Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KARIÉRA MÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KARIÉRA MÉHO VZDĚLÁVÁNÍ"— Transkript prezentace:

1

2 KARIÉRA MÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
Bohdana Břegová Fakultní nemocnice Ostrava

3 OBSAH Úvod Kvalifikační požadavky zdravotnického pracovníka
Celoživotní vzdělávání Poslání sestry Rysy moderního ošetřovatelství Profesní růst Portfolio Závěr

4 PROFESE Profese je základní obor, povolání, druh pracovní činnosti vyžadující odbornou přípravu. K výkonu většiny povolání je potřeba kvalifikace, a ta je dosahována vzděláním ve školách.

5 POSLÁNÍ OŠETŘOVATELSTVÍ
postavení; funkce; mise; úkol sestry vychází z filozofie ošetřovatelství, která je dána filosofií společnosti zahrnuje představy o lidech, každý člověk je jiný, každý má svou vnitřní hodnotu, je individuum poslání ošetřovatelství obsahuje představy o zdraví a nemoci, kdy zdraví chápeme jako opak nemoci, kterou můžeme definovat jako dysfunkci kteréhokoliv biologického, psychického, sociálního nebo osobního systému jedince tyto názory jsou pak východiskem pro koncepci ošetřovatelství představy o učení, celoživotní proces

6 CELOŽIVOTNÍ PROCES VZDĚLÁVÁNÍ
kontinuální proces získávání a rozvoje vědomostí, intelektových schopností a praktických dovedností, a to i nad rámec počátečního vzdělávání realizováno organizovanou formou (formální), prostřednictvím individuální zájmové činnosti (neformální) nebo spontánně (informální)

7 KVALIFIKACE z. 96/2004 způsobilost vykonávat pracovní činnost, určitou pozici nebo povolání stanovuje povinné vzdělávání zahrnuje znalosti, dovednosti a kompetence, které jsou pro vykonávání příslušné činnosti, pozice nebo povolání potřebné získat ji lze formou vzděláváním ve škole, kurzu, praxí nebo samostudiem potvrzována dokladem (vysvědčením, osvědčením, diplomem, certifikátem aj.)

8 KARIÉRA Profesní dráha jedince, ať už celoživotní nebo i určité části jeho života. Začíná v okamžiku, nástupu na pracovní trh a pokouší se tam získat určitou prestiž. Růst prestiže v povolání je ovlivněno sociálním postavením, roli ve společnosti.

9 CÍLE MODERNÍHO OŠETŘOVATELSTVÍ
Dosáhnout cílů WHO (Udržet a upevnit zdraví, Navrátit zdraví, Rozvíjet soběstačnost, Zmírnit utrpení, Umožnit důstojnou smrt). Koncepce ošetřovatelství (metodické opatření k zajištění jednotného postupu při poskytování ošetřovatelské péče). Koncepce je založená na etickém kodexu (7/2004) - morální jednání sestry na ochranu a podporu lidské důstojnosti, obnovu zdraví, kdy sestra musí vykonávat činnosti v souladu s kulturními, náboženskými a sociálními hodnotami společnosti.

10 MODERNÍ OŠETŘOVATELSTVÍ
K charakteristickým vlastnostem sestry patří obětavost, skromnost, nezištnost a hluboký lidský přístup k nemocným. Moderní pojetí ošetřovatelské péče a postavení sester klade důraz na profesní aktivitu, postgraduální vzdělávání sester a přístup sestry k nemocnému.

11 MODERNÍ OŠETŘOVATELSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ
Kvalifikační vzdělávání - vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti Celoživotní vzdělávání - vyhláška 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků v platném znění Kompetence - vyhláška 424/2004 Sb. kterou se stanoví popis činností zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků v platném znění Speciální kompetence - nařízení vlády č. 463/2004 Sb.), kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí v platném znění

12 CÍL START

13 PORTFOLIO, VZDĚLÁVÁNÍ, KURZY
1991- Novic (začátečník) – středoškolské vzdělání Regginer (AP, pokročilý začátečník), 1 rok klinické praxe) Competent (schopný začátečník), 3 roky praxe

