Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mediální výchova Mgr. Lenka Brychová, č.39 3. ročník, studijní obor (MS3) „Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mediální výchova Mgr. Lenka Brychová, č.39 3. ročník, studijní obor (MS3) „Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem."— Transkript prezentace:

1 Mediální výchova Mgr. Lenka Brychová, č.39 3. ročník, studijní obor (MS3) „Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“ České republiky.“

2 Využití Mediální výchova může být samostatným předmětem nebo je součástí všeobecných i odborných předmětů (učitel zvolí téma podle odbornosti). Český jazyk a literatura (sloh), studijní i učební obory Občanská nauka, Informační a komunikační technologie, odborné předměty.

3 Průřezová témata Občan v demokratické společnosti Člověk a životní prostředí Člověk a svět práce Informační a komunikační technologie

4 Média tištěná - seriózní a komerční (shrnutí celku) Rozsah: 3 vyučovací hodiny

5 Média tištěná - seriózní a komerční (shrnutí celku) V předcházejících hodinách jsme se věnovali masovým médiím, zaměřili jsme se na noviny a časopisy - vytvářeli jsme si schopnost analytického přístupu k jejich obsahům a kritického odstupu od nich. Pracovali jsme se seriózním tiskem (Mladá fronta dnes), bulvárním (Blesk) a časopisem pro teenagery (Bravo). Všímali jsme si titulků, obsahu článků, výběru informací, obrazového doprovodu, zastoupení jednotlivých slovních druhů. Často jsme pracovali ve dvojicích, které např. vytvářely zprávy, k nim jiní vymýšleli vhodné titulky.

6 Metody Ledolamka Rychlí špióni Hraní rolí Skupinová práce Hodnocení a sebehodnocení Prezentace

7 Pomůcky Papír, pastelky (fixy), počítač, tiskárna, promítací plátno, kartičky se slovy, tabulka Sada kritérií s indikátory k ústní prezentaci, Realizační tým

8 Evokace – ledolamka Rychlí špióni Žáci se rozdělí do 5 skupin po 5 žácích. Učitel vysvětlí pravidla. Jednotlivé skupiny vyšlou vždy jednoho zástupce, kterému učitel zadá slovo – podstatné jméno, které mají jeho spoluhráči prostřednictvím jeho kresby uhodnout. „Špión“ nesmí mluvit, naznačovat. Kreslí do té doby, dokud slovo není uhodnuto v zadané podobě (př. neuzná sluníčko, pokud je zadáno slunce).

9 Evokace – ledolamka Rychlí špióni Učitel zadává další slova vždy po uhodnutí předchozího. Pokud by některá skupina byla neúspěšná, stanoví limit, po kterém slovo prozradí sám. Zadaná slova: město, píšťala, hlodavec, propast, odměna. Po získání všech slov špióny má skupina najít mezi slovy souvislost. Při tápání dá skupině pomocnou radu: Název díla, které jsme letos probírali (Krysař).

10 Uvědomění Třída byla rozdělena do 5 skupin po 5 žácích (pokud by počet neodpovídal, učitel přidělí zdvojené role v realizačních týmech). Žákům byl rozdán text nazvaný Realizační tým (redakce), kde byly charakterizovány jednotlivé role dané redakce. Studenti si text pročetli a vybrali si svou roli. Rozhodující pozici měl šéfredaktor. Šéfredaktor si vylosoval druh novin: seriózní tisk, bulvární tisk (2x), časopis pro teenagery, odborný časopis.

11 Uvědomění Námět k vlastní činnosti vycházel z dění ve městě Hameln podle novely Krysař od Viktora Dyka. Žáci vytvářeli článek do novin, rozhovor, název časopisu, logo a ilustraci k článku.

12 Uvědomění A vlastní práce začala … Nejmohutnější debata začala při vytváření názvu svých novin. Učitel skupiny obcházel a sledoval jejich činnost, popř. odpovídal na dotazy, kterými si studenti potřebovali ujasnit obsah svých novin.

