Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aleš Tomek Fakulta stavební ČVUT Praha, 2013

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aleš Tomek Fakulta stavební ČVUT Praha, 2013"— Transkript prezentace:

1 Aleš Tomek Fakulta stavební ČVUT Praha, 2013
FINANČNÍ ŘÍZENÍ A KAPITÁLOVÉ INVESTOVÁNÍ VE STAVEBNÍ FIRMĚ FINANCIAL MANAGEMENT AND CAPITAL INVESTMENT OF THE CONSTRUCTION FIRM Aleš Tomek Fakulta stavební ČVUT Praha, 2013

2 Přednášející - představení
Doc.Ing.Aleš Tomek, vedoucí katedry ekonomiky a řízení ve stavebnictví, fakulta stavební ČVUT v Praze , - přednáší předměty z oblasti: ČVUT :Finanční řízení, Construction Economics and Management, Construction Contracts, Construction Business Development VŠE Praha : International School of Business and Management (ISBM) – modul Construction Management Praxe: IPS Praha + MSP Praha ( ), ve funkcích vedoucího výp.odboru, odboru účetnictví, odboru finančního a finanční ředitel podniku, vlastní developerská činnost,ČVUT (1998-dosud) Zahraničí: zahraniční projekty IPS International (IPS Brochier), MSP Praha v letech Kontakt: tel ,kancelář B417, stránky předmětu FIR1 dostupné přes - stránky K126,vedoucí katedry, předměty… Heslo pro soubory FIR1 : confir!

3 A.Tomek:Finanční řízení
ÚVOD DO STUDIA FINANCÍ Schopnost zajistit za každých podmínek plynulé financování je zcela prioritní oblastí rozhodování vrcholového managementu podniku a ve své závažnosti často zastiňuje ostatní důležité oblasti podnikového řízení. Nepsané pravidlo o významu podnikových financí , které říká, že podniky umírají na cash-flow a nikoliv na ztrátu, vyjadřuje nezbytnost důkladného seznámení a osvojení si principů finančního řízení a k tomu nezbytných znalostí z účetnictví a ekonomického řízení včetně rozpočetnictví. Právě tento záběr je zamýšleným předmětem předkládaného kurzu. A.Tomek:Finanční řízení

4 A.Tomek:Finanční řízení
ÚVOD 2 Potřeby zajištění plynulého financování denní náplní řídících pracovníků ve všech úrovních řízení tj. od stavby po podnikový vrcholový management. Naplňování finančního plánu v oblasti jak provozního tak kapitálového financování jsou pak vzhledem k ekonomické nutnosti často podřízena i ostatní rozhodování jak strategické tak taktické i operativní povahy. A.Tomek:Finanční řízení

5 A.Tomek:Finanční řízení
ÚVOD 3 Peníze jsou krví jakéhokoliv podnikání - ve stavebnictví to platí vzhledem k vysoké materiálové a poddodavatelské náročnosti jednotlivých stavebních zakázek dvojnásob. Postupné financování stavební zakázky (interim financing) cestou splátek nebo záloh od investorů je vžitou metodou financování a je raritou dodavatel, který si vzhledem ke své kapitálové pozici může dovolit ve svém finančním řízení nerespektovat a finančně neslaďovat časové plány staveb, jakožto prioritní činitel, od kterého se odvíjí celá další podniková činnost. A.Tomek:Finanční řízení

6 A.Tomek:Finanční řízení
ÚVOD 4 Zásadní role jednotlivé zakázky ( kontraktu, stavby) jakožto základního kamene ekonomického, organizačního a technologického života stavebního podniku a jejich postupná sumace je rozhodujícím prvkem pro předkládané pojetí finančního řízení stavební firmy. Jenom agregovaným (nikoliv prostým) součtem těchto prvků v oblasti financování a nákladového controllingu se dostáváme k vyšší kvalitě přinášející v úrovni podniku žádoucí synergické efekty . Proto se v následujícím výkladu zaměříme mimo jiné na obě úrovně řízení stavebního podniku a to jak na úroveň stavby tak na úroveň závodu a podnikového vedení. A.Tomek:Finanční řízení

