Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do práva sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení pro podnikatele a zaměstnavatele Vysoká škola Karlovy Vary, o. p. s. Mgr. Ilona Kostadinovová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do práva sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení pro podnikatele a zaměstnavatele Vysoká škola Karlovy Vary, o. p. s. Mgr. Ilona Kostadinovová."— Transkript prezentace:

1 Úvod do práva sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení pro podnikatele a zaměstnavatele Vysoká škola Karlovy Vary, o. p. s. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz www.sweb.cz/ilda

2 Přehled výuky Úvod do práva sociálního zabezpečení, pojem, předmět, systém a prameny práva sociálního zabezpečení v ČR a v EU Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Nemocenského pojištění - právní úprava, vazby, význam. Důchodového pojištění – právní úprava, vazby a význam Státní politika zaměstnanosti Zdravotnictví a zdravotní pojištění Státní sociální podpora Sociální pomoc Základy práva sociálního zabezpečení v EU Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

3 Důchodové pojištění Právní úprava, vazby a význam. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

4 Literatura Důchodové předpisy, Přib, J., Voříšek, V., ANAG 2007 Kdy do důchodu a za kolik, Přib. J., GRADA, Jihlava 2004 Zařízení sociální péče pro seniory a zdravotně postižené občany, ANAG, Brno, 2005 Sociální pomoc a právo, Koldinská, K., Marková, H., Orac, Praha 2001 Zákon o zaměstnanosti s komentářem, včetně prováděcích předpisů k 15. 2. 2006 s aktualizací k 1. 1. 2007, Anag, Olomouc 2006 Komentář k Ústavě ČR a Listině základních práv a svobod, Klíma K. a kol., Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., Plzeň 2006, zejména část k Listině základních práv a svobod – sociální práva Ministerstvo práce a sociálních věcí, Sociální zabezpečení osoby pohybujících se v rámci Evropské unie, Praha 2002 Sbírka příkladů z práva sociálního zabezpečení, Trinnerová, D., Vacík, A., Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Pelhřimov 2001 Sbírka příkladů z pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, Galvas, M., Gregorová, Z., Zachariáš, J., Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Pelhřimov 2002 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

5 Sociální zabezpečení v ČR I. Sociální pojištění – pojistné na: a) nemocenské pojištění b) důchodové pojištění c) příspěvek na státní politiku zaměstnanosti II. Zdravotní pojištění IV. Státní sociální podpora V. Sociální pomoc Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

6 Základní pramen práva důchodového pojištění ÚZ – sociální pojištění Zákon č. 155 /1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

7 Důchodové pojištění v ČR - upravuje důchodové pojištění pro případ ☼ stáří ☼ invalidity ☼ úmrtí živitele Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

8 Popis systému důchodového pojištění I. Povinné základní důchodové pojištění - z. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů - dávkově financované - průběžně financované - univerzální, zabezpečuje všechny pojištěnce - důchod pobírá více než 99% obyv. ve věku vyšším než je věková hranice pro nárok na starobní důchod II. Dobrovolné doplňkové penzijní připojištění - zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, ve znění pozdějších předpisů Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

9 Druhy dávek ze základního důchodového pojištění – z. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění I. Starobní důchod - §§ 28 – 37 II. Invalidní důchod a) Plný - §§ 38 – 42 b) Částečný - §§ 43 - 45 III. Vdovský a vdovecký důchod - §§ 49 – 51 IV. Sirotčí důchod - §§ 52 - 53 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

10 Zaměstnavatelské penzijní systémy - s činností institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie se počítá, z. č. 340/2006 Sb. - produkty komerčních pojišťoven – životní pojištění Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

11 Důchodové pojištění v ČR 2008 ● Letos na začátku roku se důchody zvedly v průměru o necelá čtyři procenta, tedy asi o 346 korun. ● Mimořádné zvýšení zvýšení. Ministr práce Petr Nečas (ODS) navrhl potřebné legislativní změny vládě, navýšení v průměru o 465 korun. ● Průměrná penze činila 9111 korun. ● Důchod se skládá z pevné části, která je pro všechny stejná. Od ledna 2008 se zvýšila z 1570, - Kč o 130 korun na 1700 korun, od srpna na 2170,- Kč. Druhý díl je procentní. Vypočítává se podle výdělků a odvodů. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