13 Realizační tým (redakce) Š é f r e d a k t o r – moderuje výběr rolí (pokud se členové redakce nemohou dohodnout, kdo bude plnit který úkol). Vede diskusi, dbá na to, aby se všichni zapojovali do diskuse, aby nikdo nezůstával stranou nebo naopak nezastínil svou aktivitou ostatní. Předloží úkoly redakce novin a nechá skupinu, aby je prodiskutovala. Pořizuje stručný záznam z diskuse – snaží se zachytit významné nápady, které v diskusi zaznějí, a také otázky, které si skupina položila. Zároveň kontroluje činnost jednotlivých členů redakčního týmu, motivuje je k činnosti tak, aby po dvou hodinách mediální výchovy (popř. českého jazyka) měli výsledky své činnosti připravené na výuku ICT (2 hodiny), kde vytvoří elektronickou podobu čísla (powerpoint, videoformát). Výsledky své práce budou prezentovat na další hodině mediální výchovy (každá skupina po dobu 4-6 minut). R e d a k t o r – vybere si některý žhavý problém obyvatel města a pokusí se napsat článek, jím osloví čtenáře novin či časopisu, který je jim přiřazen (zvolen, vylosován). Bude spolupracovat s ilustrátorem, spolu s ním vytvoří celistvý obraz problému, jež má čtenáře vyburcovat k nějaké reakci – přesvědčení o aktuálnosti dění, pomoci … R e p o r t é r – zpracuje poutavý útvar publicistického stylu (interview, reportáž, popř. fejeton), který bude zachycením přímých pocitů či problémů postav příběhu. Přemýšlí o vhodné formulaci otázek, dbá na to, aby oslovený se nevyhýbal přímé odpovědi. I l u s t r á t o r – vytvoří grafické ztvárnění něčeho podstatného z článku redaktora (literárního příběhu). Ilustrace by měla podněcovat zájem čtenáře – nemusí jen zachycovat téma příběhu, ale může být i obrazným (nepřímým) zachycením soudobého problému. G r a f i k – zpracuje graficky název novin, na kterém se redakce dohodla. Také vytvoří logo novin. Přemýšlí o rozvržení jednotlivých textů, obrazů či jiných objektů na straně - stranách čísla média, které jejich redakce vytváří. Svůj návrh redakci předloží, reaguje na připomínky, návrhy svých kolegů, diskutuje s nimi, je schopen přijmout jejich názory nebo je vyvrátit.

14 Názvy časopisů Wikiskop (inspirace nejčastěji používanými stránkami na internetu wikipedií a mikroskopem) – odborný časopis Brak – bulvární tisk (první schválený název) HOSPODář – bulvární tisk – název se inspiroval vyvrcholením sporu - hádkou ve vesnické hospodě U Žíznivého člověka TEEN´S časopis pro teenagery SEDLÁK - seriózní tisk (řeší hospodářské problémy společnosti)

15 R e p o r t é r časopisu TEEN´s ( přepsáno doslova i s chybami) Krotitel krys Krysař z Lamalu je krysí vymítač s nejlepšími výsledky v širokém okolí. Dokáže prý zkrotit i stádo býků. R: Tvé umění je podivuhodné, kde ses mu naučil? K: Jednoho dne při lovu jsme narazil na obří krysy, které mě napadly a ošklivě pokousali. Když jsem se už mále smířil se smrtí, zaslechl jsem píšťalu a v ten moment krysy utekli. Byl to nějaký zatoulaný stařec, který mne svému umění naučil a krátce na to zemřel. R: To je mi líto. Někteří lidé říkají, že jsi čaroděj, jiní zas vědec. Jak to tedy s tebou je? K: Čaroděj rozhodně nejsem a za vědce se také nepovažuji. Celé to spočívá v hypnóze. Píšťalou upoutávám pozornost, očima hypnotizuji. R: Zkoušel jsi to i na jiných zvířatech? K: Ano, jednou jsem zkrotil stádo býků. R: Naše čtenáře zajímá, jestli toto hypnotizování používáš i na lidech. Zkoušel si to už? K: Raději ne. R: Proč? Mohl byste mít co chcete, bohatství, krásné ženy … K: Nejsem zloděj a ženy mi nic neříkají. Nejspíš jsem nepotkal tu pravou. R: Jsi osamělý poutník, proč se vyhýbáš společnosti? K: Jsem už prostě takový, mám raději samotu a navíc hodně cestuji. R: Kam máš namířeno? K: Půjdu na Východ. Už jsem se díval do map a nejspíš první noc strávím ve městě Hameln. R: Díky za rozhovor. -o.l.-

