Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KONFERENCE ASOCIACE ŘEDITELŮ GYMNÁZIÍ ČR - PŘEROV.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KONFERENCE ASOCIACE ŘEDITELŮ GYMNÁZIÍ ČR - PŘEROV."— Transkript prezentace:

1 KONFERENCE ASOCIACE ŘEDITELŮ GYMNÁZIÍ ČR - PŘEROV

2 Vypracovat kariérní systém učitelů a ředitelů škol umožňující celoživotní zvyšování kvality jejich práce s návazností na motivující systém odměňování podle transparentních pravidel.

3 • Definovat jednotlivé kariérní stupně v návaznosti na víceúrovňový standard učitele. • Definovat víceúrovňový standard pro ředitele. • Vytvořit a ověřit obsah, rozsah a způsob ukončení vzdělávání pro každý kariérní stupeň a navržený systém pilotně ověřit. • Navrhnout systém hodnocení realizovaných vzdělávacích programů, včetně jeho financování.

4 • Vytvořit kritéria a stanovit podmínky pro pravidelné hodnocení učitelů. • Vytvořit nástroj pro vedení a hodnocení profesních portfolií a navržený systém pilotně ověřit. • Zpracovat návrh na harmonizaci relevantních právních předpisů týkajících se profesního rozvoje tak, aby byla jasně vymezena pravidla pro všechny účastníky, stanovena práva a povinnosti učitelů v oblasti jejich profesního rozvoje a nastaveny postupy, které umožní rozeznat a odměňovat kvalitní práci učitelů a ředitelů.

5 1.Celoživotní výkon standardních učitelských profesí 2.Cesta rozvoje profesních kompetencí k expertní pozici 3.Cesta směřující k získání specializace 4.Cesta směrem k řídícím kompetencím a řídícím pozicím ve školství …a jejich kombinace

6 1.SU pochopitelný pro učitele a ředitele 2.Z popisů očekávaných kompetencí učitelů musí být explicitně či implicitně patrný růst kvality pedagogické práce a náročnost jeho práce ve škole mezi jednotlivými stupni 3.Formativní vliv SU a KS na každodenní školní praxi 4.Využitelné při sebehodnocení učitele, kompetence musí být hodnotitelné interně ředitelem i externím hodnotitelem – navazuje metodika hodnocení 5.SU musí být „transparentní“, jednoznačný z pohledu „učitel splňuje“ x „učitel nesplňuje“ 6.Popisy očekávaných kompetencí musí odůvodňovat vyšší finanční hodnocení učitele zařazeného do vyššího KS 7.Kompetence učitele v SU musí být formulovány na „stejné úrovni obecnosti“ 8.Využitelný z pohledu ostatních dvou KA projektu – „vzdělávání“ a „portfolio“

7 Požadavky projektového rámce • Karierní stupeň 1učitel – „začátečník“ • Karierní stupeň 2učitel – „standard“ • Kariérní stupeň 3učitel – „expert“ • Kariérní stupeň 4učitel – „rozsévač“ Požadavek MŠMT • Zdůraznění kvality pedagogické práce učitele • Oddělení specializovaných a funkčních pozic od podmínek karierního postupu v užším slova smyslu

8

9

10

11

12 Učitel, jeho škola a její okolí Učitel a jeho třída Učitel a jeho osobnost

13 VYUŽITÁ DEFINICE

14

15

16  Splňuje nároky, které učitelské povolání vyžaduje. Je osobním vzorem svým žákům jako člověk i jako odborník.  Plánuje svůj osobní profesní rozvoj se zřetelem k potřebám školy a svým profesním zájmům a rozvíjí své obecné a odborné kompetence ve vztahu k praxi v oboru.  Ve své práci využívá principy reflexivní praxe.  Ovládá základní techniky vědecké práce. ROZPRACOVÁNÍ

17  Při plánování výuky i svého výchovného působení na žáky směřuje k cílům stanoveným kurikulárními dokumenty, má na zřeteli očekávané výstupy, učivo i kompetenční rozvoj žáků.  Při práci se žáky využívá široké spektrum metod a forem výuky s jednoznačným důrazem na aktivní učení žáků. Zohledňuje potřeby a možnosti jednotlivých žáků.  Výsledky učení žáků hodnotí s využitím aktuálních teoretických poznatků. Hodnocení žákovy práce provádí dle jasných kritérií a vztahuje jej k cílům učení. Přihlíží k individuálním možnostem žáka.  Rozvíjí u žáků dovednosti potřebné k hodnocení vlastní práce i práce ostatních. Vede je k odpovědnosti za výsledky vlastního učení. ROZPRACOVÁNÍ

18  Přispívá k vytváření pozitivního sociálního klimatu školy, založeného na vzájemném respektu, sdílení společných profesních hodnot a spolupráci. Dodržuje pravidla profesní etiky.  Poskytuje rodičům vhodným způsobem všechny potřebné informací o procesu i výsledcích žákova učení a výchovy. Spolupracuje s nimi na partnerské rovině s cílem společně hledat cesty k rozvoji dítěte. Usiluje o zapojení zástupců žáků do života školy.  Komunikuje s partnery školy a účelně s nimi spolupracuje. ROZPRACOVÁNÍ

19 KARIERNÍ STUPEŇ II. K hodnocení práce žáka využívá dostupnou didaktickou techniku. K hodnocení výsledků práce žáka využívá připravené testy a zadání, které samostatně vyhodnocuje. KARIERNÍ STUPEŇ III. Připravuje a realizuje srovnávací testy a písemné práce ve svém předmětu, vyhodnocuje jejich výsledky a zpracovává je do doporučení vedoucích ke zlepšení výsledků školy. KARIERNÍ STUPEŇ IV. Podílí se jako autor či expert resp. oponent v přípravě a vyhodnocování celoplošných šetření směřujících k ověřování výsledků vzdělávání.

20 KARIERNÍ STUPEŇ II. Má potřebné odborné znalosti a dovednosti v oboru, který právě učí. Neztrácí kontakt s vývojem svého oboru a předmětu v praxi a v oblasti oborově didaktické. KARIERNÍ STUPEŇ III. Zastává ve své škole formální či neformální pozici, z níž může ovlivňovat odborný růst svých kolegů (předseda předmětové komise, předseda metodického sdružení…). KARIERNÍ STUPEŇ IV. Pracuje jako odborný pracovník v národních a mezinárodních projektech. Aktivně se podílí na činnosti odborných, metodických a jiných profesních sdružení.

21  víceúrovňový standard pro učitele  víceúrovňový standard pro ředitele  návrh rámcového obsahu, rozsahu a způsobu ukončení vzdělávání potřebného k dosažení kariérních stupňů a pozic - kariérní systém pro učitele

22  Kritéria a metodika pro uznávání absolvovaného DVPP, doktorandského studia, pedagogické praxe  Stanovení požadavků na hodnotitele pro atestace a požadavků na zajištění atestačního řízení.  Stanovení a popis nových specializovaných činností


Stáhnout ppt "KONFERENCE ASOCIACE ŘEDITELŮ GYMNÁZIÍ ČR - PŘEROV."

Podobné prezentace


Reklamy Google