Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ II.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ II."— Transkript prezentace:

1 DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ II.

2 Osnova přednášky Plný a částečný invalidní důchod
Vdovský (vdovecký) důchod Sirotčí důchod Základní pojmy pro výpočet důchodu Souběh nároků na důchody Vznik a zánik nároku na důchod Změna rozhodnutí o důchodu Příjemce důchodu Zvyšování důchodů

3 Plný a částečný invalidní důchod (§ 38 a § 43)
důchodové schéma: invalidita (plná nebo částečná) potřebná doba pojištění nebo vznik invalidy v důsledku pracovního úrazu či nemoci z povolání pouze u plného invalidního důchodu – pojištěnec nesplnil ke dni vzniku invalidity podmínky nároku na StD podle § 29, nebo je-li poživatelem předčasného StD podle § 31, nedosáhl důchodového věku

4 Koncepce invalidity koncepce fyzické invalidity
koncepce profesionální invalidity koncepce všeobecné invalidity

5 Plná invalidita (§ 39) zjištění DNZS
pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti nejméně o 66 % (příloha č. 2 vyhlášky) nebo občan je schopen soustavné výdělečné činnosti jen za zcela mimořádných podmínek (příloha č. 3 vyhlášky)

6 Částečná invalidita (§ 44)
zjištění DNZS pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti nejméně o 33 % (příloha č. 2 vyhlášky) nebo značně ztěžuje obecné životní podmínky (příloha č. 4 vyhlášky)

7 Potřebná doba pojištění (§ 40)
stanoví se ke dni vzniku invalidity a je závislá na věku pojištěnce u pojištěnce staršího 28 let pouze z posledních 10 let možnost zisku i po vzniku invalidity, a to v období 10 let

8 Zvláštní dávkové schéma PID
invalidita z mládí (§ 42) dosažení věku 18 let plná invalidity vznikla před 18. rokem věku trvalý pobyt na území ČR nebyla dosažena potřebná doba pojištění

9 Dávková formule základní výměra 1.700 Kč PID (§ 41): ČID (§ 45):
stejným způsobem jako StD (1,5 % VýpZ) k době pojištění se připočítává tzv. dopočtená doba ČID (§ 45): stejný postup procentní sazba je 0,75 % VýpZ minimálně 385 Kč

10 Vdovský (vdovecký) důchod - § 49
Dávkové schéma: smrt manžela (manželky) zemřelý manžel ke dni smrti byl poživatelem StD, PID nebo ČID, nebo splnil podmínky nároku na StD nebo potřebnou dobu pojištění pro nárok na PID, anebo zemřel následkem pracovního úrazu či nemoci z povolání

11 Doba poskytování obligatorně jeden rok ode dne úmrtí manžela
dále v případě stanovených právních skutečností (§ 50 odst. 2), pokud nastanou nejpozději do pěti let po zániku nároku

12 Zánik nároku na VD uplynutím stanovené doby
odpadnutím sociální situace uzavřením nového manželství právní mocí rozsudku: pachatel, spolupachatel nebo účastník trestného činu na způsobení smrti manžela smrtí vdovy (vdovce)

13 Dávková formule VD základní výměra 1.700 Kč procentní výměra ve výši
50 % procentní výměry StD nebo PID zemřelého nebo 50 % procentní výměry ČID zemřelého, pokud nesplnil podmínky nároku na StD nebo PID

14 Sirotčí důchod (§ 52) Dávkové schéma: nezaopatřené dítě
smrt živitele, na kterého bylo dítě v době smrti odkázáno výživou živitel ke dni smrti byl poživatelem StD, PID nebo ČID, nebo splnil podmínky nároku na StD nebo potřebnou dobu pojištění pro nárok na PID, anebo zemřel následkem pracovního úrazu či nemoci z povolání

15 Dávková formule SD základní výměra 1.700 Kč procentní výměra ve výši
40 % procentní výměry StD nebo PID zemřelého nebo 40 % procentní výměry ČID zemřelého, pokud nesplnil podmínky nároku na StD nebo PID

16 Základní pojmy pro výpočet důchodu
rozhodné období (§ 18) vyměřovací základ (§ 5 zákona o pojistném) roční vyměřovací základ (§ 16 odst. 2) – RVZ všeobecný vyměřovací základ (§ 17 odst. 2) – VVZ (stanoven v nařízení vlády č. 257/2007 Sb.) přepočítací koeficient (§ 17 odst. 4) – PK koeficient nárůstu VVZ (§ 17 odst. 1)

17 osobní vyměřovací základ (§ 16 odst. 1) – OVZ
OVZ = úhrn RVZ/počet dnů – VD x 30,4167 vyloučená doba (§ 15 odst. 4) – VD výpočtový základ (§ 15) – VýpZ redukční hranice: Kč a Kč do první plně, nad první do druhé 30 % a nad druhou 10 % promítnuta výše příjmů pojištěnce

18 Jak se z VýpZ stanoví procentní výměra
promítnutí celkové doby pojištění před nárokem na důchod doba pojištění (§ 11 a 13 odst. 1) – DP náhradní doba pojištění (§ 12 a 13 odst. 2) – NDP podle druhu důchodu činí výše procentní výměry za každý celý rok doby pojištění do vzniku nároku na důchod u starobního a plného invalidního důchodu 1,5 % VýpZ měsíčně u částečného invalidního důchodu 0,75 % VýpZ měsíčně nepřímé důchody se stanoví z procentní výměry důchodu zemřelého – vdovský a vdovecký důchod tvoří 50 % a sirotčí důchod 40 % této procentní výměry

19 Souběh nároků na důchody a jejich výplatu (§ 58 a § 59)
důchody téhož druhu nebo jeden z přímých důchodů: vyplácí se vyšší důchod a zanikají nároky na ostatní důchody při stejné výši: vyplácí se ten, který si pojištěnec zvolí dva sirotčí důchody: vyplácí se vyšší důchod v plné výši a nižší ve výši procentní výměry přímý a nepřímý důchod: nejvyšší důchod v plné výši a z ostatních polovina procentní výměry dva nepřímé důchody: vyšší plně a z druhého polovina procentní výměry

20 Nárok na důchod a jeho výplatu
vznik nároku na důchod splnění stanovených podmínek nároku (dávkové schéma) vznik nároku na výplatu důchodu splnění stanových podmínek pro vznik nároku na důchod a jeho výplatu a podání žádosti o přiznání nebo vyplácení důchodu

21 Zánik nároku na důchod a jeho výplatu
nárok na důchod uplynutím času nezaniká nárok na výplatu jednotlivých splátek důchodu zaniká uplynutím tří let ode dne, za který důchod nebo jeho část náleží (prekluze) neplynutí prekluzivní lhůty

22 Změna rozhodnutí o důchodu
změna skutečností majících vliv na nárok na důchod či jeho výplatu nebo nové skutečnosti, které nebyly v době rozhodování o důchodu známy pozitivní pro pojištěnce: důchod se zvýší nebo se přizná ode dne, od kterého náleží (max. 3 roky nazpět ode dne zjištění nové skutečnosti) negativní pro pojištěnce: důchod se odejme, sníží nebo se jeho výplata zastaví vždy do budoucna vrácení neprávem vyplaceného důchodu

23 Příjemce důchodu oprávněný subjekt zákonný zástupce zvláštní příjemce

24 Zvyšování důchodů v závislosti na růstu spotřebitelských cen a růstu mzdy zvyšuje důchody vláda nařízením pravidelný termín mimořádný termín


Stáhnout ppt "DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ II."

Podobné prezentace


Reklamy Google