Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Chemická reakce = proces, při kterém dochází ke změnám ve složení a struktuře látek. Příčiny: -vzájemné působení dvou nebo více chemických látek -působení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Chemická reakce = proces, při kterém dochází ke změnám ve složení a struktuře látek. Příčiny: -vzájemné působení dvou nebo více chemických látek -působení."— Transkript prezentace:

1

2 Chemická reakce = proces, při kterém dochází ke změnám ve složení a struktuře látek. Příčiny: -vzájemné působení dvou nebo více chemických látek -působení energie na nějakou látku. VÝCHOZÍ LÁTKY → PRODUKTY Proces, při kterém se výchozí látky mění na produkty (při kterém zanikají jedny chemické vazby a vznikají druhé) = Chemický děj. Všechno, co se kolem nás děje souvisí s chemickými ději ! Základním úkolem chemiků po staletí je porozumět chemickým dějům, jejich průběhu, podmínkám, rychlosti, výsledkům.

3 TYPY CHEMICKÝCH REAKCÍ 1. Podle charakteru vnějších změn: a) skladné reakce(2 a více prvků n.sloučenin se slučují v 1 sloučeninu) H 2 + O 2 → H 2 O Zn + S → ZnS b) rozkladné reakce (1 sloučenina se rozkládá na 2 a více jiných prvků nebo sloučenin) CaCO 3 → CaO + CO 2 SO 3 → SO 2 + O 2 c) podvojná záměna (výměna atomů nebo jejich skupin mezi složitějšími molekulami) 1. neutralizace (reakce kyseliny a zásady, při kterém vzniká sůl a voda) HCl + NaOH → NaCl + H 2 O H 2 SO 4 + Ca(OH) 2 → CaCO 3 + H 2 O 2. srážení (produktem je málo rozpustná sloučenina sraženina) AgNO 3 + NaCl → AgCl + NaNO 3 3. vytěsňování slabší kyseliny z její soli silnější zásadou FeS + HCl → H 2 S + FeCl 2

4 2. Podle skupenství reaktantů: a) homogenní reakce = všechny látky jsou ve stejném skupenství H 2 (g) + Cl 2 (g) → H 2 O (g) b) heterogenní reakce = zúčastněné chemické látky mají různá skupenství Zn (s) + HCl (aq) → ZnCl (aq) + H 2 (g) 3. Podle charakteru přenášených částic: a) acidobazické reakce = reakce mezi kyselinami a zásadami – dochází k přenosu H + (protonu) NaOH + H 2 SO 4 → Na 2 SO 4 + H 2 O b) oxidačně – redukční reakce = dochází k přenosu elektronu a změně oxidačních čísel CuSO 4 + Fe → FeSO 4 + Cu

5 4. Podle energetické změny při chemické reakci (termochemické reakce) a) exotermická reakce = při chemické reakci se uvolňuje teplo C (s) + O 2 (g) → CO 2 (g) Qm = - 394 kJ/mol CaO + H 2 O → Ca(OH) 2 - energie výchozích látek je větší než energie produktů b) endotermická reakce = při chemické reakci se spotřebovává teplo H 2 O (l) → H 2 (g) + O 2 (g)Qm = + 457 kJ/mol CaCO 3 (s) → CaO (s) + CO 2 (g) - energie produktů je větší, než energie výchozích látek – aby reakce proběhla, musíme jí energii dodat. (zahřát výchozí látky….) Pozor!1. Jaká je chemická reakce se pozná podle znaménka reakčního tepla (Qm)záporné znaménko = exotermická kladné znaménko = endotermická 2. Hodnota reakčního tepla závisí na skupenství látek - v termochemických reakcích se musí vždy uvádět skupenství

6 Acidobazické reakce = reakce kyselin a zásad. Brönsted (Dánsko, 1898-1947): „Kyseliny jsou látky, které jsou schopny odštěpit vodíkové kationty, zásady jsou látky, které jsou schopny je vázat.“ Látky, které se můžou chovat i jako kyselina i jako zásada = amfoterní látky kyselina ↔ H + + zásada H + + H 2 O → H 3 O + (hydroxoniový kationt) Ve vodě potom: 2 H 2 O → H 3 O + + OH - (hydroxidový aniont)

7 Podle koncentrace H 3 O + a OH - ve vodných roztocích potom rozeznáváme roztoky: - neutrální (stejná konc.) - kyselé (více H 3 O + ) - zásadité ( více OH - ) Ke stanovení kyselosti a zásaditosti látek mezinárodně slouží stupnice pH. Je založena na fenoménu tzv. acidobazických indikátorů, které při styku s kyselým nebo zásaditým prostředím změní barvu.

