Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Expedice „RS KILIMANJARO 2010“ S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU NA KILIMANJARO „Široký jako sv ě t, nádherný, vysoký a na slunci neskute č n ě bílý….“ (The snows.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Expedice „RS KILIMANJARO 2010“ S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU NA KILIMANJARO „Široký jako sv ě t, nádherný, vysoký a na slunci neskute č n ě bílý….“ (The snows."— Transkript prezentace:

1 Expedice „RS KILIMANJARO 2010“ S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU NA KILIMANJARO „Široký jako sv ě t, nádherný, vysoký a na slunci neskute č n ě bílý….“ (The snows of Kilimanjaro, Ernest Hemingway) 15. 10. – 1. 11. 2010 Pod záštitou Velvyslanectví Č R v Keni a velvyslankyn ě Gity Fuchsové

2 » Roztroušená skleróza postihuje v Č eské Republice zhruba 15 tisíc lidí, nej č ast ě ji mladé lidi mezi dvacátým a č ty ř icátým rokem života. » Jde o chronické zán ě tlivé onemocn ě ní centrálního nervového systému » I když je nemoc nevylé č itelná, je lé č itelná a její pr ů b ě h se dá ovlivnit. » Odhaduje se, že roztroušenou sklerózu (RS) má na sv ě t ě 2 500 000 lidí »RS pat ř í mezi nej č ast ě jší onemocn ě ní zp ů sobující invaliditu Expedice „RS KILIMANJARO 2010“ S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU NA KILIMANJARO

3 UNIE ROSKA v Č R je ob č anské sdružení pomáhající nemocným RS v Č R od roku 1992 »v 37 regionálních organizací ve všech krajích Č R sdružuje více než 3000 nemocných, jejich rodinných p ř íslušník ů i blízkých »jejím cílem je pomoci nemocným žít kvalitní, d ů stojný a plnohodnotný život »prioritou je komplexní pomoc a servis nemocným RS i jejich blízkým – pomocí ř ady specializovaných aktivit, akcí, sociálních služeb, informa č ního servisu i nap ř. vydavatelské č innosti. Více na www.roska.eu.www.roska.eu Expedice „RS KILIMANJARO 2010“ S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU NA KILIMANJARO

4 Našim posláním je motivovat pacienty, jejich rodiny a p ř átele k aktivnímu boji s nemocí, která je stejn ě t ě žká a dlouhá, jako výstup na nejvyšší horu Afriky. Expedice „RS KILIMANJARO 2010“ S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU NA KILIMANJARO Chceme dokázat, že plnit si sny, vystoupat na vrcholy, dosáhnout cíl ů cest je právem nejen zdravých, ale i nemocných. Cílem expedice je také informovat ve ř ejnost o tomto závažném onemocn ě ní a získat další p ř átele a podporovatele pro boj s RS

5 Lori Schneider se stala jedinou ženou na sv ě t ě s RS, která zdolala nejvyšší vrcholy všech kontinent ů, tzv. “Seven Summits”. Její cesta za uskute č n ě ním ambiciózního snu za č ala v roce 1993, kdy poko ř ila nejvyšší horu Afriky, Kilimanjaro. Naše inspirace

6 Lori Schneider „Život mne požehnal mnoha dary, v č etn ě možnosti cestovat a slézat hory. Tyto zkušenosti obohatily m ů j život, a za to jsem opravdu vd ěč ná. Mou nejv ě tší odm ě nou se stalo u č ení o p ř ekonání vlastního strachu a p ř ekro č ení svých limit ů, a sdílení svých poznatk ů s ostatními.… Mám dál své sny, mé nad ě je a zdraví jsou silné, a hledím na svou budoucnost pozitivn ě. Tou jednou zásadní pravdou, kterou jsem b ě hem svých cest pochopila je, že č lov ě k se nesmí nechat odsoudit vlastními omezeními a nikdy se nemá vzdávat svých sn ů. Život je p ř íliš krátký na to, abychom nechali p ř íležitosti utéct. Doufám, že se všechny vaše sny vyplní. "

7 My se symbolicky vydáváme ve stopách Lori. A i kdybychom m ě li dojít jen na úpatí hory, bude to cesta za naším snem, které dáme vše! Expedice „RS KILIMANJARO 2010“ S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU NA KILIMANJARO

8 P ř edpokládaný hlavní program expedice • Výstup na Kilimanjaro • Nairobi – p ř ijeti na velvyslanectví v Keni, ú č ast na Č eských dnech v Keni • (propagace Č R, Unie Roska, nemoci roztroušená skleróza i tématu zdravotní postižení), ú č ast na oficiálním programu • Mombasa – podpora projektu Adopce na dálku, návšt ě va d ě tí, které mají v Č R adoptivní rodi č e Doprovodný program v Č R • Promítání dokumentu o Expedici RS Kilimanjaro v r ů zných m ě stech Č R, na Slovensku, p ř ípadn ě i v jiných zemích sv ě ta • Výstavy fotografií, Besedy se č leny expedice • Vydání sborníku s fotografiemi a popisem expedice • Benefi č ní koncert (p ř ed konáním expedice - p ř elom zá ř í/ ř íjna) MS organizace USA a Kanady podniknou tuto expedici v č ervnu 2011. Této akce se postupn ě zú č astní n ě kolik zemí sv ě ta.

