Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Organizace policie Policie České republiky je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor (§ 1) (a zároveň soustava policejních úřadů) 1. Policejní prezidium.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Organizace policie Policie České republiky je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor (§ 1) (a zároveň soustava policejních úřadů) 1. Policejní prezidium."— Transkript prezentace:

1 Organizace policie Policie České republiky je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor (§ 1) (a zároveň soustava policejních úřadů) 1. Policejní prezidium (České republiky) v čele s policejním prezidentem Kancelář policejního prezidenta Náměstek pro vnější služby Náměstek pro ekonomiku Náměstek pro řízení lidských zdrojů a podporu výkonu Úřad vnitřní kontroly

2 2. útvary policie s celostátní působností
-- Národní protidrogová centrála -- Útvar rychlého nasazení (URNA) -- Kriminalistický ústav Praha -- Útvar pro odhalování korupce a finanční kriminality -- Útvar pro odhalování organizovaného zločinu -- Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu -- Útvar speciálních činností -- Útvar zvláštních činností -- Letecká služba -- Ředitelství služby cizinecké policie -- Útvar pro ochranu prezidenta ČR -- Útvar pro ochranu ústavních činitelů -- Pyrotechnická služba

3 3. krajská ředitelství policie:
1. Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy (Praha) 2. Krajské ředitelství policie Středočeského kraje (Praha) 3. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje (Č. Budějovice) 4. Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje (Plzeň) 5. Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje (K. Vary) 6. Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje (Ústí nad Labem) 7. Krajské ředitelství policie Libereckého kraje (Liberec) 8. Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje (H. Králové) 9. Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (Pardubice) 10. Krajské ředitelství policie kraje Vysočina (Jihlava) 11. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje (Brno) 12. Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje (Olomouc) 13. Krajské ředitelství policie Zlínského kraje (Zlín) 14. Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje (Ostrava) 4. útvary zřízené v rámci krajského ředitelství - vnitřní organizační složky krajského ředitelství (nesamostatné)

4 Pokud jde o tzv. služby, rozeznáváme např.:
-- služba pořádkové policie -- služba kriminální policie a vyšetřování, -- služba dopravní policie -- služba cizinecké policie -- služba pro zbraně a bezpečnostní materiál to vlastně nejsou organizační složky, ale "funkční" či horizontální členění, vlastně o vymezení určitých specifických činností, - konkrétnímu útvaru s celostátní působností nebo územnímu organizačnímu útvaru policie je přičleňován výkon určité služby, resp. určitých služeb

5 Postavení policisty, povinnosti a práva policistů
Povinnosti policistů: Základní zásady činnosti (§ 2 – 8 spr. řádu) Základní (obecné) povinnosti podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů Podle zákona o policii: Úcta k právům a zdvořilost (§ 9) Obecná pravidla pro provádění úkonů (§ 10) "Opatrnost" a proporcionalita (přiměřenost) při provádění úkonů (§ 11) Prokazování příslušnosti k policii (§ 13) Poučovací povinnost (§ 13) Povinnosti při použití donucovacího prostředku nebo zbraně (§ 57, 58) Mlčenlivosti (§ 115)

6 Práva (oprávnění) policistů:
Oprávnění k omezení pohybu agresivních osob (§ 25) Oprávnění provést zajištění osob (§ 26) Oprávnění provést zajištění cizince (§ 27) Oprávnění umístit osobu do policejní cely (§ ) Oprávnění odejmout věc (§ 34) Oprávnění k odebrání zbraně a provedení prohlídky (§ 35) Oprávnění k použití technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla (§ 36) Oprávnění k zajištění, odstranění a zničení nebezpečné věci (§ 37) Oprávnění k držení a používání nebezpečných látek a věcí (§ 38) Oprávnění k rušení provozu elektronických komunikací (§ 39) Oprávnění ke vstupu do obydlí, dalších prostor a na pozemky (§ 40) Oprávnění ke vstupu do živnostenské provozovny (§ 41) Oprávnění k zastavení a prohlídce dopravního prostředku (§ 42) Oprávnění k omezení pohybu osob (§ 43) Oprávnění k vykázání osoby z bytu nebo domu (§ )

