Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jednání expertní skupiny dne

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jednání expertní skupiny dne"— Transkript prezentace:

1 Jednání expertní skupiny dne 14. 3. 2013
KARIÉRNÍ SYSTÉM CZ.1.07/4.1.00/ 1

2 Hlavní cíl projektu Vypracovat kariérní systém učitelů umožňující celoživotní zvyšování kvality jejich práce, propojený s atestacemi a navázaný na motivující systém odměňování na základě transparentních pravidel. Délka projektu : 27 měsíců (III/2012 – VI/2014). 2

3 Klíčové aktivity projektu
2. Systém vzdělávání 3. Profesní portfolio 1. Kariérní systém

4 KA1 – Kariérní systém – očekávané výstupy
Očekávané výstupy KA 1 do konce r a probíhající práce – 1. část: Dokončení práce na víceúrovňovém standardu učitele v návaznosti na výstupy projektu QRAM (popis potřebných kompetencí pro každý z kariérních stupňů/pedagogických pozic). Stanovení cílů vzdělávání pro jednotlivé kariérní stupně a pozice Přípravné práce pro tvorbu KS ředitele školy. Návrh kritérií pro hodnocení pedagogické práce učitelů – kdo, kdy a podle čeho bude učitele pravidelně hodnotit v jednotlivých kariérních stupních. Dokončení práce na víceúrovňovém standardu ředitele. 4

5 KA1 – Kariérní systém – očekávané výstupy
Očekávané výstupy KA 1 a plánované práce 2013 – 2014 – 2. část: 6. Návrh rámcového obsahu, rozsahu a způsobu ukončení vzdělávání potřebného k dosažení kariérních stupňů a pozic. 7. Návrh kariérního systému pro ředitele; stanovení a popis obsahu vzdělávání pro ředitele v návaznosti na vytvořený kariérní systém pro ředitele. 8. Návrh kritérií pro uznávání již absolvovaného DVPP, doktorandského studia, dosavadní pedagogické praxe pro zařazení učitele do kariérního stupně 3 a 4. 9. Stanovení a popis nových specializovaných činností, zpracování standardu vzdělávání v rámci DVPP. 10. Návrh institucionálního zajištění vzdělávání uskutečňovaného v souvislosti s kariérním systémem. 5

6 KA1 – Personální zajištění
Personální zajištění řešitelské a interní oponentní skupiny Zástupci VŠ, odborných asociací, ředitelé z praxe, domácí a zahraniční experti Řešitelská skupina PS pro kariérní systém a standard ředitele v návrhu PS pro návrh kritérií pro hodnocení pedagogické práce učitelů v návrhu Průběžná spolupráce s KA2, zahájení spolupráce s KA 3 Interní oponentní skupina Skupina „strategického plánování a supervize“ Skupina stojící mimo projekt – dohoda MŠMT a děkanů pedagogických fakult Složení: management projektu, zástupce MŠMT + VŠ, CZESHA, AŘG, AŘZŠ Cíl: dosažení shody v prioritách vzhledem k praxi škol VŠ, ZŠ, SŠ, hospodářská komora, zástupci asociací 6

7 KA1 – Realizace Práce řešitelských skupin a členů:
Realizace 10 pracovních setkání řešitelské skupiny (19. 6., 23.7., 1. 8., 7. 9., , , 17. 1., , ) Realizace úvodního setkání s interní oponentní skupinou ( ) Průběžné individuální konzultace se členy řešitelské a oponentní skupiny, VŠ, asociace, odborná veřejnost Komunikační matice Komunikace mezi členy na intranetu NIDV

8 KA1 – Stav prací a průběžné výstupy
Seznámení s výstupy QRAM - zahájení spolupráce s realizátory projektu QRAM a zástupci pilotních škol QRAM, účast na seminářích ke QRAM Příprava hodnocení pomocí portfolia - dotazníky pro školy – sběr dat o systému hodnocení práce učitele v současné praxi a zajištění zájemců o pilotáž (příprava KA 3) Analýzy a konzultace k finanční a demografické studii variant dopadu odměňování v rámci KS Víceúrovňový standard učitele pro kariérní systém 2, 3, 4 stav: po zapracovaných připomínkách interní oponentní skupiny Příprava realizace dalších očekávaných výstupů – KS a standard pro ředitele 8

