Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VODA V KRAJINĚ v současnosti převládají trendy zadržet vodu v krajině, než umožnit její rychlý odtok; pokud voda odtéká pomalu, snižuje se tak riziko její.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VODA V KRAJINĚ v současnosti převládají trendy zadržet vodu v krajině, než umožnit její rychlý odtok; pokud voda odtéká pomalu, snižuje se tak riziko její."— Transkript prezentace:

1 VODA V KRAJINĚ v současnosti převládají trendy zadržet vodu v krajině, než umožnit její rychlý odtok; pokud voda odtéká pomalu, snižuje se tak riziko její destruktivní schopnosti; pomalý odtok vody je umožněn: zvýšením drsnosti koryt vodních toků; opravou vodních nádrží, výstavbou mokřadů; realizací protierozních opatření. Ing. Lukáš Lánský - projektová a grantová kancelář - mail:

2 Zvýšení drsnosti vodních toků
mnoho vodních toků v ČR bylo podrobeno nevhodnými zásahy, které měly přispět ke zvýšení ploch vhodných k zemědělství; vlivem neúdržby o realizované meliorace je výsledek spíše opačný; oprava meliorací je drahá, často chybí projektová dokumentace; revitalizace vodních toků může představovat alternativu k řešení dané problematiky; existují finanční zdroje na revitalizaci vodních toků jak z EU, tak z rozpočtu MŽP. Ing. Lukáš Lánský - projektová a grantová kancelář - mail:

3 Zvýšení drsnosti vodních toků
lze docílit odstranění nevhodného druhu opevnění vodních toků; stávající sklony břehů mohou být převedeny na mírnější, optimálně 1:5 a více cílem je vytvořit přírodě blízké koryto, které lze často v krajině vysledovat (podél starých stromů, vlhčí místa na pozemcích, apod.); koryto vodního toku je ideální rozčlenit do několika slepých ramen, rozdvojováním, meandrováním; opevnění koryta volit z místně původních materiálů, a v místech, kde je koryto více namáháno vodním proudem; příčně lze snížit odtok vody vložením prahů (z kamene nebo dřeva, skluzů, drobných jezů; Ing. Lukáš Lánský - projektová a grantová kancelář - mail:

4 Příklady revitalizace toku
Ing. Lukáš Lánský - projektová a grantová kancelář - mail:

5 Oprava vodních nádrží, výstavba mokřadů
historicky je v ČR velké množství vodních nádrží, v porovnání s ostatními státy; původ mnoha nádrží hledejme ve středověku, kdy se stavěly vodní nádrže pro produkci rybního maso (ryba byla postní jídlo) a jako zásobníky vody pro technická díla (mlýny, hamry, klauzy - plavení dřeva); velké množství rybníků zaniklo při realizaci půdních reforem a poté v 19 – 20 letech; v současnosti se stávající vodní nádrže obnovují, protože přispívají ke snížení tolik aktuálního rizika povodní, k plynulému zásobování půdy vláhou, přispívají k vyvážení bilance odparu; zaniklé rybníky je snadné v krajině vystopovat, po mnohých zbyla překopnutá hráz Ing. Lukáš Lánský - projektová a grantová kancelář - mail:

6 Ing. Lukáš Lánský - projektová a grantová kancelář - mail: lansky@alky
Ing. Lukáš Lánský - projektová a grantová kancelář - mail:

7 Ing. Lukáš Lánský - projektová a grantová kancelář - mail: lansky@alky
Ing. Lukáš Lánský - projektová a grantová kancelář - mail:

8 Oprava vodních nádrží, výstavba mokřadů
opatření, která lze realizovat s finanční podporou: odbahnění vodní nádrže; rekonstrukce funkčních objektů: hráz, výpustné, nápustné zařízení, bezpečnostní přeliv, loviště; rozšíření pásma mělké vody v nádrží pro účely ochrany přírody, výstavba nebo obnova ostrovů; výstavba nových nádrží, včetně výsadeb stromů; výstavba malých, bezodtokových mokřadů; výstavba rybích přechodů, které umožní migraci ryb; výstavba sedimentačních zdrží, jako ochrana provedené investice; Ing. Lukáš Lánský - projektová a grantová kancelář - mail:

9 Doporučený postup pro revitalizace toků i rybníků
vybrat vhodnou lokalitu; zajistit plochy, kde se opatření mohou realizovat, vyjasnit vlastnické vztahy, event. získat nájemní smlouvy a souhlasy vlastníků s realizací; pro revitalizaci vybrat nejlepší možné řešení, poradit se s orgány ochrany přírody (AOPK ČR, Správy CHKO,..); na doporučené opatření nechat zpracovat projektovou dokumentaci, před jejím finalizováním nechat ještě jednou pracovníky ochrany přírody provést poslední konzultaci; zajistit potřebné povolení (často součástí PD): nejčastěji je zapotřebí stavební povolení, souhlas se zásahem do významného krajinného prvku, povolení nakládání s vodami; vybrat kvalifikovanou firmu – nevhodně provedené práce na rybníku mohou jeho vlastníkovi přinést komplikace do budoucna; Ing. Lukáš Lánský - projektová a grantová kancelář - mail:

10 Realizace protierozních opatření
největším problémem v ČR na zemědělských plochách je z hlediska vody transport zeminy; je to cílem nevhodně provedených úprav od 50 let. min. století; scelováním pozemků a likvidací remízů byly vytvořeny velké plochy, které tvoří rozsáhlá povodí, kde voda může způsobit mnoho škod; v době měnícího se klima, kdy se častěji objevují netypické jevy jako jsou přívalové deště, je potřeba přistoupit k nápravám těchto nevhodných úprav; na realizaci těchto opatření lze získat finanční prostředky. Ing. Lukáš Lánský - projektová a grantová kancelář - mail:

11 Realizace protierozních opatření - problematika pozemků
na mnoha katastrech proběhly pozemkové úpravy, které jsou dobrým nástrojem k řešení erozních problémů, výhodou je navíc vyřešení vlastnických vztahů; opatření je potřeba vždy řešit komplexně, tedy na celém ohroženém území, k realizaci je pak možno přistoupit průběžně, dle finančních prostředků; protierozní opatření jsou obvykle relativně plošně náročná, i když jejich funkční část je malá. Příklad suchého poldru: hráz zabere málo zemědělské půdy, ale zátopa je poměrně rozsáhlá; podobně fungují další typy opatření, jako jsou: zasakovací pásy, zemní průlehy, polosuché poldry. Ing. Lukáš Lánský - projektová a grantová kancelář - mail:

12 Opatření, která lze realizovat s finanční podporou
realizace opatření navržených v rámci schválených komplexních pozemkových úprav zaměřených na výsadby zeleně v krajině a ochranu půdy; příprava a realizace prvků územních systémů ekologické stability; zakládání a obnova krajinných prvků (výsadba a obnova remízů, alejí, soliterních stromů, větrolamů atd.); biopásy; realizace ochranných liniových travních porostů; úpravy terénu neinvestičního charakteru (meze, poldry). Ing. Lukáš Lánský - projektová a grantová kancelář - mail:

13 Podmínky pro získání dotace
projektová dokumentace, která byla konzultována s ochranou přírody; stavební povolení (nebo jiné vyjádření, relevantní k projektu); souhlas se zásahem do VKP; souhlasná stanoviska krajského úřadu; výpisy z katastru nemovitostí; Ing. Lukáš Lánský - projektová a grantová kancelář - mail:

14 Vodní hospodářství v lesích (úpravy toků, protierozní opatření)
vhodná opatření k realizaci jsou např.: oprava objektů sloužících k plavení dřeva; výstavba přehrážek a příčných prahů; realizace lesnických meliorací; oprava bývalých jezů, mlýnských náhonů, apod. Ing. Lukáš Lánský - projektová a grantová kancelář - mail:


Stáhnout ppt "VODA V KRAJINĚ v současnosti převládají trendy zadržet vodu v krajině, než umožnit její rychlý odtok; pokud voda odtéká pomalu, snižuje se tak riziko její."

Podobné prezentace


Reklamy Google