7 A.Tomek:Finanční řízení
ÚVOD 5 Řada poznatků, zejména v oblasti aplikace obecných finančních postupů do dnešní stavební ekonomické praxe , vychází z osobní praxe autora v ekonomickém řízení velkého stavebního podniku a stavebních kontraktů a to jak v tuzemsku, tak v zahraničí. Zaměření a rozvržení látky je úměrné rozsahu kurzu a bylo nutno je v některých případech omezit jen na stručný a prakticky použitelný výklad. Na druhé straně však snad neutrpělo souvislé chápání a pojetí finančního řízení stavební firmy ve smyslu "corporate finance in construction contracting". A.Tomek:Finanční řízení

8 A.Tomek:Finanční řízení
ÚVOD 6 Z povahy finanční teorie, z nadnárodního a dosti anglosaského charakteru financí a i ze zcela pragmatického důvodu neexistence aktuální české učebnicové literatury financování a řízení stavebnictví též vyplývá i určitá nezbytnost vycházet z odborné literatury cizí a to převážně anglosaské. Proto se v textu používá pro všechna uváděná klíčová slova vždy jejich anglický ekvivalent, jehož znalost je podstatná pro každého studenta ekonomie. Jakékoliv zpochybňování této potřeby je argumentačně podobné případným protestům studenta lékařství "přinuceného " se učit lékařské terminologii latinské. Vzhledem ke značné terminologické specifice stavebního podnikání je při uvádění anglických ekvivalentů dávána přednost pojmům z prostředí řízení stavebnictví. A.Tomek:Finanční řízení

9 A.Tomek:Finanční řízení
Závěr Závěrem této předmluvy je třeba vyjádřit přesvědčení, že student, který po čtyřech letech studia ekonomie zcela nepochybně uznává význam peněz a jejich disponibility pro existenci stavební firmy , si snad uvědomí i význam faktu, že bez praktické znalosti financování se ani on k vlastním tj. svým penězům nejspíše nedostane. Bude potom možná souhlasit třebas i s následujícím expresivním výrokem amerického finančníka Paula Gettyho : "Kdo tvrdí, že peníze vám nekoupí štěstí, neví kde nakupovat.„ Stejně tak můžeme uvažovat o tom, že ... "Myslet si, že můžeme být šťastní bez peněz , je duchovní snobství. " ( Albert Camus ) A.Tomek:Finanční řízení

10 Přehled probíraných témat
Úvod do Fin.managementu, Organizace finančního managementu,Náplň práce finančních manažerů,Účetnictví ve stavební firmě, střediskový system – profit, cost and investment centers Účetní systém stavební firmy a vztah k finančnímu řízení, typické účetní transakce a jejich dopady Podnikově organizační hlediska fin.řízení ve stavební firmě Časová hodnota peněz a diskontování Riziko a výnosy, finanční rizika stavebního podnikání Financování investic, Role odpisů Analýza finančních výkazů - úvod do problému Zvláštnosti fin.výkazu ve stavebnictví – procentní metoda Financování podnikových finančních potřeb – zdrojové financování Řízení nákladů a zisku ve stavební firmě , řízení všeobecné a správní režie - rozpočetnictví Stanovení optimální marže pro nabídku, Analýza činnosti hospodářských středisek Řízení CF stavebního projektu , řízení CF v oblasti daní Řízení CF stavební firmy Řízení investic ve stavební firmě , investice do stavebních strojů – stanovení ceny strojohodiny

11 Podmínky k získání zápočtu a složení zkoušky z předmětu FIR
Studijní činnost studenta spočívá především v zadávané a učiteli kontrolované vlastní samostatné práci (Stud.řád). Studijní výsledky se ověřují průběžnou kontrolou studia a při zakončení předmětu zápočtem (z) a zkouškou (zk) Podmínkou udělení zápočtu je: standardní účast na cvičeních, podmínky účasti sdělí cvičící na začátku semestru aktivní a pravidelná příprava na jednotlivá cvičení včetně odevzdání úkolů z přednášky 70% průměrná úspěšnost ze tří testů – viz dispozice cvičících A.Tomek:Finanční řízení