12 Sociální zabezpečení – pojistné na nemocenské a důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ÚZ – sociální pojištění Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, v platném znění Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

13 SAZBY POJISTNÉHO PoplatníkSazba Nemocenské pojištění Důchodové pojištění St.pol. zaměstnanosti Organizace Malá organizace 26 %3, 3 %21, 5%1, 2 % Zaměstnanec 8 %1, 1 %6, 5 %0, 4 % OSVČ 29, 6 % je-li účastna 4, 4 % 28 %1, 6 % Osoba dobrovolně účastná na důch. poj. 28 % Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

14 OSVČ OSVČ, rovněž spolupracující osoba, která zahajuje nebo znovuzahajuje samostatnou výdělečnou činnost, je povinna podat „Oznámení o zahájení/ukončení činnosti“ na tiskopise okresní správy sociálního zabezpečení do 8. dne měsíce následujícího. Př. Zahájení činnosti 1. nebo 31. května, oznámení musí být podáno do 8. června Na základě oznámení se zálohy neplatí v roce zahájení činnosti. Místo oznámení může podat přihlášku. Zálohy na pojistné platí osoba samostatně výdělečně činná vždy za příslušný kalendářní měsíc, záloha je splatná od 1. dne tohoto měsíce do 8. dne měsíce následujícího. Každoročně podává Přehled o příjmech a výdajích za předchozí kalendářní rok, podává rovněž OSVČ zaměstnaná nebo pobírá důchod, je studentem nebo je ve ztrátě nebo zahájila spolupráci – do 1 měsíce ode dne podání daňového přiznání – tj. nemá-li daňového poradce do 31. 3., Přehled tedy do 30.4., má-li daňového poradce do 30.6., Přehled do 30.7. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

15 OSVČ – hlavní a vedlejší – od 1. 1. 2004 Rozdílné podmínky pro účast v důchodovém pojištění a rozdílná minimální výše ročního i měsíčního vyměřovacího základu. OSVČ je automaticky považována za hlavní, pokud sama neprojeví vůli být OSVČ vedlejší. VEDLEJŠÍ OSVČ po celý měsíc: a) zaměstnána, ze zaměstnání byla účastna nemocenského pojištění a započitatelný příjem ze zaměstnání činí alespoň 12ti násobek minimální mzdy u jednoho nebo více zaměstnavatelů b) poživatel starobního, plného invalidního nebo částečného invalidního důchodu c) má nárok na rodičovský příspěvek nebo pečuje o osobu závislou na péči jiné osoby ve stupni II., III. a IV. d) je nezaopatřeným dítětem Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

16 Postavení OSVČ v důchodovém pojištění Hlavní – účastna vždy. Vedlejší – účastna, pokud rozdíl mezi příjmy a výdaji dosáhl určité hranice – v roce 2007 částka 48 334,- Kč - částka se za každý kalendářní měsíc, v němž nepodnikala, snižuje o 4082 Kč, trvaly „kvalifikované důvody“ (pobírala nemocenské nebo peněžitou pomoc v mateřství). ● Měsíční vyměřovací základ pro placení záloh na pojistné je částka, kterou si určí. Minimální výše zálohy 597,- Kč, maximální výše 143 856,- Kč, tj. částka odpovídající pojistnému z maximálního vyměřovacího základu 486 000,- Kč V roce 2009 bude navýšena minimální částka. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

17 Jaké jsou v Česku důchody výše důchodu (v Kč) počet lidí (září 2006) počet lidí (září 2007) 1–10 0001 716 6471 493 263 10 000–20 000277 515529 232 20 000–30 000272543 30 000–40 0001323 40 000–71 00024 Zdroj: ČSSZ Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

18 Důchodové pojištění v ČR Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) řídí a kontroluje činnost okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ). V Praze Pražská správa sociálního zabezpečení (PSSZ). ČSSZ rozhoduje o nároku na důchody, jejich výši a výplatě. Orgány sociálního zabezpečení ministerstva vnitra rozhodují otázky týkající se vojáků z povolání, policistů, příslušníků Vězeňské stráže a jejich pozůstalých. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

