Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozhodovací proces a Paretova analýza

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozhodovací proces a Paretova analýza"— Transkript prezentace:

1 Rozhodovací proces a Paretova analýza
Rozhodování Rozhodovací proces a Paretova analýza Úvod do managementu

2 Cíle 5. semináře Shrnutí 4. semináře zaměřeného na KREATIVITU.
Definovat rozhodnutí. Popsat rozhodovací proces. Vysvětlit Paretovu analýzu. Osobnosti. Úvod do managementu

3 Shrnutí 4. semináře Kreativita je duševním procesem, který využívá schopností pravé mozkové hemisféry. Hrají v ní roli intuitivní myšlení, tvary a vzory. Kreativní proces má následující fáze: Orientace: Poznání potřeby, úmysl něco vytvořit. Příprava: Získávání informací, formulace problému. Inkubace: Hledání řešení, promýšlení a zvažování různých variant, podvědomé myšlení. Osvícení: Syntéza, tvorba nápadů. Realizace Převedení nápadu do reality. Verifikace: Vyhodnocení, zdokonalení. Kreativitu však lze stimulovat. Mnoho bariér lze poznat a překonat. Úvod do managementu

4 Kreativita člověka je často omezována různými mentálními bariérami.
Šablonováním rozumíme uspořádání informací do určitých ustálených struktur. Bariéry vnímání zabraňují vnímání problému nebo informací potřebných k jeho vyřešení. Citové bariéry mohou ovlivňovat schopnost vytváření nápadů a/nebo efektivně komunikovat s jinými. Kulturní bariéry, bariéry prostředí také mohou omezovat kreativitu. Intelektuálové bariéry. Úvod do managementu

5 Manažerské rozhodování
Postupy a nástroje závisí na: subjektu rozhodování (jednotlivec, skupina), času (statické - dynamické, spojité - diskrétní), kritériích (jedno-, vícekriteriální), míře určitosti (za jistoty, rizika, neurčitosti), úrovni a závažnosti (strategické, taktické, operativní), důsledcích variant řešení, systémové struktuře problému (dobře - špatně strukturovaný), možnosti algoritmizace. Úvod do managementu

6 Rozhodování osobní Povaha rozhodování kolísá mezi dvěma krajními principy: Princip schůdnosti: rozhodování pod vnějším tlakem, ve směru nejmenšího odporu. Takové rozhodování je pohodlné, dobře vyzkoušené a odpovědnost za rozhodnutí lze přenést na vnější tlak. Princip správnosti: jako kritéria rozhodování se používají principy považované za správné. Úvod do managementu

7 Rozhodování kolektivní
V zásadě existují tři rozhodovací možnosti: Autoritativní rozhodnutí, při němž se skupina dohodne, že rozhodnutí svěří některému svému členu nebo vnější autoritě a že bude toto rozhodnutí respektovat. Většinové rozhodnutí má výhodu v tom, že bývá rychlé. Z ničeho na světě však nevyplývá, že většina musí mít pravdu. Většinové rozhodování může tedy být chybné. Navíc ti, kteří hlasovali proti většině, se nemusí s rozhodnutím ztotožnit. Jednomyslné, konsensuální rozhodování: Jedná se tak dlouho, dokud se všichni neshodnou! Úvod do managementu

8 Rozhodovací proces – rozhodovací fáze
Fáze identifikace rozhodovacího problému. Fáze analýzy a formulace problému. Fáze tvorby variant. Fáze vyhodnocování variant: Stanovení kritérií hodnocení, určení důsledků, volba varianty k realizaci. Realizace zvolené varianty. Kontrola a zpětná vazba. Úvod do managementu

9 Analýza problému (1. – 2. fáze)
Vytvoření modelu problému. Nároky na informační zajištění: účel, cíl příslušně sekvenční funkce, možnost specifikace a získání potřebných informací, přesnost a spolehlivost dostupných informací, porovnání nákladů na získání informací a očekávaného efektu. Úvod do managementu

10 Tvorba a vyhodnocování variant (3. – 4. fáze)
Existují různé techniky pro zajištění variant řešení problému v rámci rozhodovacího procesu, viz tab. Při vyhodnocování variant řešení je nutné: Stanovení kritérií hodnocení, určení důsledků, volba varianty k realizaci. Úvod do managementu

11 Srovnání speciálních technik Obecná diskuse Hledání možností
Hodnocení možností Brainstorming ! Divadlo 1 ? Akvárium Ďáblův advokát Pracovní skupiny Diskusní štafeta Papírový kolotoč Využití expertů Multikriteriální analýza Párové srovnávání Hlasování Úvod do managementu

12 Pozn. k předcházející tab.
! - velmi vhodná technika 1 - vhodná technika ? - podmíněně vhodná nebo problematicky použitelná technika 0 - nevhodná technika Úvod do managementu

13 Implementace (5. – 6. fáze) Realizační fáze posloupnosti funkcí.
Koordinace činnosti řešitelů i dříve provedených činností. Existují různé techniky pro zajištění variant řešení problému v rámci rozhodovacího procesu, viz tab. Úvod do managementu

