Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jednání expertní skupiny dne 9. 10. 2014 KARIÉRNÍ SYSTÉM CZ.1.07/4.1.00/33.0002.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jednání expertní skupiny dne 9. 10. 2014 KARIÉRNÍ SYSTÉM CZ.1.07/4.1.00/33.0002."— Transkript prezentace:

1 Jednání expertní skupiny dne 9. 10. 2014 KARIÉRNÍ SYSTÉM CZ.1.07/4.1.00/33.0002

2 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Typ projektu:Individuální projekt ostatní (IPn) Oblast podpory: 4.1 Systémový rámec celoživotního učení Příjemce: MŠMT Partner: NIDV Celkový rozpočet: 30 000 000,00 Kč Doba realizace: 15. 3. 2012 – 15. 1. 2015 Základní údaje o projektu 2

3 Vytvořit kariérní systém učitelů a ředitelů, navrhnout systém dalšího vzdělávání učitelů spjatý s kariérním systémem a podobu profesních portfolií, které budou jedním z nástrojů pro hodnocení kvality učitelské práce. Cíl projektu 3

4 Klíčové aktivity projektu 4 2. Systém vzdělávání 3. Profesní portfolio 1. Kariérní systém

5 KA1 – Kariérní systém - Personální zajištění Personální zajištění řešitelské a interní oponentní skupiny Personální zajištění práce ve skupině KA1 je stabilizované Zástupci pedagogických fakult – proděkan Víška - PedF HrKr a proděkanka Vaňková – PedF Plzeň jsou oficiálními zástupci konsorcia děkanů pedagogických fakult

6 KA1 – Kariérní systém – výstupy a realizace Projekt se z pohledu KA1 dostává do závěrečné fáze Je zpracován komplexní materiál pro jednání gremiální porady a porady vedení MŠMT Materiál prošel interním připomínkovým řízením na MŠMT Byl projednán opakovaně s NM Fidrmucem Materiál byl odsouhlasen legislativci MŠMT jako výchozí materiál vhodný pro zahájení prací na přípravě paragrafových změn Ekonomické dopady Byly detailně zpracovány rozbory s vyčíslením nákladů pro postupný náběh kariérního systému, tyto rozbory byly projednány s minstrem Chládkem

7 KA1 – Kariérní systém – výstupy a realizace Precizace podoby atestačního řízení Podoba atestačního řízení pro přechod mezi kariérními stupni je hotova. Jsou hotové harmonogramy přípravy členů atestačních orgánů Je připraven systém vzdělávání i ekonomická rozvaha Precizace adaptačního období Adaptační období včetně metodik pro všechny aktéry je připraveno ke spuštění Významné pokroky v oblasti spolupráce s fakultami vzdělávajícími učitele Popis kariérního stupně 1 ve standardu učitele je akceptován zástupci pedagogických fakult jako vodítko při nastavení společného profilu absolventa vysokoškolských oborů vzdělávajících učitele Zástupci projektu – doc. Víška – projednává s úspěchem možnost využití standardu učitele jako jednoho z kritérií pro akreditaci a reakreditaci oborů na školách vzdělávajících učitele

8 KA1 – Kariérní systém – projednávání a medializace Průběžná komunikace s dotčenými Průběžné informování CZESHA Výměna informací s ČMOS Jednání se zástupci politických stran – poslanecké kluby Předávání informací zástupcům asociací působících ve školství Opakované informace pro zástupce zřizovatelů Opatrné oťukávání potenciálních kritiků – politická opozice, EDUIn… Mediální výstupy Projevuje se stále zvyšující zájem o problematiku Články v tisku a časopisech Vystoupení zástupců projektového týmu v debatách

9 KA1 – Kariérní systém – následující období Další kolo informačních seminářů v Krajích Semináře cílené na vybrané skupiny – politici v PSP, opozice – bývalý ministr prof. Fiala, odbory, zástupci Krajů, Svaz měst a obcí… Tyto aktivity významně překračují prvotní rámec projektu Úzká spolupráce s legislativním odborem MŠMT Příprava změn v legislativě Možné změny v systému KS v návaznosti na závěry právníků Pokračování prací v oblasti ekonomického zajištění Příprava podkladů pro jednání porady vedení MŠMT

10 KA1 – Kariérní systém – následující období Práce na metodikách Metodika pro ředitele – vedení učitelů na kariérní cestě rozvoje profesních kompetencí Etikety – možné naplnění SU na různých typech škol Zpracování textů Jednotná struktura a členění již hotových dokumentů Příprava výstupů projektu k tisku Konference

11 KA1 – Kariérní systém – problémy Činnosti přesahující rámce projektu Projednávání KS na všech možných úrovních Řešení právní problematiky – v týmu chybí po odchodu pana Trundy právník Požadavky vedení ministerstva Úkoly předbíhající harmonogram projektu Mediální ohlasy Sílící tlak z terénu – KDY? Množí se dotazy směřující k realizačnímu týmu, které jsou mimo jeho kompetenci

