Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DIPLOMOVÁ PRÁCE Studie revitalizace povodí toku Jasénky Vypracovala: EVA ŘEHOŘOVÁ Diplomový vedoucí: Ing. Adam Vokurka, Ph.D. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DIPLOMOVÁ PRÁCE Studie revitalizace povodí toku Jasénky Vypracovala: EVA ŘEHOŘOVÁ Diplomový vedoucí: Ing. Adam Vokurka, Ph.D. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ."— Transkript prezentace:

1 DIPLOMOVÁ PRÁCE Studie revitalizace povodí toku Jasénky Vypracovala: EVA ŘEHOŘOVÁ Diplomový vedoucí: Ing. Adam Vokurka, Ph.D. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

2 Vodní tok Jasénka č.h.p. 2-02-03-024 - povodí řeky Opavy - Jasénka ústí na 5,8 km řeky - plocha zájmového území 14,4km 2

3 Zadání DP Provedení detailního průzkumu povodí Získání podkladů – SPÚ, ÚSES, projektu provedených úprav a hydromeliorací okolních pozemků Studie revitalizace povodí – vytvoření textového dokumentu s grafickou, mapovou a fotografickou přílohou Návrh opatření na VT, PEO na pozemcích v zájmovém území, opatření na vegetaci a na ÚSES a návrh jiných opatření

4 Textová příloha Popis území: Vymezení zájmové oblasti

5 Charakteristika a vlastnosti zájmového území: -klimatické, geolog. a hydrologické poměry -stav zeleně a ÚSES v krajině, využití území. -popis sídel a dopravní infrastruktury. Znak města Hlučína

6 Popis území: Charakter toku Popis krajinných prvků (terénní průzkum) Zjišťování problémů povodí Mapa stávajícího stavu:

7 Velké plochy zemědělských pozemků Vodní eroze na OP - zjištění Narovnaný, opevněný a zahloubený VT Nedostatek souvislé zeleně, absence doprovodné vegetace Znečištěná voda v Jasénce Špatný stav staveb na VT a v okolí Nízká biodiverzita a rychlý odtok vody z krajiny Problémy povodí:

8 Změna území: Mapa návrhového stavu: Rozdělení návrhů na zlepšení stavu povodí do čtyř částí: Vodní toky Vegetace PEO Jiná opatření

9 ŘEŠENÍ: Polní cesty Meze - v zájmovém území navržena dvě rozdělení pozemků Velké plochy zemědělských pozemků Problém povodí:

10 Vodní eroze na OP Zjištění přítomnosti vodní eroze Program SMODERP (vyvinula K143, FSv, ČVUT) Řešení srážkoodtok. vztahů na reprezentačních profilech plošného odtoku jednotlivých pozemků. Stanovení přípustné délky svahu ve směru sklonu  umístění PEO. Vstupní data: MORFOLOGIE SVAHU SRÁŽKY (5ti letá a 10ti letá) PEDOLOGIE (druh a zrnitost, N, K, S, R) VEGET. KRYT POZEMKU (PPL, PI, C, typ veg. krytu) Výsledek: tabulka profilů s jejich přípustnými délkami Problém povodí:

11 Návrh protierozních opatření: - protierozní meze - vsakovací průlehy - zatravnění údolnice - v povodí navrženo pět PEO ŘEŠENÍ:

12 Narovnaný, opevněný a zahloubený tok Jasénky Nefunkční meliorační stavby Narovnáním získání zemědělské půdy Těžké opevnění koryta Problém povodí:

13 ŘEŠENÍ: - odstranění opevnění, koryto zůstane neopevněno - rozvlnění trasy koryta nepravidelnými oblouky, místy vložení balvanů vhodné velikosti - úprava inundace toku Úprava inundace toku

14 Nedostatek souvislé zeleně, doprovodná vegetace Souvislá zeleň remízky výsadba v mokřadech dotváření lesíků návrh nových porostů Doprovodná zeleň podél silnic a polních cest podél vodních toků - v povodí navrženo 20 opatření na vegetaci Problém povodí:

15 Výkres vegetace – návrh remízku

16 Znečištěná voda v Jasénce Znečištění splachy z komunikací a zemědělských ploch Nedostatečná kanalizace – fekální znečištění !!! Problém povodí:

17 ŘEŠENÍ: městská část Rovniny – původně návrh KČOV, navrženy nové kanalizační řady, voda poteče do stáv.kanalizace a do ČOV městská část Darkovičky - stáv.kanalizace svedena do čerpací jímky a voda bude přečerpána do stáv.kanalizace v Hlučíně a svedena na ČOV ČOV dostatečně kapacitní dle PŘ ČOV a ÚP Hlučín

18 Špatný stav staveb na VT a v okolí ŘEŠENÍ: - oprava propustků a mostků, doplnění zábradlí - pročištění zatrubnění Jasénky v Darkovičkách - oprava opevnění koryta pod mostky a v odpadu ČOV Problém povodí:

19 Nízká biodiverzita a rychlý odtok vody z krajiny ŘEŠENÍ: Tvorba mokřadů, tůní Rozvlnění potoka, vymělčení koryta Výsadba vegetace, podpora TTP - v povodí navrženy 3 mokřady Problém povodí:

20 Úprava inundace toku s průtočnou tůní a výsadbou zeleně

21 Navržený mokřad M2: Na místě podmáčených olšin Výsadba mokřadní vegetace Navržený mokřad M1 (ne KČOV): Pod výpustí z ČOV, dočišťování vody Stávající olše, vrby, navržena výsadba mokřad.vegetace

22 Děkuji za pozornost Eva Řehořová


Stáhnout ppt "DIPLOMOVÁ PRÁCE Studie revitalizace povodí toku Jasénky Vypracovala: EVA ŘEHOŘOVÁ Diplomový vedoucí: Ing. Adam Vokurka, Ph.D. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ."

Podobné prezentace


Reklamy Google