12 Podmínky pro absolvování zkoušky z FIR 2013
Zkouška z předmětu je v 1.kole písemná formou testu s volbou otázek nebo s výpočtem příkladu, po udělení zápočtu. Písemná zkouška se koná hromadně v jednom dni.Ke zkoušce bude vyhlášeno cca 120 podrobných otázek, umožňujících důkladnou přípravu. Postupem do druhého kola se pokračuje stručnou ústní zkouškou ve vyhlášených termínech Předpokladem řádné přípravy na zkoušku je pravidelná účast na přednáškách. Z každé přednášky, na které bude uložen úkol spočívající ve zpracování tezí, student zpracuje odpověď a odešle ji do týdne na adresu dohodnutou s cvičícím. Tuto odpověď přinese v elektronické podobě i k ústní zkoušce. Důraz je kladen na pochopení kontextu finančního řízení a rozhodování v podmínkách stavební firmy , to předpokládá znalost smyslu účetních operací(nikoliv znalost mechanických účetních kroků) A.Tomek:Finanční řízení

13 A.Tomek:Finanční řízení
Povinná literatura ke cvičením ( v pořadí dle jednotlivých témat cvičení): Peterson,S.J.:Construction Accounting and Financial Management,Prentice Hall, 2005 – ve studovně FSv Tomek,A.:Finanční řízení ve stavebním podniku, ČVUT viz stránky předmětu Schaufelberger,J.: Construction Equipment Management, Prentice Hall, 1999 (viz eko.fsv…) Helfert,E.:Techniques of Financial Analysis,Mc.Graw-Hill,9.ed.,1997 ( kopie digitálně) Blaha,S.,Jindřichovská, I.:Jak posoudit finanční zdraví firmy,3.vyd.,Management Press, 2006 (knihovna FSv) Freiberg,F.:Cash Flow - řízení likvidity podniku, Management Press, 1993 Strouhal,J.:Finanční řízení firmy v příkladech, Computer Press,2006 A.Tomek:Finanční řízení

14 FINANCOVÁNÍ A FINANČNÍ MANAGEMENT STAVEBNÍ FIRMY
Definice 1 : Popsat podnikové financování ( corporate finance ) znamená zobrazit pohyb peněžních prostředků, kapitálu i finančních zdrojů, při kterém se podnik dostává do rozličných peněžních vztahů s ostatními podniky, zaměstnanci či státem Definice 2 : Finanční řízení ( management) je činnost zajišťující finanční likviditu podniku. V rámci tohoto úkolu se jedná o : získání hotových peněz a kapitálu z různých finančních zdrojů alokaci těchto prostředků do různých forem nepeněžního majetku ( tj. investování ) nebo jejich uložením u různých finančních institucí tvorba vybilancované majetkové a kapitálové struktury realizaci platebního styku podniku A.Tomek:Finanční řízení

15 A.Tomek:Finanční řízení
CÍL FINANČNÍHO ŘÍZENÍ Financování při tom chápeme jako konkrétní realizaci finančního řízení. Samotné financování je obecně řečeno aplikací řady ekonomických a finančních pravidel a principů vedoucí k maximalizaci majetku firmy neboli jeho celkové hodnoty podniku ( firm´s wealth ). Maximalizace majetku podniku je dosahována cestou tvorby maximálního zisku za pokud možno nejmenšího rizika. Nikdo přesně neví kdy je dosaženo maximální hodnoty , i když je tento cíl považován za prioritní v dlouhodobé strategii každé firmy. Jedním ze způsobů jak zjistit bohatství či hodnotu( a tedy i cenu ) podniku je prostřednictvím akcií společnosti na akciovém trhu. Jestliže cena akcií podniku roste, lze konstatovat, že majetek akcionářů byl rovněž rozmnožen či navýšen. A.Tomek:Finanční řízení