7 Oprávnění k použití donucovacích prostředků a zbraně (§ 52 an.)
Donucovací prostředky: - hmaty, chvaty, údery a kopy - slzotvorný, elektrický nebo jiný obdobně dočasně zneschopňující prostředek - obušek a jiný úderný prostředek - vrhací prostředky - zastavovací pás - vytlačování vozidlem - vytlačování štítem - vytlačování koněm - služební pes, - vodní stříkač - zásahová výbuška - úder, hrozba a varovný výstřelnou zbraní - pouta - prostředek k zamezení prostorové orientace Obecné podmínky použití donucovací prostředku (§ 53) Použití pout a prostředků k zamezení prostorové orientace (§ 54) Použití prostředku k násilnému zastavení vozidla nebo zabránění jeho odjezdu (§ 55) Použití zbraně (§ 56)

8 Oprávnění požadovat vysvětlení (§ 61)
Oprávnění pořizovat záznamy (§ 62) Oprávnění požadovat prokázání totožnosti (§ 63 - § 64) Oprávnění k získávání osobních údajů (§ 65) Oprávnění k získávání informací z evidencí (§ 66 an.)

9 Ochrana před jednáním policie a kontrola policie
A. pokud jde o rozhodnutí - opravné prostředky, mimořádné opravné prostředky - žaloba proti pravomocnému rozhodnutí, kasační stížnost ústavní stížnost specifika ochrany v blokovém řízení B. pokud jde o jiné jednání (služební zákroky a úkony) - žaloba proti zásahu, kasační stížnosti

10 C. podpůrné prostředky ochrany
- stížnost podle § 175 spr. řádu Veřejný ochránce práv upozornění policie jako kontrolní mechanismus (§ 97)

11 Generální inspekce bezpečnostních sborů (zákon č. 341/2011 Sb.)
ozbrojený bezpečnostní sbor v čele ředitel, kterého jmenuje a odvolává na návrh vlády po projednání ve výboru Poslanecké sněmovny předseda vlády hlavní úkol: odhalovat trestné činnosti příslušníků některých bezpečnostních sborů

12 Upozornění (§ 56) (1) Každý může upozornit inspekci na Nedostatky v činnosti bezpečnostního sboru, na nějž se vztahuje působnost inspekce, nebo Skutečnost, že se příslušník nebo zaměstnanec dopustil jednání, které naplňuje znaky trestného činu, kázeňského přestupku, nebo jiného správního deliktu. (2) Inspekce musí upozornění přijmout. Inspekce do 30 dnů ode dne přijetí upozornění vyrozumí toho, kdo jej učinil, o přijatých opatřeních, pokud o toto vyrozumění osoba požádá. Oznámení protiprávního jednání podle trestního řádu tímto není dotčeno.

13 Parlamentní kontrola Policie ČR a Generální inspekce bezpečnostních sborů

14 4. Obecní policie Pojem Historie Prameny Charakteristika Činnost
Postavení strážníka Pracovněprávní postavení strážníka a policisty Ochrana před jednáním obecní policie

15 Pojem, historie Pojem Opakování: z pohledu správního práva je (v současné době) policii třeba chápat jako veřejný ozbrojený bezpečnostní sbor plnící zejména správní funkce ochraňující (bezpečnost, zdraví, život a majetek), ale i zasahující do práv osob (bezprostřední zásahy aj. úkony, příp. rozhodování ve správním, blokovém řízení "v terénu")

16 šlo o výkon samostatné působnosti obce upravováno v obecních zřízení
Historie původně měli bezpečnost obcí a měst zajišťovat měšťané, kteří si ovšem záhy pro tyto účely najímali jiné osoby tyto "sbory" posléze daly vzniknout na území českých zemí (v rámci Rakouského císařství) od poloviny 19. století místní policii, resp. tzv. obecní stráži bezpečnosti šlo o výkon samostatné působnosti obce upravováno v obecních zřízení obecní stráž bezpečnosti působila v obcích, pokud nebyla policejně-bezpečnostní funkce přenesena na příslušný státní policejní úřad

17 vládní nařízení č. 250/1942 Sb., o obecní výkonné policii.
po r v Československu došlo postupně k centralizaci bezpečnostních složek a také ke zrušení obecní stráže bezpečnosti, vznikl jednotný (státem řízený) Sbor národní bezpečnosti Inspekce veřejného pořádku národního výboru (1972) obecní policie obnovena v r. 1992

18 Prameny úpravy, charakteristika
Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky (čl. 3 odst. 1 a 2, čl. 4 odst. 1) Listina základních práv a svobod (čl. 44) Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii dále např. zák. práce, tr. zákon, obec. zříz., přest. zák., zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu Prováděcí předpisy (příkladmo): vyhláška č. 418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii vyhláška 444/2008 Sb. o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie

