Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Asociace ředitelů gymnázií Přerov, 3.dubna 2012 KARIÉRNÍ SYSTÉM Jindřich Fryč náměstek ministra pro vzdělávání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Asociace ředitelů gymnázií Přerov, 3.dubna 2012 KARIÉRNÍ SYSTÉM Jindřich Fryč náměstek ministra pro vzdělávání."— Transkript prezentace:

1 Asociace ředitelů gymnázií Přerov, 3.dubna 2012 KARIÉRNÍ SYSTÉM Jindřich Fryč náměstek ministra pro vzdělávání

2 Kariérní systém a jeho příprava Vypracovat kariérní systém učitelů umožňující celoživotní zvyšování kvality jejich práce, propojený s atestacemi a navázaný na motivující systém odměňování na základě transparentních pravidel. Kariérní systém je připravován v rámci individuálního projektu národního, který je realizován v období březen/2012 – červen/2014). 2

3 Proč zavést kariérní systém v ČR? zvýšit společenskou prestiž a atraktivnost profese učitele, přilákat a udržet absolventy učitelství, zastavit stárnutí učitelských sborů, zabránit syndromu vyhoření, motivovat učitele ke zkvalitnění práce, motivovat je k celoživotnímu vzdělávání, zpomalit proces feminizace učitelské profese, zlepšit kvalitu pregraduálního vzdělávání nastavením standardu profese učitele.

4 Rámec kariérního systému  čtyřstupňový kariérní systém  návaznost kariérního systému na standard o stejném počtu úrovní  povinnost absolvovat adaptační období zakončené hodnocením před vstupem do 2. kariérního stupně  zachování možnosti volby kariérní cesty včetně specializovaných činností  dobrovolnost zapojení do kariérního systému od 2. kariérního stupně

5 Principy nového kariérního systému  provázanost profesního rozvoje s kariérním systémem a odměňováním  komplexnost (odborný a pedagogický růst + funkční pozice + specializované činnosti)  právo a povinnost učitele rozvíjet své profesní kompetence  právo na volbu možné kariérní cesty  otevřenost odborníkům jiných profesí

6 Kariérní cesty (koncepce) kariérní cesty vyjadřují možnosti, jak bude moci učitel realizovat svůj kariérní růst Koncepce nového kariérního systému umožňuje: A)hodnocení kvality učitelovy práce (postup po kariérních stupních) B)výkon některé z funkčních pozic (specializované a řídící činnosti) Jde o 2 systémy, které se mohou (ale nemusí) v určité fázi profesní kariéry učitele propojit.

7 Pět možných kariérních cest 1. udržování standardních učitelských kompetencí (setrvání na 2. kariérním stupni po celý profesní život) 2. získání expertních kompetencí v profesní praxi (učitel s 1. a s 2. atestací) 3. získání specializačních kompetencí 4. získání řídících kompetencí 5. kombinovaný postup jak po kariérních stupních (získání atestace), tak získání specializačních či řídících kompetencí

8

9 2. Systém vzdělávání 3. Profesní portfolio 1. Kariérní systém Klíčové aktivity projektu

10 Výstupy aktivity 1 – Kariérní systém  vytvoření víceúrovňového standardu učitele a ředitele v návaznosti na výstupy projektu QRAM (popis potřebných kompetencí pro každý z kariérních stupňů /pedagogických pozic)  stanovení cílů vzdělávání pro jednotlivé kariérní stupně a pozice  návrh kritérií pro hodnocení pedagogické práce učitelů - kdo, kdy a podle čeho bude učitele hodnotit v jednotlivých kariérních stupních,  návrh rámcového obsahu, rozsahu a způsobu ukončení vzdělávání potřebného k dosažení kariérních stupňů a pozic

11 Výstupy aktivity 1 – Kariérní systém  návrh rámce kariérního systému pro ředitele  návrh kritérií pro hodnocení výsledků dosavadní pedagogické práce, uznávání absolvovaného DVPP a dalších forem studia pro zařazení učitele do KS 3 a 4  stanovení a popis nových specializovaných činností  stanovení požadavků na hodnotitele pro atestace a popis odborných a organizačních požadavků na zajištění atestačního řízení  návrh potřebných legislativních změn a finančních opatření

12 KA1 – Stav prací a průběžné výstupy prvním důležitým výstupem je Standard učitele obsahující popis kompetencí pro dosažení kariérního stupně 2, 3 a 4 Standard byl v 1. verzi již zpracován, má 3 části.  první definuje osobnost učitele,  druhá popisuje, jak pracuje dobrý učitel ve třídě, jak plánuje výuku,  třetí část obsahuje popis kompetencí v oblasti komunikace a spolupráce učitelů navzájem, komunikace s rodiči, budoucími zaměstnavateli žáků.…..

