Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vytváření podmínek pro podporu populací vranky obecné (Cottus gobio) v EVL Krkonoše Přednášející : Jiří KŘESINA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vytváření podmínek pro podporu populací vranky obecné (Cottus gobio) v EVL Krkonoše Přednášející : Jiří KŘESINA."— Transkript prezentace:

1

2 Vytváření podmínek pro podporu populací vranky obecné (Cottus gobio) v EVL Krkonoše Přednášející : Jiří KŘESINA

3 Proč vranka???  zákonem chráněný druh v rámci ČR a EU  ohrožený bioindikační druh  potenciál pro rozšíření areálu a početnosti populací v rámci EVL Krkonoše  předmět ochrany v EVL Krkonoše  vhodný „nástroj“ pro zajištění financí použitelných pro zlepšení lokálních podmínek v říčních ekosystémech

4 Kde je problém??? Historie  napřímení toků a necitlivé úpravy koryt  fragmentace přirozené kontinuity toku Současnost  nadměrné odběry vody z toku na MVE a pro zasněžování  vydávání nových vodoprávních rozhodnutí bez ohledu na možné kumulativní vlivy a individuální hydrobiologické podmínky v zájmových tocích

5 Jaké je řešení???  definovat podmínky za jakých je možné vydávat nová vodoprávní rozhodnutí  preferovat individuální přístup při posuzování záměrů  nalézt vhodný nástroj a stanovit postup pro kontrolu nadměrných odběrů vody z toků a jejich eliminaci  revitalizovat vybrané úseky toků  zprůchodnit zájmové migrační bariéry  komplexní podpora ekosystémů horských a podhorských toků v EVL Krkonoše

6 Co je pro to potřeba???  znát relativní velikosti populací zájmových druhů a jejich aktuální lokální rozšíření  lokalizovat negativní prvky a jevy na tocích (migrační bariéry a jejich stav, problematické odběrné profily)  zmapovat potenciálně vhodné úseky k revitalizaci  spolupracovat s orgány ochrany přírody, správci toků a Českým rybářským svazem a dalšími zájmovými subjekty jako jsou vlastníci MVE, lyžařských center a další případní investoři.

7 Naše cíle!!!  rozlišit úseky toků dle míry ovlivnění a střetu zájmů s aktivitami člověka  nastavit podmínky za jakých je možné rozvíjet další individuální aktivity využívající zájmové vodoteče a jejich potenciálu s ohledem na jejich hydrologické poměry a možné kumulativní negativní vlivy  zjednodušit orgánům ochrany přírody a vodoprávním úřadům proces rozhodování při vodoprávním řízení  ulehčit investorům nalezení vhodných nekonfliktních lokalit pro rozvoj příslušných podnikatelských aktivit  nalézt legislativní a technická řešení vedoucí k odstranění stávajících negativních jevů na tocích a navrhnout optimální postup k zajištění jejich eliminace  realizovat navržená podpůrná opatření nejenom pro podporu populace vranky obecné, ale komplexně pro ekosystémy horských a podhorských toků  zajistit informovanost veřejnosti a utváření ekologického myšlení  prohloubit vztahy a součinnost správy NP se správci toků, Českým rybářským svazem a dalšími zainteresovanými organizacemi či jednotlivci jako např. vlastníky MVE, atd.

8 Harmonogram prací 2013 • Přehled o nakládání s vodami v Krkonoších. • Mapa (GIS) hydromorfologie toků v Krkonoších. • Mapa (GIS) migračních bariér pro vranku obecnou v Krkonoších. • Zpráva o stavu rybího společenstva v Krkonoších. • Mapa (GIS) rozšíření vranky obecné v Krkonoších. • Seznam lokalit pro potenciální revitalizaci. • 2014 - Projekt revitalizace toků. • Zpráva o aktuálním a historickém rybářském hospodaření v Krkonoších. • 2014-2015 - revitalizace a zprůchodnění toků • 2014-2016 - řešení rybářského hospodaření • 2014-2015 - metodika pro hodnocení vlivu využívání vodních toků na populace vranky obecné • 2014-2017 - příprava a dokončení koncepce hospodaření na vodních tocích podporující populace vranky obecné • 2016-2017 - sledování stavu po realizaci opatření

9 Děkuji za pozornost! nn


Stáhnout ppt "Vytváření podmínek pro podporu populací vranky obecné (Cottus gobio) v EVL Krkonoše Přednášející : Jiří KŘESINA."

Podobné prezentace


Reklamy Google