Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jednání expertní skupiny dne 14. 3. 2013 KARIÉRNÍ SYSTÉM CZ.1.07/4.1.00/33.0002.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jednání expertní skupiny dne 14. 3. 2013 KARIÉRNÍ SYSTÉM CZ.1.07/4.1.00/33.0002."— Transkript prezentace:

1 Jednání expertní skupiny dne 14. 3. 2013 KARIÉRNÍ SYSTÉM CZ.1.07/4.1.00/33.0002

2 Hlavní cíl projektu Vypracovat kariérní systém učitelů umožňující celoživotní zvyšování kvality jejich práce, propojený s atestacemi a navázaný na motivující systém odměňování na základě transparentních pravidel. Délka projektu : 27 měsíců (III/2012 – VI/2014). 2

3 2. Systém vzdělávání 3. Profesní portfolio 1. Kariérní systém Klíčové aktivity projektu

4 Očekávané výstupy KA 1 do konce r. 2013 a probíhající práce – 1. část: 1.Dokončení práce na víceúrovňovém standardu učitele v návaznosti na výstupy projektu QRAM (popis potřebných kompetencí pro každý z kariérních stupňů/pedagogických pozic). 2.Stanovení cílů vzdělávání pro jednotlivé kariérní stupně a pozice 3.Přípravné práce pro tvorbu KS ředitele školy. 4.Návrh kritérií pro hodnocení pedagogické práce učitelů – kdo, kdy a podle čeho bude učitele pravidelně hodnotit v jednotlivých kariérních stupních. 5.Dokončení práce na víceúrovňovém standardu ředitele. KA1 – Kariérní systém – očekávané výstupy 4

5 Očekávané výstupy KA 1 a plánované práce 2013 – 2014 – 2. část: 6. Návrh rámcového obsahu, rozsahu a způsobu ukončení vzdělávání potřebného k dosažení kariérních stupňů a pozic. 7.Návrh kariérního systému pro ředitele; stanovení a popis obsahu vzdělávání pro ředitele v návaznosti na vytvořený kariérní systém pro ředitele. 8.Návrh kritérií pro uznávání již absolvovaného DVPP, doktorandského studia, dosavadní pedagogické praxe pro zařazení učitele do kariérního stupně 3 a 4. 9. Stanovení a popis nových specializovaných činností, zpracování standardu vzdělávání v rámci DVPP. 10. Návrh institucionálního zajištění vzdělávání uskutečňovaného v souvislosti s kariérním systémem. KA1 – Kariérní systém – očekávané výstupy 5

6 Personální zajištění řešitelské a interní oponentní skupiny Zástupci VŠ, odborných asociací, ředitelé z praxe, domácí a zahraniční experti Řešitelská skupina – PS pro kariérní systém a standard ředitele v návrhu – PS pro návrh kritérií pro hodnocení pedagogické práce učitelů v návrhu Průběžná spolupráce s KA2, zahájení spolupráce s KA 3 Interní oponentní skupina Skupina „strategického plánování a supervize“ – Skupina stojící mimo projekt – dohoda MŠMT a děkanů pedagogických fakult – Složení:management projektu, zástupce MŠMT + VŠ, CZESHA, AŘG, AŘZŠ – Cíl:dosažení shody v prioritách vzhledem k praxi škol Interní oponentní skupina – VŠ, ZŠ, SŠ, hospodářská komora, zástupci asociací KA1 – Personální zajištění 6

7 KA1 – Realizace Práce řešitelských skupin a členů: Realizace 10 pracovních setkání řešitelské skupiny (19. 6., 23.7., 1. 8., 7. 9., 18. 10., 29. 11., 13. 12.2012 17. 1., 21. 2., 14. 3. 2013) Realizace úvodního setkání s interní oponentní skupinou (24. 1. 2013) Průběžné individuální konzultace se členy řešitelské a oponentní skupiny, VŠ, asociace, odborná veřejnost Komunikační matice Komunikace mezi členy na intranetu NIDV

8 Stav prací: Seznámení s výstupy QRAM - zahájení spolupráce s realizátory projektu QRAM a zástupci pilotních škol QRAM, účast na seminářích ke QRAM Příprava hodnocení pomocí portfolia - dotazníky pro školy – sběr dat o systému hodnocení práce učitele v současné praxi a zajištění zájemců o pilotáž (příprava KA 3) Analýzy a konzultace k finanční a demografické studii variant dopadu odměňování v rámci KS Víceúrovňový standard učitele pro kariérní systém 2, 3, 4 stav:po zapracovaných připomínkách interní oponentní skupiny Příprava realizace dalších očekávaných výstupů – KS a standard pro ředitele KA1 – Stav prací a průběžné výstupy 8