12 Tvorba systému kritérií, indikátorů a evaluačních nástrojů pro hodnocení kvality DVPP v kariérním systému (DVPP pro kariérní systém pracovně nazýváme DVKS) Tvorba vzdělávacích programů pro kariérní systém Ověření vzdělávacích programů v praxi Hlavní cíle KA2 12

13 Vzdělávání je převážně dobrovolné Obsah je jasné provázaný se standardem učitele Realizace probíhá ve shodě se standardem vzdělávacího programu Poskytovatelem může být každý, kdo splní kvalitativní kritéria Hodnotí se organizace, lektor, program Hodnotí se v plánovací, ale i v realizační fázi Filosofie DVKS 13

14 Vzdělávací programy: Mentorské dovednosti Jak přispět hodnocením k rozvoji žáka Jak pečovat o klima třídy Jak zlepšovat kvalitu výuky prostřednictvím reflexe Vzdělávací program pro ředitele Závěrečná zpráva z pilotáže Výstupy KA2 14

15 Hodnocení kvality DVPP v KS (DVKS) Profil hodnotitelů vzdělávacích programů v KS Standard vzdělávacích programů Standard specializované činnosti – mentor Organizace a financování DVPP v KS VP pro hodnotitele atestací Metodika pro hodnotitele atestací Výstupy KA2 15

16 Připraven systém kritérií, indikátorů a nástrojů hodnocení. Kritérium = měřítko, s jehož pomocí posuzujeme nějaký předmět = vůně vína, prezentuje jasně a srozumitelně Indikátor = požadovaná konkrétní optimální hodnota, vůně po ovoci u určité odrůdy, efektivní využívání didaktické techniky a digitálních technologií Nástroj = prostředek ke zjištění hodnoty indikátorů =dobrý nos, pozorování, analýza zpětných vazeb Jak hodnotíme DVKS? 16

17 Legislativní úpravy – září 2016 Personální a finanční zajištění – hodnotitelé DVKS Pilotáž hodnocení a systému certifikace hodnotitelů Technické předpoklady – ISAK Zavedení „pečetě kvality“ Předpoklady implementace po skončení projektu 17

18 Hodnocení DVKS 18

19 Metodika pro učitele k přípravě dokladového portfolia v kariérním sytému učitelů Pilotována, probíhá vnitřní oponentura. Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů Probíhá vnitřní oponentura. Vytvořený program pro konzultanty portfolií Vytvořen, pilotován 6. - 8. 3. 2014, akreditován MŠMT. Vyškolený tým konzultantů (50 osob) Proškoleni 6.- 8. 3. 2014. Autoři vzdělávacího programu pro konzultanty (2 osoby) – hotovo. Lektoři vzdělávacího programu pro konzultanty (2 osoby) – hotovo. Pilotáž dokladového portfolia – realizována. KA3 – Dokladové portfolio – výstupy a MI 19

20 KA3 – Dokladové portfolio - pilotáž Získání zpětné vazby od konzultantů, pedagogů a ředitelů škol: Metodika pro učitele, dovednost učitelů provést vlastní sebehodnocení a vytvořit doklady prokazující úroveň vybraných kompetencí ze SU, dovednost ředitelů vést rozhovor nad doklady. 102 škol (102 ředitelů a 279 učitelů) – MŠ, ZŠ, ZUŠ, G, SOŠ, VOŠ Standard učitele a Metodika - hodnoceno nejčastěji jako dobře strukturované, přehledné a srozumitelné (pouze jednotlivé připomínky k indikátorům SU a ke kapitolám Metodiky) Úprava obsahu dokladového portfolia a dokumentu Metodiky

21 KA3 – Dokladové portfolio Účel dokladového portfolia: nástroj profesního rozvoje pedagogů (uvědomění si „jak si stojím“) podklad pro hodnocení dosažené míry naplnění kompetencí pedagoga (SU) v atestačních řízeních na KS2, KS3, KS4 („důkaz“) slouží učiteli při prezentování a dokladování úrovně dosažených kompetencí ze Standardu učitele („opora“) Struktura stanovena: Arch učitele k prokázání kompetencí ze SU Plán/y profesního rozvoje učitele Dokladování kompetencí ze SU Volba konkrétních dokladů na volbě pedagoga (stanovena pravidla výběru dokladů).

22 Arch učitele k prokázání kompetencí ze SU  Sebehodnocení ve všech kompetencí ze SU + stupeň kompetencí  Popis činností, kterými učitel kompetence a stupeň naplňuje ve své pedagogické praxi  Názvy doložených dokladů v portfoliu  Vyjádření ředitele školy (KS2, KS3, KS4), uvádějícího uč. (KS2), odb. konzultanta (KS3) Plán/y profesního rozvoje s vyhodnocením (1 PPR pro KS2, min. 3 PPR pro KS3 a KS4) Dokladování všech/vybraných kompetencí ze SU:  Vybrané doklady  Zdůvodnění a okomentování každého dokladu (jakým způsobem doklad prokazuje činnost učitele ve vztahu ke kvalitě práce učitele, výsledkům práce učitele a rozsahu jeho působení) KA3 – Dokladové portfolio

