Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CH9 - Chemické reakce a jejich zápis Mgr. Aleš Chupáč, RNDr. Yvona Pufferová Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o. Tento projekt je spolufinancován.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CH9 - Chemické reakce a jejich zápis Mgr. Aleš Chupáč, RNDr. Yvona Pufferová Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o. Tento projekt je spolufinancován."— Transkript prezentace:

1 CH9 - Chemické reakce a jejich zápis Mgr. Aleš Chupáč, RNDr. Yvona Pufferová Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Tato prezentace vznikla na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo: CZ.1.07/1.1.24/01.0114 s názvem „PODPORA CHEMICKÉHO A FYZIKÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA GYMNÁZIU KOMENSKÉHO V HAVÍŘOVĚ“ Soubor prezentací: CHEMIE PRO I. ROČNÍK GYMNÁZIA

2 Chemická reakce děj, při kterém: se reaktanty přeměňují na produkty zanikají původní a vznikají nové vazby jednotlivé atomy nevznikají ani nezanikají pouze se přeskupují dochází k energetickým změnám

3 Typy reakcí reakce jednoduchá - výchozí látky se mění přímo na produkty složená reakce - vzniká řada meziproduktů reakční mechanismus - soubor po sobě jdoucích reakcí, při kterých dochází ke změně reaktantů na produkty

4 Chemická reakce Reaktanty = látky, které vstupují do reakce Produkty = nově vzniklé látky, které z reakce vystupují, mají jiné vlastnosti než reaktanty Výchozí látky = reaktanty Produkt HCl2 Cl H C400 2   2

5 Chemické reakce vycházejí ze: Zákona zachování hmotnosti: součet hmotností reaktantů se rovná součtu hmotností produktů (počty atomů určitého druhu jsou na obou stranách rovnice stejné) výjimka: radioaktivní přeměny (i zde platí zákon zachování hmotnosti a energie)

6 Chemická rovnice záznam chemické reakce Reakční schéma: zápis chemického děje bez stechiometrických koeficientů NaCl + H 2 SO 4 Na 2 SO 4 + HCl Stechiometrické koeficienty: udávají počet molekul reaktantů a produktů (počet mol) Chemická rovnice: zápis i se stechiometrickými koeficienty 2 NaCl + H 2 SO 4 Na 2 SO 4 + 2 HCl

7 H 2 + Cl 2 HCl Reakční schéma

8 H 2 + Cl 2 2 HCl Chemická rovnice

9 H 2 + N 2 NH 3 Reakční schéma

10 H 2 + N 2 2 NH 3 Vyčíslování rovnice

11 3 H 2 + N 2 2 NH 3 Chemická rovnice

12 Reakce podle vnějších změn Reakce skladné (syntetické – syntézy) - z více reaktantů a vzniká jeden produkt, oxidační čísla látek se mohou i nemusí měnit NH 3 + HCl → NH 4 Cl Reakce rozkladné (rozklad)- z jednoho reaktantu vzniká více produktů; opak syntéz, oxidační čísla látek se mohou i nemusí měnit Reakce substituční (záměnné) - atom n. skupina atomů v molekule jednoho reaktantu je nahrazena za atom n. skupinu atomů reaktantu druhého; jeden reaktant a jeden produkt má oxidační číslo nula CuSO 4 + Fe → FeSO 4 + Cu Podvojné přeměny (konverze) - vzniká spřažením dvou substitučních reakcí; nemění se hodnoty oxidačních čísel NaOH+ HCl→ NaCl+ H 2 O

13 Skupenství s = solidus = pevný l = liquidus = kapalný g = gasseus = plynný aq = aqatic = vodný roztok

14 Reakce podle počtu fází = skupenství Reakce homogenní jsou reakce, při kterých jsou všechny reakční složky v jedné fázi N 2 (g) + 3H 2 (g) → 2NH 3 (g) Reakce heterogenní jsou reakce probíhající na fázovém rozhraní reaktantů, které jsou v různém skupenství Zn(s) + 2HCl (aq) → ZnCl 2 (aq) + H 2 (g) zvláštní typ reakcí heterogenních jsou reakce srážecí

15 Reakce podle přenášených částic Acidobazické reakce (protolytické)– přenos H + mezi kyselinami a zásadami NH 3 + H 2 O → NH 4 + + OH - Oxidačně-redukční (redoxní)– přenos elektronů mezi reagujícími látkami; mění se oxidační číslo 2H I Cl + Zn 0 → Zn II Cl 2 + H 2 0 Komlexotvorné reakce – přenos atomů nebo skupin atomů, reakce mezi donorem a akceptorem za vzniku koordinačně – kovalentní vazby CuSO 4 (s) + 4H 2 O(l) → [Cu(H 2 O) 4 ]SO 4 (aq)

16 Reakce podle tepelného zabarvení reakce Reakce atermické – nedochází k uvolnění ani spotřebě tepla Reakce exotermické – soustava teplo uvolňuje a předává ho do okolí (ΔH<0); znaménko minus 2H 2 (g) + O 2 (g) → 2 H 2 O (g) ΔH o 298 = -483,6 kJ/mol Reakce endotermické – soustava teplo spotřebovává (ΔH>0) 2 H 2 O(g) → 2H 2 (g) + O 2 (g) ΔH o 298 = 483,6 kJ/mol