9 Grafické výstupy – Standard učitele – Začlenění standardu do kariérního systému učitele Příprava realizace dalších očekávaných výstupů – Kariérní systém a standard pro ředitele – Návrh kritérií pro hodnocení pedagogické práce učitelů – Metodika hodnocení práce učitelů ředitelem pro potřebu zařazení učitelů do stupňů KS

10 Vytvořené odborné materiály Knihovna odborných zdrojů Obsahová metaanalýza dokumentů projektu Tvorba profesního standardu Komparativní analýza výstupů projektu QRAM pro oblast Učitelství Myšlenková mapa Požadavky a standardy Evropské komise Prezentace pro řešitelskou skupinu 1 verze víceúrovňového standardu pro učitele kariérního stupně 2, 3, 4 KA1 – Odborné materiály a prezentace 10

11 Výstupy: Vytvořit modulové vzdělávací programy vedoucí k dosažení úrovně standardu definovaného pro jednotlivé stupně KS – 5 VP Navrhnout systém kritérií a nástrojů pro hodnocení kvality vzdělávacích programů uskutečňovaných v souvislosti s kariérním systémem, včetně finanční analýzy – 2 dokumenty Tvorba kritérií pro výběr hodnotitelů, jejich školení – 50 osob KA2 – Kariérní systém 11

12 Očekávané výstupy KA 2 - probíhající práce r. 2013: Upraven harmonogram činností v souladu s KA1 a KA3. Důvodem bylo propojení a návaznost výstupů ve všech KA, zejména na Standard učitele (1.- 3. verze). Dokončení tvorby kritérií a nástrojů pro hodnocení vzdělávacích programů KS: Systém kritérií pro hodnocení vzděl. programů (květen 2013) Podklady pro inovaci udělování akreditací Analýza finančního zabezpečení pro uskutečnění hodnocení vzděl. programů (červen - červenec 2013) Oponentury (srpen 2013) Finalizace materiálu (září 2013) KA2 – Kariérní systém 12

13 Kritéria a nástroje pro hodnocení kvality vzdělávacích programů v KS Řešitelská skupina A21: vzdělávací instituce lektorvzdělávací program projektová fáze realizační fáze evaluační fáze Východiska: Legislativní podmínky pro udělování akreditací MŠMT, odborná a teoretická pedagogická a andragogická literatura, zahraniční pohled na vzdělávání v KS, vznikající Standard učitele – s výhledem na hodnoticí a atestační řízení, profesní portfolio. KA2 – Kariérní systém – kritéria a nástroje 13

14 Tvorba vzdělávacích programů (5 VP): Návaznost především na: Standard učitele (KA1) – očekávané kompetence učitele a kritéria jejich kvality. Kritéria kvality vzdělávacích programů. Výběr témat a cílových skupin pro 5 VP – spolupráce s řeš. skupinou KA1. Cílové skupiny – MŠ, ZŠ, SŠ, průřezové téma. Tvorba: Cíl a obsah VP, časové rozložení VP, pracovní listy pro účastníky, definována cíl. skupina, výstup VP a nároky na účastníky, metody výuky a formy VP, manuál pro lektory. Personální zabezpečení : Řešitelská skupina A22 (březen – září 2013). KA2 – Kariérní systém – vzdělávací programy 14

15 Další čekávané výstupy KA 2 a plánované práce 2013 - 2014: Tvorba kritérií pro výběr hodnotitelů pro udělování atestací, jejich příprava a školení (červen 2013 - květen 2014) Pilotáž vzdělávacích programů (září 2013 - březen 2014) a její vyhodnocení (do května 2014) KA2 – Kariérní systém – další očekávané výstupy 15

16 Základní a důležitá východiska KA2 v rámci projektu: KA1 – Standard učitele (verze) KA1 – Metodika pro hodnocení učitelů na 2. stupni a systému atestací KA3 – Profesní portfolio (struktura pp, metodika vedení a hodnocení pp) Úzká spolupráce manažerů všech KA. Komunikace členů a manažerů aktivity: Prezenční pracovní schůzky (Praha), komunikace mezi členy na intranetu NIDV (Hedvika), komunikace prostřednictvím skype. KA2 –Východiska 16