23 Cíl: podpora vedení škol při nastavení procesů souvisejících s profesním rozvojem učitelů na všech stupních kariérního systému nabídka kroků vedení školy při plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů (Standard učitele) Obsah:  Ředitel školy a jeho odpovědnost za kvalitu školy a profesní rozvoj pedagogů  Předpoklady pro úspěšný profesní rozvoj učitelů ve škole  Kompetence ředitele k profesnímu rozvoji učitelů  Základní fáze řízení profesního rozvoje učitelů KA3 – Metodika pro ředitele

24 Analýza rozvojových potřeb Plánování – podrobněji o tvorbě a projednání plánu profesního rozvoje učitele Realizace – nabídka nástrojů a příležitostí k profesnímu rozvoji učitelů Hodnocení – hodnoticí rozhovor učitele s ředitelem  Plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů v adaptačním období začínajících učitelů  Organizace a metody podpory a hodnocení začínajícího učitele  Atestační řízení na 2. kariérní stupeň v závěru adaptačního období - vedení hodnoticího rozhovoru

25 KA3 – výhled do konce projektu 1. Vnitřní oponentní řízení – probíhá Metodika pro učitele k přípravě dokladového portfolia v kariérním systému Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů Vypořádání a zapracování připomínek od členů vnitřní oponentní skupiny (do pol. listopadu 2014) 2. Jazyková a grafická korektura dokumentů, finalizace (konec listopadu 2014)

26 Všechny požadované změny proběhnou v rámci stávajícího rozpočtu Rozšíření výstupů projektu Prodloužení projektu v souvislosti s plněním nových výstupů do 31. 3. 2015 Úprava názvu některých monitorovacích indikátorů Změny rozpočtu související s novými výstupy Podstatná změna 26

27 Metodická příručka pro ředitele Metodická příručka pro učitele 75 informačních seminářů pro ředitele a učitele o KS Podstatná změna – nové výstupy 27

28 Jedná se o upřesnění znění MI Požadavek plyne z koncepce celého KS Zajištění kompatibility a provázanosti všech dokumentů vytvářených v rámci projektu Příklad původního znění: Stanovení profilu absolventa pro vzdělávací programy na podporu dosažení kariérních stupňů Příklad nového návrhu: Stanovení kompetencí vymezených ve standardu učitele v rámci kariérního systému, které definují profil absolventa pro vzdělávací programy Podstatná změna – úprava MI 28

29 Původní schválený rozpočet (v Kč) Rozpočet příjemce MŠMT 1 621 500,00 Kč Rozpočet partnera NIDV28 378 500,00 Kč Finanční část 29 Platy 5 691 606,00 OON16 490 800,00 Odvody5 185 165,00 FKSP56 916,00 OBV2 575 513,00 CELKEM30 000 000,00

30 z důvodu optimalizace projektového týmu a snížení rizik došlo v projektu partnera NIDV k přesunu osobních výdajů mezi platy a dohodami o pracovní činnosti byl navýšen rozpočet příjemce MŠMT o 575 693 Kč z rozpočtu partnera NIDV z důvodu přesunu prostředků na odvody, cestovné, režie, publicitu a audit. byl rozšířen realizační týmu příjemce odpovědného za realizaci projektu o experta – konzultanta MŠMT. V realizačním týmu byla naopak zrušena pozice projektového manažera MŠMT. Uvedenou změnou došlo k navýšení podílu příjemce podpory MŠMT o 629 600 Kč z rozpočtu partnera NIDV. Podstatné změny rozpočtu projektu 30

31 termín ukončení projektu byl prodloužen do 15. 1. 2015 a uvedenou změnou došlo k navýšení podílu příjemce podpory MŠMT o 535 205 Kč z rozpočtu partnera NIDV. Celkem podstatné změny představují přesun finančních prostředků z rozpočtu partnera NIDV do rozpočtu příjemce MŠMT ve výši 1 740 498 Kč. Podstatné změny rozpočtu projektu 31

32 Rozpočet příjemce MŠMT3 361 998,00 Kč Rozpočet partnera NIDV 26 638 002,00 Kč Upravený rozpočet projektu ( v Kč ) 32 Platy5 809 245,00 OON16 396 245,00 Odvody5 648 649,99 FKSP58 092,45 OBV2 087 767,56 CELKEM30 000 000,00

33 Zahrnuje odsouhlasenou 1. - 10. monitorovací zprávu (tj. období od počátku projektu do července 2014). Přehled čerpání rozpočtu ( v Kč ) 33 PoložkaNIDVMŠMTCelkem Platy3 041 072,00740 341,003 781 413,00 OON11 201 978,00260 751,0011 462 729,00 Odvody3 561146,00336 045,003 897 191,00 FKSP30 541,007 404,4337 945,43 OBV515 175,27163 796,96678 972,23 CELKEM18 349 912,271 508 338,3919 858 250,66

34 Děkujeme za pozornost. Kariérní systém 34


Stáhnout ppt "Jednání expertní skupiny dne 9. 10. 2014 KARIÉRNÍ SYSTÉM CZ.1.07/4.1.00/33.0002."

Podobné prezentace


Reklamy Google