Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ICOLLE 2013 Systémové prvky celoživotního učení – Kariérní systém pro učitele Petr BANNERT Křtiny 17. září 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ICOLLE 2013 Systémové prvky celoživotního učení – Kariérní systém pro učitele Petr BANNERT Křtiny 17. září 2013."— Transkript prezentace:

1 ICOLLE 2013 Systémové prvky celoživotního učení – Kariérní systém pro učitele Petr BANNERT
Křtiny 17. září 2013

2 Kariérní systém a jeho příprava
Vypracovat kariérní systém učitelů umožňující celoživotní zvyšování kvality jejich práce, propojený s atestacemi a navázaný na motivující systém odměňování na základě transparentních pravidel. Kariérní systém je připravován v rámci individuálního projektu národního, který je realizován v období březen/2012 – červen/2014).

3 Rámec kariérního systému
čtyřstupňový kariérní systém návaznost kariérního systému na standard o stejném počtu úrovní (kompetenční model) povinnost absolvovat adaptační období zakončené hodnocením před vstupem do 2. kariérního stupně zachování možnosti volby kariérní cesty včetně volby výkonu specializovaných a manažerských činností dobrovolnost zapojení do kariérního systému od 2. kariérního stupně provázanost profesního rozvoje s kariérním systémem a odměňováním

4 KS je tvořen pro „typického“ učitele
na profesi učitele se připravuje v pregraduálním vzdělávání učí od počátku své profesní kariéry a svou profesi vykonává dlouhodobě zahrnuje učitele MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ splňující odbornou kvalifikaci dle zákona č. 563/2004 Sb. X KS je otevřený odborníkům jiných profesí uplatňují své zkušenosti z pozice učitele v SOŠ a VOŠ

5 Kariérní cesty (koncepce)
kariérní cesty vyjadřují možnosti, jak bude moci učitel realizovat svůj kariérní růst Koncepce nového kariérního systému umožňuje: hodnocení kvality učitelovy práce (postup po kariérních stupních = dosažení potřebných kompetencí) výkon některé z funkčních pozic (specializované a řídící činnosti) Jde o 2 systémy, které se mohou (ale nemusí) v určité fázi profesní kariéry učitele propojit.

6 Pět možných kariérních cest (koncepce)
1. udržování standardních učitelských kompetencí (setrvání na 2. kariérním stupni po celý profesní život) 2. získání expertních kompetencí v profesní praxi (učitel s 1. a s 2. atestací) 3. získání specializačních kompetencí 4. získání řídících kompetencí 5. kombinovaný postup jak po kariérních stupních (získání atestace), tak získání specializačních či řídících kompetencí

7

8 Klíčové aktivity projektu ESF
2. Systém vzdělávání 3. Profesní portfolio 1. Kariérní systém

9 Nejdůležitější výstupy aktivity 1 – Kariérní systém
vytvoření víceúrovňového standardu učitele (popis potřebných kompetencí pro každý z kariérních stupňů) návrh kritérií pro hodnocení pedagogické práce učitelů pro postup po jednotlivých kariérních stupních návrh obsahu, rozsahu a způsobu ukončení podpůrného vzdělávání potřebného k dosažení kariérních stupňů návrh kritérií pro hodnocení výsledků dosavadní pedagogické práce, uznávání absolvovaného DVPP a dalších forem studia pro zařazení učitele do KS 3 a 4 stanovení požadavků na hodnotitele pro atestace a popis odborných a organizačních požadavků na zajištění atestačního řízení návrh potřebných legislativních změn a finančních opatření

10 Nejdůležitější výstupy aktivity 2 – Systém vzdělávání
obsah vzdělávacích programů pro 3 kariérní stupně (programy vedoucí k dosažení úrovně standardu v jednotlivých stupních) a jejich pilotáž návrh institucionálního zajištění vzdělávání uskutečňovaného v souvislosti s kariérním systémem kritéria hodnocení DVPP uskutečňovaného v souvislosti s kariérním systémem, inovace systému udělování akreditací vzdělávacím programům kritéria pro výběr hodnotitelů, popř. návrh na zapojení subjektů, které budou hodnocení provádět

11 Nejdůležitější výstupy aktivity 3 – Profesní portfolio
vytvořený formát profesního portfolia metodika pro učitele k vedení vlastních profesních portfolií metodika pro ředitele k hodnocení profesních portfolií učitelů vzdělávací program pro konzultanty profesních portfolií vyškolený tým konzultantů pro vedení a hodnocení profesních portfolií

12

13 Standard učitele Standard učitele je navržen jako nástroj pro dosahování, udržování a zvyšování kvality práce učitele. Umožňuje rozpoznání kvality, …. a následně tedy i její ocenění. Navržený standard popisuje očekávání a nároky na práci učitele pro potřeby jeho zařazení do příslušného kariérního stupně. Zavedení standardu učitele a jeho propojení s kariérním systémem povede k transparentnějšímu a spravedlivějšímu hodnocení a odměňování kvality práce učitele.  

