Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa:Prioritní osy 4a Systémový rámec celoživotního učení (cíl Konvergence) a 4b Systémový.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa:Prioritní osy 4a Systémový rámec celoživotního učení (cíl Konvergence) a 4b Systémový."— Transkript prezentace:

1 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa:Prioritní osy 4a Systémový rámec celoživotního učení (cíl Konvergence) a 4b Systémový rámec celoživotního učení (cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost) Typ projektu: individuální projekt národní Příjemce: MŠMT Partner: NIDV Rozpočet: 30 mil. Kč Doba trvání: 28 měsíců (III/2012 – V/2014) IPn Kariérní systém – základní informace 1

2 Vypracovat kariérní systém učitelů umožňující celoživotní zvyšování kvality jejich práce, propojený s atestacemi a navázaný na motivující systém odměňování na základě transparentních pravidel. Dílčí cíle projektu: • Vytvořit a ověřit obsah, rozsah a způsob ukončení vzdělávání pro každý kariérní stupeň, metodickou podporu a navržený systém pilotně ověřit. • Navrhnout systém hodnocení realizovaných vzdělávacích programů včetně jeho financování. • Vytvořit kritéria a stanovit podmínky pro pravidelné hodnocení učitelů, vytvořit nástroj pro vedení portfolií profesního rozvoje a navržený systém pilotně ověřit. Hlavní cíl projektu 2

3 Nový rámec kariérního systému (koncepce) 3

4 Očekávané výstupy KA 1 do konce r. 2012 a probíhající práce: 1.dokončení práce na víceúrovňovém standardu učitele v návaznosti na výstupy projektu QRAM (popis potřebných kompetencí pro každý z kariérních stupňů /pedagogických pozic) 2.stanovení cílů vzdělávání pro jednotlivé kariérní stupně a pozice 3.návrh kritérií pro hodnocení pedagogické práce učitelů – kdo, kdy a podle čeho bude učitele pravidelně hodnotit v jednotlivých kariérních stupních KA1 – Kariérní systém – očekávané výstupy 4

5 Očekávané výstupy KA 1 a plánované práce 2013 - 2014: 3.dokončení práce na víceúrovňovém standardu ředitele 4.návrh rámcového obsahu, rozsahu a způsobu ukončení vzdělávání potřebného k dosažení kariérních stupňů a pozic 5.návrh kariérního systému pro ředitele; stanovení a popis obsahu vzdělávání pro ředitele v návaznosti na vytvořený kariérní systém pro ředitele 6.návrh kritérií pro uznávání již absolvovaného DVPP, doktorandského studia, dosavadní pedagogické praxe pro zařazení učitele do kariérního stupně 3 a 4 7.stanovení a popis nových specializovaných činností, zpracování standardu vzdělávání v rámci DVPP 8.návrh institucionálního zajištění vzdělávání uskutečňovaného v souvislosti s kariérním systémem KA1 – Kariérní systém – očekávané výstupy 5

6 Personální zajištění pracovních skupin - zástupci VŠ, odborných asociací, ředitelé z praxe, domácí a zahraniční experti • Sestavení 4 skupin - řešitelská, oponentní, expertní, analýzy • Pracovní skupina pro standard ředitele v návrhu • Průběžná spolupráce s KA2 Práce řešitelských skupin a členů: • realizace 4 pracovních setkání řešitelských skupin (19. 6., 23.7., 1. 8., 7. 9. 2012) • průběžné individuální konzultace se členy řešitelských skupin, VŠ, asociace • komunikační matice • komunikace mezi členy na intranetu NIDV (Hedvika) Východisko: návaznost na schválenou Koncepci, návrh víceúrovňového stadnardu a výstup projektu IPn Autoevaluace KA1 – Zajištění a východiska 6

7 Stav prací: • seznámení s výstupy QRAM - zahájení spolupráce s realizátory projektu QRAM a zástupci pilotních škol QRAM, účast na seminářích ke QRAM • finalizace stupně 2 pro učitele – standard a kompetence – cíle vzdělávání • přípravy pro práci na stupni 1 – spolupráce s PedF • příprava hodnocení pomocí porfolia - dotazníky pro školy – sběr dat o systému hodnocení práce učitele v současné praxi a zajištění zájemců o pilotáž (příprava KA 3) • analýzy a konzultace k finanční a demografické studii variant dopadu odměňování v rámci KS KA1 – Stav prací a průběžné výstupy 7

8 Vytvořené odborné materiály • Knihovna odborných zdrojů • Obsahová metaanalýza dokumentů projektu Tvorba profesního standardu • Komparativní analýza výstupů projektu QRAM pro oblast Učitelství • Myšlenková mapa • Požadavky a standardy Evropské komise • Prezentace pro řešitelskou skupinu KA1 – Odborné materiály 8

9 Cíl: Vytvořit systém vzájemně provázaných modulových vzdělávacích programů. Vytvořené programy následně ověřit v praxi. Navrhnout systém kritérií, indikátorů a evaluačních nástrojů pro hodnocení kvality vzdělávacích programů uskutečňovaných v souvislosti s kariérním systémem. KA2 – Kariérní systém 9