9 KA1 – Stav prací a průběžné výstupy
Grafické výstupy Standard učitele Začlenění standardu do kariérního systému učitele Příprava realizace dalších očekávaných výstupů Kariérní systém a standard pro ředitele Návrh kritérií pro hodnocení pedagogické práce učitelů Metodika hodnocení práce učitelů ředitelem pro potřebu zařazení učitelů do stupňů KS

10 KA1 – Odborné materiály a prezentace
Vytvořené odborné materiály Knihovna odborných zdrojů Obsahová metaanalýza dokumentů projektu Tvorba profesního standardu Komparativní analýza výstupů projektu QRAM pro oblast Učitelství Myšlenková mapa Požadavky a standardy Evropské komise Prezentace pro řešitelskou skupinu 1 verze víceúrovňového standardu pro učitele kariérního stupně 2, 3, 4 10

11 KA2 – Kariérní systém Výstupy:
Vytvořit modulové vzdělávací programy vedoucí k dosažení úrovně standardu definovaného pro jednotlivé stupně KS – 5 VP Navrhnout systém kritérií a nástrojů pro hodnocení kvality vzdělávacích programů uskutečňovaných v souvislosti s kariérním systémem, včetně finanční analýzy – 2 dokumenty Tvorba kritérií pro výběr hodnotitelů, jejich školení – 50 osob 11

12 KA2 – Kariérní systém Očekávané výstupy KA 2 - probíhající práce r. 2013: Upraven harmonogram činností v souladu s KA1 a KA3. Důvodem bylo propojení a návaznost výstupů ve všech KA, zejména na Standard učitele ( verze). Dokončení tvorby kritérií a nástrojů pro hodnocení vzdělávacích programů KS: Systém kritérií pro hodnocení vzděl. programů (květen 2013) Podklady pro inovaci udělování akreditací Analýza finančního zabezpečení pro uskutečnění hodnocení vzděl. programů (červen - červenec 2013) Oponentury (srpen 2013) Finalizace materiálu (září 2013) 12

13 KA2 – Kariérní systém – kritéria a nástroje
Kritéria a nástroje pro hodnocení kvality vzdělávacích programů v KS Řešitelská skupina A21: vzdělávací instituce lektor vzdělávací program projektová fáze realizační fáze evaluační fáze Východiska: Legislativní podmínky pro udělování akreditací MŠMT, odborná a teoretická pedagogická a andragogická literatura, zahraniční pohled na vzdělávání v KS, vznikající Standard učitele – s výhledem na hodnoticí a atestační řízení, profesní portfolio. 13

14 KA2 – Kariérní systém – vzdělávací programy
Tvorba vzdělávacích programů (5 VP): Návaznost především na: Standard učitele (KA1) – očekávané kompetence učitele a kritéria jejich kvality. Kritéria kvality vzdělávacích programů. Výběr témat a cílových skupin pro 5 VP – spolupráce s řeš. skupinou KA1. Cílové skupiny – MŠ, ZŠ, SŠ, průřezové téma. Tvorba: Cíl a obsah VP, časové rozložení VP, pracovní listy pro účastníky, definována cíl. skupina, výstup VP a nároky na účastníky, metody výuky a formy VP, manuál pro lektory. Personální zabezpečení : Řešitelská skupina A22 (březen – září 2013). 14

15 KA2 – Kariérní systém – další očekávané výstupy
Další čekávané výstupy KA 2 a plánované práce : Tvorba kritérií pro výběr hodnotitelů pro udělování atestací, jejich příprava a školení (červen květen 2014) Pilotáž vzdělávacích programů (září březen 2014) a její vyhodnocení (do května 2014) 15

16 KA2 –Východiska Základní a důležitá východiska KA2 v rámci projektu:
KA1 – Standard učitele (verze) KA1 – Metodika pro hodnocení učitelů na 2. stupni a systému atestací KA3 – Profesní portfolio (struktura pp, metodika vedení a hodnocení pp) Úzká spolupráce manažerů všech KA. Komunikace členů a manažerů aktivity: Prezenční pracovní schůzky (Praha), komunikace mezi členy na intranetu NIDV (Hedvika), komunikace prostřednictvím skype. 16