16 Loga

17 Ilustrátor

18

19

20

21

22

23 Reflexe Na závěr promluvil za každou redakci šéfredaktor, popř. někdo jiný z týmu (skupina rozhodla sama). Při představování svého týmu vysvětlil, jak byly role rozdělovány. Vždy si žáci vybrali sami, šéfredaktor nemusel nikoho o žádné roli přesvědčovat. Vybírali si dle svých schopností. Dokonce v jedné skupině si navíc vytvořili roli korektora, kterou si vzal dobrovolně ilustrátor (dobrá znalost pravopisu, poměrně rozsáhlá slovní zásoba, rád kreslí). Zdůvodnil, jakým způsobem vytvořili název svého časopisu. Zhodnotil práci svého týmu, zejména spolupráci v rámci skupiny. Členové ho mohli doplnit. Na závěr vybral jeden z výtvorů a ostatním ho představil.

24 Reflexe Hodinu zakončil učitel slovním zhodnocením práce skupin, které při jejich činnosti pozoroval a dělal si poznámky. Hodnotil zejména spolupráci – vzájemnou pomoc, diskusi o způsobech zpracování.

25 Reflexe Vyzdvihl činnost týmu novin Brak, která maximálně využila času k práci. Dokonce nabídla elektronické zaslání svých výtvorů. Velmi dobré nápady měl i tým Wikiskopu, který ještě doladí odborný text o hlodavcích. Rozhovor je veden rovněž s odborníkem na deratizaci hlodavců. U týmu časopisu pro teenagery byl nejlépe ohodnocen reportér. Redaktor jen převyprávěl obsah díla. Celá skupina ale pracovala intenzívně. Tým Sedláku nebyl svým šéfredaktorem usměrňován a práci zvládl částečně (základní obrys článku, rozhovoru, jen název bez nápadu loga, inzerát v náčrtu). Nejhůře byl hodnocen tým HOSPODáře, který probíral kdeco a své činnosti se věnoval jen po napomenutí. De facto žádnou část nedotáhl do konce.

26 Reflexe Vyučující zároveň zopakoval zadání na další hodinu MV. Žákům rozešle elektronicky hodnotící tabulku, podle které se zaměří nejen na svou prezentaci, ale i na hodnocení ostatních skupin.

27 Sada kritérií s indikátory k ústní prezentaci - 1 zdařilá prezentacenadějná prezentace nezdařilá prezentace prezentace základních údajů o médiu uvede základní údaje o médiu: název, druh, vysvětlí původ názvu (asociace) uvede jen název a druh, popřípadě jen některou z dalších položek uvede jen název