14 Vyhodnocení variant pomocí Paretova objevu
Předpoklady pro uplatnění Paretova objevu: Systematický a předvídatelný nedostatek rovnováhy. Paretovo pravidlo nerovnováhy 80/20. Úvod do managementu

15 Uplatnění Pareto - analýzy
Redukce nepotřebných zásob. Zlepšení organizace nákupu a výdeje materiálu. Snížení výrobních nákladů. Snížení počtu opožděných dodávek. Snížení absence. Snížení úrazovosti, atd. Úvod do managementu

16 Paretova analýza – roztřídění důležitých úkolů - postup
1. Formulace cíle Volba vhodných vlastností a jejich ukazatelů u zkoumaných jevů. 2. Určení informační báze. Historická data (běžné výkaznictví). Údaje ze speciálních řešení. Prvotní tabulka základních údajů. Úvod do managementu

17 Paretova analýza – roztřídění důležitých úkolů - postup
3. Zpracování Uspořádání údajů sestupně dle velikosti. Sestavení histogramu (kumulativní načítání). Vyjádření kumulativních součtů v % celkového součtu. Stanovení kritéria pro rozhodování. Oddělení podstatného od nepodstatného. Úvod do managementu

18 Jednoduchý příklad Skupina pracovníků vymyslela 5 nápadů, jak vyřešit daný problém. Jednotlivé nápady byly ohodnoceny následujícím počtem hlasů: a Nápad 2 hlasy b Nápad 3 hlasy c Nápad 1 hlas d Nápad 6 hlasů e Nápad 0 hlasů Úvod do managementu

19 Postup Sestupně setřídíme č. nápadu počet hlasů d 6 b 3 a 2 c 1 e
Úvod do managementu

20 Kumulativní načítání č. nápadu počet hlasů absolut. % d 6 50 b 3 9 75
2 11 91,6 c 1 12 100 e SUMA Úvod do managementu

21 Grafické vyjádření kumulativní četnosti
Úvod do managementu

22 Spojnicový graf – kumulativní četnosti
Úvod do managementu

23 Lorenzova křivka Lorenzova křivka vyjadřuje míru koncentrace sledovaného jevu. Jedná se o graf kvantilů vztažený k rovnoměrnému rozdělení. Úvod do managementu

24 Osobnosti - Deming, Juran, Pareto,
W. EDWARD DEMING ( ) – „Ryba smrdí od hlavy“. JOSEPH M. JURAN – řízení kvality „Hlasatel japonského objevu kvality“. VILFREDO PARETO (1848 – 1923) -pravidlo 80/20 (vzorec objeven v roce 1897). Úvod do managementu

25 Kniha „Východisko z krize (OUT of the Crisis)
W. EDWARD DEMING Kniha „Východisko z krize (OUT of the Crisis) Poselství: „Úspěch v podnikání pramení z opakovaného příchodu zákazníků, kteří si vaše výrobky nebo služby pochvalují a kteří k vám přivádí svoje přátele“. Zavádí pojem statistické řízení kvality. Obsah knihy se pohybuje kolem několika pravidel: Pokud má být dosažena kvalita, musí za ni převzít odpovědnost pracovníci vyššího vedení firmy. Zavedení řízení kvality vyžaduje komplexní řadu školení, začínající nejdříve na vrcholu organizace, než se přistoupí k dalším jednotlivým úrovním celé podnikové hierarchie. Jako nezbytné se jeví používání statistických metod řízení kvality, aby mohly být podnikatelské plány rozšířeny o stanovení jasných cílů v oblasti kvality. Úvod do managementu

26 „Příručka řízení kvality“ (Quality Control Handbook).
JOSEPH M. JURAN V roce 1951 vyšla jeho první významná kniha „Příručka řízení kvality“ (Quality Control Handbook). Juranova filozofie kvality je: jedná se o proces plánování kvality, řízení kvality a zavádění kvality. Juran kritizuje Deminga za jeho přílišné spoléhání se pouze na statistiku, on navrhuje zakládat přímo řídící jednotky zabývající se kvalitou. Juran zastává názor, že kvalitu nelze delegovat a zavádí pojem „zmocnění“ (Empowerment) – otázka sebekontroly všech zúčastněných a klade velký důraz na mezilidské vztahy. Úvod do managementu

27 Sledoval vzorce bohatství a příjmů v Anglii 19. století.
VILFREDO PARETO Sledoval vzorce bohatství a příjmů v Anglii 19. století. Zjistil, že: ze sledovaných vzorků lidí plyne většina příjmů a bohatství menšině lidí, existuje konstantní matematický vztah mezi poměrným počtem osob (% z celkové zkoumané populace) a částkou příjmů nebo bohatství – předvídatelně nevyrovnaný vztah! 80/20 Uvedený vzorec se opakoval v různých časových obdobích i zemích. Úvod do managementu


Stáhnout ppt "Rozhodovací proces a Paretova analýza"

Podobné prezentace


Reklamy Google