8 Typy acidobazických reakcí 1. Neutralizace = reakce, při které spolu reagují kyselina a zásada za vzniku soli a vody. př. HCl + NaOH → NaCl + H 2 O použití: - neutralizace odpadů z chemických provozů - výroba solí - důkazní reakce - první pomoc při poleptání 2. Hydrolýza = reakce, při které se ve vodě rozpouští sůl silné kyseliny a slabé zásady (nebo sůl slabé kyseliny a silné zásady) – výsledkem je zvýšení koncentrace H 3 O + (OH - ) v roztoku. př. AlCl 3 + H 2 O → Al(OH) 3 + HCl Na 2 CO 3 + H 2 O → NaOH + NaHCO 3

9 Oxidačně – redukční reakce = reakce, při kterých dochází k přenosu elektronu a tedy změně oxidačního čísla atomů ve sloučeninách reaktantů. - látka, která uvolnila elektron se OXIDUJE (zvyšuje se její oxidační číslo) - látka, která přijala elektron se REDUKUJE (snižuje se její oxidační číslo) Př. CuSO 4 + Fe → Cu + FeSO 4

10 Existují látky, které: 1.svou přítomností v chemické reakci jiné látky oxidují (přičemž se sami redukují) = oxidační činidla př. O 2, KMnO 4, Cl 2 1.Svou přítomností v chemické reakci jiné látky redukují (přičemž se sami oxidují) = redukční činidla př. C, Fe, Mg Použití oxidačně-redukčních reakcí: -Výroba kovů z rud (hornin) -Výroba kyselin, syntetického benzínu, plastů -Spalování paliv při výrobě elektřiny -Zbraně -Elektrolýza – výroba důležitých látek, pokovování, baterie (energie)

11 Elektrolýza = oxidačně – redukční reakce, při které průchodem stejnosměrného elektrického proudu roztokem nebo taveninou obsahující volně pohyblivé ionty dochází k předávání elektronů mezi těmito ionty a elektrodami. Elektroda = kov s krystalickou mřížkou, jejíž kationty mají snahu přecházet do roztoku, který se tomu brání – vzniká rovnováha na rozhraní kov-roztok a vytváří se tzv. elektrodový potenciál (ponoříme-li 2 elektrody do roztoku s volnými ionty a spojíme je vodiči do voltmetru, naměříme vždy nějaké napětí). kladná elektroda = anoda záporná elektroda = katoda Př. průchod roztokem CuCl 2 : - na anodě: 2 Cl - - 2e - → Cl 2 (uniká z roztoku – zapáchá) - na katodě: Cu 2+ + 2e - → Cu (vyloučí se na katodě)

12 Použití elektrolýzy: 1.Výroba mnoha důležitých látek (Cl 2, H 2, NaOH, Al 2.Pokovování korozivních kovů odolnějším kovem nebo dekorativní pokovování (pozlacení, postříbření atd.) 3.Baterie, články - elektrochemický článek = první a nejjednodušší tzv. Danielův galvanický článek (Zn a Cu elektrody v roztoku H 2 SO 4 – vznik Cu a ZnSO 4 ) - suchý článek = klasické baterie obal = Zn = záporný pól uvnitř uhlíková tyčinka = kladný pól náplň – NH 4 Cl + MnO 2


Stáhnout ppt "Chemická reakce = proces, při kterém dochází ke změnám ve složení a struktuře látek. Příčiny: -vzájemné působení dvou nebo více chemických látek -působení."

Podobné prezentace


Reklamy Google