Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prof. Vladimír Sládeček

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prof. Vladimír Sládeček"— Transkript prezentace:

1 Prof. Vladimír Sládeček
Policie Prof. Vladimír Sládeček

2 1. Úvodní poznámky (vymezení základních pojmů)
Pojem policie pojem (slovo) policie je původem spojováno - s řeckým POLITEIA (znamená město, země a její lid, způsob života, vztah občana ke státu, státní zřízení, ale také státní správa) - s latinským POLITIA (znamená státní zřízení, ústava, státní správa)

3 Funkční a organizační pojetí
policie bývala většinou chápána jako určitá činnost - chápání policie ve funkčním pojetí, tj. především jako správní činnost ochraňující zdraví a život osob, majetek a zajišťující bezpečnost státu vedle toho lze policii pojímat v organizačním (užším) pojetí jako vykonavatele veřejné správy, výslovně jako policie označený ozbrojený bezpečnostní sbor v současné době se sice policií většinou chápe ozbrojený bezpečnostní sbor, nicméně jeho příslušníci vykonávají i "policii" v původním, funkčním smyslu (ochrana zdraví, života a majetku)

4 Policii je (v současné době) třeba z pohledu správního práva chápat jako
veřejný ozbrojený bezpečnostní sbor plnící zejména správní funkce ochraňující (bezpečnost, zdraví, život a majetek), ale i zasahující do práv osob (bezprostřední zákroky aj. úkony, příp. rozhodování v blokovém řízení), základní členění na policii státní a policii obecní (historické členění policie - bezpečnostní, policie správní)

5 Policejní právo - v současnosti chápeme jako podobor správního práva (součást zvláštní části správního práva, obdobně jako vodní právo, lesní právo...) ta část správního práva, která upravuje organizaci a činnosti policie jako veřejného bezpečnostního sboru (jeho členů) a policejních organizačních složek státu (činnost policejních správních úřadů)

6 Jen činnost policie v oblasti správního práva, nikoli jako orgánu činného v trestním řízení.
Rozhodnutí NSS č.j. 2 Aps 2/ (č. 623/2005 Sb. NSS, sešit 8) Usnesení Ústavního soudu sp. zn. III.ÚS 1974/09 (usn. č. 17/2009 Sb. ÚS, svazek 54) Usnesení ÚS sp. zn. I. ÚS 2661/13 Usnesení ÚS sp. zn. IV. ÚS 1202/14

7 Správa policie organizace spravování (státní správy) policie, tj. přehled správních úřadů či orgánů samosprávy, které policejní složky řídí, resp. organizace samotné policie

8 2. Základy organizace policejních (bezpečnostních) složek
Bezpečnostní sbory podle zák. č. 361/2003 Sb. - Policie České republiky - Hasičský záchranný sbor České republiky - Celní správa České republiky - Vězeňská služba České republiky - Bezpečnostní informační služba Úřad pro zahraniční styky a informace Generální inspekce bezpečnostních sborů další veřejné bezpečnostní sbory - ozbrojené síly - vojenská policie - vojenské zpravodajství - obecní policie

9 3. Prameny úpravy, evropské aspekty policejního práva
Ústavní úprava Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky (čl. 3 odst. 1, čl. 4 odst. 1) - Listina (čl. 44)

10 Zákony a jiné právní předpisy
- Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů - Zákon č. 274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona a Policii České republiky - Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů Zákon ČNR č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky Zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů - Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění řady novel

11 Evropské aspekty policejního práva
1. Policie a Rada Evropy Deklarace Parlamentního shromáždění Rady Evropy o Policii (z ) 2. Policie a EU týká se to v podstatě jen činnosti policie v souvislosti s trestním řízením, proto to nespadá do oblasti policejního práva srov. SFEU - část třetí, hlavu V., zejména kapitolu 4 Justiční spolupráce v trestních věcech 5 Policejní spolupráce (Europol) (čl. 72 SFEU + kapitola 2)

12 4. Činnost státní policie
A. Činnost policie podle zákona o policii - policie slouží veřejnosti - úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, přímo použitelnými předpisy ES nebo mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu (vazba na čl. 10 Ústavy) (ostatní činnosti stanoví zvláštní předpisy)

13 Dvojí role policie policie vystupuje - z hlediska správního práva - v zásadě ve dvou rolích I. jako bezpečnostní sbor, resp. prostřednictvím jednotlivých policistů plní "pořádkové" či dozorčí funkce, při jejichž výkonu policisté mají jistá oprávnění a povinnosti - sem ovšem spadá i ukládání pokut v blokovém řízení (porušení pravidel silničního provozu)

14 II. policie, resp. její organizační složky jak správní úřady vykonávají státní správu v případech stanovených zvláštními zákony, jedná se např. o a) rozhodování ve věcech cizinců (zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) b) rozhodování ve věcech zbraní a střeliva (zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu)

