Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jednání expertní skupiny dne

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jednání expertní skupiny dne"— Transkript prezentace:

1 Jednání expertní skupiny dne 4. 10. 2013
KARIÉRNÍ SYSTÉM CZ.1.07/4.1.00/ 1

2 Hlavní cíl projektu Vypracovat kariérní systém učitelů umožňující celoživotní zvyšování kvality jejich práce, propojený s atestacemi a navázaný na motivující systém odměňování na základě transparentních pravidel.

3 Klíčové aktivity projektu
2. Systém vzdělávání 3. Profesní portfolio 1. Kariérní systém

4 KA1 – Kariérní systém - Personální zajištění
Personální zajištění řešitelské a interní oponentní skupiny Řešitelská skupina A11 - Zástupci VŠ, odborných asociací, ředitelé z praxe, domácí a zahraniční experti Podskupiny: PS A12 pro kariérní systém a standard ředitele PS AT123 pro návrh kritérií pro hodnocení pedagogické práce učitelů Průběžná spolupráce s KA2, zahájení spolupráce s KA 3 Skupina „strategického plánování a supervize“ Skupina stojící mimo projekt – dohoda MŠMT a děkanů pedagogických fakult Složení: management projektu, zástupce MŠMT + VŠ, CZESHA, AŘG, AŘZŠ Cíl: dosažení shody v prioritách vzhledem k praxi škol Interní oponentní skupina Externí oponentní skupina VŠ, ZŠ, SŠ, hospodářská komora, zástupci asociací

5 KA1 – Kariérní systém – výstupy a realizace
Dokončení práce na víceúrovňovém standardu učitele popis potřebných kompetencí pro každý z kariérních stupňů/pedagogických pozic v návaznosti na výstupy projektu QRAM – profil absolventa - - Podrobněji popis realizace níže stanovení cílů vzdělávání pro jednotlivé kariérní stupně a pozice – vyplývají z nastaveného standardu učitele, návrh rámcového obsahu, rozsahu a způsobu ukončení vzdělávání potřebného k dosažení kariérních stupňů a pozic: - - Návrhy a podklady předány KA3, práce pokračují v KA3 Návrh kritérií pro uznávání již absolvovaného DVPP, doktorandského studia, dosavadní pedagogické praxe pro zařazení učitele do kariérního stupně 3 a 4. - - Závěr ŘS KA 1: vytváření takových kritérií není potřeba. Koncepce kariérního systému je postavena na uznávání dosažených a prokazatelných kompetencí, ne na uznávání absolvovaných školení. Návrh kritérií pro hodnocení pedagogické práce učitelů - Podrobněji popis realizace níže

6 KA1 – Výstupy a realizace: A11
1. Dokončení práce na víceúrovňovém standardu učitele Realizace 6 pracovních setkání řešitelské skupiny A11 , zapojení ped. fakult ( , , , , , ) finálně vypořádány připomínky oponentní skupiny k verzi 1.1 SU. Zapracováváme připomínky pedag. fakult. Skupina A11 na svém jednání došla se zástupci PedF ke shodě na SU připravovaném KS, dílčí připomínky PedF k úrovni 2 a 3 SU budou zapracovány postupně a nejsou v rozporu  s filozofií projektu. S tímto závěrem se seznámili i přizvaní zástupci CZESHA , Interní oponentní skupiny, KA2, KA3. dokončen úvodní text pro prezentaci SU - Národní standard kvality práce učitele, včetně zapracovaných připomínek oponentní skupiny a fakult štítky – popisy konkrétních učitelů z praxe vysvětlující aplikaci KS a SU (modelové ukázky) – pokračují práce na zobecnění profil absolventa fakult vzdělávající učitele ve zpracování, spolupráce ped. fakult s Akreditační komisí, analýza profilů všech ped. fakult, návaznost QRAM, návrh KS1.