19 Podávání žádostí o důchody, § 82 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Žádosti o přiznání dávky důchodového pojištění je povinna sepsat s občany okresní správa sociálního zabezpečení příslušná podle místa trvalého pobytu občana; rodinní příslušníci či jiný občan na základě plné moci. ČSSZ rozhoduje o nároku na důchody, jejich výši a výplatě. Žádost lze podat nejdříve tři měsíce přede dnem, od kterého občan žádá dávku důchodového pojištění přiznat. Zaměstnavatel je povinen do 8 dnů ode dne, kdy obdržel výzvu okresní správy sociálního zabezpečení sepisující žádost o dávku důchodového pojištění, sdělit písemně požadované údaje. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

20 Prvky konstrukce výpočtu důchodu, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění vyměřovací základy, všeobecné vyměřovací základy, přepočítací koeficient pro úpravu naposledy stanoveného všeobecného vyměřovacího základu, koeficienty nárůstu všeobecných vyměřovacích základů, osobní vyměřovací základ a výpočtový základ. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

21 Rozhodné období z něhož se zjišťují hrubé příjmy z výdělečné činnosti, je období 30 kalendářních roků bezprostředně před rokem přiznání důchodu. Tohoto cílového stavu však bude dosaženo postupně. V případě důchodů přiznávaných v prvním roce účinnosti zákona o důchodovém pojištění (tj. v roce 1996) bylo rozhodné období desetileté, určené roky 1986 až 1995. Za každý další rok účinnosti zákona o důchodovém pojištění se toto desetileté období prodlužuje o jeden rok. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

22 Roční vyměřovací základy Skutečně dosažené vyměřovací základy ("hrubé příjmy") za jednotlivé kalendářní roky rozhodného období (s výjimkou kalendářního roku, který bezprostředně předchází roku přiznání důchodu) X tzv. koeficientem nárůstu všeobecného vyměřovacího základu. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

23 Koeficient nárůstu všeobecného vyměřovacího základu Podíl! všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky předchází roku přiznání důchodu, vynásobeného přepočítacím koeficientem, a všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, za který se vypočítává roční vyměřovací základ. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

24 Koeficient nárůstu všeobecného vyměřovacího základu Se určuje za použití příslušných všeobecných vyměřovacích základů (stanoví vláda nařízením do 30. září následujícího kalendářního roku ve výši průměrné měsíční mzdy za kalendářní rok zjištěné ČSU) a přepočítacího koeficientu (stanoví vláda nařízením podle údajů ČSU o průměrné měsíční mzdě za stanovená pololetí - určuje se jako podíl průměrné měsíční mzdy za první pololetí kalendářního roku, který o jeden rok předchází roku přiznání důchodu, a průměrné měsíční mzdy za první pololetí kalendářního roku, který o dva roky předchází roku přiznání důchodu). Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

25 Osobní vyměřovací základ Je měsíční průměr úhrnu ročních vyměřovacích základů. Při stanovení osobního vyměřovacího základu se vychází z rozhodného období, z něhož se zjišťují příjmy pro výpočet důchodu, vylučují některé zákonem stanovené doby, tzv. vyloučené doby (náhradní doby pojištění spadající do rozhodného období a některé další v zákoně o důchodovém pojištění taxativně vyjmenované doby), nedojde k jeho "rozmělnění". Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

26 Výpočtový základ Redukce osobního vyměřovacího základu, § 15. Při přijetí zákona o důchodovém pojištění se pro stanovení výpočtového základu započítávala částka osobního vyměřovacího základu do 5 000 Kč v plné výši, z částky osobního vyměřovacího základu nad 5 000 Kč do 10 000 Kč se počítalo 30% a z částky nad 10 000 Kč se počítalo 10%. Tyto hranice redukce zvyšuje vláda nařízením, a to od 1. ledna. Pro důchody přiznávané ode dne spadajícího do roku 2007 činila hranice redukcí 9 600 Kč a 23 300 Kč. V roce 2008 činí hranice 10 000 Kč a 24 800 Kč. V roce 2009 budou 10 500, - Kč a 27 000 Kč. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

