Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

IPn Kariérní systém – základní informace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "IPn Kariérní systém – základní informace"— Transkript prezentace:

1 IPn Kariérní systém – základní informace
Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: Prioritní osy 4a Systémový rámec celoživotního učení (cíl Konvergence) a 4b Systémový rámec celoživotního učení (cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost) Typ projektu: individuální projekt národní Příjemce: MŠMT Partner: NIDV Rozpočet: 30 mil. Kč Doba trvání: 28 měsíců (III/2012 – V/2014) 1

2 Hlavní cíl projektu Vypracovat kariérní systém učitelů umožňující celoživotní zvyšování kvality jejich práce, propojený s atestacemi a navázaný na motivující systém odměňování na základě transparentních pravidel. Dílčí cíle projektu: Vytvořit a ověřit obsah, rozsah a způsob ukončení vzdělávání pro každý kariérní stupeň, metodickou podporu a navržený systém pilotně ověřit. Navrhnout systém hodnocení realizovaných vzdělávacích programů včetně jeho financování. Vytvořit kritéria a stanovit podmínky pro pravidelné hodnocení učitelů, vytvořit nástroj pro vedení portfolií profesního rozvoje a navržený systém pilotně ověřit. 2

3 Nový rámec kariérního systému (koncepce)
3

4 KA1 – Kariérní systém – očekávané výstupy
Očekávané výstupy KA 1 do konce r a probíhající práce: dokončení práce na víceúrovňovém standardu učitele v návaznosti na výstupy projektu QRAM (popis potřebných kompetencí pro každý z kariérních stupňů /pedagogických pozic) stanovení cílů vzdělávání pro jednotlivé kariérní stupně a pozice návrh kritérií pro hodnocení pedagogické práce učitelů – kdo, kdy a podle čeho bude učitele pravidelně hodnotit v jednotlivých kariérních stupních 4

5 KA1 – Kariérní systém – očekávané výstupy
Očekávané výstupy KA 1 a plánované práce : dokončení práce na víceúrovňovém standardu ředitele návrh rámcového obsahu, rozsahu a způsobu ukončení vzdělávání potřebného k dosažení kariérních stupňů a pozic návrh kariérního systému pro ředitele; stanovení a popis obsahu vzdělávání pro ředitele v návaznosti na vytvořený kariérní systém pro ředitele návrh kritérií pro uznávání již absolvovaného DVPP, doktorandského studia, dosavadní pedagogické praxe pro zařazení učitele do kariérního stupně 3 a 4 stanovení a popis nových specializovaných činností, zpracování standardu vzdělávání v rámci DVPP návrh institucionálního zajištění vzdělávání uskutečňovaného v souvislosti s kariérním systémem 5

6 KA1 – Zajištění a východiska
Personální zajištění pracovních skupin - zástupci VŠ, odborných asociací, ředitelé z praxe, domácí a zahraniční experti Sestavení 4 skupin - řešitelská, oponentní, expertní, analýzy Pracovní skupina pro standard ředitele v návrhu Průběžná spolupráce s KA2 Práce řešitelských skupin a členů: realizace 4 pracovních setkání řešitelských skupin (19. 6., 23.7., 1. 8., ) průběžné individuální konzultace se členy řešitelských skupin, VŠ, asociace komunikační matice komunikace mezi členy na intranetu NIDV (Hedvika) Východisko: návaznost na schválenou Koncepci, návrh víceúrovňového stadnardu a výstup projektu IPn Autoevaluace 6

7 KA1 – Stav prací a průběžné výstupy
seznámení s výstupy QRAM - zahájení spolupráce s realizátory projektu QRAM a zástupci pilotních škol QRAM, účast na seminářích ke QRAM finalizace stupně 2 pro učitele – standard a kompetence – cíle vzdělávání přípravy pro práci na stupni 1 – spolupráce s PedF příprava hodnocení pomocí porfolia - dotazníky pro školy – sběr dat o systému hodnocení práce učitele v současné praxi a zajištění zájemců o pilotáž (příprava KA 3) analýzy a konzultace k finanční a demografické studii variant dopadu odměňování v rámci KS 7

8 KA1 – Odborné materiály Vytvořené odborné materiály
Knihovna odborných zdrojů Obsahová metaanalýza dokumentů projektu Tvorba profesního standardu Komparativní analýza výstupů projektu QRAM pro oblast Učitelství Myšlenková mapa Požadavky a standardy Evropské komise Prezentace pro řešitelskou skupinu 8

9 KA2 – Kariérní systém Cíl:
Vytvořit systém vzájemně provázaných modulových vzdělávacích programů. Vytvořené programy následně ověřit v praxi. Navrhnout systém kritérií, indikátorů a evaluačních nástrojů pro hodnocení kvality vzdělávacích programů uskutečňovaných v souvislosti s kariérním systémem. 9

