Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář o důchodové problematice V rámci projektu „Sociální politika a sociální zabezpečení pro občany s využitím komunitní role knihoven“ přednáší Bc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář o důchodové problematice V rámci projektu „Sociální politika a sociální zabezpečení pro občany s využitím komunitní role knihoven“ přednáší Bc."— Transkript prezentace:

1

2 Seminář o důchodové problematice V rámci projektu „Sociální politika a sociální zabezpečení pro občany s využitím komunitní role knihoven“ přednáší Bc. Ludmila Bábíková

3  Důchodové pojištění v ČR založeno od roku 1.1.1996 na těchto principech: ◦ Sociální solidarita (postupné posílení principu zásluhovosti) ◦ Průběžné financování ◦ Systém povinný pro všechny ekonomicky aktivní osoby ◦ Dávkově definovaný – dvousložkově  Základní výměra – jednotná  Procentní výměra – rozdílná výše podle délky doby pojištění a výše příjmů v rozhodném období ◦ Zvyšování věkové hranice pro odchod do starobního důchodu ◦ Prodlužování rozhodného období zjišťovaných výdělků z posledních 10 až na 30 kalendářních let před nárokem na důchod (dříve brány v úvahu výdělky pouze z posledních 10 let před důchodem, a to 5 let nejvýhodnějších)

4  Druhy dávek ◦ starobní (včetně tzv. předčasného starobního důchodu) ◦ invalidní ◦ pozůstalostní  vdovský (pro vdovy)  vdovecký (pro vdovce)  Sirotčí (pro nezaopatřené děti do 26 let věku)

5  Do 31.12.2009 ◦ Splnění doby pojištění  nejméně 25 let a dosažení důchodového věku (řádný starobní-S)  15 let a dosažení 65 let věku (starobní důchod poměrný-SRN)  Od 1.1.2010 ◦ Splnění doby pojištění  Postupné zvyšování z 25 let na 35 let a dosažení důchodového věku (např. v roce 2010 je minimální doba pojištění 26 let – až 35 let po roce 2018.)  Postupné zvýšení z 15 let na 20 let a postupné zvýšení ze 65 let až na 70 let věku-star.důchod poměrný (SRN)  Splnění uvedených podmínek a nejvýše 3 roky chybějící do dosažení důchodového věku podle § 31 (předčasný starobní–ST), který je krácený trvale

6  Pojištěnci narození před rokem 1936 ◦ Muži – 60 let ◦ Ženy  53 let při výchově 5 dětí  54 let při výchově 3 nebo 4 dětí  55 let při výchově 2 dětí  56 let při výchově 1 dítěte  57 let u bezdětných žen  Pojištěnci narození v období od 1936 až 1977 ◦ Vizte dle tabulky důchodového věku v přiloženém letáku o tzv. „malé důchodové reformě“

7  Pojištěnci narození po roce 1968 – původní verze ◦ Muži – 65 let (platné do 29.9.2011) ◦ Ženy  62 let při výchově alespoň 4 dětí  63 let při výchově 3 dětí  64 let při výchově 2 dětí  65 let při výchově 1 dítěte nebo u bezdětných žen  Pojištěnci narození po roce 1977 – současná verze ◦ Muži – 67 let (postupný nárůst až o 7 let) -platnost od 30.9.2011 ◦ Ženy – 67 let (postupný nárůst až o 10 – 14 let v závislosti na počtu vychovaných dětí) ◦ Aktuální důchodový věk lze zjistit pomocí věkové kalkulačky umístěné na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz/cs/2435 www.mpsv.cz/cs/2435

8  Základní výměra ◦ Jednotná výše pro všechny – od 1.1.2011 = Kč 2.230,- (od 1.8.2008 do 31.12.2010 Kč 2.170,-)  Procentní výměra ◦ Za každý dokončený rok doby pojištění do nároku na důchod 1,5% a za každých dokončených 90 kal. dnů po nároku 1,5%  Zápočet náhradní doby pojištění 80% (doba studia jen do 31.12.2009, doba evidence na ÚP při výplatě podpory vždy, pak v délce 1 roku u osob mladších 55 let, nad 55 až 3 roky, výkon civilní služby, pobírání IT)  Zápočet náhradní doby pojištění 100% (základní vojenská služba, péče o dítě do 4 let věku, péče o osobu závislou na péči jiné osoby)  U ST – trvalé krácení za každých i započatých 90 kal. dnů do celkově 720 dnů – 0,9%, od 721 dnů – 1,5%  Výpočet důchodu k dispozici v důchodové kalkulačce na stránce www.mpsv.cz/cs/2435 www.mpsv.cz/cs/2435

