Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obecní policie prof. Vladimír Sládeček 2. 5. 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obecní policie prof. Vladimír Sládeček 2. 5. 2013."— Transkript prezentace:

1 Obecní policie prof. Vladimír Sládeček 2. 5. 2013

2 1. Pojem, historie Pojem  Opakování: z pohledu správního práva je (v současné době) policii třeba chápat jako veřejný ozbrojený bezpečnostní sbor plnící zejména správní funkce ochraňující (bezpečnost, zdraví, život a majetek), ale i zasahující do práv osob (bezprostřední zásahy aj. úkony, příp. rozhodování ve správním, blokovém řízení "v terénu")

3 Historie  původně měli bezpečnost obcí a měst zajišťovat měšťané, kteří si ovšem záhy pro tyto účely najímali jiné osoby  tyto "sbory" posléze daly vzniknout na území českých zemí (v rámci Rakouského císařství) od poloviny 19. století místní policii, resp. tzv. obecní stráži bezpečnosti  šlo o výkon samostatné působnosti obce  upravováno v obecních zřízení  obecní stráž bezpečnosti působila v obcích, pokud nebyla policejně-bezpečnostní funkce přenesena na příslušný státní policejní úřad  vládní nařízení č. 250/1942 Sb., o obecní výkonné policii.  po r. 1945 v Československu došlo postupně k centralizaci bezpečnostních složek a také ke zrušení obecní stráže bezpečnosti, vznikl jednotný (státem řízený) Sbor národní bezpečnosti  obecní policie obnovena v r. 1992

4 2. Prameny úpravy, charakteristika Prameny úpravy  Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky (čl. 3 odst. 1 a 2, čl. 4 odst. 1)  Listina základních práv a svobod (čl. 44)  Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii  dále např. zák. práce, tr. zákon, obec. zříz., přest. zák., zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu Prováděcí předpisy (příkladmo):  vyhláška č. 418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii  vyhláška 444/2008 Sb. o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie

5 Charakteristika (včetně organizace a řízení)  (fakultativní) orgán obce, který zřizuje a zrušuje zastupitelstvo obce obecně závaznou vyhláškou  obecní policii řídí starosta nebo jiný člen zastupitelstva pověřený zastupitelstvem  plněním některých úkolů při řízení obecní policie může být pověřen konkrétní strážník Ministerstvo vnitra (mj.)  ověřuje odborné předpoklady strážníka, vydává a odnímá osvědčení o splnění stanovených předpokladů  vykonává dozor nad odbornou způsobilostí strážníka k výkonu povinností a oprávnění

6 3. Činnost obecní policie  zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní některé další úkoly na základě zákona  Při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů obecní policie zejména (§ 2): - přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku - dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití - dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce - se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích - se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto zákonem nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení - se podílí na prevenci kriminality v obci - provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci - odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce

7 Veřejnoprávní smlouvy  1. Veřejnoprávní smlouva o působení obecní policie na území jiné obce (ust. § 3a zákona ve znění zákona č. 311/2002 Sb.)  2. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí strážníků k plnění úkolů na území obce, kde je vyhlášen krizový stav (ust. § 3b vložené zák. č. 274/2008 Sb.)

8 4. Postavení strážníka, povinnosti a práva  Strážníci (§ 4 an.) - kdo se může stát strážníkem - občan České republiky - bezúhonný - spolehlivý - starší 21 let - zdravotně způsobilý - dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou - má osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů

9 1. Povinnosti strážníků podle SŘ  základní povinnosti strážníků podle SŘ (§ 2-8, základní zásady činnosti)  - pokud je lze na konkrétní činnost aplikovat  - např. zásada legality, zákazu zneužití pravomoci, proporcionality, ochrany veřejného zájmu, legitimního očekávání

10 2. Povinnosti strážníků podle zák. o obecní policii (x policistů):  Úcta k právům a zdvořilost (§ 6 odst. 1 zák. o obec. policii)  "Opatrnost" a proporcionalita (přiměřenost) při provádění úkonů (§ 6 odst. 1 zák. o obec. policii)  Poučovací povinnost (§ 6 odst. 2 zák. o obec. policii)  Povinnost „pomoci“ (§ 6 odst. 3 zák. o obec. policii)  Obecná pravidla (povinnosti) pro provádění úkonů (§ 7 a 8 zák. o obec. policii)  Prokazování příslušnosti k policii (§ 9 zák. o obec. policii)  Oznamovací povinnost (§ 10 zák. o obec. policii)  Povinnosti při použití donucovacího prostředku nebo zbraně (§ 21 - 23 zák. o obec. policii)  Povinnost mlčenlivosti (§ 26 zák. o obecní policii)

11 Oprávnění strážníků dle zák. o obecní policii (x policistů)  Oprávnění požadovat vysvětlení (§ 11 zák. o obec. policii)  Oprávnění k získávání údajů a informací (§ 11a zák. o obec. policii)  Oprávnění požadovat prokázání totožnosti (§ 12 zák. o obec. policii)  Oprávnění požadovat věcnou a osobní pomoc (§ 12 zák. o obec. policii)  Oprávnění k předvedení osoby (§ 13 zák. o obec. policii)  Oprávnění k odebrání zbraně (§ 14 zák. o obec. policii)  Oprávnění zakázat vstup na určená místa (§ 15 zák. o obec. policii)  Oprávnění ke vstupu do bytu a uzavřeného prostoru (§ 16 zák. o obec. policii)  Oprávnění odejmout věc (§ 17 zák. o obec. policii)