9 Propagace expedice - prob ě hlá • po ř ad Sama doma - 18.6.2010 • po ř ad P ř ed p ů lnocí - 19.3.2010 • Dobré ráno, Č T – 2.8.2010 • Oslavy sv ě tového dne roztroušené sklerózy - 2.6.2010 • Národní den RS – Konference Místo pro kvalitní život s RS – 24.6.2010 • Č asopis Roska • Č asopis Žlutý (Student Agency, prost ř ednictvím Michaely Lejskové)- č ervenec • Web: www.roska.euwww.roska.eu • Č eský Rozhlas Brno – kv ě ten •Č asopis Cosmopolitan – prosinec • Královopolské listy - ř íjen • Facebook (Unie Roska, Roztroušená skleróza, Roska Praha, Expedice Kilimanjaro) Propagace expedice - plánovaná č asopis Roska, č asopis Vozka, č asopis Nádej, Č asopis Žlutý (Student Agency, prost ř ednictvím Michaely Lejskové) - srpen, VZP, portály a weby pro zdravotn ě postižené, Aktivní život, Portál www.prozeny.cz, č asopis www.profashion.cz,, Č T, Č eský Rozhlas, Rádio Impuls, Rádio Beat, Výstavy fotografií z expedice po skon č ení projektu, Promítání dokumentu z expedice, Besedy, Benefi č ní koncert v Brn ě, MSIF, EMSF, Benefi č ní koncert (p ř ed akcí), Slovenský svaz SM a další média v Č R a v Keni.www.prozeny.cz www.profashion.cz

10 RADOMÍRA KERŠNEROVÁ HighlightMater myšlenky RS Kilimanjaro PovoláníPrávni č ka v Nár. centru pro rodinu Sociálni pracovnice pro Rosku ExpediceÍran, Vysoké Tatry, Alpy, Sinaj, Faragaš RSdiagnostikována v roce 1997 Funkce Č lenka RS týmu; organizace NÁŠ TEAM

11 HANA ROBINSON Highlightjediná č eská absolventka prestižní Berkley College of Music Povolánípianistka, zp ě va č ka, skladatelka ExpediceCotopaxi 5897 m, Elbrus 5642 m, Tajamulco 4223 RSprvní p ř íznaky v roce 2005 diagnostikována v roce 2009 Funkce Č lenka RS týmu; hudební podpora týmu NÁŠ TEAM

12 VENDULA PLAVCOVÁ HighlightAktivizace roska řů PovoláníSociální pracovnice Rosky ExpediceAlpy, Vysoké Tatry, Dolomity. Sn ě žka…a 2. nejvyšší mrakodrap sv ě ta  RSPomáhá pacient ů m i jejich blízkým Funkce Č lenka support týmu; organizace NÁŠ TEAM

13 DANIELA BLÁHOVÁ Highlight,, Vozík není problém, problém nastává až tehdy, pokud p ř estaneme v ěř it ve své schopnosti a za č neme ztrácet sv ů j cíl." Povoláníú č etní Rosky Praha a Centra handicapovaných lyža řů, studentka MUP Expedice č eské hory, Tatry, Alpy RSDiagnostikována v roce 1998 Funkce Č lenka RS týmu NÁŠ TEAM

14 MICHAL BLÁHA Highlightskiing monoski-instruktor u Centra handicapovaných lyža řů, dobrovolník Rosky Povolánítechnik p ř ípravy-operátor u Č EZ Distribuce, a.s. Expedice č eské hory, Alpy, Monte Capane RSpodporovatel, pomocník a kamarád všech lidí s RS, č len Rosky Funkce Č len support týmu, technická a fyzická podpora NÁŠ TEAM

15 KATE Ř INA ŠTRAUSOVÁ HighlightPravá ruka Rosky PovoláníStudentka sociální pedagogiky dobrovolnice Rosky ExpediceSn ě žka, Prad ě d, Orlické hory, Krkonoše RSDiagnostikována v roce 2004 Funkce Č lenka RS týmu NÁŠ TEAM

16 PAVEL TR Č ALA Highlightnejmladší Č ech na Everestu; procestoval p ř es 120 zemí sv ě ta Povoláníkonzultant Sv ě tové banky v Africe; konzultant pro rozvojové trhy ExpediceEverest 8848 m, Aconcagua 6960 m, Cotopaxi 5897 m, Orizaba 5746 m, Elbrus 5642 m RSP ř ítel pacient ů s RS NÁŠ TEAM FunkceVedoucí expedice; logistika, organizace, marketing