16 FINANCE A STAVEBNÍ PODNIKÁNÍ
Podnikatelské prostředí: riziko (konstantní+mimořádné) Úspěšné stavební firmy - ty, které zvládly řízení rizika Stavební business: dlouhá doba trvání projektů, značná hodnota vázaná v aktivech projektu, značné nasazení fixních aktiv a práce,produkt je na míru,unikátní, s omezeným jiným využitím. Tyto charakteristiky omezují možnost získání úvěru(předmětem operat.financování je předem dohodnutý a prodaný , neurčitý produkt dle kontraktu(unbalanced). To přináší rizika spojená s: dodávkou v čase a dle specifikací,dokončení za limitované náklady,průběžné financování ze strany klienta A.Tomek:Finanční řízení

17 TŘI ZÁKLADNÍ SKUPINY PODNIKATELSKÝCH ROZHODNUTÍ
1.Investování zdrojů 2.Obchodní aktivity využívající tyto zdroje 3.Správný finanční mix, zajišťující krytí těchto zdrojů Manažeři ovlivňují a odpovídají za TSR(total shareholders return), tj.kombinaci dividend a zhodnocení kapitálu A.Tomek:Finanční řízení

18 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÝ CÍL SPRÁVNÉHO ŘÍZENÍ
Plánované nasazení zvolených zdrojů v průběhu daného období tak, aby byla vytvořena ekonomická hodnota, přinášející zpět vložené zdroje včetně přijatelného výnosu za podmínek, které odpovídají rizikovým očekáváním majitelů. Primární cíl: přinést zvýšenou hodnotu pro investora (přírůstek hodnoty) A.Tomek:Finanční řízení

19 A.Tomek:Finanční řízení
THE BUSINESS SYSTEMS A.Tomek:Finanční řízení

20 INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ
Investice v širším smyslu jsou základem podnikatelských strategií a spočívají ve vynakládání zdrojů do 3 oblastí: Pracovní kapitál(cash+pohledávky+zásoby vč.NV-závazky vůči dodavatelům-ostatní běžné závazky) Fixní aktiva(tj.fyzická aktiva) Hlavní výdajové programy(RD,vývoj a zavedení výrobků a služeb,promotion,akvizice atd.) A.Tomek:Finanční řízení

21 A.Tomek:Finanční řízení
OPERAČNÍ ROZHODNUTÍ KLÍČOVÉ STRATEGIE: ZAMĚŘENÍ NA EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ INVESTOVANÝCH FONDŮ – VÝBĚR CÍLOVÝCH TRHŮ,STANOVENÍ CENOVÉ A SERVISNÍ POLITIKY, KONKURENCESCHOPNÉ A VYCHÁZEJÍCÍ Z CORE BUSINESS STAVEBNÍ FIRMY A.Tomek:Finanční řízení

22 A.Tomek:Finanční řízení
FINANČNÍ ROZHODNUTÍ Finanční rozhodnutí se vždy primárně týkají : Dispozice se ziskem (profit distribution and recognition) Kritické je stanovení optimálního poměru mezi reinvesticemi a dividendovou výplatou, užití zisku je vždy závislé na ceně kapitálu pro dlouhodobé použití(cost of capital) a možnosti fin.páky, klíčovou mírou pro srovnání jsou CFS a EPS Vytvoření kapitálové struktury (capital structure) závisí na riziku, dluhové službě Klíčový koncept je financial leverage,fungující na bázi opatrného využití fondů z „fixed cost debt obligations for financing the opportunities promising potential earnings higher than the interest cost on borrowed funds“ A.Tomek:Finanční řízení

23 A.Tomek:Finanční řízení

24 A.Tomek:Finanční řízení

25 TŘI SKUPINY ÚLOH FINANČNĚ-EKONOMICKÝCH PROCESŮ
A.Tomek:Finanční řízení

26 A.Tomek:Finanční řízení

27 Systém účetních výkazů
A.Tomek:Finanční řízení


Stáhnout ppt "Aleš Tomek Fakulta stavební ČVUT Praha, 2013"

Podobné prezentace


Reklamy Google