spolupráce Hlava XII. Náhrada škody a náhrada za poskytnutí věcné pomoci Hlava XIII. Kontrola policie Hlava XIV. Ochrana názvu policie a udílení darů a medailí Hlava XV. Správní delikty Část druhá. (zrušena) – upravovala Inspekci policie Část třetí. Ustanovení společná a přechodná - § mlčenlivost Část čtvrtá. Závěrečná ustanovení

4 Zákon č. 274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona a Policii České republiky Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů Zákon ČNR č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky Zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů

5 vyhláška č. 442/2008 Sb., o podrobnostech evidence letadel provozovaných Policií České republiky
vyhláška č. 407/2009 Sb., o stanovení názvů sídel a územních obvodů krajských ředitelství Policie České republiky vyhláška č. 460/2008 Sb., o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky nařízení vlády č. 468/2008 Sb., o zajišťování bezpečnosti určených ústavních činitelů České republiky

6 vyhláška č. 487/2004 Sb., o osobnostní způsobilosti, která je předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru nařízení vlády č. 596/2004 Sb., kterou se stanoví způsob přípravy na služební zkoušku, obsah služební zkoušky, její průběh, hodnocení a ukončení nařízení vlády č. 508/2004 Sb., kterým se stanoví vzory hodnostního označení příslušníků bezpečnostních sborů vyhláška č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti nařízení vlády č. 379/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie České republiky

7 Další důležité zákony:
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích (přestupkový zákon) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (o zbraních)

8 Evropské aspekty policejního práva
1. Policie a Rada Evropy Deklarace Parlamentního shromáždění Rady Evropy o Policii (z ) 2. Policie a ES/EU týká se to v podstatě jen činnosti policii v souvislosti s trestním řízením srov. zejm. hlavu VI. Smlouvy o Evropské unii Ustanovení o policejní a soudní spolupráci v trestních věcech (čl. 29 až 42) že se nejedná o běžnou správní činnost policie potvrzuje čl. 34 (čl. 34: Tato hlava se nedotýká výkonu působnosti členských států v oblasti udržování veřejného pořádku a ochrany vnitřní bezpečnosti) Po Lisabonské smlouvě: SFEU – kapitola V.

9 2. Činnost policie

10 A. Činnost policie podle zákona o policii
policie slouží veřejnosti (vazba na čl. 2 odst. 3 Ústavy - státní moc slouží všem občanům...) úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, přímo použitelnými předpisy ES nebo mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu (vazba na čl. 10 Ústavy) (ostatní činnosti stanoví zvláštní předpisy - srov. dále)

11 Dvojí role policie policie vystupuje - z hlediska správního práva - v zásadě ve dvou rolích: -- jako bezpečnostní sbor, resp. prostřednictvím jednotlivých policistů plní "pořádkové" či dozorčí funkce, při jejichž výkonu policisté mají jistá oprávnění a povinnosti (srov. dále) - sem spadá i příp. ukládání pokut v blokovém řízení (porušení pravidel silničního provozu) - ( i to je výkon státní správy) -- policie, resp. její organizační složky jak správní úřady vykonávají státní správu v případech stanovených zvláštními zákony, jedná se např.: a) rozhodování ve věcech cizinců ( zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) b) rozhodování ve věcech zbraní a střeliva ( zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu)

12 B. Činnost policie podle dalších právních předpisů (výběr)
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky

13 Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích Zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky

14 3. Organizace policie Policie České republiky je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor (§ 1) (a zároveň soustava policejních úřadů) 1. Policejní prezidium (České republiky) v čele s policejním prezidentem Kancelář policejního prezidenta Náměstek pro vnější služby Náměstek pro ekonomiku Náměstek pro řízení lidských zdrojů a podporu výkonu Úřad vnitřní kontroly

15 2. útvary policie s celostátní působností
-- Národní protidrogová centrála -- Útvar rychlého nasazení (URNA) -- Kriminalistický ústav Praha -- Útvar pro odhalování korupce a finanční kriminality -- Útvar pro odhalování organizovaného zločinu -- Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu -- Útvar speciálních činností -- Útvar zvláštních činností -- Letecká služba -- Ředitelství služby cizinecké policie -- Útvar pro ochranu prezidenta ČR -- Útvar pro ochranu ústavních činitelů -- Pyrotechnická služba

16 3. krajská ředitelství policie:
1. Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy (Praha) 2. Krajské ředitelství policie Středočeského kraje (Praha) 3. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje (Č. Budějovice) 4. Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje (Plzeň) 5. Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje (K. Vary) 6. Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje (Ústí nad Labem) 7. Krajské ředitelství policie Libereckého kraje (Liberec) 8. Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje (H. Králové) 9. Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (Pardubice) 10. Krajské ředitelství policie kraje Vysočina (Jihlava) 11. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje (Brno) 12. Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje (Olomouc) 13. Krajské ředitelství policie Zlínského kraje (Zlín) 14. Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje (Ostrava) (vyhláška č. 407/2009 Sb., o stanovení názvů sídel a územních obvodů krajských ředitelství Policie České republiky 4. útvary zřízené v rámci krajského ředitelství - vnitřní organizační složky krajského ředitelství (nesamostatné)