27 Zvyšování vyplácených důchodů (základní pravidla) Pravidelně každý rok v lednu; odchylný postup je stanoven pouze při velmi nízké inflaci (zvýšení by činilo méně než 2 %) a při vysoké inflaci (aspoň 10 %), zvýšení důchodů se stanoví tak, aby u průměrného starobního důchodu činilo nejméně 100 % růstu cen a dále též nejméně jednu třetinu růstu reálné mzdy, konkrétní částku zvýšení stanoví vláda nařízením, přičemž zvýšení může být vyšší než zvýšení, které zákon stanoví jako minimální, růst úhrnného indexu spotřebitelských cen za domácnosti celkem je při pravidelném zvýšení od ledna zjišťován v období dvanácti měsíců, a to do července kalendářního roku přecházejícího roku zvýšení důchodů, v mimořádném termínu se důchody zvýší, pokud růst cen ve sledovaném období dosáhl aspoň 10 %; o takovém zvýšení rozhodne vláda do 50 dnů od posledního dne kalendářního měsíce, v němž došlo ke splnění uvedené podmínky. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

28 Mimořádná valorizace důchodů Ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas navrhl mimořádnou valorizaci důchodů od srpna 2008. Vládě ČR předložil návrh novely zákona o důchodovém pojištění, která změní podmínku desetiprocentní inflace pro mimořádné zvýšení důchodů na 5 procent. Při mimořádném zvýšení důchodů od srpna 2008 bude zohledněn skutečný růst cen od srpna 2007 do ledna 2008 ve výši 5,1 %, což znamená zvýšení průměrného starobního důchodu o 465 Kč. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

29 Starobní důchod - §§ 28 – 37 - potřebná doba 25 let pojištění a dosažení důchodového věku (§ 32) - 15 let pojištění a dosažení věku 65 let - §§ 30, 31 – před dosažením důchodového věku – 25 let pojištění a do důchodového věku chybí 3 roky, je poživatelem částečného invalidního důchodu a do důchodového věku mu chybí 2 roky, u plného invalidního důchodu 5 let - výše - §§ 33 - 36 - souběh starobního důchodu s příjmem z výdělečné činnosti - § 37, jen je-li sjednán pracovní poměr na dobu určitou, nejdéle však na dobu 1 roku Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

30 Výše starobního důchod, §§ 33 – 36 základní výměra činí 2170, - Kč procentní výměra činí za každý celý rok doby pojištění získané do vzniku nároku na tento důchod 1,5 % výpočtového základu, nejméně 770, - Kč Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

31 Příklady určení důchodového věku Pojištěnec získal 17 let zaměstnání a dosáhl věku 64 let. Kdy vzniká tomuto pojištěnci nárok na starobní důchod? Žena vychovala 2 děti, získala 35 let doby pojištění a věku 55 let dosáhne 10. června 2008. Stanovte její důchodový věk a datum nároku na starobní důchod. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

32 Invalidní důchod a) Plný invalidní důchod - §§ 38 – 42 - je-li z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu snížena schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 66%, je schopen pro zdravotní postižení pracovat jen za zcela mimořádných podmínek - splnění potřebné doby pojištění - § 40 - základní výměra činí 2170, - Kč b) Částečný - §§ 43 – 45 - je-li pracovní schopnost snížena nejméně o 33%, zdravotní stav značně ztěžuje obecné životní podmínky - splnění potřebné doby pojištění dle § 40 - základní výměra činí 2170, - Kč Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

33 Invalidní důchod – plný, §§ 38 - 42 - je-li z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu snížena schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 66%, - je schopen pro zdravotní postižení pracovat jen za zcela mimořádných podmínek - splnění potřebné doby pojištění - § 40 do 20 let méně než jeden rok, od 20 let do 22 let jeden rok, od 22 let do 24 let dva roky, od 24 let do 26 let tři roky, od 26 let do 28 let čtyři roky a nad 28 let pět roků. - základní výměra činí 2170, - Kč - výše procentní výměry důchodu činí za každý celý rok doby pojištění 1,5 % výpočtového základu, nejméně 770,- Kč měsíčně Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

