Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávání dětských sester

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávání dětských sester"— Transkript prezentace:

1 Vzdělávání dětských sester
Jaroslava Fendrychová Brno

2 Kvalifikační vzdělávání sester
Do roku 1997 na SZŠ čtyřleté a dvouleté nástavbové studium – dětská sestra Od roku 1997 jen na VZŠ – diplomovaná dětská sestra Od roku 2004 na VZŠ a na univerzitách – všeobecná sestra

3 Směrnice pro ošetřovatelství (77/452/HES a 77/453/HES)
Všeobecné školní vzdělání v trvání nejméně 10 let, doložené diplomem, vysvědčením nebo jinou formální kvalifikací….Minimální věk začátku studia 17 let. Tříletý studijní program nebo hodin teoretické a praktické přípravy. Teorie 35 – 50 %, praxe minimálně 50 %.

4 Směrnice pro ošetřovatelství (pokračování)
Studium musí být výhradně odborné Získané klinické zkušenosti musí být schváleny kompetentními úřady nebo orgány Studium připravuje všeobecnou sestru, která se profiluje až po dosažení kvalifikace

5 Teoretický obsah studia všeobecné sestry
Ošetřovatelství - charakter a etické aspekty profese - obecné principy zdraví a ošetřovatelství - ošetřovatelské zásady ve vztahu k všeobecné medicíně a jednotlivým medicínským oborům, péči o dítě a pediatrii, péči o matku, duševní zdraví a psychiatrii,…

6 Základní vědní disciplíny
- anatomie a fyziologie - bakteriologie, virologie, parazitologie - biofyzika a radiologie, …. Sociální vědy - sociologie, psychologie - principy správy, výuky, právní aspekty,…

7 Klinická výuka všeobecné sestry
Ošetřovatelství ve vztahu k: - interní medicíně - všeobecné a specializované chirurgii - péči o dítě a pediatrii, péči o matku - duševnímu zdraví a psychiatrii - k péči o starší jedince a geriatrii - domácí péči

8 Všeobecná sestra bude mít:
znalosti a vědomosti z vědních disciplín znalosti o povaze a etických aspektech profese adekvátní klinické zkušenosti, schopnosti účastnit se praktického výcviku zdravotnického personálu zkušenosti ze spolupráce s jinými profesemi

9 Zákon č.96/2004 a) upravuje podmínky získávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání Neuvádí dětskou sestru jako samostatné ošetřovatelské povolání Říká, že odborné způsobilosti všeobecné sestry se nabývá také studiem dipl. dětské sestry, dětské sestry a dalších ošetřovatelských oborů podle dřívějších předpisů

10 § 97 odstavec 3 říká dnem 1. září 2004 pozbývají platnosti učební dokumenty studijních oborů dipl. dětská sestra (a dalších citovaných oborů), a to s účinností od prvního ročníku

11 Osvědčení k výkonu profese bez odborného dohledu
- § 4 odstavec 3 – za výkon povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu…se považuje výkon činností, ke kterým je zdrav. pracovník způsobilý na základě indikace lékaře,… a které provádí bez ohledu na přítomnost nebo dosažitelnost rady nebo pomoci lékaře

12 Vyhláška MZ ČR č. 424/2004 Sb. Stanoví činnosti, které může zdravotnický pracovník vykonávat i bez indikace lékaře

13 Výkon povolání pod odborným dohledem
výkon činností, ke kterým je zdravotnický pracovník způsobilý při dosažitelnosti rady a pomoci zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu těchto činností bez odborného dohledu

14 Výkon povolání pod přímým vedením
výkon činností, ke kterým je zdravotnický pracovník způsobilý při stálé přítomnosti a podle pokynů zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu těchto činností bez odborného dohledu

15 Všeobecná sestra, která získala odbornou způsobilost podle odstavce e) až g) může vykonávat své povolání bez odborného dohledu až po třech letech výkonu povolání všeobecné sestry. Do té doby musí vykonávat své povolání pouze pod odborným dohledem (kromě absolventů VŠ).

16 Za výkon povolání všeobecné sestry se považuje
Poskytování ošetřovatelské péče Podílení se na: - preventivní - léčebné - diagnostické - rehabilitační - neodkladné - dispenzární péči

17 Osvědčením se získává oprávnění
K výkonu povolání bez odborného dohledu K vedení praktického vyučování ve studijních oborech a v akreditovaných kvalifikačních a certifikovaných kurzech a ve specializačním vzdělávání

18 Další důležité údaje § 96 odstavec 1 - …pokud zdrav. pracovník získal odbornou způsobilost nebo specializovanou způsobilost k výkonu povolání podle dřívějších právních předpisů způsobem neodpovídajícím tomuto zákonu, přizná mu ministerstvo způsobilost …na základě jeho písemné žádosti

19 Specializovaná způsobilost dětská sestra
Žádost na MZČR o uznání způsobilosti nebo specializované způsobilosti k výkonu zdrav. povolání podle zákona č. 96/2004  pro odbornou veřejnost  ošetřovatelství Do textu doplnit do odstavce Žadatel/ka: …..odst. 1…§ 51

20 Povinnost celoživotního vzdělávání - § 53
Průběžné obnovování, zvyšování, prohlubování a doplňování vědomostí, dovedností a způsobilosti v příslušném oboru v souladu s rozvojem oboru a nejnovějšími vědeckými poznatky

21 Formy celoživotního vzdělávání - § 54
Specializační vzdělávání Certifikované kurzy Inovační kurzy Odborné stáže v akreditovaných zařízeních Účast na školících akcích, odborných konferencích, kongresech a sympoziích

