Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hodnotový management Teorie rozhodování Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. B 421,  22435 4522.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hodnotový management Teorie rozhodování Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. B 421,  22435 4522."— Transkript prezentace:

1 Hodnotový management Teorie rozhodování Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. sch.heralova@seznam.cz heralova@fsv.cvut.cz B 421,  22435 4522

2 Přednáška 1 Základní pojmy a poznatky rozhodování (manažerského) Obecná teorie hodnotového managementu – funkční přístup, hodnotový přístup Hodnota pro zákazníka

3 Rozhodovací proces Meritorní stránka (věcná, obsahová) Formálně-logická stránka (procedurální) –Rámcový postup –Koncept (např. teorie užitku, sociálněpsychologické teorie, kvantitativní teorie…) –Metody –Modelové nástroje

4 Rozhodovací proces = proces řešení rozhodovacích problémů s více variantami řešení Problém = diference mezi žádoucím stavem a skutečným stavem

5 Rozhodovací proces (struktura) 1.Analýza okolí (intelligence activity) 2.Návrh řešení (design activity) 3.Volba řešení (choice activity) 4.Kontrola výsledků (review activity)

6 Rozhodovací proces (struktura) 1.Identifikace rozhodovacího problému 2.Analýza a formulace rozhodovacího problému 3.Stanovení kritérií hodnocení 4.Tvorba variant řešení rozhodovacího problému 5.Stanovení důsledků variant 6.Hodnocení důsledků variant, výběr varianty 7.Realizace zvolené varianty 8.Kontrola výsledků realizované varianty

7 Prvky rozhodovacího procesu Cíl rozhodování Kritéria hodnocení Subjekt rozhodování Objekt rozhodování Varianty rozhodování a jejich důsledky Stavy světa (scénáře, rizikové situace)

8 Klasifikace rozhodovacích problémů Dobře strukturované X špatně strukturované za jistoty X za rizika X za nejistoty jednokriteriální X vícekriteriální

9 Racionálně ekonomický model Znalost všech variant vedoucích k dosažení stanoveného cíle Znalost všech důsledků variant Neomezená schopnost ohodnotit kvantitativně každou variantu Volba nejlepší varianty Princip optimalizace

10 Administrativní model Omezený rozsah informací Omezené schopnosti řešit rozhodovací problémy, zjednodušený obraz reálného světa Nestanovuje všechny varianty a všechny jejich důsledky Nehledá optimální variantu, ale volí první dostatečně dobrou variantu Princip satisfakce

11 Vliv na kvalitu (racionalitu) rozhodovacího procesu : Stanovené cíle řešení rozhodovacího problému Množství a kvalita informací Míra uplatnění nástrojů a poznatků teorie rozhodování Kvalita projektu řešení rozhodovacího problému Kvalita objektu rozhodování Kvalita řízení rozhodovacího procesu

12 Informace pro rozhodování Efektivní sběr informací Vhodný rozsah informací Úsudek a interpretace informací

13 Hodnotový management Jako podpora rozhodovacích procesů

14 Historie : 1947 – L.D.Miles : Value Analysis Value = Performance / Cost 1954 – Americký vládní úřad pro námořnictvo : Value Engineering 1959 – SAVE, SJVE 1965 – ČR (ČSSR) Zetor Brno hodnota  poměrná efektivní hodnota  míra efektivnosti (E)

15 Co to je hodnota ? Hodnota pro zákazníka (Customer Value) = vztah mezi uspokojením potřeby a zdroji použitými pro dosažení tohoto uspokojení Uspokojení potřeb Velikost užitku Hodnota = --------------------------  --------------------------- Použité zdroje Celkové náklady ČSN EN 1325-1, ČSN EN 12973

16 Hodnota = relativní veličina Maximalizace hodnoty pro zákazníka : 1) optimalizace, nikoliv maximalizace užitku 2) optimalizace nákladů s tendencí k jejich minimalizaci komerčně úspěšný výrobek = výrobek nebo služba, které na trhu najdou svého solventního zákazníka, ochotného a schopného za ně zaplatit oboustranně přijatelnou tržní cenu

17 Růst náročnosti zákazníka : komplexní užitek kastomizace rychlost adaptabilita a pružnost agilnost bezchybnost a spolehlivost

18 Růst hodnoty pro zákazníka : 1) U 1 >> U 0 a N 1 > N 0 2) U 1 > U 0 a N 1 = N 0 3) U 1 > U 0 a N 1 < N 0 4) U 1 = U 0 a N 1 < N 0 5)U 1 < U 0 a N 1 << N 0 = 5 cest k vyšší prosperitě, konkurenceschopnosti a komerční úspěšnosti

19 Co to je hodnotový management ? = obor speciálního managementu jednoznačně zaměřeného na zvyšování hodnoty pro zákazníka 3 role HM : 1) stimulační 2) harmonizační 3) znalostní Objekt HM : technický systém nebo jeho část procesní systém hmotné i nehmotné povahy kombinace technického a procesního systému