34 Zjišťování doby pojištění Potřebná doba pojištění se zjišťuje z období před vznikem plné invalidity, a jde-li o pojištěnce ve věku nad 28 let, z posledních 10 let před vznikem plné invalidity. Podmínka potřebné doby pojištění se považuje za splněnou, byla-li získána v kterémkoliv období 10 roků po vzniku plné invalidity (u pojištěnce mladšího 24 let činí přitom potřebná doba pojištění dva roky). Podmínka potřebné doby pojištění se považuje za splněnou, vznikla- li plná invalidita následkem pracovního úrazu (nemoci z povolání). Do doby pojištění se započítává i tzv. dopočtená doba, kterou je doba ode dne vzniku nároku na plný invalidní důchod do dosažení důchodového věku (u žen se přitom bere v úvahu důchodový věk stanovený pro bezdětné ženy). Do doby pojištění se započítává rovněž tzv. náhradní doba pojištění (stejně jako v případě starobního důchodu Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

35 Plný invalidní důchod a jeho výše v mimořádných případech (§ 42 zákona o důchodovém pojištění) Dnem dosažení věku 18 let vzniká nárok na plný invalidní důchod i osobám s trvalým pobytem na území ČR, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nemohly být účastny pojištění po potřebnou dobu a jejichž plná invalidita vznikla před dosažením 18 let věku. Procentní výměra plného invalidního důchodu činí v těchto případech 45 % výpočtového základu. Pro účely stanovení výpočtového základu se za osobní vyměřovací základ považuje všeobecný vyměřovací základ, který o dva roky předchází roku přiznání plného invalidního důchodu, vynásobený příslušným koeficientem. Takto stanovená výše procentní výměry je i minimální výší procentní výměry plného invalidního důchodu osob, které se stanou plně invalidními před dosažením věku 28 let, je-li tento důchod přiznán před dosažením věku 18 let a dále pojištěnce, který ke dni vzniku nároku na tento důchod získal aspoň 15 roků pojištění bez náhradních dob pojištění. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

36 Invalidní důchod – částečný, §§ 43 - 45 - je-li pracovní schopnost snížena nejméně o 33%, zdravotní stav značně ztěžuje obecné životní podmínky - splnění potřebné doby pojištění dle § 40 - základní výměra činí 2170, - Kč - výše procentní výměry důchodu činí za každý celý rok doby pojištění 0,75 % výpočtového základu, nejméně 385 Kč měsíčně Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

37 Invalidní důchod – částečný, §§ 43 - 45 Potřebná doba pojištění činí u pojištěnce ve věku: do 20 let méně než jeden rok, od 20 let do 22 let jeden rok, od 22 let do 24 let dva roky, od 24 let do 26 let tři roky, od 26 let do 28 let čtyři roky a nad 28 let pět roků. Potřebná doba pojištění se zjišťuje z období před vznikem částečné invalidity, a jde-li o pojištěnce ve věku nad 28 let, z posledních 10 let před vznikem částečné invalidity. Podmínka potřebné doby pojištění se považuje za splněnou, byla-li získána v kterémkoliv období 10 roků po vzniku částečné invalidity (u pojištěnce mladšího 24 let činí přitom potřebná doba pojištění dva roky). Podmínka potřebné doby pojištění se považuje za splněnou, vznikla-li částečná invalidita následkem pracovního úrazu (nemoci z povolání). Do doby pojištění se započítává i tzv. dopočtená doba, kterou je doba ode dne vzniku nároku na plný invalidní důchod do dosažení důchodového věku (u žen se přitom bere v úvahu důchodový věk stanovený pro bezdětné ženy). Do doby pojištění se započítává rovněž tzv. náhradní doba pojištění (stejně jako v případě starobního důchodu ). Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