7 KA1 – Výstupy a realizace: AT 123
2. Návrh kritérií pro hodnocení pedagogické práce učitelů – kdo, kdy a podle čeho bude učitele pravidelně hodnotit v jednotlivých kariérních stupních. 3. Návrh institucionálního zajištění vzdělávání uskutečňovaného v souvislosti s kariérním systémem. Analýza zahraničních zkušeností : diskuse ŘS A11 - přechod z KS 1 do KS 2 přechod z KS 2 do KS 3. přizváni i členové pracovní skupiny AT 123 za KA2 a KA3 Od – samostatná páce pracovní skupiny AT 123 podklady pro diskusi k hodnocení práce učitele při přechodu do KS 2, při přechodu KS2 do KS3 struktura pro zpracování návrhu hodnocení učitelů. – skype konference skupiny AT123, projednávané okruhy: Možnost odvolání proti rozhodnutí komise, Kde budou atestace probíhat, Zajištění průběhu samotné atestace, Zpoplatnění atestace, Institucionální zabezpečení atestací apod.

8 KA1 – Výstupy a realizace: A11
4. Stanovení a popis nových specializovaných činností, zpracování standardu vzdělávání v rámci DVPP. Proběhla úvodní analytická část: - vytvoření dotazníku (červen 2013) - dotazníkové šetření ve školách (AŘG, září 2013) - sběr informací ke spec. činnostem - z jiných šetření (ČŠI, červen 2013) - z jiných projektů

9 KA1 –Výstupy a realizace: A12
5. Návrh kariérního systému pro ředitele; stanovení a popis obsahu vzdělávání pro ředitele v návaznosti na vytvořený kariérní systém pro ředitele. Dokončení práce na víceúrovňovém standardu ředitele Očekávaný průběžný výstup: v lednu 2014 bude MŠMT předložena „Koncepce kariérního systému ředitele“ Probíhají jednání PS pro kariérní systém ředitele (od , 1x měsíčně) Práce na částech koncepce: Zdůvodnění potřeby zavedení kariérního systému Základní principy nového kariérního systému (kompetenční model – využití výsledků CECE), Hlavní cíle nového kariérního systému, Struktura kariérního systému, Vzdělávání ředitelů, Výběr ředitelů – konkurz Návrh návazných opatření, která nevyžadují legislativní úpravy (co můžeme realizovat hned), Předpokládané legislativní kroky Finanční zabezpečení a harmonogram náběhu kariérního systému ředitele.

10 KA1 – Plán prací 2013/březen 2014 Prezentace SU a KS učitele odborné veřejností – zpětná vazba Sběr dat z pilotáže portfolií – zpětná vazba Vytvoření další verze SU a KS obohacené o zpětnou vazbu Vytvoření návrhu hodnocení pedagogické práce učitele Dokončení návrhu začlenění specializovaných činností jako kariérní cesty v KS Dokončení koncepce KS pro ředitele a projednání uvnitř MŠMT

11 KA2 – Kariérní systém Práce řešitelských skupin: A21 – Kvalita
A22 – Obsah a pilotáže Prezenční jednání Skype porady

12 KA2 – Kariérní systém Očekávané výstupy KA 2 - probíhající práce r. 2013: Upraven harmonogram činností v souladu s KA1 a KA3. Důvodem bylo propojení a návaznost výstupů ve všech KA, zejména na Standard učitele ( verze). Dokončení tvorby kritérií a nástrojů pro hodnocení vzdělávacích programů KS: Systém kritérií pro hodnocení vzděl. programů (květen - září 2013) Podklady pro inovaci udělování akreditací (říjen 2013) Analýza finančního zabezpečení pro uskutečnění hodnocení vzděl. programů (listopad – prosinec 2013) Oponentury (srpen 2013, prosinec 2013) Finalizace materiálu (prosinec 2013, leden 2014)

13 KA2 – Kariérní systém Kritéria a nástroje pro hodnocení kvality vzdělávacích programů v KS
Vzdělávací program Lektor Nástroje Indikátory Kritéra Instituce

14 KA2 – Kariérní systém Projektová fáze Realizační fáze Evaluační fáze

15 KA2 – Kariérní systém Další očekávané výstupy:
Zpracování návrhů na inovaci akreditačního řízení (náměty na úpravy právních předpisů, vytvoření žádosti o akreditaci, vymezení celého procesu akreditace vzdělávacích programů v rámci Kariérního systému) Tvorba kritérií pro výběr hodnotitelů a jejich proškolení (příprava metodiky školení, využití Průvodce) Zpracování návrhu na institucionální zajištění akreditace vzdělávacích programů Zpracování návrhu na finanční zajištění procesu akreditace vzdělávacích programů. Východiska: Legislativní podmínky pro udělování akreditací MŠMT, odborná a teoretická pedagogická a andragogická literatura, zahraniční pohled na vzdělávání v KS, vznikající Standard učitele – s výhledem na hodnoticí a atestační řízení, profesní portfolio.