17 Reakce podle charakteru štěpení vazby homolytické (vznikají radikály) heterolytické (vznikají ionty)  H2H 2 elektrofilnukleofil   OHHOH 2

18 Reakce podle reagujících částic molekulové - reakční složky jsou v průběhu reakce elektroneutrální NO 2 + CO → NO + CO 2 radikálové (řetězový mechanismus)- účastní se jich částice s nepárovými elektrony – radikály iontové (většina anorganických reakcí v polárních rozpouštědlech)    OHHCO OHCO  3 2  2 3

19 Reakce podle průběhu vratné (reversibilní) nevratné (ireversibilní) T HClNHClNH 34  OHNNONH 2224 

20 Reakce v organické chemii adice – navázání činidla na dvojné vazby za vzniku jednoduchých CH 2 =CH 2 + H 2 → CH 3 -CH 3 eliminace – odštěpení obvykle malé sloučeniny (vody nebo halogenvodíku); opak adice, vzniká násobná vazba CH 2 =CH 2 → CH≡CH + H 2 substituce – atom, popř. skupina atomů se nahradí jiný atomem, popř. skupinou atomů; CH 4 + Cl 2 → CH 3 Cl + HCl přesmyk – dochází k přeskupení atomů uvnitř molekuly (vede ke vzniku izomeru)

21 Způsoby zápisu chemických rovnic ve stechiometrickém stavu 2 FeCl 3 + 3 H 2 S Fe 2 S 3 + 6 HCl pomocí stavového zápisu 2 FeCl 3 (aq) + 3 H 2 S (g) Fe 2 S 3 (s) + 6 HCl (aq) zkrácený iontový zápis 2 Fe III + 3 S - II Fe 2 S 3 nebo IO 3 - + Cl 2 + 6 OH - IO 6 5 - + 2 Cl - + 3 H 2 O

22 Oxidačně- redukční děje děje musí probíhat současně!  Předpokládáme, že mezi částicemi dochází buď ke skutečné nebo jen formální výměně elektronů. Oxidace - děj, kdy se zvyšuje oxidační číslo prvku (elektrony se odštěpují) Redukce - děj, kdy se snižuje oxidační číslo prvku (elektrony jsou přijímány)

23 Redoxní děje Oxidační činidlo – látka schopná oxidovat jiné látky (sama se při reakci redukuje – dokáže odebírat e-) Redukční činidlo – látka schopná redukovat jiné látky (sama se při reakci oxiduje – dodává e-)

24 Urči oxidační čísla v rovnici, vyznač oxidaci a redukci a označ oxidační a redukční činidlo. Zn + HCl  ZnCl 2 + H 2 Zn 0 + H I Cl -I  Zn II Cl 2 -I + H 2 0 Zn 0 – 2e-  Zn II 2H I + 2e-  H 2 0 Zn 0 + 2H I Cl -I  Zn II Cl 2 -I + H 2 0 Zn – zvyšuje své ox. číslo  oxidace; Zn … redukční činidlo H - snižuje své ox. číslo  redukce; HCl … oxidační činidlo Redoxní děje

25 ÚLOHA – Hoření zemního plynu Základní složkou zemního plynu, který využíváme v domácnostech, je methan. Zapiš rovnici hoření methanu, vyčísli ji a urči, zda-li se jedná o děj exotermický či endotermický. Zhlédni video hoření zemního plynu – viz http://www.youtube.com/watch?v=1DZgCf_wUhg a objasni, proč dotyčnému člověku nehoří ruka? http://www.youtube.com/watch?v=1DZgCf_wUhg

26 ÚLOHA - Urči typ chemické reakce NaCl + H 2 SO 4 Na 2 SO 4 + 2 HCl Fe + 2 HCl FeCl 2 + H 2 CuSO 4 (aq) + Fe(s) FeSO 4 (aq) + Cu(s) N 2 (g) + 3H 2 (g) 2NH 3 (g) 2 Na + H 2 SO 4 Na 2 SO 4 + H 2 CaH 2 + 2 H 2 O Ca(OH) 2 + 2 H 2 Zn(s) + 2HCl (aq) ZnCl 2 (aq) + H 2 (g) NaOH(aq) + HCl(aq) NaCl(aq) + H 2 O(l) H 2 + I 2 2HI 443 3 4 ]SO)[Cu(NH NH4 CuSO 

27 Použité informační zdroje obrázky– autor Yvona Pufferová Literatura MAREČEK, Aleš a Jaroslav HONZA. Chemie pro čtyřletá gymnázia. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002. ISBN 80-7182-055-5. VACÍK, Jiří. Přehled středoškolské chemie. Praha: Státní pedagogické nakladatelství Praha, 1990. ISBN 80-04-26388-7.

28 Tato prezentace vznikla na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo: CZ.1.07/1.1.24/01.0114 s názvem „PODPORA CHEMICKÉHO A FYZIKÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA GYMNÁZIU KOMENSKÉHO V HAVÍŘOVĚ“ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Stáhnout ppt "CH9 - Chemické reakce a jejich zápis Mgr. Aleš Chupáč, RNDr. Yvona Pufferová Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o. Tento projekt je spolufinancován."

Podobné prezentace


Reklamy Google