Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PE – Provozní ekonomie V. CVIČENÍ _________________________________________ KONEC 0. Úvod CVIČENÍ: PE – Provozní ekonomie Mikroekonomie, Časová hodnota.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PE – Provozní ekonomie V. CVIČENÍ _________________________________________ KONEC 0. Úvod CVIČENÍ: PE – Provozní ekonomie Mikroekonomie, Časová hodnota."— Transkript prezentace:

1 PE – Provozní ekonomie V. CVIČENÍ _________________________________________ KONEC 0. Úvod CVIČENÍ: PE – Provozní ekonomie Mikroekonomie, Časová hodnota peněz (1. a 2. týden) Odpisy, Nákladové modely (3. a 4. týden) Kalkulace nákladů, Náklady, Výnosy, Bod zvratu (5. a 6. týden) Zásoby, (zápočtová písemka) (7. a 8. týden) Finanční výkazy (9. a 10. týden) Hodnocení investic (11. a 12. týden) 0/21 MENU

2 PE – Provozní ekonomie V. CVIČENÍ _________________________________________ KONEC 1. Finanční výkazy1/21 MENU Finanční výkazy Zákon o účetnictví nám dávají účetní prostředí, které má usměrnit účtování firmy Finance a finanční řízení jsou integrující složkou celé činnosti podniku. Je to dáno tím, že se všechny procesy v podniku promítají v konečné fázi do peněžních prostředků, podnikového kapitálu nebo podnikových finančních zdrojů.

3 PE – Provozní ekonomie V. CVIČENÍ _________________________________________ KONEC 1. Finanční výkazy2/21 MENU Informace o majetku a kapitálu, o jejich objemu a struktuře a o míře jeho zhodnocení poskytuje účetnictví prostřednictvím výkazů: Bilance (též Rozvaha) Výkaz zisku a ztrát (též Výsledovka) Výkaz Cash Flow rozvaha  musí platit bilanční rovnováha

4 PE – Provozní ekonomie V. CVIČENÍ _________________________________________ KONEC 2. Koloběh majetku v podniku3/21 MENU Koloběh majetku v podniku

5 PE – Provozní ekonomie V. CVIČENÍ _________________________________________ KONEC 4/21 MENU 3. Vazby mezi finančními výkazy Výkaz zisků a ztrát zachycuje hospodářský výsledek z běžné a mimořádné činnosti podniku v daném období. Zjednodušeně lze říci, že obsahem tohoto výkazu jsou tržby a náklady, jejichž rozdílem je hospodářský výsledek, tj. zisk nebo ztráta. Výkaz cash flow zachycuje pohyb peněžních prostředků (peněžní toky) v daném období. Peněžní tok je veličina, která odráží přírůstek či úbytek peněžních prostředků při hospodářské činnosti firmy za určité období. Zachycuje pohyb peněžních prostředků a příčiny tohoto pohybu. Sleduje veškeré provozní, finanční a investiční činnosti, které během daného období podnik provádí. CASHFLOW – pokud mám dvě po sobě jdoucí rozvahy  mohu z toho udělat porovnání

6 PE – Provozní ekonomie V. CVIČENÍ _________________________________________ KONEC 5/21 MENU 3. Vazby mezi finančními výkazy

7 PE – Provozní ekonomie V. CVIČENÍ _________________________________________ KONEC 4.Rozvaha6/21 MENU Účetním výkazem, v němž je zachycen majetek a zdroje, z nichž je tento majetek pořízen (kryt), jsou uvedeny ve výkazu zvaném Bilance. Je potřeba si uvědomit jednu základní skutečnost, že velikost aktiv je vždy rovna celkovým pasivům (ΣA = ΣP). Toto pravidlo se nazývá „bilanční rovnováha“. poskytuje statický pohled na majetek podniku a jeho strukturu ukazuje to, co podnik vlastní, tedy aktiva, a zdroje, z jakých byl majetek pořízen, tedy pasiva skutečný majetek je potom dán rozdílem mezi aktivy a závazky podniku