16 KA2 – Kariérní systém Tvorba vzdělávacích programů (5 VP):
Návaznost především na: Standard učitele (SU) – očekávané kompetence a jejich indikátory Kritéria kvality vzdělávacích programů Výsledky výzkumů efektivity dalšího vzdělávání učitelů Vytvoření 5 VP pro pilotáž – stanovení cíle, obsahu, cílové skupiny (variantně: pro učitele v adaptačním období a pro učitele ve vyšších kariérních stupních), metod výuky (variantně: blended-learning) a definování požadavků na výstupy z učení VP Rozvoj mentorských dovedností (vazba na event. novou specializovanou pozici v KS) VP Plánování výuky – vytváření příležitostí k učení (vazba na kompetence 2.1 a 2.2 dle SU) VP Jak poznat a interpretovat sociální klima ve třídě (vazba na kompetenci 2.3 dle SU) VP Slovní hodnocení žáků (vazba na kompetenci 2.4 dle SU) VP Od reflektování ke zlepšování výuky (vazba na kompetenci 2.5 dle SU) Navazující kroky: organizační příprava pilotáže a její realizace, příprava materiálů pro lektory a účastníky, realizace doprovodné evaluační studie Personální zabezpečení: Řešitelská skupina A22 (říjen 2013 – červen 2014)

17 KA3 – Kariérní systém, Profesní portfolio
Cíl: Vytvořit a ověřit systém vedení profesního portfolia jako základu pro hodnocení kvality práce učitele. Přímá vazba na Kariérní systém a profesní rozvoj. Portfolio se stane podkladem pro možný postup v kariéře, jeho vedení bude pro vyšší atestační stupně povinnou součástí.

18 KA3 – Kariérní systém – očekávané výstupy
Očekávané výstupy KA 3 a plánované práce : Vytvořený program pro konzultanty profesních portfolií a jejich proškolení (50 osob) Ověřený formát profesního portfolia v praxi (100 škol) Zpracovaná a pilotovaná metodika profesního portfolia učitele (300 pedagogických pracovníků) Zpracovaná a pilotovaná metodika pro hodnocení profesního portfolia pro ředitele (100 ředitelů) 18

19 KA3 – Stav prací Personální zajištění:
Řešitelská skupina A31 (12 osob – učitelé a ředitelé MŠ, ZŠ, G, SOŠ a SOU, zástupci PedF.) a věcný manažer doc. PhDr. Michaela Píšová, Ph.D. Stav prací: 4 prezenční porady (14.6, 12.7., 16.8., 20.9.), dva zástupci z A31 zapojeni v řeš. skupině AT 123: tvorba struktury a obsahu portfolia v rámci kariérního systému (zejm. Profesní standard učitele, Atestační řízení) příprava pilotáže portfolia (databáze škol k oslovení, konzultanti profesního portfolia) Tvoříme portfolio jako podklad pro atestační řízení, ale jeho struktura a obsah bude vytvořen tak, by práce s portfoliem podporovala profesní rozvoj učitele. 19

20 KA3 – Průběžné závěry řeš. skupiny
Účel, funkce a typ portfolia • pp je systémovou složkou KS, jako takové slouží jako nástroj profesního rozvoje učitele (funkce rozvojová) a zároveň jako podklad pro hodnocení dosažené úrovně kompetencí učitele v rámci KS (funkce bilanční); • v rámci KS učitel pracuje s jedním portfoliem; tzn. pp bude „provázet“ učitele po celou jeho profesní dráhu, ideálně od přípravného vzdělávání; • jedná se tedy o typ rozvojového portfolia, pro potřeby atestací jej lze upravit do formy reprezentativního portfolia.

21 KA3 – Průběžné závěry řeš. skupiny
Míra řízenosti portfolia • stanovena struktura pp • určitá míra svobody volby dokladů profesního rozvoje a úrovně dosažených kompetencí. Formát portfolia • učitel / škola bude mít možnost volby formátu pp; • preference budou ověřovány v průběhu pilotáže; • využití elektronického formátu pp či některých jeho složek, tj. kombinovaný formát pp, bude doporučeno v metodických materiálech.