19 Charakteristika (včetně organizace a řízení)
(fakultativní) orgán obce, který zřizuje a zrušuje zastupitelstvo obce obecně závaznou vyhláškou obecní policii řídí starosta nebo jiný člen zastupitelstva pověřený zastupitelstvem plněním některých úkolů při řízení obecní policie může být pověřen konkrétní strážník Ministerstvo vnitra (mj.) ověřuje odborné předpoklady strážníka, vydává a odnímá osvědčení o splnění stanovených předpokladů vykonává dozor nad odbornou způsobilostí strážníka k výkonu povinností a oprávnění

20 Činnost obecní policie
zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní některé další úkoly na základě zákona Při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů obecní policie zejména (§ 2): - přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku - dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití - dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce - se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích - se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto zákonem nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení - se podílí na prevenci kriminality v obci - provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci - odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce

21 Veřejnoprávní smlouvy
1. Veřejnoprávní smlouva o působení obecní policie na území jiné obce (ust. § 3a zákona ve znění zákona č. 311/2002 Sb.) 2. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí strážníků k plnění úkolů na území obce, kde je vyhlášen krizový stav (ust. § 3b vložené zák. č. 274/2008 Sb.)

22 Postavení strážníka, povinnosti a práva
Strážníci (§ 4 an.) - kdo se může stát strážníkem - občan České republiky - bezúhonný - spolehlivý - starší 21 let - zdravotně způsobilý - dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou - má osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů

23 Povinnosti strážníků podle SŘ
základní povinnosti strážníků podle SŘ (§ 2-8, základní zásady činnosti) - pokud je lze na konkrétní činnost aplikovat - např. zásada legality, zákazu zneužití pravomoci, proporcionality, ochrany veřejného zájmu, legitimního očekávání

24 2. Povinnosti strážníků podle zák. o obecní policii (x policistů):
Úcta k právům a zdvořilost (§ 6 odst. 1 zák. o obec. policii) "Opatrnost" a proporcionalita (přiměřenost) při provádění úkonů (§ 6 odst. 1 zák. o obec. policii) Poučovací povinnost (§ 6 odst. 2 zák. o obec. policii) Povinnost „pomoci“ (§ 6 odst. 3 zák. o obec. policii) Obecná pravidla (povinnosti) pro provádění úkonů (§ 7 a 8 zák. o obec. policii) Prokazování příslušnosti k policii (§ 9 zák. o obec. policii) Oznamovací povinnost (§ 10 zák. o obec. policii) Povinnosti při použití donucovacího prostředku nebo zbraně (§ zák. o obec. policii) Povinnost mlčenlivosti (§ 26 zák. o obecní policii)

25 Oprávnění strážníků dle zák. o obecní policii (x policistů)
Oprávnění požadovat vysvětlení (§ 11 zák. o obec. policii) Oprávnění k získávání údajů a informací (§ 11a zák. o obec. policii) Oprávnění požadovat prokázání totožnosti (§ 12 zák. o obec. policii) Oprávnění požadovat věcnou a osobní pomoc (§ 12 zák. o obec. policii) Oprávnění k předvedení osoby (§ 13 zák. o obec. policii) Oprávnění k odebrání zbraně (§ 14 zák. o obec. policii) Oprávnění zakázat vstup na určená místa (§ 15 zák. o obec. policii) Oprávnění ke vstupu do bytu a uzavřeného prostoru (§ 16 zák. o obec. policii) Oprávnění odejmout věc (§ 17 zák. o obec. policii)

26 Oprávnění k použití technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla (§ 17a zák. o obec. policii)
Oprávnění k zabezpečování dopravy osob do zdravotnických zařízení (§ 17b zák. o obec. policii) Oprávnění ke vstupu do živnostenské provozovny (§ 17c zák. o obec. policii) Donucovací prostředky a obecné podmínky pro jejich použití (§ 18 zák. o obec. policii) Oprávnění k použití pout (§ 18a odst. 1 zák. o obec. policii) Oprávnění k omezení pohybu osob (§ 18a odst. 2 zák. o obecní policii) Oprávnění k použití psa (§ 19 zák. o obec. policii) Oprávnění k použití služební zbraně (§ 20 zák. o obec. policii) Oprávnění pořizovat záznamy (§ 24b zák. o obec. policii) Oprávnění příslušející jen státní policii (úkol k zadání) Oprávnění k použití donucovacích prostředků a zbraně (komparace - úkol k zadání)

