Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do managementu1 Rozhodování Rozhodovací proces a Paretova analýza.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do managementu1 Rozhodování Rozhodovací proces a Paretova analýza."— Transkript prezentace:

1 Úvod do managementu1 Rozhodování Rozhodovací proces a Paretova analýza

2 Úvod do managementu2 Cíle 5. semináře Shrnutí 4. semináře zaměřeného na KREATIVITU. Definovat rozhodnutí. Popsat rozhodovací proces. Vysvětlit Paretovu analýzu. Osobnosti.

3 Úvod do managementu3 Shrnutí 4. semináře Kreativita je duševním procesem, který využívá schopností pravé mozkové hemisféry. Hrají v ní roli intuitivní myšlení, tvary a vzory. Kreativní proces má následující fáze: Orientace: Poznání potřeby, úmysl něco vytvořit. Příprava:Získávání informací, formulace problému. Inkubace:Hledání řešení, promýšlení a zvažování různých variant, podvědomé myšlení. Osvícení:Syntéza, tvorba nápadů. RealizacePřevedení nápadu do reality. Verifikace:Vyhodnocení, zdokonalení. Kreativitu však lze stimulovat. Mnoho bariér lze poznat a překonat.

4 Úvod do managementu4 Kreativita člověka je často omezována různými mentálními bariérami. Šablonováním rozumíme uspořádání informací do určitých ustálených struktur. Bariéry vnímání zabraňují vnímání problému nebo informací potřebných k jeho vyřešení. Citové bariéry mohou ovlivňovat schopnost vytváření nápadů a/nebo efektivně komunikovat s jinými. Kulturní bariéry, bariéry prostředí také mohou omezovat kreativitu. Intelektuálové bariéry.

5 Úvod do managementu5 Manažerské rozhodování Postupy a nástroje závisí na: subjektu rozhodování (jednotlivec, skupina), času (statické - dynamické, spojité - diskrétní), kritériích (jedno-, vícekriteriální), míře určitosti (za jistoty, rizika, neurčitosti), úrovni a závažnosti (strategické, taktické, operativní), důsledcích variant řešení, systémové struktuře problému (dobře - špatně strukturovaný), možnosti algoritmizace.

6 Úvod do managementu6 Rozhodování osobní Povaha rozhodování kolísá mezi dvěma krajními principy: Princip schůdnosti: rozhodování pod vnějším tlakem, ve směru nejmenšího odporu. Takové rozhodování je pohodlné, dobře vyzkoušené a odpovědnost za rozhodnutí lze přenést na vnější tlak. Princip správnosti: jako kritéria rozhodování se používají principy považované za správné.

7 Úvod do managementu7 Rozhodování kolektivní V zásadě existují tři rozhodovací možnosti: Autoritativní rozhodnutí, při němž se skupina dohodne, že rozhodnutí svěří některému svému členu nebo vnější autoritě a že bude toto rozhodnutí respektovat. Většinové rozhodnutí má výhodu v tom, že bývá rychlé. Z ničeho na světě však nevyplývá, že většina musí mít pravdu. Většinové rozhodování může tedy být chybné. Navíc ti, kteří hlasovali proti většině, se nemusí s rozhodnutím ztotožnit. Jednomyslné, konsensuální rozhodování: Jedná se tak dlouho, dokud se všichni neshodnou!

8 Úvod do managementu8 Rozhodovací proces – rozhodovací fáze 1. Fáze identifikace rozhodovacího problému. 2. Fáze analýzy a formulace problému. 3. Fáze tvorby variant. 4. Fáze vyhodnocování variant: Stanovení kritérií hodnocení, určení důsledků, volba varianty k realizaci. 5. Realizace zvolené varianty. 6. Kontrola a zpětná vazba.

9 Úvod do managementu9 Analýza problému (1. – 2. fáze) Vytvoření modelu problému. Nároky na informační zajištění: účel, cíl příslušně sekvenční funkce, možnost specifikace a získání potřebných informací, přesnost a spolehlivost dostupných informací, porovnání nákladů na získání informací a očekávaného efektu.

10 Úvod do managementu10 Tvorba a vyhodnocování variant (3. – 4. fáze) Existují různé techniky pro zajištění variant řešení problému v rámci rozhodovacího procesu, viz tab. Při vyhodnocování variant řešení je nutné: Stanovení kritérií hodnocení, určení důsledků, volba varianty k realizaci.

11 Úvod do managementu11 Srovnání speciálních technik Obecná diskuseHledání možností Hodnocení možností Brainstorming0!0 Divadlo1?0 Akvárium1?? Ďáblův advokát0?1 Pracovní skupiny111 Diskusní štafeta111 Papírový kolotoč?11 Využití expertů?11 Multikriteriální analýza001 Párové srovnávání001 Hlasování00?

12 Úvod do managementu12 Pozn. k předcházející tab. ! - velmi vhodná technika 1 - vhodná technika ? - podmíněně vhodná nebo problematicky použitelná technika 0 - nevhodná technika

13 Úvod do managementu13 Implementace (5. – 6. fáze) Realizační fáze posloupnosti funkcí. Koordinace činnosti řešitelů i dříve provedených činností. Existují různé techniky pro zajištění variant řešení problému v rámci rozhodovacího procesu, viz tab.