20 principy HM : styl managementu –soustředění se na zákazníka –maximalizace hodnoty pro zákazníka –uplatnění pojmu funkce –kreativita –kvantitativní hodnocení lidská dynamika –komunikace –týmová práce respektování prostředí – vnější a vnitřní omezení metody a nástroje –postup přípravy a zpracování projektů/studií –používané techniky

21 Obecný postup při přípravě a zpracování projektů / studií HM (ČSN EN 12973) Zpětná vazba pro nepřetržité zlepšování Definování cílů s ohledem na politiku a program HM Řešitelské týmy Výcvik – metody, týmová práce Metody a podpůrné procesy potřebné k dosažení cílů Způsob měření změny výkonnosti a používání zdrojů Cíle – výkonnost, použití zdrojů Zjištění základních funkcí pro úplné dosažení cílů Uplatnění metod a podpůrných procesů, inovační zp. dosažení cílů, návrhy na implementaci ve vhodných bodech projektu Ověření správnosti návrhů, implement.návrhů, sledování pokroku Sledování a měření výsledků, porovnání s cíli

22 Uplatnění HM ve firmě Zpětná vazba pro neustálé zlepšování programu HM Obecné cíle managementu firmy Politika HM Program HM Studie / projekty HM - strategické studie - technické studie - organizační studie - provozní studie Výcvik HM - zavedení kultury - znalosti - tvorba kompetencí Metody a nástroje HM V Ý S L E D K Y Hodnotová kultura Umožňuje rozhodování založené na hodnotě

23 Aplikační disciplíny HM : hodnotová analýza = účelně sestavený soubor metod, jehož smyslem je zdokonalit analyzovaný objekt cestou hledání a navrhování zlepšeného a hospodárnějšího řešení jeho funkcí s cílem zvýšit jeho hodnotu pro zákazníka hodnotové projektování = vytváření zcela nového objektu pomocí hodnotového přístupu inverzní hodnotová analýza = hledání efektivnějšího využití objektu pomocí hodnotového přístupu hodnotová výrobková strategie = nepřetržitý proces rozvoje výrobního programu založený na kategorii hodnoty pro zákazníka

24 Přístupy Funkční přístup Funkčně nákladový přístup Hodnotový přístup

25 Teorie funkce a funkčního přístupu Funkce = oboustranný vztah mezi potřebou a vlastnostmi objektu jako účelového systému Umí, dělá, vykonává Potřeba zákazníka FUNKCE POTŘEBAOBJEKT

26 Podoby funkce : a) proces transformace vstupních veličin objektu ve výstupní b) vedlejší účinky a ostatní projevy vlastností struktury objektu c) projevy změn nebo zachování stavu struktury objektu d)projev postavení objektu jako systému - varianty užití objektu Funkce plní role : role heuristická role kriteriální (charakteristika, parametr)

27 funkční přístup chápe jednotlivé objekty HM nikoliv v jejich reálné podobě, ale jako uspořádané soustavy funkcí, pro něž a jimiž daný objekt slouží k uspokojování nějaké potřeby  prostřednictvím definic funkcí jsou pojmenovány a konkretizovány potřeby zákazníka funkční dekompozice a deskripce objektu v podobě definovaného a modelově zobrazeného systému funkcí  souměřitelnost

28 funkčně nákladový přístup = velikost funkčnosti + náklady na její zajištění

29 Teorie hodnoty a hodnotového přístupu funkčnost výstupvstup náklady OBJEKTPOTŘEBA účinnost užitek hodnota užitek = účelnost + kvalita velikost užitku (funkčnosti) kvantifikovaná účelnost

30 Hodnotový přístup míra kvality  etalon optima zákazníkovy potřeby  koeficient individuální funkčnosti  funkčnost celého objektu (relace k etalonu optima potřeby) celkové náklady (LCC) = veškeré nároky na zdroje vynaložené na pořízení a využívání objektu po celou dobu ekonomické životnosti, včetně ekonomických nároků na likvidaci

31 Hodnotová analýza

32 Podstata HA Účelně sestavený soubor metod, jehož smyslem je zdokonalit analyzovaný objekt cestou hledání a navrhování zlepšeného řešení jeho funkcí s cílem zvýšit hodnotu pro vnějšího či vnitřního zákazníka Charakteristické znaky : –Objekt –Funkce –Hodnota pro zákazníka –Postup –Týmová práce

33 Obecná metodika HA L.D.Miles : Co je to ? Co to činí ? Co to stojí ? Co jiného může zajistit funkce ? Co to jiné stojí ? úplné a správné zodpovězení otázek  úspěšně vyřešený problém

34 Metodický postup HA I.Etapa – Výběr objektu II.Etapa – Sběr informací III.Etapa – Funkční analýza IV.Etapa – Tvorba námětů V.Etapa – Zpracování a hodnocení návrhů VI.Etapa – Projekt optimální varianty VII.Etapa – Projednání a schválení projektu


Stáhnout ppt "Hodnotový management Teorie rozhodování Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. B 421,  22435 4522."

Podobné prezentace


Reklamy Google