27 Pracovní poměr strážníka
- jedná se sice o veřejný bezpečnostní sbor, ale není uveden v zák. č. 361/2003 Sb., proto nevzniká služební poměr - zaměstnanecký vztah příslušníka obecní policie (strážníka) zakládán běžnou pracovní smlouvou jako pracovní poměr k obci, - platí pro něj plně zákoník práce s odchylkami, resp. požadavky stanovenými zák. o obecní policii - důležité ust. zák. práce - § 303 - zvláštní povinnosti zaměstnanců územních samosprávných celků zařazených do obecní policie

28 § 303 zák. práce: 1. jednat a rozhodovat nestranně a zdržet se při výkonu práce všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost rozhodování, 2. zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu zaměstnání a které v zájmu zaměstnavatele nelze sdělovat jiným osobám (s výjimkou zproštění této povinnosti), 3. v souvislosti s výkonem zaměstnání nepříjímat dary nebo jiné výhody, s výjimkou darů nebo výhod poskytovaných zaměstnavatelem nebo na základě právních předpisů, 4. zdržet se jednání, které by mohlo vést ke střetu veřejného zájmu se zájmy osobními, zejména nezneužívat informací nabytých v souvislosti s výkonem zaměstnání ve prospěch vlastní nebo někoho jiného, 5. získat k podnikání předchozí písemný souhlas zaměstnavatele (s určitými výjimkami).

29 Služební poměr policistů
Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů služební poměr - na dobu určitou (při prvním přijetí do služebního poměru na 3 roky) - a neurčitou předpoklady pro přijetí do služebního poměru - písemná žádost - občanství České republiky - věk více než 18 let - bezúhonnost - požadované vzdělání pro přísl. služební místo - zdravotně, osobnostně a fyzicky způsobilá osoba k výkonu služby - plná způsobilost k právním úkonům - není členem politické strany nebo politického hnutí - nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost

30 služební poměr nevzniká na základě pracovní smlouvy, ale zakládá se rozhodnutím služebního funkcionáře o přijetí do služebního poměru zároveň ustanovení na služební místo Postup: 1. podání žádosti, 2. přijímací řízení, 3. rozhodnutí funkcionáře služební poměr končí - uplynutím doby určité - propuštěním - úmrtím nebo prohlášením za mrtvého - dnem kalendářního roku, v němž policista dovršil 65 věku

31 Mezi základní povinnosti policisty (stejně jako člena jiného bezpečnostního sboru) mj. patří povinnost dodržovat služební kázeň "služební kázeň spočívá v nestranném, řádném a svědomitém plnění služebních povinností, které pro policistu vyplývají z právních předpisů, služebních předpisů a z rozkazů" (§ 46) kázeňské odměny - písemná pochvala - peněžitý nebo věcný dar - udělení služební medaile

32 kázeňské tresty za kázeňský přestupek
zaviněné jednání, které porušuje služební povinnost, ale nejde o trestný čin nebo o jednání, která má znaky přestupku nebo jiného správního deliktu, za takové jednání se považuje i dosahování neuspokojivých výsledků ve výkonu služby uvedené v závěru služebního hodnocení podle zvláštních předpisů (odkaz i na zákon o služ. poměrech policistů) se projedná jednání, které má znaky přestupku, jehož se dopustily (mj.) příslušníci bezpečnostních sborů

33 Kázeňské tresty: - písemné napomenutí - snížení základního tarifu platu až o 25% na dobu nejvýše 3 měsíců - odnětí služební medaile - odnětí služební hodnosti - pokuta - propadnutí věci - zákaz činnosti - podrobná procesní úprava řízení ve věcech služebního poměru (§ )

34 Ochrana před jednáním obecní policie
Ministerstvo vnitra vykonává dozor nad a/ odbornou způsobilostí strážníka k výkonu povinnosti a oprávnění b/ dodržováním stanovených jednotných prvků stejnokroje nebo označení motorových vozidel a dalších dopravních prostředků obecní policie jinak věc obce jako zaměstnavatele A. pokud jde o rozhodnutí - opravné prostředky, mimořádné opravné prostředky - žaloba proti pravomocnému rozhodnutí, kasační stížnost - ústavní stížnost B. pokud jde o jiné jednání (služební zákroky a úkony) - žaloba proti zásahu, kasační stížnosti - stížnost podle § 175 spr. řádu - Veřejný ochránce práv (jen ve věcech výkonu státní správy)

35 Základní literatura: Sládeček, V. Státní policie. Obecní policie. In: Sládeček, V., Pouperová, O. Správní právo zvláštní část. Praha: Leges, 2011.


Stáhnout ppt "Organizace policie Policie České republiky je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor (§ 1) (a zároveň soustava policejních úřadů) 1. Policejní prezidium."

Podobné prezentace


Reklamy Google