38 Souběh částečného invalidního důchodu s příjmem z výdělečné činnosti (§ 46 až 48 zákona o důchodovém pojištění) - Zákonem č. 24/2006 Sb. byl s účinností od 1. února 2006 zrušen institut souběhu částečného invalidního důchodu s příjmem z výdělečné činnosti, takže výše příjmů z výdělečné činnosti poživatele tohoto důchodu nemá na výši důchodu a jeho výplatu vliv. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

39 Zvláštní ustanovení o minimální výši částečného invalidního důchodu Minimální výše procentní výměry částečného invalidního důchodu osob, které se stanou plně invalidními před dosažením věku 28 let, je-li tento důchod přiznán před dosažením věku 18 let a dále pojištěnce, který ke dni vzniku nároku na tento důchod získal aspoň 15 roků pojištění bez náhradních dob pojištění, činí 22,5 % výpočtového základu. Pro účely stanovení výpočtového základu se za osobní vyměřovací základ považuje všeobecný vyměřovací základ, který o dva roky předchází roku přiznání částečného invalidního důchodu, vynásobený příslušným koeficientem. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

40 Příklad invalidní důchod ● Muž 40 let byl dnem 1. 3. 2008 uznán plně invalidní. Od skončení povinné školní docházky v roce 1982 nepřetržitě pracoval až do 31. 12.1993. Poté odešel do ciziny a po návratu v roce 1997 od 30. 09. 1997 byl důchodově pojištěn jako OSVČ až do vzniku invalidity. Zjistěte, zda tento muž splnil podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na plný invalidní důchod. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

41 Vdovský a vdovecký důchod - §§ 49 – 51 - po dobu 1 roku od smrti manžela - výjimečně i déle - § 50 odst. 2 - nárok zaniká uzavřením nového manželství, způsobil-li vdovec úmyslně smrt manžela spácháním trestného činu - výše základní výměry 2170,- Kč - Výše procentní výměry důchodu činí 50 % procentní výměry důchodu, na který měl nebo by měl nárok zemřelý v době smrti. Zákon o registrovaném partnerství – analogicky? Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

42 Prodloužení a obnovení nároku Po uplynutí doby má vdova nárok na vdovský důchod, jestliže pečuje o nezaopatřené dítě, pečuje o nezletilé dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě vyžadující mimořádnou péči nebo o zletilé dítě, které je převážně nebo úplně bezmocné, pečuje o převážně nebo úplně bezmocného svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti, nebo o takového rodiče, který je částečně bezmocný a starší 80 let, je plně invalidní, dosáhla věku 55 let nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší. Nárok na vdovský důchod vznikne znovu, jestliže se splní některá z uvedených podmínek do pěti roků po zániku dřívějšího nároku na vdovský důchod. To platí obdobně i pro vdovecký důchod s tím, že věk pro další nárok na vdovecký důchod činí 58 let. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

43 Příklad vdovský důchod ● Vdově zanikl nárok na vdovský důchod uplynutím jednoho roku od smrti manžela. Po uplynutí 2 let od zániku nároku na důchod začal syn studovat na vysoké škole. Ve třetím ročníku vysoké školy syn dosáhl 26 let. Ke dni dovršení 26 let bylo vdově 52 let. Zjistěte, kdy vznikl nárok na obnovu vdoveckého důchodu, po jakou dobu tento nárok trval a kdy vdově vznikne opětovně nárok na obnovu nároku na vdovský důchod. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

44 Sirotčí důchod - §§ 52 - 53 - nárok má nezaopatřené dítě po každém z rodičů Smrt rodiče (osvojitele), jiné osoby (převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů, byl-li v době smrti poživatelem starobního, plného invalidního nebo částečného invalidního důchodu. - nikoli po pěstounovi - výše činí 40% procentní výměry důchodu, na který měl nebo by měl nárok zemřelý v době smrti. - základní výměra činí 2170, - Kč Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

45 Příklady sirotčí důchod Dítěti zemřel otec, který ke dni smrti nesplnil podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na plný invalidní důchod ani podmínky nároku na starobní důchod a ani nebyl poživatelem žádného z uvedených důchodů a k úmrtí nedošlo následkem pracovního úrazu. Vznikne v takovém případě nárok na sirotčí důchod po otci? Dítěti zemřeli při autohavárii oba rodiče. Matka byla poživatelkou invalidního důchodu, otec ke dni smrti splnil podmínku doby pojištění potřebnou pro nárok na plný invalidní důchod. Jaké nároky z důchodového pojištění v tomto případě vzniknou dítěti? Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