22 KA3 – Průběžné závěry řeš. skupiny
• První část profesního portfolia Jednotná část, stanoven rozsah a formát jednotlivých položek s akcentem rozvojovým a bilančním. Profesní předpoklady učitele - doložené artefakty jiné povahy, než v dalších oblastech: a. Profesní životopis b. Profesní filozofie c. Doklady o profesním rozvoji: plány osobního profesního rozvoje (za předchozí 3 roky -5 let, bude upřesněno), další rozvojové aktivity (především další vzdělávání včetně samostudia),

23 KA3 – Průběžné závěry řeš. skupiny
• Druhá část profesního portfolia Dokladování profesních kompetencí učitele dle struktury oblasti „Učitel a jeho třída“ ve dvou úrovních: a. Vlastní hodnocení dosažené úrovně daných kompetencí z této oblasti (reflektivní narace, která zahrne i zdůvodnění doložených artefaktů) b. Evidence – vybraný/é artefakt/y • Třetí část profesního portfolia Dokladování profesních kompetencí učitele dle struktury oblasti „Učitel a jeho okolí“ ve dvou úrovních:

24 KA3 – výhled do dalšího období
Dokončení struktury a obsahu profesního portfolia – do listopadu 2013 Tvorba metodiky pro učitele a pro ředitele – do února 2014 Příprava a organizování pilotáže – do června 2014 Vyhodnocení pilotáže – do srpna 2014 Oponentní procesy – do listopadu 2014 Finalizace materiálů v KA3 – do ledna 2015

25 Kariérní systém – finanční část
Platy 5  ,00 OON 16  ,00 Odvody 5  ,00 FKSP 56 916,00 OBV ,00 Celkem 30  ,00 Rozpočet příjemce MŠMT 1  ,00 Kč  Rozpočet partnera NIDV 28  ,00 Kč

26 Kariérní systém – finanční část
Podstatné změny rozpočtu projektu z důvodu optimalizace projektového týmu a snížení rizik došlo v projektu partnera NIDV k přesunu osobních výdajů mezi platy a dohodami o pracovní činnosti byl navýšen rozpočet příjemce MŠMT o Kč z rozpočtu partnera NIDV z důvodu přesunu prostředků na odvody, cestovné, režie, publicitu a audit došlo k rozšíření realizačního týmu příjemce odpovědného za realizaci projektu o experta – konzultanta MŠMT. V realizačním týmu byla naopak zrušena pozice projektového manažera MŠMT. Uvedenou změnou došlo k navýšení podílu příjemce podpory MŠMT o Kč z rozpočtu partnera NIDV. Celkem obě podstatné změny představují přesun finančních prostředků z rozpočtu partnera NIDV do rozpočtu příjemce MŠMT ve výši 1 205 293 Kč.

27 Kariérní systém – finanční část
V současné době je připravována podstatná změna projektu z důvodu prodloužení termínu ukončení projektu do ledna Změna bude provedena při zachování současné výše rozpočtu. Předpokládá se změna rozpočtu mezi příjemcem a partnerem a to navýšením podílu příjemce podpory MŠMT.

28 Kariérní systém – finanční část
Upravený rozpočet projektu (v Kč) Rozpočet příjemce MŠMT 2  ,00 Kč  Rozpočet partnera NIDV ,00 Kč Platy 5  ,00 OON 16  ,00 Odvody 5  ,00 FKSP 53 068,00 OBV 2  ,00 Celkem 30  ,00

29 Kariérní systém – finanční část
Přehled čerpání rozpočtu (v Kč) Zahrnuje odsouhlasenou monitorovací zprávu a 6. MZ za období červen - srpen 2013, která je předložena ke schválení Z celkového rozpočtu projektu ve výši 30 000 000 Kč byla čerpána částka ,92 Kč, což představuje 29,21 %. Položka NIDV MŠMT Celkem platy 2 102 713,00 ,00 ,00 OON ,00 45 000,00 ,00 odvody 1  ,00 ,00 ,00 FKSP 21 145,00 3 583,00 24 728,00 OBV 221 636,63 64 114,29 ,92 8 121 923,63 ,29 ,92

30 Kariérní systém Děkujeme Vám za pozornost.
Ing. Stanislav Karabec, Ph.D. a projektový tým


Stáhnout ppt "Jednání expertní skupiny dne"

Podobné prezentace


Reklamy Google