15 B. Činnost policie podle dalších právních předpisů např.
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních

16 5. Organizace státní policie
1. Policejní prezidium (České republiky) v čele s policejním prezidentem 2. útvary policie s celostátní působností, např. - Národní protidrogová centrála - Útvar rychlého nasazení (URNA) - Kriminalistický ústav Praha - Útvar pro odhalování korupce a finanční kriminality - Útvar pro odhalování organizovaného zločinu - Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu 3. krajská ředitelství policie 4. útvary zřízené v rámci krajského ředitelství - vnitřní organizační složky krajského ředitelství (nesamostatné)

17 Krajská ředitelství policie:
1. Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy (Praha) 2. Krajské ředitelství policie Středočeského kraje (Praha) 3. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje (Č. Budějovice) 4. Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje (Plzeň) 5. Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje (K. Vary) 6. Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje (Ústí nad Labem) 7. Krajské ředitelství policie Libereckého kraje (Liberec) 8. Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje (H. Králové) 9. Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (Pardubice) 10. Krajské ředitelství policie kraje Vysočina (Jihlava) 11. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje (Brno) 12. Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje (Olomouc) 13. Krajské ředitelství policie Zlínského kraje (Zlín) 14. Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje (Ostrava)

18 Pokud jde o tzv. služby, rozeznáváme např.:
- služba pořádkové policie - služba kriminální policie a vyšetřování, - služba dopravní policie to vlastně nejsou organizační složky, ale "funkční" či horizontální členění, vlastně o vymezení určitých specifických činností, konkrétnímu územnímu organizačnímu útvaru policie je přičleňován výkon určité služby, resp. určitých služeb

19 6. Organizace a úkoly obecní policie
Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění řady novel Charakteristika, organizace a řízení Úkoly obecní policie - obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní některé další úkoly na základě zákona Veřejnoprávní smlouvy 1. Veřejnoprávní smlouva o působení obecní policie na území jiné obce 2. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí strážníků k plnění úkolů na území obce, kde je vyhlášen krizový stav Strážníci - kdo se může stát strážníkem

20 Činnost obecní policie podle dalších předpisů (příklady)
Přestupkový zákon Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami

21 7. Povinnosti a oprávnění policistů a strážníků
Povinnosti policistů a strážníků: Úcta k právům a zdvořilost (§ 9 zák. o policii, § 6 zák. o obec. policii) Obecná pravidla pro provádění úkonů (§ 10 zák. o policii, § 7 a 8 zák. o obec. policii) "Opatrnost" a proporcionalita (přiměřenost) při provádění úkonů (§ 11 zák. o policii, § 6 zák. o obec. policii ) Prokazování příslušnosti k policii (§ 13 zák. o policii, § 9 zák. o obec. policii) Poučovací povinnost (§ 13 jen státní policie) Oznamovací povinnost (§ 10 jen obecní policie) Povinnost poskytnout pomoc (§ 6 odst. 3 zák. o obec.policii) Povinnosti při použití donucovacího prostředku nebo zbraně (§ 57, 58 zák. o policii, § 21 zák. o obec. policii)

22 Práva (oprávnění) policistů a strážníků:
Oprávnění k omezení pohybu agresivních osob (§ 25 jen státní policie) Oprávnění provést zajištění osoby (§ 26 - jen státní policie) Oprávnění provést zajištění cizince (§ 27 - jen státní policie) Oprávnění umístit osobu do policejní cely (§ jen státní policie) Oprávnění odejmout věc (§ 34 zák. o policii, § 17 zák. o obec. policii) Oprávnění k odebrání zbraně a provedení prohlídky (§ 35 - jen státní policie ) Oprávnění k použití technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla (§ 36 zák. o policii, § 17a zák. o obec. policii)) Oprávnění k zajištění, odstranění a zničení nebezpečné věci (§ 37 - jen státní policie)

23 Oprávnění k držení a používání nebezpečných látek a věcí (§ 38 - jen státní policie)
Oprávnění k rušení provozu elektronických komunikací (§ 39 - jen státní policie) Oprávnění ke vstupu do obydlí, dalších prostor a na pozemky (§ 40 zák. o policii, § 16 zák. o obec. policii) Oprávnění ke vstupu do živnostenské provozovny (§ 41 zák. o policii, § 17c zák. o obec. policii) Oprávnění k zastavení a prohlídce dopravního prostředku (§ 42 - jen státní policie) Oprávnění k omezení pohybu osob (§ 43 - jen státní policie) Oprávnění k vykázání osoby z bytu nebo domu (§ jen státní policie) - stanoveny též povinnosti a práva vykázané osoby

24 Oprávnění k použití donucovacích prostředků a zbraně (§ 52 an. zák
Oprávnění k použití donucovacích prostředků a zbraně (§ 52 an. zák. o policii, § 18 an. zák. o obec. policii) Donucovací prostředky: - hmaty, chvaty, údery a kopy - slzotvorný, elektrický nebo jiný obdobně dočasně zneschopňující prostředek - obušek a jiný úderný prostředek - vrhací prostředky (jen státní policie) - zastavovací pás (jen státní policie) - vytlačování vozidlem (jen státní policie) - vytlačování štítem (jen státní policie) - vytlačování koněm (jen státní policie) - služební pes - vodní stříkač (jen státní policie) - zásahová výbuška (jen státní policie) - úder, hrozba a varovný výstřel zbraní (omezeně obecní policie) - pouta - prostředek k zamezení prostorové orientace (jen státní policie