10 KA2 – Kariérní systém – očekávané výstupy
Očekávané výstupy KA 2 do konce r a probíhající práce: Dokončení tvorby systému evaluačních nástrojů pro hodnocení vzdělávacích programů DVPP: Systém kritérií pro hodnocení vzděl. programů (září 2012) Podklady pro inovaci udělování akreditací Analýza finančního zabezpečení pro uskutečnění hodnocení vzděl. programů (prosinec 2012) Oponentury (únor 2013) Finalizace materiálu (duben 2013) 10

11 KA2 – Kariérní systém – očekávané výstupy
Očekávané výstupy KA 2 a plánované práce : Zpracování kritérií pro výběr hodnotitelů, popř. návrh na zapojení subjektů, které budou v budoucnu hodnocení provádět (do července 2013) Příprava hodnotitelů pro udělování atestací (do září 2013) – vyškolený tým Tvorba vzdělávacích programů (do listopadu 2013) Pilotáž vzdělávacích programů (do května 2014) 11

12 KA2 – Zajištění a východiska
Personální zajištění pracovních skupin - zástupci VŠ, zástupci vzdělávání z jiných (nepedagogických) oborů, zkušení lektoři a pedagogové z praxe Sestavení 4 skupin - řešitelská, oponentní, skupina pro finanční analýzu Průběžná spolupráce s KA1, následně s KA3 Práce řešitelských skupin a členů: realizace 4 pracovních setkání řešitelských skupin (6. 6., , , ) komunikace mezi členy na intranetu NIDV (Hedvika) Východisko ke tvorbě kritérií a nástrojů pro hodnocení kvality vzděl. programů: návaznost na vytvořený kariérní systém z KA1 odborná a teoretická východiska ke kvalitě vzdělávání: Model kvality a Model efektivity výuky (Starý, Chvál); Yoon et al., 2007, Garet, Porter, Desimone et al. 2001; Borko 2004; Invarson, Meiers, Beavis 2005; Yoon et al. 2007; Blank, Alas 2009 12

13 KA2 – Stav prací a průběžné výstupy
Seznámení s teoretickými a odbornými výstupy ke kvalitě vzděl. programů, diskuse Dokončování tvorby systému evaluačních nástrojů pro hodnocení vzdělávacích programů DVPP Ve spolupráci s KA 01 vymezit obsah nových vzdělávacích programů pro jednotlivé stupně kariérního systému. Příprava dalších pracovních skupin (oponentní a skupina pro finanční analýzu, skupiny pro tvorbu vzdělávacích programů) 13

14 Prezentace projektu Setkání děkanů Pedagogických fakult
Prezentace projektu na PS AIVD Účast HMP na tiskové konferenci Hospodářské komory Jednání  s tiskovým odborem MŠMT o možnostech prezentace postupů činností v projektu Zahájení jednání s Akreditační komisí Zahájení jednání  se zástupci PedF Informační článek ředitelky NIDV v UN Prezentace projektu na poradě vedoucích krajských pracovišť NIDV Informační setkání HMP s náměstkem Fryčem, návrh harmonogramu setkávání 14

15 Schválený rozpočet projektu ( v Kč )
Platy Kč OON Kč Odvody Kč FKSP Kč OBV Kč Celkem Kč Rozpočet příjemce MŠMT ,00 Kč Rozpočet partnera NIDV ,00 Kč 15

16 Schválený rozpočet projektu a změna
Podstatná změna projektu Z důvodu optimalizace projektového týmu a snížení rizik projektu bylo v rámci podstatné změny schváleno: přesunutí v rámci první kapitoly rozpočtu partnera mezi platy a dohodami o pracovní činnosti navýšení podílu příjemce podpory MŠMT o Kč z rozpočtu partnera NIDV z důvodu přesunu prostředků na odvody, cestovné, režie, publicitu a audit. 16

17 Upravený rozpočet projektu ( v Kč )
Platy 4  ,00 OON ,00 Odvody ,00 FKSP ,00 OBV ,00 CELKEM ,00 Rozpočet příjemce MŠMT ,00 Kč Rozpočet partnera NIDV ,00 Kč 17

18 Přehled čerpání rozpočtu
Zahrnuje již předanou a odsouhlasenou 1. monitorovací zprávu za období březen - květen 2012 a předkládanou monitorovací zprávou č. 2 za období červen – srpen 2012. MZ CELKEM platy ,00 ,00 ,00 OON 43.600,00 ,00 ,00 Odvody 66.972,00 ,00 ,00 FKSP 1.533,00 4.130,00 5.663,00 OBV 3.973,00 10.649,02 14.622,02 ,00 ,00 ,02 18


Stáhnout ppt "IPn Kariérní systém – základní informace"

Podobné prezentace


Reklamy Google