14 Východiska tvorby standardu učitele
Standard učitele (SU) je srozumitelný a pochopitelný pro učitele i ředitele. Z popisu úrovně očekávaných kompetencí učitelů na jednotlivých stupních Standardu učitele je explicitně či implicitně patrný růst kvality pedagogické práce ve škole i mimo ni. Standard učitele spojený s kariérním systémem má formativní vliv na každodenní školní praxi. Standard učitele je využitelný při sebehodnocení učitele, kompetence jsou hodnotitelné interně ředitelem i externím hodnotitelem – navazuje metodika hodnocení. Standard učitele je transparentní, jednoznačný z pohledu „učitel splňuje“ x „učitel nesplňuje“. Popisy očekávaných kompetencí musí odůvodňovat vyšší finanční hodnocení učitele zařazeného do vyššího stupně kariérního systému.

15 Standard učitele – kompetenční model
standardy nebo kritéria hodnocení kvality práce učitele jsou definovány na základě toho, co je učitel schopen dělat, zda má potřebné profesní kompetence učitele namísto definování kvalitní práce učitele jako získání kreditů, skóre, dosažených titulů, osobních ocenění a podobně, se zaměřujeme na to, co je schopen učitel udělat pro žáky, pro školu a pro systém očekávaný standard pro každou z úrovní kariérního systému je definován souborem profesních kompetencí učitele. Kompetencemi se rozumí soubor znalostí, dovedností a postojů, které může učitel v daném kontextu opakovaně prokázat. Jsou hodnotitelné, dají se získat a rozvíjet nebo zvýšit dalším vzděláváním.

16 Standard učitele (struktura)
Standard popisuje očekávané kompetence ve třech prolínajících se částech: učitel a jeho osobnost, učitel a jeho třída, učitel, škola a její okolí.   Každá z těchto tří oblastí obsahuje základní definici, z ní pak vycházejí očekávané kompetence (3 – 5 kompetencí) a kritéria hodnocení kvality v jednotlivých kariérních stupních (3 – 9 kritérií). Pro potřeby praxe bude v rámci projektu vytvořena metodika hodnocení dosažených kompetencí včetně uvedení indikátorů a příkladů pro různé druhy a typy škol.

17 Podoba standardu učitele
Učitel v kontextu školy a jejích partnerů Učitel v kontextu třídy Učitel v kontextu svého „já“

18 Podoba standardu učitele
Učitel v kontextu svého „já“- definice Učitel disponuje osobnostními předpoklady a v potřebné míře též odbornými a pedagogickými kvalitami nezbytnými pro úspěšné zvládnutí učitelské profese. Reflektuje své pedagogické působení, je zodpovědný za svůj profesní rozvoj v oblasti oborově předmětové, pedagogicko - psychologické a manažerské..

19 Očekávané kompetence 1.1 Splňuje nároky, které učitelské povolání vyžaduje. Je osobním vzorem svým žákům jako člověk i jako odborník. 1.2 Plánuje svůj osobní profesní rozvoj se zřetelem k potřebám školy a svým profesním zájmům a rozvíjí své obecné a odborné kompetence ve vztahu k praxi v oboru. 1.3 Ve své práci využívá principy reflexivní praxe. 1.4 Ovládá základní techniky vědecké práce.

20 Učitel v kontextu třídy – definice
Učitel systematicky plánuje svou práci se třídou, zohledňuje při tom vzdělávací a výchovné cíle stanovené v kurikulárních dokumentech i individuální možnosti a potřeby žáků. Výchovné působení na žáky vnímá jako podstatnou složku své práce. Promyšleně používá výukové strategie, které umožňují každému žákovi v rozsahu jeho individuálních možností porozumět učivu, osvojit si žádoucí kompetence a získat vnitřní motivaci i dovednosti k celoživotnímu učení. Učitel hodnotí tak, aby žák získal dostatek informací pro své další učení. Vede žáky k odpovědnosti za výsledky svého vzdělávání a výchovy.

21 Očekávané kompetence 2.1 Při plánování výuky i svého výchovného působení na žáky směřuje k cílům stanoveným kurikulárními dokumenty, má na zřeteli očekávané výstupy, učivo i kompetenční rozvoj žáků. 2.2 Při práci se žáky využívá široké spektrum metod a forem výuky s jednoznačným důrazem na aktivní učení žáků. Zohledňuje potřeby a možnosti jednotlivých žáků. 2.3 Průběh a výsledky učení žáků hodnotí s využitím aktuálních teoretických poznatků. Hodnocení žákovy práce provádí dle jasných kritérií a vztahuje jej k cílům učení. Přihlíží k individuálním možnostem žáka. 2.4 Rozvíjí u žáků dovednosti potřebné k hodnocení vlastní práce i práce ostatních. Vede je k odpovědnosti za průběh a výsledky vlastního učení. 2.5 Ovlivňuje prostředí pro učení ve třídě a klima třídy s cílem vytvořit co nejlepší podmínky pro učení žáků a jejich stálé zlepšování.

