Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Důchodové pojištění II.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Důchodové pojištění II."— Transkript prezentace:

1 Důchodové pojištění II.

2 Osnova přednášky Redukční hranice Výplata starobního důchodu
Invalidní důchod Vdovský (vdovecký) důchod Sirotčí důchod Souběh nároků na důchody Vznik a zánik nároku na důchod Změna rozhodnutí o důchodu Příjemce důchodu Zvyšování důchodů

3 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Od 2015 100% 29% 28% 27% 26% 13%
Přehled redukčních hranic a zhodnocení OVZ pro účely zjištění výpočtového základu od Nález Pl. ÚS 8/07 z Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Od 2015 Do 1. RH 44% PM 100% 2. RH 116% PM (400 %) 29% 28% 27% 26% 3. RH 400 % PM 13% 16% 19% 22% 0% Nad 3. RH 10% 8% 6% 3%

4 Souběh StD s příjmem z VČ
podle § 29: není omezeno podle § 31: vyloučena výplata StD do dosažení důchodového věku

5 Invalidní důchod (§ 38) důchodové schéma: invalidita
potřebná doba pojištění + pojištěnec nesplnil ke dni vzniku invalidity podmínky nároku na StD podle § 29, nebo je-li poživatelem předčasného StD podle § 31, nedosáhl důchodového věku nebo vznik invalidy v důsledku pracovního úrazu či nemoci z povolání x věk 65 let nebo důchodový věk (je-li vyšší)

6 Invalidita (§ 39, vyhl. č. 359/2009 Sb.)
z důvodu DNZS nastal pokles pracovní schopnosti min. o 35 %: pokles 35 – 49 % = invalidita 1. stupně pokles 50 – 69 % = invalidita 2. stupně pokles 70 – 100 % = invalidita 3. stupně pokles ve srovnání se stavem před DNZS tělesné, smyslové a duševní schopnosti dosažené vzdělání zkušenosti, znalosti předchozí VČ

7 Doba pojištění (§ 40) ke dni vzniku invalidity podle věku pojištěnce (1 den až 5 let doby pojištění) u pojištěnce nad 28 let 5 let za posledních 10 let u pojištěnce nad 38 let činí 10 let za posledních 20 let lze získat i do 10 let po vzniku invalidity § 40 odst. 3: co se rovněž považuje za dobu pojištění pro vznik nároku na ID!

8 Výše invalidního důchodu § 41
základní výměra Kč procentní výměra dle stupně invalidity: za každý rok pojištění 0,5 %, 0,75 %, 1,5 % VýpZ dopočtená doba (§ 41 odst. 4, 5) hodnocení náhradních dob pojištění jako u StD změna stupně invalidity § 41 odst. 3

9 Zvláštní případ ID = invalidita z mládí § 42
dosažení věku 18 let trvalý pobyt na území ČR invalidita 3. stupně vznikla před 18. rokem chybí potřebná doba pojištění dávková formule – zvláštní druh výpočtu minimální výše procentní výměry také pro pojištěnce: mladšího 28 let + další podmínky (krytí dobou pojištění), nebo který dosáhl alespoň 15 let doby pojištění.

10 Vyloučení výplaty ID (§ 65)
nelze po dobu výplaty nemocenského (náhrady mzdy) v době DPN ukončení DPN (§ 59 odst. 2 ZNP) den vzniku invalidity spadá do období DPN

11 Vdovský / vdovecký důchod (§ 49)
Důchodové schéma: smrt manžela (-lky) + zemřelý byl ke dni smrti poživatelem StD, ID, nebo splnil ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění na ID nebo podmínky nároku na StD, nebo zemřel následkem pracovního úrazu

12 Doba poskytování vždy po dobu 1 roku
poté, pokud nastala některá z podmínek v § 50 odst. 2 (do dvou let) obnovení nároku zánik nároku

13 Dávková formule (§ 51) základní výměra 2.400 Kč procentní výměra
50 % procentní výměry SD nebo ID pro invaliditu 3. stupně, na který měl (by měl) zemřelý nárok v době smrti x nepřihlíží se k době důchodového spoření

14 Sirotčí důchod (§ 52) Dávkové schéma: nezaopatřené dítě
smrt rodiče, osvojitele nebo osoby, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů (svěření dítěte do péče jiné osoby než rodiče - § 953 NOZ) zemřelý byl ke dni smrti poživatelem StD, ID, nebo splnil ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění na ID (min. ½ doby) nebo podmínky nároku na StD, nebo zemřel následkem pracovního úrazu

15 Výše sirotčího důchodu (§ 53)
základní výměra Kč procentní výměra - 40 % procentní výměry StD nebo ID pro invaliditu 3. stupně, na který měl (by měl) zemřelý nárok v době smrti x doba důchodového spoření

16 Souběh nároků na výplatu (§ 58 a § 59)
Souběh stejných důchodů nebo přímých důchodů vyplácí se jen vyšší důchod pokud jsou ve stejné výši, pojištěnec si vybere výjimka: 2 sirotčí – vyšší v plné výši + nižší ve výši procentní výměry

17 2. Souběh přímého a nepřímého důchodu (ID/StD a VD/SD)
vyplácí se nejvyšší v plné výši a všechny nižší ve výši poloviny procentní výměry 3. Souběh dvou nepřímých důchodů (SD a VD) vyplácí se vyšší v plné výši a z nižšího polovina procentní výměry

18 Vznik a zánik nároku vznik nároku na důchod: splněním podmínek
vznik nároku na výplatu důchodu: splněním podmínek pro vznik nároku a jeho výplatu a podáním žádosti zánik nároku na důchod: nezaniká uplynutím času zánik nároku na výplatu důchodu: uplynutím 5 let ode dne, za který důchod náleží (prekluzivní lhůta)

19 Změna rozhodnutí o důchodu (§ 56)
změna rozhodných skutečností nebo zjištění nových pozitivní dopad na pojištěnce: důchod se zvýší či přizná max. 5 let zpětně (i déle, je-li zavinění na straně orgánu) negativní dopad na pojištěnce: důchod se odejme, výplata se zastaví nebo sníží (nelze zpětně!) ode dne následujícím po období, za které byl již vyplacen X zavinění příjemce důchodu (§ 118a ZORG) → vrátí se neprávem vyplacený důchod

20 Příjemce důchodu (§ 64) oprávněná osoba
zákonný zástupce nebo opatrovník zvláštní příjemce důchod se vyplácí dopředu v pravidelných lhůtách

21 Zvyšování důchodů (§ 67) zvyšování na základě růstu indexu spotřebitelských cen a růstu indexu reálné mzdy pravidelný termín – leden mimořádný termín – růst cen za stanovené období dosáhl alespoň 5 % dosažení 100 let → Kč


Stáhnout ppt "Důchodové pojištění II."

Podobné prezentace


Reklamy Google