Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

B i o D a t G r o u p BIOMEDICÍNSKÉ INŽENÝSTVÍ V KONTEXTU NOVÉ LEGISLATIVY Jaromír Cmíral a), Lenka Lhotská b) a) Společnost biomedicínského inženýrství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "B i o D a t G r o u p BIOMEDICÍNSKÉ INŽENÝSTVÍ V KONTEXTU NOVÉ LEGISLATIVY Jaromír Cmíral a), Lenka Lhotská b) a) Společnost biomedicínského inženýrství."— Transkript prezentace:

1 B i o D a t G r o u p BIOMEDICÍNSKÉ INŽENÝSTVÍ V KONTEXTU NOVÉ LEGISLATIVY Jaromír Cmíral a), Lenka Lhotská b) a) Společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP b) Gerstnerova laboratoř, katedra kybernetiky České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická http://cyber.felk.cvut.cz

2 B i o D a t G r o u p Úvod  zákon 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních  vyhlášky a nařízení vlády:  č. 394/2004 Sb. (upravuje podrobnosti o konání atestační zkoušky, zkoušky k vydání osvědčení, závěrečné zkoušky akreditovaných kvalifikačních kurzů, aprobační zkoušky a zkušební řád pro tyto zkoušky),  č. 470/2004 Sb. (o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka),  č. 423/2004 Sb. (stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, definuje vzdělávací akce, za které lze získat kreditní ohodnocení a počet kreditů),  č. 424/2004 Sb. (stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných pracovníků),  nařízení vlády č. 463/2004 Sb. (stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků),  vyhláška č. 39/2005 Sb. (stanoví minimální požadavky na vzdělávací programy ke způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání)

3 B i o D a t G r o u p Klasifikace nelékařských pracovníků  jiný odborný pracovník  zdravotnický pracovník s odbornou způsobilostí  biomedicínský technik,  biomedicínský inženýr  zdravotnický pracovník se specializovanou působností  klinický technik  klinický inženýr

4 B i o D a t G r o u p Základní pojmy zákona a vyhlášek  zdravotnické povolání: souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona,  zdravotnický pracovník: fyzická osoba, která vykonává zdravotnické povolání podle tohoto zákona,  jiný odborný pracovník: fyzická osoba provádějící činnosti, které nejsou poskytováním zdravotní péče, ale s poskytováním této péče přímo souvisejí,  akreditovaný magisterský nebo bakalářský studijní obor: studijní obor v rámci příslušného studijního programu, který byl akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle zvláštního právního předpisu,  akreditovaný zdravotnický magisterský nebo bakalářský studijní obor: studijní obor podle písmene d), kterému bylo uděleno souhlasné stanovisko Ministerstva zdravotnictví (dále jen "ministerstvo") ke způsobilosti absolventů vykonávat zdravotnické povolání podle zvláštního právního předpisu,  absolvování střední zdravotnické školy: získání úplného středního odborného vzdělání v příslušném oboru, který získal souhlasné stanovisko ministerstva,  absolvování vyšší zdravotnické školy: získání vyššího odborného vzdělání v příslušném oboru, který získal souhlasné stanovisko ministerstva,  indikace: pověření k výkonu činnosti na základě pokynu, ordinace, objednávky nebo lékařského předpisu,  pacient: fyzická osoba, které se poskytuje zdravotní péče

5 B i o D a t G r o u p Výkon povolání  Za výkon povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu (dále jen "výkon povolání bez odborného dohledu") se považuje výkon činností, ke kterým je zdravotnický pracovník způsobilý na základě indikace lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta a které provádí bez ohledu na přítomnost nebo dosažitelnost rady a pomoci lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta; tento zákon a prováděcí právní předpis stanoví činnosti, které zdravotnický pracovník může vykonávat i bez indikace lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta. Součástí výkonu povolání bez odborného dohledu je též kontrolní činnost podle zvláštního právního předpisu.  Za výkon povolání pod odborným dohledem se považuje výkon činností, ke kterým je zdravotnický pracovník nebo jiný odborný pracovník způsobilý nebo ke kterým způsobilost získává, při dosažitelnosti rady a pomoci zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu těchto činností bez odborného dohledu a v rozsahu, který tento zdravotnický pracovník určí.  Za výkon povolání pod přímým vedením se považuje výkon činností, ke kterým je zdravotnický pracovník nebo jiný odborný pracovník způsobilý nebo ke kterým způsobilost získává, při stálé přítomnosti a podle pokynů zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu těchto činností bez odborného dohledu a v rozsahu, který tento zdravotnický pracovník určí.