8 PE – Provozní ekonomie V. CVIČENÍ _________________________________________ KONEC 5.Aktiva7/21 MENU Aktiva obchodní zákoník vymezuje aktiva jako souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání Aktiva se dělí na stálá a oběžná, základním kritériem je doba, za kterou se majetek přemění v peněžní prostředky, přičemž hraniční dobou je 1 rok vždy musí v bilanci platit jednoduchý vztah: AKTIVA = PASIVA

9 PE – Provozní ekonomie V. CVIČENÍ _________________________________________ KONEC 8/21 MENU 5. Aktiva

10 PE – Provozní ekonomie V. CVIČENÍ _________________________________________ KONEC 6.Pasiva9/21 MENU Kapitálová struktura podniku Kapitálová struktura je struktura zdrojů, z nichž je pořízen majetek podniku Základní rozdělení kapitálu je: ► VLASTNÍ KAPITÁL ► CIZÍ KAPITÁL Podnik si musí určit, jaký podíl těchto zdrojů je pro něj optimální, rozhodujícími kritérii jsou: ► struktura majetku ► úroková míra bank (cena peněz) ► výnosnost podniku ► subjektivní postoj podnikatele

11 PE – Provozní ekonomie V. CVIČENÍ _________________________________________ KONEC 6. Pasiva10/21 MENU Vlastní kapitál ►základní kapitál – tvoří jej vklady společníků ►kapitálové fondy - emisní ážio, tj. rozdíl mezi tržní a nominální cenou akcií ►fondy ze zisku – vytvářejí se ze zákona nebo jejich tvorbu upravují stanovy společnosti ►nerozdělený zisk – část zisku, která se nerozděluje mezi společníky Cizí kapitál ►dlouhodobý - bankovní úvěry dlouhodobé - podnikové obligace - dlužní úpisy ►krátkodobý - bankovní úvěry krátkodobé - dodavatelské úvěry - zálohy odběratelů - nevyplacené mzdy a dividendy

12 PE – Provozní ekonomie V. CVIČENÍ _________________________________________ KONEC 11/21 MENU 7. Aktiva/Pasiva

13 PE – Provozní ekonomie V. CVIČENÍ _________________________________________ KONEC 8. Použití cizího kapitálu12/21 MENU Důvody pro a proti využití cizího kapitálu PRO ☻NEDOSTATEK VLASTNÍHO KAPITÁLU ☻CIZÍ KAPITÁL NEDÁVÁ JEHO POSKYTOVATELI PODÍL V PODNIKU ☻CIZÍ KAPITÁL JE LEVNĚJŠÍ NEŽ VLASTNÍ PROTI ☻ZVYŠUJE ZADLUŽENOST PODNIKU ☻KAŽDÝ DALŠÍ DLUH JE DRAŽŠÍ

14 PE – Provozní ekonomie V. CVIČENÍ _________________________________________ KONEC 9. Účetnictví13/21 MENU účetnictví - jednoduché zákon o účetnictví a zákon o dani z příjmu 1.1.2004 – účetní evidence příjmy výdaje majetek závazky mohou vést firmy s obratem do 6mil Kč drobní podnikatelé Fyzické osoby některé právnické osoby příspěvkové organizace občanská sdružení nadační fondy církve apod

15 PE – Provozní ekonomie V. CVIČENÍ _________________________________________ KONEC 14/21 MENU 9. Účetnictví podvojné právnické osoby, spol s.r.o., a.s., firmy, které sestavují závěrku s auditorem vede se minimálně po 2 účtech (má dáti, dal) účetní období nepřetržitě po sobě jdoucích 12měsíců kalendářní rok hospodářský rok rozhodný den den k němuž je sestavována rozvaha, je to den posledního účetního období mimořádná rozvaha při vzniku firmy při zániku firmy

16 PE – Provozní ekonomie V. CVIČENÍ _________________________________________ KONEC 15/21 MENU 10. Cash Flow Cash Flow tok hotovosti je veličina, která odráží přírůstek či úbytek peněžních prostředků při hospodářské činnosti firmy za určité období. můžeme spočítat přímou metodou nepřímou metodou

