Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MALÁ MATURITA 9.ROČNÍKU ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MALÁ MATURITA 9.ROČNÍKU ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov."— Transkript prezentace:

1 MALÁ MATURITA 9.ROČNÍKU ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov

2 Proč ? Jeden z nástrojů mapujících dosaženou úroveň klíčových kompetencí na konci základního vzdělávání. Žák zde prokazuje spíše dovednosti než znalosti. Prezentuje veřejnosti výsledky vzdělávacího a výchovného procesu.

3 Co naplňuje ? Klíčové kompetence Průřezová témata Požadavek na hodnocení výsledků vzdělávání v 9.ročníku Viz KK a PT

4 Jakými prostředky ? Žák: -volí si téma práce s ohledem na svou budoucí profesi a na místo bydliště (reps.školní docházky) -hledá v různých pramenech a zdrojích informace -dovede je analyzovat a třídit, seřadit podle důležitosti -navrhne řešení a odstranění zjištěných překážek nebo nedostatků -vybere pracoviště související s jeho budoucí profesí a sjedná si návštěvu nebo setkání s kompetentním pracovníkem -dovede sám experimentovat -dokáže si dělat poznámky při rozhovoru s dospělými nebo s odborníky -provede cílené pozorování nebo anketu -srovnává zjištěnou skutečnost se získanými informacemi a se svou představou -diskutuje ve skupině -zpracuje své podklady v počítačové podobě vhodné pro veřejnou prezentaci -připraví si a veřejně prezentuje stručný obsah své práce, její tvorbu a zajímavosti před komisí -pracuje podle připravené harmonogramu práce, dodržuje časové termíny -prezentuje svůj názor, obhájí ho, věcně argumentuje -flexibilně reaguje na otázky týkající se práce -uvědomuje si řeč svého těla při veřejné prezentaci -jeho písemný i ústní projev je přiměřený situace -dodržuje základní rétorická pravidla (hlasitost, srozumitelnost, rychlost aj.) -během skupinových diskusí i při veřejné obhajobě cíleně naslouchá projevu druhých a nenarušuje jejich projev -využije svou práci jako podklad pro přijímací řízení na vybranou střední školu

5 Kde se realizuje ? pracovní činnosti (resp. Volba povolání)-celkové vedení práce dle harmonogramu Dílny tvořivosti (dle možností dílny) český jazyk domácí a mimoškolní příprava žáka

6 Kritéria práce je povinná pro všechny žáky 9.ročníku jako výstup a doložení úrovně osvojení klíčových kompetencí téma práce si volí žák s ohledem na svou budoucí profesi, schvaluje ho vedoucí učitel součástí práce je osobní přítomnost žáka na vybraném pracovišti nebo osobní setkání s pracovníkem v daném oboru, popř. toto může být nahrazeno vlastním výrobkem nebo vystoupením (např.tanečním) informace použité v práci musí být nejméně ze 3 zdrojů, v žádném případě nestačí pouze ty z internetu kromě těchto informací musí práce obsahovat i vlastní názory a postřehy žáka žák dodržuje termíny stanovené harmonogramem, aby předešel nízké kvalitě práce z důvodu prodlení

7 Kritéria žák svou práci obhajuje před komisí složenou z pedagogů školy a ze zástupců rodičů a zřizovatele, popř. před další veřejností, která však nemá právo hodnotit dosaženou úroveň práce po obhajobě práce před komisí obdrží žák certifikát „Malé maturity“ s celkovým hodnocením práce práce bude hodnocena v těchto položkách: -obsahová úroveň (zdroje, souvislost s tématem, zajímavosti) -písemné zpracování (jazyková úroveň textů, úroveň počítačového zpracování) -veřejná prezentace (vystupování, rétorické dovednosti, reakce na dotazy k práci)

8 Časový harmonogram Září -seznámení s cíli a kritérii Malé maturity -výběr tématu práce a jeho schválení vedoucím učitelem -navržení pracovního postupu, jakým bude téma zpracováno včetně příslušného pracoviště nebo jiného výstupu Říjen-prosinec -sběr informací k tématu (nejméně ze 3 zdrojů) -realizace návštěvy na vybraném pracovišti (resp.setkání s pracovníkem) -záznam pozorování nebo ankety -navržení osnovy práce -skupinové diskuse k práci, tříbení vlastních názorů Leden-únor -zpracování získaných podkladů a vlastních názorů písemně v počítačové podobě včetně obrázků, tabulek apod., příprava výrobku nebo vystoupení -vytištění pracovní verze -skupinové diskuse k práci Březen -provedení jazykové korektury s učitelem českého jazyka -provedení finálních úprav -tisk finální verze, svázání práce, uložení počítačové podoby -skupinové diskuse k práci Duben -zpracování popisu práce apod. pro veřejnou prezentaci -konzultace s učitelem českého jazyka -pamětné osvojení připraveného projevu -skupinové diskuse k práci Květen -seznámení se základy rétoriky a s významem řeči těla -trénink mluveného projevu na veřejnosti -trénink flexibilní reakce na dotazy k tématu- ve skupině -prezentace práce a její obhajoba před komisí a veřejností


Stáhnout ppt "MALÁ MATURITA 9.ROČNÍKU ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov."

Podobné prezentace


Reklamy Google