13 KA1 – Stav prací a průběžné výstupy do standardu učitele bude v následujících 3 měsících doplněn modul zaměřený na odborné – předmětové znalosti a předmětové didaktiky v dubnu 2013 zahájí činnost pracovní skupina, která bude vytvářet metodiku hodnocení učitelů na 2. kariérním stupni a zpracuje systém atestací jsou zpracovány statistické podklady pro návrh financování kariérního systému v současné době bylo zahájeno jednání o sestavení pracovní skupiny pro standard ředitele, který je jedním z výstupů KA 1.

14 Cíle aktivity 2 – Systém vzdělávání  Vytvořit modulové vzdělávací programy vedoucí k dosažení úrovně standardu definovaného pro jednotlivé stupně KS – 5 VP  Navrhnout systém kritérií a nástrojů pro hodnocení kvality vzdělávacích programů uskutečňovaných v souvislosti s kariérním systémem, včetně finanční analýzy – 2 dokumenty  Vytvořit kritéria pro výběr hodnotitelů, jejich školení (50 osob)

15 Výstupy aktivity 2 – Systém vzdělávání  obsah vzdělávacích programů pro 3 kariérní stupně (programy vedoucí k dosažení úrovně standardu v jednotlivých stupních) a jejich pilotáž  návrh institucionálního zajištění vzdělávání uskutečňovaného v souvislosti s kariérním systémem  kritéria hodnocení DVPP uskutečňovaného v souvislosti s kariérním systémem, inovace systému udělování akreditací vzdělávacím programům  kritéria pro výběr hodnotitelů, popř. návrh na zapojení subjektů, které budou hodnocení provádět

16 KA2 – Stav prací a průběžné výstupy  v současné době pracuje řešitelská skupina na tvorbě kritérií a nástrojů k hodnocení kvality vzdělávacích programů uskutečňovaných v souvislosti s kariérním systémem  v květnu 2013 bude materiál dokončen, následně podroben oponentuře; poté další řešitelská skupina vypracuje finanční analýzu návrhu zajištění kvality vzdělávacích programů a jejího monitorování  v září 2013 bude dokončen celý materiál včetně finanční analýzy

17 KA2 – Stav prací a průběžné výstupy  v březnu 2013 byla zahájena činnost další řešitelské skupiny. Jejím úkolem je tvorba obsahu modulových vzdělávacích programů v návaznosti na vytvořenou verzi Standardu pro učitele  od července 2013 bude také probíhat tvorba kritérií pro budoucí hodnotitele, kteří budou provádět hodnoticí a atestační řízení, včetně jejich výběru, přípravy a proškolení (50 osob)

18 Vytvořit a ověřit systém vedení profesních portfolií jako základu pro hodnocení kvality práce učitele. Portfolio bude sloužit k doložení absolvování DVPP, dalších forem podpory (koučink, mentoring, supervize, konzultace), samostudia, vlastní praxe, hodnocení, sebehodnocení, k identifikaci vzdělávacích potřeb. Portfolio se stane podkladem pro možný postup v kariéře, jeho vedení bude pro vyšší atestační stupně povinnou součástí. Cíl aktivity 3 – Profesní portfolio 18

19 Výstupy aktivity 3 – Profesní portfolio  vytvořený formát profesního portfolia  kritéria pro hodnocení pedagogické práce učitelů a jejich zařazení do vyšších kariérních stupňů  metodika pro učitele k vedení vlastních profesních portfolií  metodika pro ředitele k hodnocení profesních portfolií učitelů  vzdělávací program pro konzultanty profesních portfolií  vyškolený tým konzultantů pro vedení a hodnocení profesních portfolií

20 KA3 – Stav prací a průběžné výstupy  dle harmonogramu měla začít KA 3 v polovině února, vzhledem ke změnám v řízení projektu, ke kterým došlo k 1. 3. 2013, budou personální otázky, zejména účast zástupců pedagogických fakult v řízení KA 3 a dále účast v řešitelské a oponentní skupině dořešeny v průběhu měsíce března  v rámci KA 3 byla zpracována analýza „Profesní portfolio a jeho použití v profesním rozvoji učitele v ČR“, která se stane jedním z východisek práce řešitelské skupiny.

21

22 Děkuji Vám za pozornost. fryc@msmt.cz


Stáhnout ppt "Asociace ředitelů gymnázií Přerov, 3.dubna 2012 KARIÉRNÍ SYSTÉM Jindřich Fryč náměstek ministra pro vzdělávání."

Podobné prezentace


Reklamy Google