9  Výše základní výměry starobního důch odu ◦ činí 9% průměrné mzdy měsíčně  Průměrná mzda činí v roce 2011 Kč 24.740,- (9% = Kč 2.227,-) – pevná částka činila Kč 2.230,- nově se zaokrouhluje na celé desetikoruny nahoru  Změna výše základní výměry se týká i všech ostatních druhů důchodů i důchodů již vyplácených  Procentní výměra u důchodu ST=trvalé krácení (snižuje se za každých i započatých 90 kal. dnů) ◦ a) 0,9% výpočtového základu (VZ) za období prvních 360 kalendářních dnů ◦ b) 1,2% VZ za období od 361. do 720. kalendářního dne ◦ c) 1,5% VZ za období od 721. kalendářního dne

10  Podmínky nároku ◦ Potřebná doba pojištění – vázaná na věk pojištěnce  do 20 let doba kratší než 1 rok  od 20 let do 22 let minimálně 1 rok  od 22 let do 24 let minimálně 2 roky  od 24 let do 26 let minimálně 3 roky  od 26 let do 28 let minimálně 4 roky  nad 28 let minimálně 5 roků doby pojištění v posledních 10 letech před přiznáním invalidity, případně i po přiznání invalidity (např. u pojištěnce mladšího 24 let činí doba pojištění minimálně 2 roky) ◦ Posouzení zdravotního stavu  Částečná invalidita (IČ)- pokles schopnosti k soustavné výdělečné činnosti minimálně o 33% do 65 %  Plná invalidita (I) – pokles schopnosti k soustavné výdělečné činnosti minimálně o 66%

11  Plná invalidita ◦ Od 1.1.2010 považována za invaliditu III. stupně (IT), platí i u „invalidních důchodů z mládí“  Pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti nejméně o 66%  Pojištěnec schopen soustavné výdělečné činnosti je za zcela mimořádných podmínek  Částečná invalidita ◦ Invalidita II. stupně (ID), pokud pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti nejméně o 50% ◦ Invalidita I. stupně (IP) v ostatních případech=méně než 50%  Změna výše invalidního důchodu IT ◦ Při první kontrolní lékařské prohlídce (KLP) po roce 2009  snížen stupeň invalidity na ID nebo IP-snížení výše důchodu až od 13. splátky důchodu po konání prohlídky („plná“ výplata náleží 12 měsíců)  Není žádný stupeň invalidity – odnětí od příští splátky důchodu po KLP

12  Podmínky nároku ◦ Věková hranice do 65 let (změna názvu důchodu na SI) ◦ Posouzení zdravotního stavu  Invalidita I. stupně (IP) – pokles pracovní schopnosti nejméně od 35%, avšak nejvíce 49%  Invalidita II. stupně (ID)– pokles pracovní schopnosti nejméně o 50%, avšak nejvíce o 69%  Invalidita III. stupně (IT)– pokles pracovní schopnosti nejméně o 70% ◦ Potřebná doba pojištění ◦ Pojištěnec nedosáhl důchodového věku –přiznán ST  Platí i nadále podmínka potřebné doby pojištění v posledních 10 letech před vznikem invalidity minimálně v délce 5 let jako u I, IČ  NOVĚ – u pojištěnce staršího 38 let je doba pojištění splněna, pokud v posledních 20 letech měl minimálně 10 let pojištění (často řešeno při dlouhodobé evidenci na ÚP)

13  Základní výměra ◦ Jednotná výše pro všechny – od 1.1.2011 = Kč 2.230,- (od 1.8.2008 do 31.12.2010 Kč 2.170,-)  Procentní výměra ◦ Výše procentní výměry za každý celý rok doby pojištění  0,5% výpočtového základu u I. stupně invalidity (IP)  0,75% výpočtového základu u II. stupně invalidity (ID)  1,5% výpočtového základu u III. stupně invalidity (IT) ◦ Nejnižší procentní výměra Kč 770,- dosud platná pro všechny důchodce ◦ Dopočtená doba  do dosažení důchodového věku (plný nebo zkrácený zápočet)  Nehodnotí se v případě, že invalidita vznikla úmyslným poškozením zdraví nebo k poškození zdraví vzniklo následkem úmyslného trestného činu pojištěnce

