Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

prof. Vladimír Sládeček

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "prof. Vladimír Sládeček"— Transkript prezentace:

1 prof. Vladimír Sládeček 2. 5. 2013
Obecní policie prof. Vladimír Sládeček

2 1. Pojem, historie Pojem Opakování: z pohledu správního práva je (v současné době) policii třeba chápat jako veřejný ozbrojený bezpečnostní sbor plnící zejména správní funkce ochraňující (bezpečnost, zdraví, život a majetek), ale i zasahující do práv osob (bezprostřední zásahy aj. úkony, příp. rozhodování ve správním, blokovém řízení "v terénu")

3 Historie původně měli bezpečnost obcí a měst zajišťovat měšťané, kteří si ovšem záhy pro tyto účely najímali jiné osoby tyto "sbory" posléze daly vzniknout na území českých zemí (v rámci Rakouského císařství) od poloviny 19. století místní policii, resp. tzv. obecní stráži bezpečnosti šlo o výkon samostatné působnosti obce upravováno v obecních zřízení obecní stráž bezpečnosti působila v obcích, pokud nebyla policejně-bezpečnostní funkce přenesena na příslušný státní policejní úřad vládní nařízení č. 250/1942 Sb., o obecní výkonné policii. po r v Československu došlo postupně k centralizaci bezpečnostních složek a také ke zrušení obecní stráže bezpečnosti, vznikl jednotný (státem řízený) Sbor národní bezpečnosti obecní policie obnovena v r. 1992

4 2. Prameny úpravy, charakteristika
Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky (čl. 3 odst. 1 a 2, čl. 4 odst. 1) Listina základních práv a svobod (čl. 44) Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii dále např. zák. práce, tr. zákon, obec. zříz., přest. zák., zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu Prováděcí předpisy (příkladmo): vyhláška č. 418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii vyhláška 444/2008 Sb. o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie

5 Charakteristika (včetně organizace a řízení)
(fakultativní) orgán obce, který zřizuje a zrušuje zastupitelstvo obce obecně závaznou vyhláškou obecní policii řídí starosta nebo jiný člen zastupitelstva pověřený zastupitelstvem plněním některých úkolů při řízení obecní policie může být pověřen konkrétní strážník Ministerstvo vnitra (mj.) ověřuje odborné předpoklady strážníka, vydává a odnímá osvědčení o splnění stanovených předpokladů vykonává dozor nad odbornou způsobilostí strážníka k výkonu povinností a oprávnění

6 3. Činnost obecní policie
zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní některé další úkoly na základě zákona Při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů obecní policie zejména (§ 2): - přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku - dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití - dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce - se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích - se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto zákonem nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení - se podílí na prevenci kriminality v obci - provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci - odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce

7 Veřejnoprávní smlouvy
1. Veřejnoprávní smlouva o působení obecní policie na území jiné obce (ust. § 3a zákona ve znění zákona č. 311/2002 Sb.) 2. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí strážníků k plnění úkolů na území obce, kde je vyhlášen krizový stav (ust. § 3b vložené zák. č. 274/2008 Sb.)

8 4. Postavení strážníka, povinnosti a práva
Strážníci (§ 4 an.) - kdo se může stát strážníkem - občan České republiky - bezúhonný - spolehlivý - starší 21 let - zdravotně způsobilý - dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou - má osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů

9 1. Povinnosti strážníků podle SŘ
základní povinnosti strážníků podle SŘ (§ 2-8, základní zásady činnosti) - pokud je lze na konkrétní činnost aplikovat - např. zásada legality, zákazu zneužití pravomoci, proporcionality, ochrany veřejného zájmu, legitimního očekávání

10 2. Povinnosti strážníků podle zák. o obecní policii (x policistů):
Úcta k právům a zdvořilost (§ 6 odst. 1 zák. o obec. policii) "Opatrnost" a proporcionalita (přiměřenost) při provádění úkonů (§ 6 odst. 1 zák. o obec. policii) Poučovací povinnost (§ 6 odst. 2 zák. o obec. policii) Povinnost „pomoci“ (§ 6 odst. 3 zák. o obec. policii) Obecná pravidla (povinnosti) pro provádění úkonů (§ 7 a 8 zák. o obec. policii) Prokazování příslušnosti k policii (§ 9 zák. o obec. policii) Oznamovací povinnost (§ 10 zák. o obec. policii) Povinnosti při použití donucovacího prostředku nebo zbraně (§ zák. o obec. policii) Povinnost mlčenlivosti (§ 26 zák. o obecní policii)

11 Oprávnění strážníků dle zák. o obecní policii (x policistů)
Oprávnění požadovat vysvětlení (§ 11 zák. o obec. policii) Oprávnění k získávání údajů a informací (§ 11a zák. o obec. policii) Oprávnění požadovat prokázání totožnosti (§ 12 zák. o obec. policii) Oprávnění požadovat věcnou a osobní pomoc (§ 12 zák. o obec. policii) Oprávnění k předvedení osoby (§ 13 zák. o obec. policii) Oprávnění k odebrání zbraně (§ 14 zák. o obec. policii) Oprávnění zakázat vstup na určená místa (§ 15 zák. o obec. policii) Oprávnění ke vstupu do bytu a uzavřeného prostoru (§ 16 zák. o obec. policii) Oprávnění odejmout věc (§ 17 zák. o obec. policii)