25 Obecné podmínky použití donucovací prostředku (§ 53 zák
Obecné podmínky použití donucovací prostředku (§ 53 zák. o policii, § 18 zák. o obec. policii) Použití pout a prostředků k zamezení prostorové orientace (§ 54 zák. o policii, § 18a zák. o obec. policii) Použití prostředku k násilnému zastavení vozidla nebo zabránění jeho odjezdu (§ 55 - jen státní policie) Použití zbraně (§ 56 zák. o policii, § 20 zák. o obec. policii)

26 Oprávnění pořizovat záznamy (§ 62 - jen státní policie)
Oprávnění požadovat prokázání totožnosti (§ 63 - § 64 zák. o policii, § 12 zák. o obec. policii) Oprávnění k získávání osobních údajů (§ 65 zák. o policii, § 11a zák. o obec. policii) Oprávnění k získávání informací z evidencí (§ 66 an. - jen státní policie)

27 8. Služební poměr policistů
Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů - služební poměr se zakládá rozhodnutím služebního funkcionáře o přijetí do služebního poměru - zároveň ustanovení na služební místo - služební kázeň - "služební kázeň spočívá v nestranném, řádném a svědomitém plnění služebních povinností, které pro policistu vyplývají z právních předpisů, služebních předpisů a z rozkazů" (§ 46) - kázeňské odměny - kázeňské tresty za kázeňský přestupek

28 9. Pracovní poměr strážníka
na strážníky se nevztahuje zák. č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů zaměstnanecký vztah příslušníka obecní policie (strážníka) zakládán běžnou pracovní smlouvou jako pracovní poměr k obci, nejedná se o poměr služební platí pro něj plně zákoník práce s odchylkami, resp. požadavky stanovenými zák. o obecní policii důležité ust. zák. práce - § 303 zvláštní povinnosti zaměstnanců územních samosprávných celků zařazených do obecní policie

29 10. Ochrana před jednáním policie a kontrola policie
A. pokud jde o rozhodnutí - opravné prostředky, mimořádné opravné prostředky - žaloba proti pravomocnému rozhodnutí, kasační stížnost ústavní stížnost specifika ochrany v blokovém řízení B. pokud jde o jiné jednání (služební zákroky a úkony) - žaloba proti zásahu, kasační stížnosti

30 C. podpůrné prostředky ochrany
- stížnost podle § 175 spr. řádu Veřejný ochránce práv upozornění policie jako kontrolní mechanismus (§ 97)

31 Upozornění (§ 97) (1) Každý může upozornit inspekci na nedostatky v činnosti policejního útvaru, policisty nebo zaměstnance policie, nebo na skutečnost, že se policista nebo zaměstnance policie dopustil jednání, které naplňuje znaky trestného činu, kázeňského přestupku, nebo jiného správního deliktu. (2) Policista nebo útvar policie musí upozornění přijmout. Policie do 30 dnů ode dne přijetí upozornění vyrozumí toho, kdo jej učinil, o přijatých opatřeních, pokud o toto vyrozumění osoba požádá. Oznámení protiprávního jednání podle trestního řádu tímto není dotčeno.

32 Generální inspekce bezpečnostních sborů
(zákon č. 341/2011 Sb.) ozbrojený bezpečnostní sbor Specifický kontrolní orgán nejen pro státní policii v čele ředitel, kterého jmenuje a odvolává na návrh vlády po projednání ve výboru Poslanecké sněmovny předseda vlády hlavní úkol: odhalovat trestné činnosti příslušníků některých bezpečnostních sborů

33 Upozornění (§ 56) (1) Každý může upozornit inspekci na Nedostatky v činnosti bezpečnostního sboru, na nějž se vztahuje působnost inspekce, nebo Skutečnost, že se příslušník nebo zaměstnanec dopustil jednání, které naplňuje znaky trestného činu, kázeňského přestupku, nebo jiného správního deliktu. (2) Inspekce musí upozornění přijmout. Inspekce do 30 dnů ode dne přijetí upozornění vyrozumí toho, kdo jej učinil, o přijatých opatřeních, pokud o toto vyrozumění osoba požádá. Oznámení protiprávního jednání podle trestního řádu tímto není dotčeno.

34 Parlamentní kontrola Policie ČR a GIBS
1. výbor pro bezpečnost PS 2. stálá komise pro kontrolu použití odposlechů a záznamu telekomunikačního provozu 3. stálá komise pro kontrolu GIBS

35 Literatura Povinná: Sládeček, V. Státní policie. In Sládeček, Pouperová a kol. Správní právo. Zvláštní část. Praha: Leges, 2014. Sládeček, V. Obecní policie. In Sládeček, Pouperová a kol. Správní právo. Zvláštní část. Praha: Leges, 2014. Doporučená: Mates, P., Škoda, J., Vavera, F. Veřejné sbory. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011.


Stáhnout ppt "Prof. Vladimír Sládeček"

Podobné prezentace


Reklamy Google