17 Cíl: Vytvořit a ověřit systém vedení profesních portfolií jako základu pro hodnocení kvality práce učitele. Portfolio bude sloužit k doložení o absolvování DVPP, dalších forem podpory (koučink, mentoring, supervize, konzultace), samostudiu, vlastní praxi, hodnocení, sebehodnocení, k identifikaci vzdělávacích potřeb. Portfolio se stane podkladem pro možný postup v kariéře, jeho vedení bude pro vyšší atestační stupně povinnou součástí. KA3 – Kariérní systém 17

18 KA3 – Zajištění a východiska Personální zajištění - zástupci VŠ, zkušení učitelé, ředitelé škol, lektoři, zástupci pedagogických sdružení a asociací ad. Odborná a teoretická východiska: Projekt MŠMT - Rámec profesních kvalit učitele - Cesta ke kvalitě (2009 - 2012) Projekt MŠMT Metodika II - VÚP a NÚOV (2008 - 2011) E. Mokrošová, Profesní portfolio a jeho použití v profesním rozvoji učitele v ČR (2012) Portfolia a systém hodnocení učitelů http://www.nuov.cz/ae/6-portfolia-a- system-hodnoceni-ucitelu ad.http://www.nuov.cz/ae/6-portfolia-a- system-hodnoceni-ucitelu

19 Stav prací: Proběhl rozsáhlý průzkum ve všech krajích: Profesní portfolio a jeho použití v profesním rozvoji učitele v ČR Probíhá sběr podpůrných materiálů např. výstupy z předchozích projektů, materiály ze škol, zahraniční zkušenosti ad. Probíhá sestavování řešitelských skupin pro: 1.Tvorbu struktury a formu profesního portfolia 2.Zpracování metodiky vedení PP učitele 3.Zpracování metodiky hodnocení PP pro ředitele škol 4.Zpracování vzdělávacího programu pro konzultanty profesních portfolií KA3 – Stav prací a průběžné výstupy 19

20 Očekávané výstupy KA 3 a plánované práce 2013 - 2014: Vytvořený program pro konzultanty profesních portfolií a jejich proškolení (50 osob) Ověřený formát profesního portfolia v praxi (100 škol) Zpracovaná a odpilotovaná metodika profesního portfolia učitele (300 pedagogických pracovníků) Zpracovaná a odpilotovaná metodika pro hodnocení profesního portfolia pro ředitele (100 ředitelů) KA3 – Kariérní systém – očekávané výstupy 20

21 Původní schválený rozpočet projektu ( v Kč ) 21 Rozpočet příjemce MŠMT1 621 500,00 Kč Rozpočet partnera NIDV 28 378 500,00 Kč

22 I. Podstatná změna Z důvodu optimalizace projektového týmu a snížení rizik projektu bylo v rámci podstatné změny schváleno: přesunutí v rámci první kapitoly rozpočtu partnera mezi platy a dohodami o pracovní činnosti navýšení podílu příjemce podpory MŠMT o 575 693 Kč z rozpočtu partnera NIDV z důvodu přesunu prostředků na odvody, cestovné, režie, publicitu a audit. Podstatná změna projektu 22

23 II. Podstatná změna Důvodem podstatné změny bylo rozšíření realizačního týmu příjemce odpovědného za realizaci projektu o experta – konzultanta MŠMT. V realizačním týmu byla naopak zrušena pozice projektového manažera MŠTM. Uvedenou změnou došlo k navýšení podílu příjemce podpory MŠMT o 629 600 Kč z rozpočtu partnera NIDV. Celkem obě podstatné změny představují přesun finančních prostředků z rozpočtu partnera NIDV do rozpočtu příjemce MŠMT ve výši 1 205 293 Kč. Podstatná změna projektu 23

24 Upravený rozpočet projektu ( v Kč ) 24 Rozpočet příjemce MŠMT2 826 793,00 Kč Rozpočet partnera NIDV 27 173 207,00 Kč

25 Přehled čerpání rozpočtu ( v Kč ) 25 Zahrnuje odsouhlasenou 1. - 3. monitorovací zprávu za období březen - listopad 2012.

26 Za období prosinec 2012 – únor 2013 bylo z rozpočtu čerpáno 1 640 772,00 Kč. Celkem od zahájení projektu do k 28. 2. 2013 byla vyčerpána částka 4 615 188,00 Kč. Přehled čerpání rozpočtu ( v Kč ) 26

27 Děkujeme Vám za pozornost. Ing. Stanislav Karabec, Ph.D. a projektový tým. Kariérní systém 27


Stáhnout ppt "Jednání expertní skupiny dne 14. 3. 2013 KARIÉRNÍ SYSTÉM CZ.1.07/4.1.00/33.0002."

Podobné prezentace


Reklamy Google