12 Oprávnění k použití technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla (§ 17a zák. o obec. policii)
Oprávnění k zabezpečování dopravy osob do zdravotnických zařízení (§ 17b zák. o obec. policii) Oprávnění ke vstupu do živnostenské provozovny (§ 17c zák. o obec. policii) Donucovací prostředky a obecné podmínky pro jejich použití (§ 18 zák. o obec. policii) Oprávnění k použití pout (§ 18a odst. 1 zák. o obec. policii) Oprávnění k omezení pohybu osob (§ 18a odst. 2 zák. o obecní policii) Oprávnění k použití psa (§ 19 zák. o obec. policii) Oprávnění k použití služební zbraně (§ 20 zák. o obec. policii) Oprávnění pořizovat záznamy (§ 24b zák. o obec. policii) Oprávnění příslušející jen státní policii (úkol k zadání) Oprávnění k použití donucovacích prostředků a zbraně (komparace - úkol k zadání)

13 5. Pracovně právní postavení strážníka a policisty

14 Pracovní poměr strážníka
- jedná se sice o veřejný bezpečnostní sbor, ale není uveden v zák. č. 361/2003 Sb., proto nevzniká služební poměr - zaměstnanecký vztah příslušníka obecní policie (strážníka) zakládán běžnou pracovní smlouvou jako pracovní poměr k obci, - platí pro něj plně zákoník práce s odchylkami, resp. požadavky stanovenými zák. o obecní policii - důležité ust. zák. práce - § 303 - zvláštní povinnosti zaměstnanců územních samosprávných celků zařazených do obecní policie

15 § 303 zák. práce: 1. jednat a rozhodovat nestranně a zdržet se při výkonu práce všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost rozhodování, 2. zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu zaměstnání a které v zájmu zaměstnavatele nelze sdělovat jiným osobám (s výjimkou zproštění této povinnosti), 3. v souvislosti s výkonem zaměstnání nepříjímat dary nebo jiné výhody, s výjimkou darů nebo výhod poskytovaných zaměstnavatelem nebo na základě právních předpisů, 4. zdržet se jednání, které by mohlo vést ke střetu veřejného zájmu se zájmy osobními, zejména nezneužívat informací nabytých v souvislosti s výkonem zaměstnání ve prospěch vlastní nebo někoho jiného, 5. získat k podnikání předchozí písemný souhlas zaměstnavatele (s určitými výjimkami).

16 Služební poměr policistů
Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů služební poměr - na dobu určitou (při prvním přijetí do služebního poměru na 3 roky) - a neurčitou předpoklady pro přijetí do služebního poměru - písemná žádost - občanství České republiky - věk více než 18 let - bezúhonnost - požadované vzdělání pro přísl. služební místo - zdravotně, osobnostně a fyzicky způsobilá osoba k výkonu služby - plná způsobilost k právním úkonům - není členem politické strany nebo politického hnutí - nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost

17 služební poměr se zakládá rozhodnutím služebního funkcionáře o přijetí do služebního poměru
zároveň ustanovení na služební místo služební poměr končí - uplynutím doby určité - propuštěním - úmrtím nebo prohlášením za mrtvého - dnem kalendářního roku, v němž policista dovršil 65 věku

18 Mezi základní povinnosti policisty (stejně jako člena jiného bezpečnostního sboru) mj. patří povinnost dodržovat služební kázeň "služební kázeň spočívá v nestranném, řádném a svědomitém plnění služebních povinností, které pro policistu vyplývají z právních předpisů, služebních předpisů a z rozkazů" (§ 46) kázeňské odměny - písemná pochvala - peněžitý nebo věcný dar - udělení služební medaile

19 kázeňské tresty za kázeňský přestupek
zaviněné jednání, které porušuje služební povinnost, ale nejde o trestný čin nebo o jednání, která má znaky přestupku nebo jiného správního deliktu, za takové jednání se považuje i dosahování neuspokojivých výsledků ve výkonu služby uvedené v závěru služebního hodnocení podle zvláštních předpisů (odkaz i na zákon o služ. poměrech policistů) se projedná jednání, které má znaky přestupku, jehož se dopustily (mj.) příslušníci bezpečnostních sborů Kázeňské tresty: - písemné napomenutí - snížení základního tarifu platu až o 25% na dobu nejvýše 3 měsíců - odnětí služební medaile - odnětí služební hodnosti - pokuta - propadnutí věci - zákaz činnosti - podrobná procesní úprava řízení ve věcech služebního poměru (§ )

20 6. Ochrana před jednáním obecní policie
Ministerstvo vnitra vykonává dozor nad a/ odbornou způsobilostí strážníka k výkonu povinnosti a oprávnění b/ dodržováním stanovených jednotných prvků stejnokroje nebo označení motorových vozidel a dalších dopravních prostředků obecní policie jinak věc obce jako zaměstnavatele A. pokud jde o rozhodnutí - opravné prostředky, mimořádné opravné prostředky - žaloba proti pravomocnému rozhodnutí, kasační stížnost - ústavní stížnost B. pokud jde o jiné jednání (služební zákroky a úkony) - žaloba proti zásahu, kasační stížnosti - stížnost podle § 175 spr. řádu - Veřejný ochránce práv (jen ve věcech výkonu státní správy)


Stáhnout ppt "prof. Vladimír Sládeček"

Podobné prezentace


Reklamy Google