12  Oprávnění k použití technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla (§ 17a zák. o obec. policii)  Oprávnění k zabezpečování dopravy osob do zdravotnických zařízení (§ 17b zák. o obec. policii)  Oprávnění ke vstupu do živnostenské provozovny (§ 17c zák. o obec. policii)  Donucovací prostředky a obecné podmínky pro jejich použití (§ 18 zák. o obec. policii)  Oprávnění k použití pout (§ 18a odst. 1 zák. o obec. policii)  Oprávnění k omezení pohybu osob (§ 18a odst. 2 zák. o obecní policii)  Oprávnění k použití psa (§ 19 zák. o obec. policii)  Oprávnění k použití služební zbraně (§ 20 zák. o obec. policii)  Oprávnění pořizovat záznamy (§ 24b zák. o obec. policii)  Oprávnění příslušející jen státní policii (úkol k zadání)  Oprávnění k použití donucovacích prostředků a zbraně (komparace - úkol k zadání)

13 5. Pracovně právní postavení strážníka a policisty

14 Pracovní poměr strážníka - jedná se sice o veřejný bezpečnostní sbor, ale není uveden v zák. č. 361/2003 Sb., proto nevzniká služební poměr - zaměstnanecký vztah příslušníka obecní policie (strážníka) zakládán běžnou pracovní smlouvou jako pracovní poměr k obci, - platí pro něj plně zákoník práce s odchylkami, resp. požadavky stanovenými zák. o obecní policii - důležité ust. zák. práce - § 303 - zvláštní povinnosti zaměstnanců územních samosprávných celků zařazených do obecní policie

15  § 303 zák. práce:  1. jednat a rozhodovat nestranně a zdržet se při výkonu práce všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost rozhodování,  2. zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu zaměstnání a které v zájmu zaměstnavatele nelze sdělovat jiným osobám (s výjimkou zproštění této povinnosti),  3. v souvislosti s výkonem zaměstnání nepříjímat dary nebo jiné výhody, s výjimkou darů nebo výhod poskytovaných zaměstnavatelem nebo na základě právních předpisů,  4. zdržet se jednání, které by mohlo vést ke střetu veřejného zájmu se zájmy osobními, zejména nezneužívat informací nabytých v souvislosti s výkonem zaměstnání ve prospěch vlastní nebo někoho jiného,  5. získat k podnikání předchozí písemný souhlas zaměstnavatele (s určitými výjimkami).

16 Služební poměr policistů  Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů  služební poměr - na dobu určitou (při prvním přijetí do služebního poměru na 3 roky) - a neurčitou  předpoklady pro přijetí do služebního poměru - písemná žádost - občanství České republiky - věk více než 18 let - bezúhonnost - požadované vzdělání pro přísl. služební místo - zdravotně, osobnostně a fyzicky způsobilá osoba k výkonu služby - plná způsobilost k právním úkonům - není členem politické strany nebo politického hnutí - nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost

17  služební poměr se zakládá rozhodnutím služebního funkcionáře o přijetí do služebního poměru  zároveň ustanovení na služební místo  služební poměr končí - uplynutím doby určité - propuštěním - úmrtím nebo prohlášením za mrtvého - dnem 31. 12. kalendářního roku, v němž policista dovršil 65 věku

18  Mezi základní povinnosti policisty (stejně jako člena jiného bezpečnostního sboru) mj. patří povinnost dodržovat služební kázeň  "služební kázeň spočívá v nestranném, řádném a svědomitém plnění služebních povinností, které pro policistu vyplývají z právních předpisů, služebních předpisů a z rozkazů" (§ 46)  kázeňské odměny - písemná pochvala - peněžitý nebo věcný dar - udělení služební medaile

19  kázeňské tresty za kázeňský přestupek  zaviněné jednání, které porušuje služební povinnost, ale nejde o trestný čin nebo o jednání, která má znaky přestupku nebo jiného správního deliktu, za takové jednání se považuje i dosahování neuspokojivých výsledků ve výkonu služby uvedené v závěru služebního hodnocení  podle zvláštních předpisů (odkaz i na zákon o služ. poměrech policistů) se projedná jednání, které má znaky přestupku, jehož se dopustily (mj.) příslušníci bezpečnostních sborů  Kázeňské tresty: - písemné napomenutí - snížení základního tarifu platu až o 25% na dobu nejvýše 3 měsíců - odnětí služební medaile - odnětí služební hodnosti - pokuta - propadnutí věci - zákaz činnosti - podrobná procesní úprava řízení ve věcech služebního poměru (§ 169 - 196)

20 6. Ochrana před jednáním obecní policie  Ministerstvo vnitra vykonává dozor nad a/ odbornou způsobilostí strážníka k výkonu povinnosti a oprávnění b/ dodržováním stanovených jednotných prvků stejnokroje nebo označení motorových vozidel a dalších dopravních prostředků obecní policie  jinak věc obce jako zaměstnavatele  A. pokud jde o rozhodnutí  - opravné prostředky, mimořádné opravné prostředky  - žaloba proti pravomocnému rozhodnutí, kasační stížnost  - ústavní stížnost  B. pokud jde o jiné jednání (služební zákroky a úkony)  - žaloba proti zásahu, kasační stížnosti  - ústavní stížnost  - stížnost podle § 175 spr. řádu  - Veřejný ochránce práv (jen ve věcech výkonu státní správy)


Stáhnout ppt "Obecní policie prof. Vladimír Sládeček 2. 5. 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google