22 Publikační, pedagogická a vědecko-výzkumná činnost
Samostatné studium odborné literatury Vysokoškolské studium bakalářské, magisterské, doktorandské

23 Specializační vzdělávání - § 56
Vzdělávací program se skládá z modulů a probíhá v akreditovaných zařízeních Modulem se rozumí ucelená část vzdělávacího programu s počtem kreditů stanovených vzdělávacím programem

24 Návrh na modulový systém
Základní modul - povinný a společný pro všechny specializace Odborný modul – oborový, povinný Speciální modul – profilující, tři moduly budou povinně volitelné, ostatní volitelné

25 Vzdělávací program stanoví délku, rozsah a obsah přípravy, počet hodin teorie a praxe i výuková pracoviště Dále stanoví teoretické znalosti a praktické dovednosti vyplývající z jednotlivých modulů Může stanovit vstupní požadavky

26 Do vzdělávání se započtou moduly, které účastník studia absolvoval v rámci jiného specializačního vzdělávání Podmínkou přihlášení se k atestační zkoušce je získání počtu kreditů stanovených vzdělávacím programem a absolvování povinných modulů

27 Obory specializačního vzdělávání (Sbírka zákonů č
Obory specializačního vzdělávání (Sbírka zákonů č. 463/2004, částka 156, str. 9127) 1. Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči 2. Perioperační péče 3. Ošetřovatelská péče v pediatrii 5. Komunitní péče 6. Audilogie a další (celkem 11oborů)

28 Označení odbornosti specialistů (Sbírka zákonů č
Označení odbornosti specialistů   (Sbírka zákonů č. 463/2004, částka 156, str. 9127) 1. Sestra pro intenzivní péči 2. Sálová sestra 3. Dětská sestra 4. Komunitní sestra 5. Sestra pro péči o dospělé 6. Audiologická sestra a další (celkem 11 odborností)

29

30 Specialistka Dětská sestra (vyhláška č. 424/2004 o činnostech zdrav
Specialistka Dětská sestra (vyhláška č. 424/2004 o činnostech zdrav. prac.) se zaměřením na: oš. péči v dětské psychiatrii herní aktivity a výchovnou péči oš. péči ve vybraných klinických oborech intenzivní péči v pediatrii intenzivní péči v neonatologii

31 Intenzivní péče v pediatrii

32 Intenzivní péče v neonatologii

33 Zařazení do specializačního studia (Zákon č. 96/2004 § 58)
Písemná žádost ministerstvu + úředně ověřené kopie dokladů o získané odborné nebo specializované způsobilosti Ministerstvo zařadí uchazeče do studia do 30ti dnů po obdržení žádosti a oznámí termín začátku vzdělávání.

34 Průběh specializačního vzdělávání (Zákon č. 96/2004 § 59)
Akreditované zařízení přidělí každému účastníkovi specializačního vzdělávání školitele, který je zaměstnancem akreditovaného zařízení Školitel průběžně prověřuje teoretické znalosti a praktické dovednosti účastníka vzdělávání a vypracovává plán školících akcí

35 Účastník vzdělávání je povinen absolvovat odbornou praxi na akreditovaném pracovišti v rozsahu určeném příslušným vzdělávacím programem Školitel započte dosud absolvovanou odbornou praxi, pokud splňuje požadavky stanovené vzdělávacím programem

36 Atestační zkouška (Zákon č. 96/2004 § 60)
Uchazeč se přihlásí sám po splnění všech podmínek (získání kreditů) Před oborovou komisí, kterou jmenuje ministerstvo Absolventi obdrží diplom o specializaci v příslušném oboru

37 Průkaz odbornosti (Zákon č. 96/2004 § 65)
K průběžnému zaznamenávání druhu a délky získaného vzdělání, vykonaných zkoušek, průběhu celoživotního vzdělání a druhu a délky vykonávané činnosti při výkonu povolání

38 Záznamy provádějí Zaměstnavatelé – druh a délka vykonávaných činností, doškolení při přerušení výkonu povolání Ministerstvo – zařazení do spec. vzdělávání, výsledek závěrečné zkoušky akredit. kurzu Atestační komise – výsledek atestační zkoušky Pořadatelé kurzů – účast na dalších formách celoživotního vzdělávání

39 Registr zdravotnických pracovníků (Zákon č. 96/2004 § 72)
Je součástí Národního zdravotního informačního systému Na vedení registru se vztahují zvláštní právní předpisy Je veřejně přístupný s výjimkou údajů o rodném čísle a trvalém pobytu

40 Registrace Pokyny jsou na stránkách pod heslem ošetřovatelství Na novém portálu Na

41 Vstup do registru  registr  on-line náhled  webový přístup pro veřejnost  vložit jméno, příjmení, odbornost  OK

42 Informace o registru Telefon 543 559 354 E-mail registr@nconzo.cz

43 Přechodná ustanovení (Zákon č. 96/2004 § 96)
Do 2 let po nabytí účinnosti zákona probíhá specializační vzdělávání podle dosavadních právních předpisů PSS a speciální průprava, kterou zdrav. pracovníci absolvovali podle dosavadních předpisů se považují za specializační vzdělávání

44 Specializovanou způsobilost mají též absolventi studia na VZŠ a SZŠ v oboru dipl. dětská sestra, dipl. sestra pro intenzivní péči, dipl. sestra pro psychiatrii, sestra pro psychiatrii, sestra pro int. péči, pokud bylo studium zahájeno nejpozději v roce 2003/2004 Je-li studium kratší než 3 roky, je podmínkou získání spec. způsobilosti předchozí absolvování SZŠ

45


Stáhnout ppt "Vzdělávání dětských sester"

Podobné prezentace


Reklamy Google