14  V případě změny stupně invalidity se již důchod znovu nepřepočítává, ale stanoví se z procentní výměry invalidního důchodu, která náležela v době změny x k (koeficient)  z I. stupně (IP) na II. stupeň (ID)– koeficient 1,5  z I. stupně (IP) na III. stupeň (IT) – koeficient 3  z II. stupně (ID) na III. stupeň (IT) – koeficient 2  z III. stupně (IT) na II. stupeň (ID)– koeficient 0, 5  z III. stupně (IT) na I. stupeň (IP) – koeficient 0,3333  z II. stupně (ID) na I. stupeň (IP) – koeficient 0,6666  Není sepisována nová žádost o důchod, pouze hlášení o změně stupně invalidity (návrat ke stavu před 1.1.1996)

15  V případě změny stupně invalidity se již důchod znovu nepřepočítává, ale stanoví se z procentní výměry invalidního důchodu, která náležela v době změny x k (koeficient)  z II. stupně (ID) na III. stupeň (IT) – koeficient 1,3333  z III. stupně (IT) na II. stupeň (ID)– koeficient 0,3333  z III. stupně (IT) na I. stupeň (IP) – koeficient 0,2222  z II. stupně (ID) na I. stupeň (IP) – koeficient 0,6667  Není sepisována nová žádost o důchod, pouze hlášení o změně stupně invalidity (návrat ke stavu před 1.1.1996)

16  Vdovský a vdovecký důchod ◦ Podmínky nároku  Vdova má nárok na vdovský důchod po zemřelém manželovi, který  Byl poživatelem starobního nebo invalidního důchodu  Případně splnil ke dni úmrtí podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchodu  nebo zemřel následkem pracovního úrazu  Vdovec má nárok na vdovecký důchod za stejných podmínek jako vdova na vdovský  Výplata náleží po dobu jednoho roku po úmrtí – další výplata je podmíněna  Pečuje o nezaopatřené dítě  Pečuje o dítě závislé na péči jiné osoby ve stupni II až IV  Pečuje o svého rodiče, příp. rodiče zemřelého manžela, který s ní žije ve společné domácnosti a je závislý na péči jiné osoby v II. až IV. stupn i  Je invalidní ve III. stupni invalidity (IT)  NOVĚ – dosáhla věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk pro muže stejného data narození, případně svého důchodového věku, pokud je nižší (původní věk pro stálý nárok-55 let u žen a 58 let u mužů)  Nárok na vdovský nebo vdovecký důchod vznikne znovu v případě splnění uvedených podmínek do 5 let po zániku dřívějšího nároku

17  Základní výměra ◦ Jednotná výše pro všechny – od 1.1.1011 = Kč 2.230,- (od 1.8.2008 do 31.12.2010 Kč 2.170,-)  Procentní výměra ◦ činí 50% procentní výměry starobního případně invalidního důchodu, na který měl nebo by měl nárok zemřelý v době úmrtí  Krácení pro souběh výplaty dvou důchodů ◦ V případě, že žadatel je již poživatelem důchodu (S nebo I), krátí se nižší procentní výměra na polovinu (ve většině případů dochází ke krácení procentní výměry vdovského z 50% na 25%)

18  Podmínky nároku ◦ Nezaopatřené dítě v případě úmrtí (max. do 26 let věku)  Rodiče (osvojitele)  Osoby, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů, kdy dítě bylo na zemřelou osobu odkázáno výživou, kterou ze závažných důvodů nemohli zajistit rodiče  Zemřelá osoba musí plnit podmínku nároku na důchod (S, I)  Výše sirotčího důchodu ◦ Základní výměra se neliší a procentní činí 40% z procentní výměry, kterou měl nebo by měl zemřelý v době úmrtí ◦ Oboustranně osiřelé dítě má nárok na sirotčí důchod po obou rodičích (pak náleží základní výměra pouze k jednomu důchodu)  Nárok na sirotčí důchod nevzniká po pěstounech  Osvojením zaniká nárok na sirotčí důchod; pokud osvojení zrušeno, vzniká nárok na sirotčí důchod znovu

19  U starobních důchodů – nárok na výplatu ◦ Pracovní poměr na dobu neurčitou při pobírání S ◦ Při pobírání důchodu – zvýšení procentní výměry o 0,4% po odpracování 360 dnů (při skončení pracovního poměru) ◦ Případně až po 2 letech, pokud pracovní poměr uzavřen na dobu neurčitou (zvýšení o 0,8%)  U všech důchodů (vyloučená doba při výpočtu výše) ◦ Vyloučení doby pojištění (dosud jen ÚP,důchod,MD,ZVS)  Při nízkém výdělku při mateřské dovolené (VZ měl přednost)  Při proplaceném dnu dovolené v měsíci, kdy byla PN ◦ Doplatek důchodové dávky byl možný do roku 2009 pouze 3 roky zpětně – předešlý nárok zanikl ◦ V roce 2010 možný doplatek až 4 roky od uplatnění žádosti, od roku 2011 lze zpětně doplatit dávku až pět let