28 Sada kritérií s indikátory k ústní prezentaci - 2 práce ve skupině Ve skupině pracovali min. 3, šéfredaktor nebo další členové uvedli, jakou kdo zastával roli a jak probíhala spolupráce, zdůvodnil(i), proč se zbývající členové nezapojili nebo zapojili jen minimálně (převzali roli, měli nápad, jak svou roli splnit) Ve skupině pracovali méně než 3 členové týmu, šéfredaktor nebo další členové skupiny nezdůvodnili, proč jejich činnost neodpovídala zadání grafická úprava prezentace splňuje základní rysy zvoleného (vylosovaného) média – název, titulky, obsah textu, vrstva jazyka (spisovnost-nespisovnost), působivost (líbivost) vytvořeného čísla,všechny zadané útvary (název, logo,článek,interview, inzerát,ilustrace) splňuje některé základní rysy zvoleného (vylosovaného) média – název, titulky, působivost (líbivost) vytvořeného čísla, chybí jeden zadaný útvar splňuje některé základní rysy zvoleného (vylosovaného) média – název, titulky, působivost (líbivost) vytvořeného čísla,chybí víc jak tři zadané útvary

29 Sada kritérií s indikátory k ústní prezentaci - 3 forma prezentace uvede, jakou formu prezentace užili a proč (powerpoint, video formát) uvede, jakou formu prezentace užili neuvede, jakou formu prezentace užili strukturovanost projevupředkládá obsah prezentace v promyšleném sledu, nepřeskakuje myšlenky, nevrací se k již řešenému, neopakuje se; na začátku prezentace stručně sdělí, jaké části prezentace bude mít, během prezentace uvádí, o kterou část se právě jedná někdy není úplně jasný sled informací; žák se opakuje nebo informace zpětně doplňuje žák nedokončuje načatou myšlenku nebo podtéma, často doplňuje podrobnosti k již řečenému nebo opakuje, co již řekl časový limitdodrželi limitdodrželi limit, chyběla některá část obsahu prezentace nedodrželi limit

30 Sada kritérií s indikátory k ústní prezentaci - 4 plynulost projevuvyjadřuje se spíše kratšími větami; slova nehledá dlouho, nepoužívá příliš mnoho vycpávkových slov, projev nepřerušuje např. smíchem občas tápe při volbě slova, místy se v jeho projevu objeví „plevelný“ zvuk nebo výraz; některé z vět jsou „hadovité“ – žákovi se nedař ukončit myšlenku dlouho přemýšlí o volbě slov nebo výrazů; vystoupení zatěžuje mnoho vycpávkových slov; věty postrádají jasný začátek a konec nebo používá příliš dlouhých souvětí Poznámky (1)Je důležité nesledovat jen výsledek, ale všímat si způsobu, kterým žák uvažuje. Žák(ci) by měl(i) vystihnout, které rysy zvolil(i),aby text a celkové vyznění působily jako zvolené (vylosované) médium. (2) Žák může například sdělit posluchačům: „Nejprve vám ukážu logo s názvem média a nechám vás odhadovat, o jaké médium se jedná.“

31 Sada kritérií s indikátory k ústní prezentaci

32 Prezentace

33

34 Reflexe Žáci prezentovali před třídou výsledky činnosti své skupiny podle tabulky Sada kritérií s indikátory. Ostatní skupiny prezentaci pozorně sledovaly a připravovaly si hodnocení podle stejné tabulky, kterou měla každá skupina k dispozici (zdařilá prezentace – 3 body,nadějná prezentace – 2 body, nezdařilá prezentace – 1 bod). Učitel pozorně sledoval prezentaci i skupiny, také si připravoval hodnocení podle stejné tabulky.

35 Reflexe Po skončení prezentací jednotlivé skupiny hodnotily práci ostatních, každá skupina pozorně sledovala své hodnocení. Na závěr hodnotil prezentaci také učitel. V hodnocení se skupiny a učitel lišili cca o 1 bod (hodnocení strukturovanosti projevu). Hodnocení tedy bylo vyvážené.

36 Použité prameny Kurz Kritické myšlení V. Dyk: Krysař (film, režie J. Bárta, 1985)


Stáhnout ppt "Mediální výchova Mgr. Lenka Brychová, č.39 3. ročník, studijní obor (MS3) „Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem."

Podobné prezentace


Reklamy Google