Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální zabezpečení 3. ročník Studijní obor: Sociální činnost Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální zabezpečení 3. ročník Studijní obor: Sociální činnost Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK."— Transkript prezentace:

1 Sociální zabezpečení 3. ročník Studijní obor: Sociální činnost Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

2 DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

3 z. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

4 Důchodové pojištění  je součástí systému sociálního pojištění:  důchodové pojištění  nemocenské pojištění  příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

5 Důchodové pojištění  osoby účastné DP jsou zabezpečeny v případě vzniku stanovených sociálních událostí:  stáří  invalidita  úmrtí živitele  tehdy mají nárok na vyplácení dávek důchodového pojištění (zabezpečení):  starobní důchod  invalidní důchod – 1., 2. a 3. stupně  pozůstalostní důchody – vdovský, vdovecký, sirotčí Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

6 Starobní důchod  pojištěnec má nárok na SD, pokud splnil 2 základní podmínky: I.dosáhl důchodového věku II.získal potřebnou dobu pojištění Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

7 Starobní důchod  Potřebnou dobu pojištění pro získání nároku na starobní důchod lze získat trojím způsobem, popř. jejich kombinacemi: 1.povinná doba pojištění 2.náhradní doba pojištění 3.dobrovolná účast na pojištění Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

8 Povinná doba pojištění Vztahuje se na:  zaměstnance v pracovním poměru  zaměstnance činné na základě dohody o pracovní činnosti  OSVČ  pěstouny, kteří vykonávají pěstounskou péči v zařízeních pro výkon PP, nebo kterým je za výkon PP vyplácena odměna náležející pěstounovi ve zvláštních případech  takto získaná doba pojištění se prokazuje evidenčním listem důchodového pojištění Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

9 Náhradní doba pojištění  je doba, za kterou se neodvádí žádné pojistné, přesto se započítává do potřebných let pojištění pro důchod, a to v případě, že doba „řádného pojištění“ trvala alespoň 1 rok!!!  zároveň musela být náhradní doba pojištění získána na území ČR (nevztahuje se na péči o dítě do 4 let věku). Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

10 Náhradní doba pojištění  doba vedení v evidenci ÚP  péče o dítě do 4 let věku  péče o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I  péče o osobu závisou na péči jiné osoby ve stupni II, III nebo IV, pokud spolu žijí v domácnosti (podmínka domácnosti se nevyžaduje, jde-li o blízkou osobu)  doba pobírání invalidního důchodu 3. stupně (do roku 2009 plný invalidní důchod)  do 31. 12. 2009 se náhradní doba pojištění týkala i osob, které se soustavně připravují na budoucí povolání studiem na SŠ, VOŠ nebo VŠ, a to po dobu prvních 6 let tohoto studia po dosažení věku 18 let Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

11 Dobrovolná účast na důchodovém pojištění  je možná u osob starších 18 let  k převzetí přihlášky a vedení evidence o dobrovolném DP je příslušná OSSZ podle místa trvalého pobytu občana Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

12 Dobrovolná účast na důchodovém pojištění  z konkrétního důvodu:  vedení v evidenci ÚP, pokud po tuto dobu nenáleží PvN nebo PpR  od 1. 1. 2010 – soustavná příprava na budoucí povolání studiem na SŠ, VOŠ nebo VŠ v ČR  výdělečná činnost v cizině  výkon dlouhodobé dobrovolnické služby na základě smlouvy uzavřené s vysílající organizací Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

13 Dobrovolná účast na důchodovém pojištění  bez uvedení důvodu:  pojištění mohou být účastny také osoby starší 18 let, pokud podaly přihlášku k účasti na dobrovolném DP  tato účast na pojištění je možná v rozsahu nejvýše 10 let  za dobu přede dnem podání přihlášky je však účast na pojištění možná nejvýše v rozsahu 1 roku bezprostředně před tímto dnem Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

14 Předčasný starobní důchod  získal potřebnou dobu pojištění  dosáhl stanoveného věku:  dosáhl alespoň věku 60 let, pokud jeho důchodový věk činí alespoň 63 let  nebo do dosažení důchodového věku mu chybí nejvýše 3 roky, pokud jeho důchodový věk je nižší než 63 let  přiznání předčasného starobního důchodu je nevratné, neboť vylučuje nárok na řádný starobní důchod  mění se i výpočet předčasného starobního důchodu – v porovnání s výši řádného starobního důchodu bude výše předčasného starobního důchodu nižší (snížení je závislé na počtu kalendářních dnů, které chybějí do dosažení důchodového věku) Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

15 Invalidní důchod  nedosáhl věku 65 let  stal se:  invalidním  invalidním v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání  nesplnil podmínky na starobní důchod  splnil podmínku potřebné doby pojištění Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

16 Posuzování invalidity  zdravotní stav pojištěnců posuzují lékaři OSSZ  pojištěnec je invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

17 Invalidé z mládí  na invalidní důchod 3. stupně má nárok osoba, která:  dosáhla aspoň 18 let věku  má trvalý pobyt na území ČR  je invalidní pro invaliditu 3. stupně, jestliže tato invalidita vznikla před dosažením 18 let věku a tato osoba nebyla účastna pojištění po potřebnou dobu  za invaliditu 3. stupně se považuje také takové omezení tělesných, smyslových nebo duševních schopností, které má za následek neschopnost soustavné přípravy k pracovnímu uplatnění Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

18 Vdovský a vdovecký důchod  vdova/vdovec má nárok na VD po manželovi/manželce, který:  byl poživatelem starobního důchodu  nebo byl poživatelem invalidního důchodu  nebo splnil ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod  nebo ke dni smrti splnil podmínky nároku na starobní důchod  nebo zemřel následkem pracovního úrazu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

19 Vdovský a vdovecký důchod  VD se vyplácí po dobu 1 roku od smrti manžela/manželky  po uplynutí 1 roku má vdova/vdovec nárok na důchod, jestliže:  pečuje o nezaopatřené dítě  pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II, III nebo IV  pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého, který s ním žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II, III nebo IV  je invalidní ve 3. stupni  dosáhl alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk stanovený pro muže stejného data narození  nárok na důchod vznikne znovu, jestliže se splní některá z uvedených podmínek do 2 roků  nárok na důchod zaniká uzavřením nového manželství Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

20 Sirotčí důchod Na sirotčí důchod má nárok nezaopatřené dítě:  zemřel-li:  rodič/osvojitel dítěte  osoba, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů, a dítě na ní bylo v době smrti převážně odkázáno výživou  jestliže zesnulá osoba:  byla poživatelem starobního nebo invalidního důchodu  nebo ke dni smrti splnila podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod  nebo ke dni smrti splnila podmínky nároku na starobní důchod  anebo zemřela následkem pracovního úrazu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

21 Sirotčí důchod  nárok na sirotčí důchod:  vzniká po každém z rodičů/osvojitelů,… (oboustranně osiřelé dítě má nárok na sirotčí důchod po každém z rodičů nebo po osobě, která dítě převzala do péče nahrazující péči rodičů)  nevzniká po pěstounovi nebo jeho manželovi  zaniká osvojením (pokud oboustranně osiřelé dítě osvojí je 1 osoba, zaniká nárok na ten sirotčí důchod, který náležel po osobě, kterou osvojitel nahradil) Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK


Stáhnout ppt "Sociální zabezpečení 3. ročník Studijní obor: Sociální činnost Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK."

Podobné prezentace


Reklamy Google