17 PE – Provozní ekonomie V. CVIČENÍ _________________________________________ KONEC 16/21 MENU 10. Cash Flow rozděluje na ze samofinancování + zisk (po úhradě úroků a zdražení) + odpisy (nepeněžní výdaje) + jiné náklady (nevyvolávají pohyb peněz) - rezervy na mzdy, dovolenou - výnosy (nevyvolávají pohyb peněz) z provozní činnosti + úbytek pohledávek - přírůstek pohledávek + úbytek nakoupených cenných papírů - přírůstek nakoupených cenných papírů + úbytek zásob - přírůstek zásob + přírůstek krátkodobých dluhů – úbytek krátkodobých dluhů

18 PE – Provozní ekonomie V. CVIČENÍ _________________________________________ KONEC 17/21 MENU 10. Cash Flow z investiční činnosti + úbytek fix. Majetku – přírůstek fix majetku z finanční činnosti + přírůstek dlouhodobých dluhů – úbytek dlouhodobých dluhů + přírůstek vlastního jmění z titulu emise akcií – výplata dividend Když sečtu všechny skupiny, tak CF celkem kapitálové fondy fondy ze zisku  zákonný rezervní fond (s.r.o., a.s.) 10% ze zisku, až budu v prvním roce v zisku

19 PE – Provozní ekonomie V. CVIČENÍ _________________________________________ KONEC 18/21 MENU 11. Příklad Rozvaha Příklad: 1) Pět společníků založilo pekárnu, základní kapitál stanovili na 1mil korun a vklady byly rozděleny 1,2,3  200tis, 4  pozemek pro výstavbu v hodnotě 200tis, 5  dodávku v hodnotě 200tis ------------------- 2) Získání úvěru 1,5mil na stavbu za 1mil. a zařízení 500k. 3) Během 6měsíců postavili a vybavili 4) Pro provoz je nutno stále dodržovat zásoby v hodnotě 300tis 5)Potřebujeme zhodnotit první rok Pohledávky 100 000kč a závazky 50 000kč

20 PE – Provozní ekonomie V. CVIČENÍ _________________________________________ KONEC 19/21 MENU 11. Příklad Rozvaha Výkaz zisku a ztrát Náklady v 1. roce 1 000 000kč – mzdy 150 000kč – úroky z úvěru 600 000kč – materiál 200 000kč – energie suma N = 2 000 000kč, zaplacen0o 1 950 000 Kč T = 3 000 000kč T-N = zisk (hrubý) = 1 000 000kč Daň 21%  = 210 000kč Čistý zisk = 790 000kč 300 000kč 490 000kč 300 000 (PS 1.1) + 790 000 (ČZ) – 300 000 (splátka úvěru) – 100 000 (pohledávky) + 50 000 (závazky) = 740 000kč

21 PE – Provozní ekonomie V. CVIČENÍ _________________________________________ KONEC 20/21 MENU 12. Příklad Cash Flow Příklad 2 Z výkazu zisku a ztrát pro rok 2005 bylo zjištěno že firma dosáhla zisk 15 000kč. Máme závěrečné rozvahy k poslednímu dni let 2004 a 2005. Určete změnu fin. prostředků pomocí nepřímé metody CF. Firma vyplatí dividendy ve výši 5000kč.

22 PE – Provozní ekonomie VI. CVIČENÍ _________________________________________ KONEC 21/21 MENU DĚKUJI ZA POZORNOST kontakty: Mail: xmelicharek@fd.cvut.czxmelicharek@fd.cvut.cz Web: www.fd.cvut.cz/personal/melictom


Stáhnout ppt "PE – Provozní ekonomie V. CVIČENÍ _________________________________________ KONEC 0. Úvod CVIČENÍ: PE – Provozní ekonomie Mikroekonomie, Časová hodnota."

Podobné prezentace


Reklamy Google