14 Úvod do managementu14 Vyhodnocení variant pomocí Paretova objevu Předpoklady pro uplatnění Paretova objevu: Systematický a předvídatelný nedostatek rovnováhy. Paretovo pravidlo nerovnováhy 80/20.

15 Úvod do managementu15 Uplatnění Pareto - analýzy Redukce nepotřebných zásob. Zlepšení organizace nákupu a výdeje materiálu. Snížení výrobních nákladů. Snížení počtu opožděných dodávek. Snížení absence. Snížení úrazovosti, atd.

16 Úvod do managementu16 Paretova analýza – roztřídění důležitých úkolů - postup 1. Formulace cíle - Volba vhodných vlastností a jejich ukazatelů u zkoumaných jevů. 2. Určení informační báze. - Historická data (běžné výkaznictví). - Údaje ze speciálních řešení. - Prvotní tabulka základních údajů.

17 Úvod do managementu17 Paretova analýza – roztřídění důležitých úkolů - postup 3. Zpracování - Uspořádání údajů sestupně dle velikosti. - Sestavení histogramu (kumulativní načítání). - Vyjádření kumulativních součtů v % celkového součtu. - Stanovení kritéria pro rozhodování. - Oddělení podstatného od nepodstatného.

18 Úvod do managementu18 Jednoduchý příklad Skupina pracovníků vymyslela 5 nápadů, jak vyřešit daný problém. Jednotlivé nápady byly ohodnoceny následujícím počtem hlasů: aNápad 2 hlasy bNápad3 hlasy cNápad1 hlas dNápad6 hlasů eNápad0 hlasů

19 Úvod do managementu19 Postup Sestupně setřídíme č. nápa du počet hlasů d6 b3 a2 c1 e0

20 Úvod do managementu20 Kumulativní načítání č. nápadupočet hlasůabsolut.% d6650 b3975 a21191,6 c112100 e012100 SUMA12

21 Úvod do managementu21 Grafické vyjádření kumulativní četnosti

22 Úvod do managementu22 Spojnicový graf – kumulativní četnosti

23 Úvod do managementu23 Lorenzova křivka Lorenzova křivka vyjadřuje míru koncentrace sledovaného jevu. Jedná se o graf kvantilů vztažený k rovnoměrnému rozdělení.

24 Úvod do managementu24 Osobnosti - Deming, Juran, Pareto, W. EDWARD DEMING (1900-1993) – „Ryba smrdí od hlavy“. JOSEPH M. JURAN – řízení kvality „Hlasatel japonského objevu kvality“. VILFREDO PARETO (1848 – 1923) -pravidlo 80/20 (vzorec objeven v roce 1897).

25 Úvod do managementu25 W. EDWARD DEMING Kniha „Východisko z krize (OUT of the Crisis) Poselství: „Úspěch v podnikání pramení z opakovaného příchodu zákazníků, kteří si vaše výrobky nebo služby pochvalují a kteří k vám přivádí svoje přátele“. Zavádí pojem statistické řízení kvality. Obsah knihy se pohybuje kolem několika pravidel: Pokud má být dosažena kvalita, musí za ni převzít odpovědnost pracovníci vyššího vedení firmy. Zavedení řízení kvality vyžaduje komplexní řadu školení, začínající nejdříve na vrcholu organizace, než se přistoupí k dalším jednotlivým úrovním celé podnikové hierarchie. Jako nezbytné se jeví používání statistických metod řízení kvality, aby mohly být podnikatelské plány rozšířeny o stanovení jasných cílů v oblasti kvality.

26 Úvod do managementu26 JOSEPH M. JURAN V roce 1951 vyšla jeho první významná kniha „Příručka řízení kvality“ (Quality Control Handbook). Juranova filozofie kvality je: jedná se o proces plánování kvality, řízení kvality a zavádění kvality. Juran kritizuje Deminga za jeho přílišné spoléhání se pouze na statistiku, on navrhuje zakládat přímo řídící jednotky zabývající se kvalitou. Juran zastává názor, že kvalitu nelze delegovat a zavádí pojem „zmocnění“ (Empowerment) – otázka sebekontroly všech zúčastněných a klade velký důraz na mezilidské vztahy.

27 Úvod do managementu27 VILFREDO PARETO Sledoval vzorce bohatství a příjmů v Anglii 19. století. Zjistil, že: ze sledovaných vzorků lidí plyne většina příjmů a bohatství menšině lidí, existuje konstantní matematický vztah mezi poměrným počtem osob (% z celkové zkoumané populace) a částkou příjmů nebo bohatství – předvídatelně nevyrovnaný vztah! 80/20 Uvedený vzorec se opakoval v různých časových obdobích i zemích.


Stáhnout ppt "Úvod do managementu1 Rozhodování Rozhodovací proces a Paretova analýza."

Podobné prezentace


Reklamy Google