17 PAVLA JADRNÁ HighlightVýzkum psychologie detí rodi čů s RS PovoláníPersonalistka Studentka psychologie ExpediceVysoké Tatry, Alpy, Indonésie RSBlízký vztah k pacient ů m RS Funkce Č lenka support týmu; psycholožka expedice NÁŠ TEAM

18 NADJA POKORNÁ HighlightMaminka dvou budoucích modelek PovoláníDentální hygienistka ExpediceAlpy, Babí lom RSPomáhá pacient ů m s RS Funkce Č lenka support týmu; sest ř i č ka expedice NÁŠ TEAM

19 PETRA HAVLÍ Č KOVÁ HighlightMatka t ř í syn ů PovoláníZubní léka ř ka ExpediceDostat ráno t ř i kluky z postele a vypravit je do školy RSDeset let podpora pacient ů s RS Funkce Č lenka support týmu; doktorka expedice NÁŠ TEAM

20 JAKUB KADLEC HighlightPodpora Unie Roska Povolání Ř editel spole č nosti SVS, spol. s r.o. ExpediceSn ě žka, Tatry, Alpy….Blackpool tower, Sears Tower RSPomáhá pacient ů m i jejich blízkým Funkce Č len support týmu NÁŠ TEAM

21 XENIE ERHARTOVÁ HighlightMaminka dvou krásných dcer PovoláníAdministrativní pracovnice ExpediceZimní p ě ší túry RSDiagnostikována 1991 Funkce Č lenka RS týmu NÁŠ TEAM

22 NIKOLA ERHARTOVÁ HighlightSportovkyn ě a tane č nice  PovoláníStudentka psychologie ExpediceMiluje výlety, spole č enské hry a tanec RSPodpora pacient ů s RS Funkce Č lenka support týmu, psychologická podpora NÁŠ TEAM

23 MARIE BROŽOVÁ HighlightCokoliv dá ti osud, to snášej a zvít ě zíš nad ním. M.P.Vergilius PovoláníEkonomka Unie Roska ExpediceVysoké Tatry, Kaprun, Jungfraujoch, nejvýše položená železni č ní stanice v Evrop ě 3 454 m RSdiagnostikována v roce 1995 Funkce Č lenka RS týmu; amatérská fotografka NÁŠ TEAM

24 VÁCLAV MOJDL NÁŠ TEAM HighlightPokusit se o n ě co nového a zvládnou to Povolánítruhlá ř ExpediceKaždý den s RS  RSDiagnostikován v roce 2005 Funkce Č len RS týmu

25 DANA UNZEITIGOVÁ NÁŠ TEAM HighlightPodpora pacient ů RS PovoláníDámská krej č ová ExpediceAlpy, Vysoké Tatry, Taurus RSKamarádka a podporovatelka pacient ů Funkce Č lenka support týmu

26 ALENA SCHUTOVÁ NÁŠ TEAM Highlight Nevidomá absolventka konzervato ř e Jana Deyla. Dlouholetá spolupráce s organizacemi: Sv ě tluška, Helppes, Pestrá spole č nost a integrace zdravotn ě postižených do spole č nosti. Povolání U č itelka hudby; Moderátorka, hosteska, dobrovolnice – Sv ě tluška, Asistentka výcviku vodících ps ů, PR produkce a administrativa – Pestrá spole č nost Expedice Jižní Č echy, Pálava – kolo, Slovenský ráj… trénink vodicích ps ů v centru Prahy +slalom s bílou holí mezi turisty. RSDiagnostikována v roce 2009 Funkce Č lenka RS týmu, hudební podpora, kynolog

27 HYNEK BERNARD & DAGMAR KLAPKOVÁ HighlightJeden t ř íletý highlight doma PovoláníReklama ExpediceIran, Alaska, Trans America, Hymalaj, Evropa RSP ř átelé pacient ů s RS FunkceKameraman a fotografka NÁŠ TEAM

28

29 Podle motta Unie Roska „Sursum corda“, bojujme se svým osudem a stoupejme vzh ů ru za svými sny ! Podpo ř te náš tým! Ř íjen 2010. Expedice „RS KILIMANJARO 2010“ S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU NA KILIMANJARO

30 www.facebook.com/Expedice Akci podporuje Unie Roska v Č R Č eská spo ř itelna, č.ú. 1826349/0800, variabilní symbol: 91 Unie Roska, P.O. Box 38, 120 00, Praha 2 266 712 511 roska@roska.eu www.roska.eu roska@roska.eu Expedice „RS KILIMANJARO 2010“ S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU NA KILIMANJARO


Stáhnout ppt "Expedice „RS KILIMANJARO 2010“ S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU NA KILIMANJARO „Široký jako sv ě t, nádherný, vysoký a na slunci neskute č n ě bílý….“ (The snows."

Podobné prezentace


Reklamy Google