17 KA3 – Kariérní systém Cíl:
Vytvořit a ověřit systém vedení profesních portfolií jako základu pro hodnocení kvality práce učitele. Portfolio bude sloužit k doložení o absolvování DVPP, dalších forem podpory (koučink, mentoring, supervize, konzultace), samostudiu, vlastní praxi, hodnocení, sebehodnocení, k identifikaci vzdělávacích potřeb. Portfolio se stane podkladem pro možný postup v kariéře, jeho vedení bude pro vyšší atestační stupně povinnou součástí. 17

18 KA3 – Zajištění a východiska
Personální zajištění - zástupci VŠ, zkušení učitelé, ředitelé škol, lektoři, zástupci pedagogických sdružení a asociací ad. Odborná a teoretická východiska: Projekt MŠMT - Rámec profesních kvalit učitele - Cesta ke kvalitě ( ) Projekt MŠMT Metodika II - VÚP a NÚOV ( ) E. Mokrošová, Profesní portfolio a jeho použití v profesním rozvoji učitele v ČR (2012) Portfolia a systém hodnocení učitelů ad.

19 KA3 – Stav prací a průběžné výstupy
Proběhl rozsáhlý průzkum ve všech krajích: Profesní portfolio a jeho použití v profesním rozvoji učitele v ČR Probíhá sběr podpůrných materiálů např. výstupy z předchozích projektů, materiály ze škol, zahraniční zkušenosti ad. Probíhá sestavování řešitelských skupin pro: Tvorbu struktury a formu profesního portfolia Zpracování metodiky vedení PP učitele Zpracování metodiky hodnocení PP pro ředitele škol Zpracování vzdělávacího programu pro konzultanty profesních portfolií 19

20 KA3 – Kariérní systém – očekávané výstupy
Očekávané výstupy KA 3 a plánované práce : Vytvořený program pro konzultanty profesních portfolií a jejich proškolení (50 osob) Ověřený formát profesního portfolia v praxi (100 škol) Zpracovaná a odpilotovaná metodika profesního portfolia učitele (300 pedagogických pracovníků) Zpracovaná a odpilotovaná metodika pro hodnocení profesního portfolia pro ředitele (100 ředitelů) 20

21 Původní schválený rozpočet projektu ( v Kč )
Rozpočet příjemce MŠMT 1  ,00 Kč Rozpočet partnera NIDV 28  ,00 Kč 21

22 Podstatná změna projektu
I. Podstatná změna Z důvodu optimalizace projektového týmu a snížení rizik projektu bylo v rámci podstatné změny schváleno: přesunutí v rámci první kapitoly rozpočtu partnera mezi platy a dohodami o pracovní činnosti navýšení podílu příjemce podpory MŠMT o Kč z rozpočtu partnera NIDV z důvodu přesunu prostředků na odvody, cestovné, režie, publicitu a audit. 22

23 Podstatná změna projektu
II. Podstatná změna Důvodem podstatné změny bylo rozšíření realizačního týmu příjemce odpovědného za realizaci projektu o experta – konzultanta MŠMT. V realizačním týmu byla naopak zrušena pozice projektového manažera MŠTM. Uvedenou změnou došlo k navýšení podílu příjemce podpory MŠMT o Kč z rozpočtu partnera NIDV. Celkem obě podstatné změny představují přesun finančních prostředků z rozpočtu partnera NIDV do rozpočtu příjemce MŠMT ve výši 1 205 293 Kč. 23

24 Upravený rozpočet projektu ( v Kč )
Rozpočet příjemce MŠMT 2  ,00 Kč Rozpočet partnera NIDV ,00 Kč 24

25 Přehled čerpání rozpočtu ( v Kč )
Zahrnuje odsouhlasenou monitorovací zprávu za období březen - listopad 2012. 25

26 Přehled čerpání rozpočtu ( v Kč )
Za období prosinec 2012 – únor 2013 bylo z rozpočtu čerpáno 1 640 772,00 Kč. Celkem od zahájení projektu do k  byla vyčerpána částka 4 615 188,00 Kč. 26

27 Kariérní systém Děkujeme Vám za pozornost. Ing. Stanislav Karabec, Ph.D. a projektový tým. 27


Stáhnout ppt "Jednání expertní skupiny dne"

Podobné prezentace


Reklamy Google