20  § 174 zákona č. 100/1988 ◦ Důchod v 55 letech vázán pouze na dobu pojištění  Minimálně 15 let v I.AA kategorii-splněno do 31.12.1992  V případě trvání zaměstnání v hlubinných dolech i po 31.12.1992, minimálně doba zaměstnání 11 let, (důchod v 59) (dále 12 let, důchod v 58…atd.)  Nařízení č. 363/2009 ◦ Účinnost – 1. července 2010  Lze požádat o přepočet/úpravu i u již dříve přiznaných důchodů  Původní maximální částka („strop“) Kč 14 383,-; nyní Kč 14.508,- ◦ Důchodový věk snížen na 55 let a 6 měsíců  Vázáno na počet směn – aspoň 3300, popř. 2200 v uranu  V úvahu brána i doba výkonu zaměstnání v I. AA kategorii v období od 1. ledna 1993 do 31.12.2008 ◦ Důchodový věk snížen o 5 let u pojištěnců  Dle tabulky důchodového věku- postupné zvyšování z 55 let a 6 měsíců (ročník 1938) na 60 let (po ročníku 1964)

21  Proti rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení (jde o správní řízení) ◦ Nelze jako řádný opravný prostředek  Podat odvolání (možné pouze do roku 2003) ◦ Lze jako řádný opravný prostředek  Podat písemné námitky do 30 dnů od dne doručení rozhodnutí z ČSSZ Praha (tiskopis k vyzvednutí na OSSZ)  Námitky je možné uplatnit u kterékoliv OSSZ  Řízení probíhá „odděleně-nezávisle“ od původního rozhodovacího orgánu  Podání námitky je nezbytným předpokladem pro případně pozdější podání správní žaloby (v případě nevyhovění námitkám) do 2 měsíců po doručení rozhodnutí

22  Změna stanovení základní výměry ◦ Není již pevná částka, ale procentní sazba z průměrné mzdy (jako u všech ostatních druhů důchodů) ◦ Výše základní výměry důchodu činí 9% průměrné mzdy měsíčně  Zkrácení ochranné lhůty ◦ při obnově výplaty vdovských a vdoveckých důchodů z 5 let na 2 roky po zániku nároku na výplatu (návrat před 1.1.1996). Aplikace u důchodů s nárokem od 1.1.2012  Zrušení 12násobku výplaty ◦ v případě uzavření nového manželství již nebude náležet výplata 12. násobku měsíční výše vdovského nebo vdoveckého důchodu (odbytné)

23  Redukční hranice pro výpočtový základ se stanoví z osobního vyměřovacího základu (OVZ) ◦ 1. redukční hranice do Kč 11.000,- = zápočet 100% ◦ 2. redukční hranice do Kč 28.200,- = zápočet 30% ◦ 3. redukční hranice nad Kč 28.200,- = zápočet 10% (vizte příklad výpočtu důchodu)  Rozhodné období (RO) pro stanovení OVZ ◦ až 30 kalendářních roků bezprostředně před rokem přiznání důchodu ◦ Postupně po roce 2016 bude brána pro výpočet výše důchodů veškerá doba pojištění  začátek - dosažením 18 let věku pojištěnce  konec – kalendářní rok předcházející roku přiznání důchodu

24  Redukční hranice od 30.9.2011 do 31.12.2014 ◦ do částky 1. redukční hranice se počítá 100% (jako dosud) ◦ z částky nad 1. a do částky 2. redukční hranice se počítá  od 30.9.2011 do 31.12.2011 29%  v roce 201228%  v roce 201327%  v roce 201426% ◦ z částky nad 2. a do částky 3. redukční hranice se počítá  od 30.9.2011 do 31.12.201113%  v roce 201216%  v roce 201319%  v roce 201422% ◦ z částky nad třetí redukční hranici se počítá  od 30.9.2011 do 31.12.201110%  v roce 2012 8%  v roce 2013 6%  v roce 2014 3%

