Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Lukáš Lánský - projektová a grantová kancelář - mail: VODA V KRAJINĚ  v současnosti převládají trendy zadržet vodu v krajině, než.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Lukáš Lánský - projektová a grantová kancelář - mail: VODA V KRAJINĚ  v současnosti převládají trendy zadržet vodu v krajině, než."— Transkript prezentace:

1 Ing. Lukáš Lánský - projektová a grantová kancelář - mail: lansky@alky.cz VODA V KRAJINĚ  v současnosti převládají trendy zadržet vodu v krajině, než umožnit její rychlý odtok;  pokud voda odtéká pomalu, snižuje se tak riziko její destruktivní schopnosti;  pomalý odtok vody je umožněn:  zvýšením drsnosti koryt vodních toků;  opravou vodních nádrží, výstavbou mokřadů;  realizací protierozních opatření.

2 Ing. Lukáš Lánský - projektová a grantová kancelář - mail: lansky@alky.cz Zvýšení drsnosti vodních toků  mnoho vodních toků v ČR bylo podrobeno nevhodnými zásahy, které měly přispět ke zvýšení ploch vhodných k zemědělství;  vlivem neúdržby o realizované meliorace je výsledek spíše opačný;  oprava meliorací je drahá, často chybí projektová dokumentace;  revitalizace vodních toků může představovat alternativu k řešení dané problematiky;  existují finanční zdroje na revitalizaci vodních toků jak z EU, tak z rozpočtu MŽP.

3 Ing. Lukáš Lánský - projektová a grantová kancelář - mail: lansky@alky.cz Zvýšení drsnosti vodních toků  lze docílit odstranění nevhodného druhu opevnění vodních toků;  stávající sklony břehů mohou být převedeny na mírnější, optimálně 1:5 a více  cílem je vytvořit přírodě blízké koryto, které lze často v krajině vysledovat (podél starých stromů, vlhčí místa na pozemcích, apod.);  koryto vodního toku je ideální rozčlenit do několika slepých ramen, rozdvojováním, meandrováním;  opevnění koryta volit z místně původních materiálů, a v místech, kde je koryto více namáháno vodním proudem;  příčně lze snížit odtok vody vložením prahů (z kamene nebo dřeva, skluzů, drobných jezů;

4 Ing. Lukáš Lánský - projektová a grantová kancelář - mail: lansky@alky.cz Příklady revitalizace toku

5 Ing. Lukáš Lánský - projektová a grantová kancelář - mail: lansky@alky.cz Oprava vodních nádrží, výstavba mokřadů  historicky je v ČR velké množství vodních nádrží, v porovnání s ostatními státy;  původ mnoha nádrží hledejme ve středověku, kdy se stavěly vodní nádrže pro produkci rybního maso (ryba byla postní jídlo) a jako zásobníky vody pro technická díla (mlýny, hamry, klauzy - plavení dřeva);  velké množství rybníků zaniklo při realizaci půdních reforem a poté v 19 – 20 letech;  v současnosti se stávající vodní nádrže obnovují, protože přispívají ke snížení tolik aktuálního rizika povodní, k plynulému zásobování půdy vláhou, přispívají k vyvážení bilance odparu;  zaniklé rybníky je snadné v krajině vystopovat, po mnohých zbyla překopnutá hráz

6 Ing. Lukáš Lánský - projektová a grantová kancelář - mail: lansky@alky.cz

7

8 Oprava vodních nádrží, výstavba mokřadů  opatření, která lze realizovat s finanční podporou:  odbahnění vodní nádrže;  rekonstrukce funkčních objektů: hráz, výpustné, nápustné zařízení, bezpečnostní přeliv, loviště;  rozšíření pásma mělké vody v nádrží pro účely ochrany přírody, výstavba nebo obnova ostrovů;  výstavba nových nádrží, včetně výsadeb stromů;  výstavba malých, bezodtokových mokřadů;  výstavba rybích přechodů, které umožní migraci ryb;  výstavba sedimentačních zdrží, jako ochrana provedené investice;