22 Učitel v kontextu školy a jejích partnerů - definice
Učitel je aktivním členem školního společenství. Spolupodílí se na rozvoji školy a zkvalitňování vzdělávání a výchovy v ní. Přispívá k vytváření pozitivního klimatu a image školy. Je si vědom toho, že je nositelem kultury školy. Vnímá spolupráci s rodiči žáků jako jednu ze základních podmínek pro výsledky učení žáků. Aktivně vyhledává příležitosti pro spolupráci s rodiči, odborníky a dalšími partnery školy s cílem zvýšení kvality učení a výchovy žáků..

23 Očekávané kompetence 3.1 Přispívá k vytváření pozitivního sociálního klimatu školy, založeného na vzájemném respektu, sdílení společných profesních hodnot a spolupráci. Dodržuje pravidla profesní etiky. 3.2 Poskytuje rodičům vhodným způsobem všechny potřebné informací o procesu i výsledcích žákova učení a výchovy. Spolupracuje s nimi na partnerské rovině s cílem společně hledat cesty k rozvoji dítěte. Usiluje o zapojení zástupců žáků do života školy. 3.3 Komunikuje s partnery školy a účelně s nimi spolupracuje.

24 Standard učitele (vazba na kariérní systém)
Standard učitele tvoří základ kariérního systému. Poskytuje jednotný rámec, který popisuje kvalitu práce učitele a jeho profesního rozvoje ve čtyřech fázích profesní dráhy. Zohledňuje přitom profesní předpoklady učitele pro kvalitní výkon profese a definuje, co je od učitele očekáváno na jednotlivých stupních kariérního systému. Proto je očekávaná standardní kvalita práce učitele popsána zvlášť pro každý ze čtyř stupňů kariérního systému.

25 Standard učitele (vazba na kariérní systém)
Požadavky projektového rámce – čtyřstupňový standard Kariérní stupeň 1 učitel – „začátečník“ Kariérní stupeň 2 učitel – „standard“ Kariérní stupeň 3 učitel – „expert“ Kariérní stupeň 4 učitel – „lídr“

26 Standard učitele (vazba na kariérní systém)
Kariérní stupeň 1 (učitel – „začátečník“ ) učitel začíná svou učitelskou dráhu v tzv. adaptačním období, konfrontuje teoretické poznatky z pregraduální přípravy s praxí, koriguje své představy a získává první zkušenosti, pracuje pod vedením uvádějícího učitele, doplňuje si své profesní kompetence v oblastech, které spolu s uvádějícím učitelem identifikovali jako nedostačující.

27 Standard učitele (vazba na kariérní systém)
Kariérní stupeň 2 (učitel – „standard“) učitel se věnuje „standardním činnostem“, udržuje si své profesní dovednosti, aktualizuje průběžně své odborné znalosti, nemá ambice posunovat se kariérním systémem ani směrem ke specializovaným činnostem, ani směrem k funkčním pozicím, ani směrem k expertním pozicím.

28 Standard učitele (vazba na kariérní systém)
Kariérní stupeň 3 (učitel – „expert“) učitel je vnímán jako expert ve svém oboru. Průběžně se zdokonaluje ve svém předmětu. Pomáhá svým kolegům, ve své práci dosahuje prokazatelně výborných výsledků, pozitivně je hodnocen vedením školy, žáky i jejich rodiči, jeho práce pro školu je díky jeho kvalitám velmi obtížně nahraditelná.

29 Standard učitele (vazba na kariérní systém)
Kariérní stupeň 4 (učitel – „lídr“) učitel je vnímán jako lídr ve svém oboru i za hranicemi své školy. Ve své práci dosahuje dlouhodobě výborných výsledků, angažuje se v profesních sdruženích, publikuje a lektoruje v rámci svého předmětu, nebo v oblasti pedagogických nebo psychologických věd či v oblasti manažerských dovednostech, je připraven hodnotit a vést ostatní učitele v jejich profesním růstu i mimo svou školu.

30 Děkuji Vám za pozornost
Petr BANNERT pověřen zastupováním ředitele odboru vzdělávání vedoucí oddělení středního vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7 Praha 1 tel.:  812 143 www:


Stáhnout ppt "ICOLLE 2013 Systémové prvky celoživotního učení – Kariérní systém pro učitele Petr BANNERT Křtiny 17. září 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google