14 CÍL START

15 PORTFOLIO, VZDĚLÁVÁNÍ, KURZY
1997- Profecient (odborník)- specializační distanční studium 2-té (konzultace, semináře, tutoriály) 2001- Bakalářské studium, OSU 2004- Expert- vzdělávací kurz klinický specialista pokročilé praxe (2-tý kurz), LF UK

16 CÍL START

17 PORTFOLIO, VZDĚLÁVÁNÍ, KURZY
2006- Mentor klinické praxe- e-learningový on-line internetový kurz, OSU 2009- Magisterské studiu, JU v Martině 2010- Doktoranské studium, LF OSU

18 STUDIUM MÁ INFORMOVAT NEJEN O PROBLEMATICE OBORU, ALE TAKÉ PROBOUZET ETICKÉ VĚDOMÍ, ABYCHOM SE DOVEDLI PTÁT CO JE DOBRÉ A CO JE ZLÉ. ROZHODUJÍCÍM PRINCIPEM JE PROSPĚŠNOST NEMOCNÉMU ČLOVĚKU.

19 VÝHODY A NEVÝHODY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Široký výběr forem a metod vzdělávání Vysoká dostupnost vzdělávacích programů- každý uživatel si může zvolit místo, čas i průběh vzdělávání dle vlastních potřeb a možností Při studiu v internetové učebně není potřeba žádat o pracovní volno nebo dovolenou, zajišťovat hlídání dětí Refundace školného zaměstnavatele Odborné stáže Aktivní nebo pasivní účast na školících akcích, seminářích, konferencích a odborných sympoziích Publikační a vědecko-výzkumná činnost, granty Obětování svého času, dovolené a financí

20 PROFESNÍ PRAXE 1991- všeobecná sestra na koronární jednotce intenzivní péče 1991 -všeobecná sestra na standardní interním oddělení 1995- sestra v soukromé kardiologické ambulanci 1997- Zástupkyně staniční sestry na JIP 2003-Člen skupiny pro tvorbu standardů 2006-Staniční sestra na interním standardním oddělení 2008-Vrchní sestra na interní klinice

21 CÍL START

22 ZAHRANIČNÍ STÁŽE – NIZOZEMÍ
2003 -Projekt Matra (OSU)- vytvoření odborného školícího střediska, které bude vychovávat kvalitní nové mentory, připravovat nové studenty. 2005-HOPE- Exchange Programme for Hospital Professional, úkolem je pomoci zdravotnickým pracovníkům z různých zemí EU zpřístupnit informace o koncepci a systému zdravotní péče. 2008 -týdenní stáž v rámci Nadace pro rozvoj v oblasti umělé výživy, metabolismu a gerontologie

23 CÍL START

24 PŘÍNOS PROFESNÍ DRÁHY rozšířili se mi znalosti zvýšila se mi odbornost
nový pohled na vzdělávání zvýšil se můj profesionální růst, který je důležitý v dnešní době pro změnu pozice a postavení sester nejen na pracovišti, ale v celé společnosti. zvýšilo se mi sebevědomí, jsem otevřenější i ke kritice a k novým cestám k zavádění nových poznatků do praxe. a nesmíme opomenout, že díky tomuto růstu jsem si našla nové přátele, nové kontakty a navzájem si vyměňujeme zkušenosti.

25 ZÁVĚR 1 program celoživotního vzdělávání otevírá možnost dalšího rozvoje vzdělání sester a přispívá ke zvýšení kvality poskytované zdravotnické péče profesionální ošetřovatelství celospolečenská prestiž nové uplatnění sestry, kompetence profesní a kariérní růst seberealizace, uspokojení

26 CÍL START

27 ZÁVĚR 2 - SESTRA PROFESIONÁL
profesionální přístup a sociální inteligencí odborník zaměřený na specifickou oblast ošetřovatelství manažer ( oš.péče, leadr, administrátor, komunikátor s dovednosti verbální a nonverbální komunikace realizátor (posuzování, plánováním, realizováním a hodnocením oš. péče, evidence) spolupracovník s P, rodinou, zdravotním. týmem v provádění vysoké úrovně péče, edukátor výzkumník, plánování a provádění výzkumu, expert učitel, mentor a konsultant S a jiných pracovníků

28 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST
Přeji krásný zbytek dne


Stáhnout ppt "KARIÉRA MÉHO VZDĚLÁVÁNÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google