6 B i o D a t G r o u p Získávání způsobilosti zdravotnického pracovníka  Biomedicínský technik je zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu po získání odborné způsobilosti. Odborná způsobilost k výkonu povolání biomedicínského technika se získává absolvováním  akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu biomedicínských techniků, nebo  akreditovaného bakalářského studia v oborech elektrotechnického zaměření nebo nejméně tříletého studia na vyšších odborných školách v oborech elektrotechnického zaměření a akreditovaného kvalifikačního kurzu biomedicínská technika.  Biomedicínský inženýr je zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu po získání odborné a specializované způsobilosti. Odborná způsobilost k výkonu povolání biomedicínského inženýra se získává absolvováním  akreditovaného zdravotnického magisterského studijního oboru pro přípravu biomedicínských inženýrů, nebo  akreditovaného magisterského studijního oboru elektrotechnického zaměření a akreditovaného kvalifikačního kurzu biomedicínské inženýrství.

7 B i o D a t G r o u p Získávání specializované způsobilosti  akreditované kursy  pro biomedicínské techniky  pro biomedicínské inženýry  Činnosti, které smějí po absolvování těchto kursů vykonávat, jsou definovány vyhláškou 424/2004 Sb.

8 B i o D a t G r o u p Požadavky na studijní programy  Odborná způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání se získává  absolvováním akreditovaného studijního programu,  akreditovaného vzdělávacího programu,  vzdělávacího programu kursu nebo specializačního programu.  Vedle teoretické a praktické výuky v příslušném oboru musejí být vyučovány předměty, ve kterých studenti získají znalosti a dovednosti v etice zdravotnického povolání v oboru, v administrativních činnostech ve zdravotnictví, v organizaci a řízení zdravotní péče, v základech podpory a ochrany veřejného zdraví, v první pomoci a zajišťování zdravotní péče v mimořádných a krizových situacích, v právních souvislostech poskytování zdravotní péče.

9 B i o D a t G r o u p Závěr  Schválení zákona 96/2004 Sb.a všech navazujících vyhlášek a nařízení vlády má celou řadu důsledků jednak pro pregraduální studium, tak i pro postgraduální a celoživotní vzdělávání. Biomedicínští technici a inženýři, kteří budou pracovat v rezortu zdravotnictví, budou začleněni do podobného systému dalšího vzdělávání a doškolování pro získání specializované způsobilosti, v jakém jsou dnes školeni lékaři.  Při tvorbě učebních plánů v pregraduálním vzdělávání je nutné řídit se požadavky jak Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, tak i požadavky vyplývajícími ze zákona 96/2004 Sb. a zejména vyhlášky č. 39/2005 Sb., která stanoví minimální požadavky na vzdělávací programy ke způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání.  Složitější procedura akreditace, resp. reakreditace studijních programů či oborů.  Kursy v postgraduálním a celoživotním vzdělávání se řídí již pouze zákonem 96/2004 Sb. a příslušnými vyhláškami MZ ČR.  Existuje algoritmus žádosti o uznání kursu, přidělení kreditů, atd.


Stáhnout ppt "B i o D a t G r o u p BIOMEDICÍNSKÉ INŽENÝSTVÍ V KONTEXTU NOVÉ LEGISLATIVY Jaromír Cmíral a), Lenka Lhotská b) a) Společnost biomedicínského inženýrství."

Podobné prezentace


Reklamy Google