10 Očekávané výstupy KA 2 do konce r. 2012 a probíhající práce: 1.Dokončení tvorby systému evaluačních nástrojů pro hodnocení vzdělávacích programů DVPP: • Systém kritérií pro hodnocení vzděl. programů (září 2012) • Podklady pro inovaci udělování akreditací • Analýza finančního zabezpečení pro uskutečnění hodnocení vzděl. programů (prosinec 2012) • Oponentury (únor 2013) • Finalizace materiálu (duben 2013) KA2 – Kariérní systém – očekávané výstupy 10

11 Očekávané výstupy KA 2 a plánované práce 2013 - 2014: • Zpracování kritérií pro výběr hodnotitelů, popř. návrh na zapojení subjektů, které budou v budoucnu hodnocení provádět (do července 2013) • Příprava hodnotitelů pro udělování atestací (do září 2013) – vyškolený tým • Tvorba vzdělávacích programů (do listopadu 2013) • Pilotáž vzdělávacích programů (do května 2014) KA2 – Kariérní systém – očekávané výstupy 11

12 Personální zajištění pracovních skupin - zástupci VŠ, zástupci vzdělávání z jiných (nepedagogických) oborů, zkušení lektoři a pedagogové z praxe • Sestavení 4 skupin - řešitelská, oponentní, skupina pro finanční analýzu • Průběžná spolupráce s KA1, následně s KA3 Práce řešitelských skupin a členů: • realizace 4 pracovních setkání řešitelských skupin (6. 6., 25. 6., 11. 7., 15. 8. 2012) • komunikace mezi členy na intranetu NIDV (Hedvika) Východisko ke tvorbě kritérií a nástrojů pro hodnocení kvality vzděl. programů: • návaznost na vytvořený kariérní systém z KA1 • odborná a teoretická východiska ke kvalitě vzdělávání: Model kvality a Model efektivity výuky (Starý, Chvál); Yoon et al., 2007, Garet, Porter, Desimone et al. 2001; Borko 2004; Invarson, Meiers, Beavis 2005; Yoon et al. 2007; Blank, Alas 2009 KA2 – Zajištění a východiska 12

13 Stav prací: • Seznámení s teoretickými a odbornými výstupy ke kvalitě vzděl. programů, diskuse • Dokončování tvorby systému evaluačních nástrojů pro hodnocení vzdělávacích programů DVPP • Ve spolupráci s KA 01 vymezit obsah nových vzdělávacích programů pro jednotlivé stupně kariérního systému. • Příprava dalších pracovních skupin (oponentní a skupina pro finanční analýzu, skupiny pro tvorbu vzdělávacích programů) KA2 – Stav prací a průběžné výstupy 13

14 • Setkání děkanů Pedagogických fakult • Prezentace projektu na PS AIVD • Účast HMP na tiskové konferenci Hospodářské komory • Jednání s tiskovým odborem MŠMT o možnostech prezentace postupů činností v projektu • Zahájení jednání s Akreditační komisí • Zahájení jednání se zástupci PedF • Informační článek ředitelky NIDV v UN • Prezentace projektu na poradě vedoucích krajských pracovišť NIDV • Informační setkání HMP s náměstkem Fryčem, návrh harmonogramu setkávání Prezentace projektu 14

15 Platy 5.691.606 Kč OON 16.490.800 Kč Odvody 5.185.165 Kč FKSP 56.916 Kč OBV 2.575.513 Kč Celkem 30.000.000 Kč • Rozpočet příjemce MŠMT1.621.500,00 Kč • Rozpočet partnera NIDV28.378.500,00 Kč Schválený rozpočet projektu ( v Kč ) 15

16 Podstatná změna projektu • Z důvodu optimalizace projektového týmu a snížení rizik projektu bylo v rámci podstatné změny schváleno: • přesunutí v rámci první kapitoly rozpočtu partnera mezi platy a dohodami o pracovní činnosti • navýšení podílu příjemce podpory MŠMT o 575.693 Kč z rozpočtu partnera NIDV z důvodu přesunu prostředků na odvody, cestovné, režie, publicitu a audit. Schválený rozpočet projektu a změna 16

17 Platy4 593 833,00 OON17.300.065,00 Odvody5.411.677,00 FKSP45.938,00 OBV2.648.487,00 CELKEM30.000.000,00 Rozpočet příjemce MŠMT2.197.193,00 Kč Rozpočet partnera NIDV 27.802.807,00 Kč Upravený rozpočet projektu ( v Kč ) 17

18 Zahrnuje již předanou a odsouhlasenou 1. monitorovací zprávu za období březen - květen 2012 a předkládanou monitorovací zprávou č. 2 za období červen – srpen 2012. Přehled čerpání rozpočtu 18 1.MZ CELKEM platy153.376,00413.140,00566.516,00 OON43.600,00402.680,00446.280,00 Odvody66.972,00268.361,00335.333,00 FKSP1.533,004.130,005.663,00 OBV3.973,0010.649,0214.622,02 CELKEM269.454,001.098.960,001.368.414,02


Stáhnout ppt "Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa:Prioritní osy 4a Systémový rámec celoživotního učení (cíl Konvergence) a 4b Systémový."

Podobné prezentace


Reklamy Google