46 Dobrovolné doplňkové penzijní připojištění Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, v platném znění - doživotní příjem jako doplněk k systému důchodového pojištění - daňové úlevy penzijním fondům, zaměstnavatelům, zaměstnancům - pojistné se nezahrnuje do vyměřovacího základu pro výpočet pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

47 Výše státních příspěvků penzijního připojištění: Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz Měsíční přípěvek účastníkaStátní příspěvek 100 - 199 Kč50 Kč + 40% z částky přesahující 100 Kč 200 - 299 Kč90 Kč + 30% z částky přesahující 200 Kč 300 - 399 Kč120 Kč + 20% z částky přesahující 300 Kč 400 - 499 Kč140 Kč + 10% z částky přesahující 400 Kč 500 Kč a více150 Kč

48 Zaměstnanecké penzijní pojištění v rámci EU Zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí penzijního pojištění z členských států EU nebo jiných států, které jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru na území ČR a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

49 Kontrolní otázky, opakování důchodové pojištění Klíčové pojmy: - dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav - základní výměra důchodu - starobní důchod, souběh starobního důchodu s příjmem z výdělečné činnosti - částečný a plný invalidní důchod - vdovský a vdovecký důchod, sirotčí důchod - orgány sociálního zabezpečení Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

50 Účast zaměstnanců na DP Zaměstnavatel („firma“) SIBA, s.r.o. se sídlem v ČR má od 1.1. 2008 čtyři zaměstnance – pana Dvořáka, který studuje 4. ročník VŠE, je mu 22 let a má uzavřen pracovní poměr na dobu 1 roku (mzda 17.000,- Kč měsíčně), pana Junka, který je v pracovním poměru na dobu neurčitou (mzda 25.000,- Kč měsíčně) a je též členem dozorčí rady; paní Hronovskou, která je momentálně na mateřské dovolené a má pracovní poměr na dobu neurčitou (peněžitá pomoc v mateřství 11.000,- Kč měsíčně), a pana Svobodu, který vykonává pomocné práce, pracuje na dohodu o provedení práce uzavřenou na 1 rok (odměna 5.000,- Kč měsíčně). Společnost SIBA, s.r.o. v měsíci dubnu 08 neodvedla z důvodu finančních problémů pojistné na důchodové pojištění za žádného ze zaměstnanců. Jsou všichni zaměstnanci z titulu zaměstnání důchodově pojištěni v měsíci dubnu 08 ? Zdůvodněte. p. Dvořák p. Junek p. Hronovská p. Svoboda Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

51 Souběh zaměstnání a pobírání starobního důchodu Firma SIBA, s.r.o. přijme od 1.1.08 do pracovního poměru na dobu určitou, konkrétně na 2 roky, zaměstnance, pana Kováče. Panu Kováčovi je 63 let, je poživatelem starobního důchodu (8.000,- Kč měsíčně) a bude s ním dohodnuta mzda 12.000,- Kč měsíčně. Může pan Kováč souběžně pobírat mzdu i starobní důchod ? Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

52 Důchodové pojištění OSVČ Pavel Koutný je v pracovním poměru od 1.1.2007 do 31.8.2008 a jeho měsíční příjem ze zaměstnání představuje částku v průměru 20.000,- Kč. Od 1.1.2008 začal podnikat a do konce roku 2008 dosáhne z titulu samostatné výdělečné činnosti „čistý“ příjem 100.000,- Kč. Je v roce 2008 podnikání hlavní nebo vedlejší ? Je v roce 2008 povinně důchodově pojištěn jako podnikatel ? Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

53 Děkuji za pozornost. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz


Stáhnout ppt "Úvod do práva sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení pro podnikatele a zaměstnavatele Vysoká škola Karlovy Vary, o. p. s. Mgr. Ilona Kostadinovová."

Podobné prezentace


Reklamy Google