9 Ing. Lukáš Lánský - projektová a grantová kancelář - mail: lansky@alky.cz Doporučený postup pro revitalizace toků i rybníků  vybrat vhodnou lokalitu;  zajistit plochy, kde se opatření mohou realizovat, vyjasnit vlastnické vztahy, event. získat nájemní smlouvy a souhlasy vlastníků s realizací;  pro revitalizaci vybrat nejlepší možné řešení, poradit se s orgány ochrany přírody (AOPK ČR, Správy CHKO,..);  na doporučené opatření nechat zpracovat projektovou dokumentaci, před jejím finalizováním nechat ještě jednou pracovníky ochrany přírody provést poslední konzultaci;  zajistit potřebné povolení (často součástí PD): nejčastěji je zapotřebí stavební povolení, souhlas se zásahem do významného krajinného prvku, povolení nakládání s vodami;  vybrat kvalifikovanou firmu – nevhodně provedené práce na rybníku mohou jeho vlastníkovi přinést komplikace do budoucna;

10 Ing. Lukáš Lánský - projektová a grantová kancelář - mail: lansky@alky.cz Realizace protierozních opatření  největším problémem v ČR na zemědělských plochách je z hlediska vody transport zeminy;  je to cílem nevhodně provedených úprav od 50 let. min. století;  scelováním pozemků a likvidací remízů byly vytvořeny velké plochy, které tvoří rozsáhlá povodí, kde voda může způsobit mnoho škod;  v době měnícího se klima, kdy se častěji objevují netypické jevy jako jsou přívalové deště, je potřeba přistoupit k nápravám těchto nevhodných úprav;  na realizaci těchto opatření lze získat finanční prostředky.

11 Ing. Lukáš Lánský - projektová a grantová kancelář - mail: lansky@alky.cz Realizace protierozních opatření - problematika pozemků  na mnoha katastrech proběhly pozemkové úpravy, které jsou dobrým nástrojem k řešení erozních problémů, výhodou je navíc vyřešení vlastnických vztahů;  opatření je potřeba vždy řešit komplexně, tedy na celém ohroženém území, k realizaci je pak možno přistoupit průběžně, dle finančních prostředků;  protierozní opatření jsou obvykle relativně plošně náročná, i když jejich funkční část je malá. Příklad suchého poldru: hráz zabere málo zemědělské půdy, ale zátopa je poměrně rozsáhlá;  podobně fungují další typy opatření, jako jsou: zasakovací pásy, zemní průlehy, polosuché poldry.

12 Ing. Lukáš Lánský - projektová a grantová kancelář - mail: lansky@alky.cz Opatření, která lze realizovat s finanční podporou  realizace opatření navržených v rámci schválených komplexních pozemkových úprav zaměřených na výsadby zeleně v krajině a ochranu půdy;  příprava a realizace prvků územních systémů ekologické stability;  zakládání a obnova krajinných prvků (výsadba a obnova remízů, alejí, soliterních stromů, větrolamů atd.);  biopásy;  realizace ochranných liniových travních porostů;  úpravy terénu neinvestičního charakteru (meze, poldry).

13 Ing. Lukáš Lánský - projektová a grantová kancelář - mail: lansky@alky.cz Podmínky pro získání dotace  projektová dokumentace, která byla konzultována s ochranou přírody;  stavební povolení (nebo jiné vyjádření, relevantní k projektu);  souhlas se zásahem do VKP;  souhlasná stanoviska krajského úřadu;  výpisy z katastru nemovitostí;

14 Ing. Lukáš Lánský - projektová a grantová kancelář - mail: lansky@alky.cz Vodní hospodářství v lesích (úpravy toků, protierozní opatření)  vhodná opatření k realizaci jsou např.:  oprava objektů sloužících k plavení dřeva;  výstavba přehrážek a příčných prahů;  realizace lesnických meliorací;  oprava bývalých jezů, mlýnských náhonů, apod.


Stáhnout ppt "Ing. Lukáš Lánský - projektová a grantová kancelář - mail: VODA V KRAJINĚ  v současnosti převládají trendy zadržet vodu v krajině, než."

Podobné prezentace


Reklamy Google