17 Pokud jde o tzv. služby, rozeznáváme např.:
-- služba pořádkové policie -- služba kriminální policie a vyšetřování, -- služba dopravní policie -- služba cizinecké policie -- služba pro zbraně a bezpečnostní materiál to vlastně nejsou organizační složky, ale "funkční" či horizontální členění, vlastně o vymezení určitých specifických činností, - konkrétnímu územnímu organizačnímu útvaru policie je přičleňován výkon určité služby, resp. určitých služeb

18 4. Postavení policisty, povinnosti a práva policistů
Povinnosti policistů: Základní zásady činnosti (§ 2 – 8 spr. řádu) Základní (obecné) povinnosti podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů Podle zákona o policii: Úcta k právům a zdvořilost (§ 9) Obecná pravidla pro provádění úkonů (§ 10) "Opatrnost" a proporcionalita (přiměřenost) při provádění úkonů (§ 11) Prokazování příslušnosti k policii (§ 13) Poučovací povinnost (§ 13) Povinnosti při použití donucovacího prostředku nebo zbraně (§ 57, 58) Mlčenlivosti (§ 115)

19 Práva (oprávnění) policistů:
Oprávnění k omezení pohybu agresivních osob (§ 25) Oprávnění provést zajištění osob (§ 26) Oprávnění provést zajištění cizince (§ 27) Oprávnění umístit osobu do policejní cely (§ ) Oprávnění odejmout věc (§ 34) Oprávnění k odebrání zbraně a provedení prohlídky (§ 35) Oprávnění k použití technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla (§ 36) Oprávnění k zajištění, odstranění a zničení nebezpečné věci (§ 37) Oprávnění k držení a používání nebezpečných látek a věcí (§ 38) Oprávnění k rušení provozu elektronických komunikací (§ 39) Oprávnění ke vstupu do obydlí, dalších prostor a na pozemky (§ 40) Oprávnění ke vstupu do živnostenské provozovny (§ 41) Oprávnění k zastavení a prohlídce dopravního prostředku (§ 42) Oprávnění k omezení pohybu osob (§ 43) Oprávnění k vykázání osoby z bytu nebo domu (§ )

20 Oprávnění k použití donucovacích prostředků a zbraně (§ 52 an.)
Donucovací prostředky: - hmaty, chvaty, údery a kopy - slzotvorný, elektrický nebo jiný obdobně dočasně zneschopňující prostředek - obušek a jiný úderný prostředek - vrhací prostředky - zastavovací pás - vytlačování vozidlem - vytlačování štítem - vytlačování koněm - služební pes, - vodní stříkač - zásahová výbuška - úder, hrozba a varovný výstřelnou zbraní - pouta - prostředek k zamezení prostorové orientace Obecné podmínky použití donucovací prostředku (§ 53) Použití pout a prostředků k zamezení prostorové orientace (§ 54) Použití prostředku k násilnému zastavení vozidla nebo zabránění jeho odjezdu (§ 55) Použití zbraně (§ 56)

21 Oprávnění požadovat vysvětlení (§ 61)
Oprávnění pořizovat záznamy (§ 62) Oprávnění požadovat prokázání totožnosti (§ 63 - § 64) Oprávnění k získávání osobních údajů (§ 65) Oprávnění k získávání informací z evidencí (§ 66 an.)

22 5. Služební poměr policistů
Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů Služební poměr nevzniká na základě pracovní smlouvy, ale rozhodnutím služebního funkcionáře Postup: 1. podání žádosti. 2. přijímací řízení, 3. rozhodnutí sl.funkcionáře Kázeňské přestupky

23 6. Ochrana před jednáním policie a kontrola policie
A. pokud jde o rozhodnutí - opravné prostředky, mimořádné opravné prostředky - žaloba proti pravomocnému rozhodnutí, kasační stížnost ústavní stížnost specifika ochrany v blokovém řízení B. pokud jde o jiné jednání (služební zákroky a úkony) - žaloba proti zásahu, kasační stížnosti

24 C. podpůrné prostředky ochrany
- stížnost podle § 175 spr. řádu Veřejný ochránce práv upozornění policie jako kontrolní mechanismus (§ 97)

25 Generální inspekce bezpečnostních sborů (zákon č. 341/2011 Sb.)
ozbrojený bezpečnostní sbor v čele ředitel, kterého jmenuje a odvolává na návrh vlády po projednání ve výboru Poslanecké sněmovny předseda vlády hlavní úkol: odhalovat trestné činnosti příslušníků některých bezpečnostních sborů

26 Upozornění (§ 56) (1) Každý může upozornit inspekci na Nedostatky v činnosti bezpečnostního sboru, na nějž se vztahuje působnost inspekce, nebo Skutečnost, že se příslušník nebo zaměstnanec dopustil jednání, které naplňuje znaky trestného činu, kázeňského přestupku, nebo jiného správního deliktu. (2) Inspekce musí upozornění přijmout. Inspekce do 30 dnů ode dne přijetí upozornění vyrozumí toho, kdo jej učinil, o přijatých opatřeních, pokud o toto vyrozumění osoba požádá. Oznámení protiprávního jednání podle trestního řádu tímto není dotčeno.

27 Parlamentní kontrola Policie ČR a Generální inspekce bezpečnostních sborů

28 Literatura: Sládeček, V. Státní policie. In Správní právo, zvláštní část. Praha: Leges, 2011.


Stáhnout ppt "II. Státní policie: prameny úpravy, činnost, organizace, postavení policisty, služební poměr, ochrana před jednáním policie a kontrola policie."

Podobné prezentace


Reklamy Google