25  Výpočtový základ se stanoví z osobního vyměřovacího základu ◦ do částky 1. redukční hranice = zápočet 100% ◦ z částky nad 1. redukční hranici do 2. redukční hranice = zápočet 26% ◦ k částce nad 2. redukční hranici se nepřihlíží  V období od 30.9.2011 do 31.12. 2014 ◦ činí 1. redukční hranice 44% průměrné mzdy (Kč 10.886,-)* ◦ činí 2. redukční hranice 116% průměrné mzdy(Kč 28.699,-)* ◦ činí 3. redukční hranice 400% průměrné mzdy(Kč 98.960,-)*  V období po roce 2014 ◦ činí 1. redukční hranice 44% průměrné mzdy ◦ činí 2. redukční hranice 400% průměrné mzdy */ částky jsou platné pouze pro období od 30.9.2011 do 31.12.2011

26  Institut využívaný v obdobích negativních legislativních změn zákona o důchodovém pojištění (přelom z 29.9. na 30.9.2011)  Přiznání předčasného starobního důchodu bez výplaty ◦ Rozdíl mezi datem přiznání dávky a datem počátku faktické výplaty ◦ Nejčastěji využíváno občany dosud vykonávajícími výdělečnou činnost zakládající účast na sociálním pojištění

27  V případě nesplnění doby pojištění je možné doplatit dobrovolné důchodové pojištění  Důvody účasti ◦ Vedení v evidenci ÚP jako uchazeč o zaměstnání ◦ Soustavná příprava na budoucí povolání studiem na střední nebo vysoké škole v ČR  Evidence ÚP a studium lze doplatit zpětně bez časového omezení  Musí být předložen doklad o evidenci nebo o studiu ◦ Při výdělečné činnosti v cizině od roku 1996  Zaměstnanec v pracovním poměru  Člen družstva  Osoby samostatně výdělečně činné ◦ Výkon dlouhodobé dobrovolnické služby ◦ Činnost v ČR pro zahraničního zaměstnavatele ◦ Minimální částka v roce 2010 Kč 1.660,-, v roce 2011 Kč 1.732,- měsíčně  S udáním důvodu lze doplatit maximálně 2 roky zpětně po podání přihlášky  Bez udání důvodu  Lze doplatit maximálně 1 rok zpětně po podání přihlášky

28  Všechny druhy žádostí se sepisují na OSSZ ◦ Starobní – nejdříve 4 měsíce před datem přiznání  Doklady k sepsání žádosti o důchod  výuční list, vysvědčení, vojenská knížka(muži), rodné listy dětí (ženy), doklady o zaměstnání, potvrzení z ÚP, Informativní výpis dob pojištění, žádost o výplatu důchodu na účet  Poslední zaměstnavatel – potvrzení dle § 83 + ELDP ◦ Invalidní – v případě nepříznivého zdravotního stavu  Doklady - shodné jako u starobního důchodu ◦ Pozůstalostní (vdovské, vdovecké, sirotčí)  Doklady – shodné jako u předešlých dávek - týkají se však zemřelého(„aktivního“, důchodce ne)  Oddací list, úmrtní list (u vdov a vdovců)  Úmrtní list zemřelého rodiče + potvrzení o studiu (u sirotků)

29  Zápočet „dobrovolné“ 9. třídy ◦ Pouze studium 9. ročníku školní rok 1959/1960 a 1960/1961 ◦ Pouze u důchodů přiznaných od 1.1.1996 ◦ Podání žádosti o přepočet není časově omezeno  Zpoplatněná výplata nově přiznaných důchodů v hotovosti od 1.1.2010 á 21,-Kč  Seznam úřadů důchodového zabezpečení (MPSV) ◦ Orgány sociálního zabezpečení ◦ Sociální zabezpečení provádějí orgány sociálního zabezpečení, kterými jsou:  Ministerstvo práce a sociálních věcí,  Česká správa sociálního zabezpečení,  okresní správy sociálního zabezpečení,  Ministerstvo obrany (pokud jde o vojáky z povolání),  Ministerstvo vnitra (pokud jde o příslušníky Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR a příslušníků ostatních ozbrojených bezpečnostních sborů a bezpečnostních služeb),  Ministerstvo spravedlnosti (pokud jde o příslušníky Vězeňské služby ČR)

30 Děkuji Vám za pozornost Bc. Ludmila Bábíková


Stáhnout ppt "Seminář o důchodové problematice V rámci projektu „Sociální politika a sociální zabezpečení pro občany s využitím komunitní role knihoven“ přednáší Bc."

Podobné prezentace


Reklamy Google