Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DIPLOMOVÁ PRÁCE Studie revitalizace povodí toku Jasénky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DIPLOMOVÁ PRÁCE Studie revitalizace povodí toku Jasénky"— Transkript prezentace:

1 DIPLOMOVÁ PRÁCE Studie revitalizace povodí toku Jasénky
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství DIPLOMOVÁ PRÁCE Studie revitalizace povodí toku Jasénky Vypracovala: EVA ŘEHOŘOVÁ Diplomový vedoucí: Ing. Adam Vokurka, Ph.D.

2 Vodní tok Jasénka č.h.p povodí řeky Opavy - Jasénka ústí na 5,8 km řeky - plocha zájmového území ,4km2

3 Zadání DP Provedení detailního průzkumu povodí
Získání podkladů – SPÚ, ÚSES, projektu provedených úprav a hydromeliorací okolních pozemků Studie revitalizace povodí – vytvoření textového dokumentu s grafickou, mapovou a fotografickou přílohou Návrh opatření na VT, PEO na pozemcích v zájmovém území, opatření na vegetaci a na ÚSES a návrh jiných opatření

4 Textová příloha Popis území: Vymezení zájmové oblasti

5 Charakteristika a vlastnosti zájmového území:
- klimatické, geolog. a hydrologické poměry - stav zeleně a ÚSES v krajině, využití území. - popis sídel a dopravní infrastruktury. Znak města Hlučína

6 Mapa stávajícího stavu:
Popis území: Charakter toku Popis krajinných prvků (terénní průzkum) Zjišťování problémů povodí Mapa stávajícího stavu:

7 Problémy povodí: Velké plochy zemědělských pozemků
Vodní eroze na OP - zjištění Narovnaný, opevněný a zahloubený VT Nedostatek souvislé zeleně, absence doprovodné vegetace Znečištěná voda v Jasénce Špatný stav staveb na VT a v okolí Nízká biodiverzita a rychlý odtok vody z krajiny

8 Mapa návrhového stavu:
Změna území: Mapa návrhového stavu: Rozdělení návrhů na zlepšení stavu povodí do čtyř částí: Vodní toky Vegetace PEO Jiná opatření

9 Velké plochy zemědělských pozemků
Problém povodí: Velké plochy zemědělských pozemků ŘEŠENÍ: Polní cesty Meze - v zájmovém území navržena dvě rozdělení pozemků

10 Vodní eroze na OP Program SMODERP (vyvinula K143, FSv, ČVUT)
Problém povodí: Vodní eroze na OP Zjištění přítomnosti vodní eroze Program SMODERP (vyvinula K143, FSv, ČVUT) Řešení srážkoodtok. vztahů na reprezentačních profilech plošného odtoku jednotlivých pozemků. Stanovení přípustné délky svahu ve směru sklonu  umístění PEO. Vstupní data: MORFOLOGIE SVAHU SRÁŽKY (5ti letá a 10ti letá) PEDOLOGIE (druh a zrnitost, N, K, S, R) VEGET. KRYT POZEMKU (PPL, PI, C, typ veg. krytu) Výsledek: tabulka profilů s jejich přípustnými délkami

11 ŘEŠENÍ: Návrh protierozních opatření: - protierozní meze
- vsakovací průlehy - zatravnění údolnice - v povodí navrženo pět PEO

12 Narovnaný, opevněný a zahloubený tok Jasénky
Problém povodí: Narovnaný, opevněný a zahloubený tok Jasénky Nefunkční meliorační stavby Narovnáním získání zemědělské půdy Těžké opevnění koryta

13 ŘEŠENÍ: Úprava inundace toku
- odstranění opevnění, koryto zůstane neopevněno - rozvlnění trasy koryta nepravidelnými oblouky, místy vložení balvanů vhodné velikosti - úprava inundace toku Úprava inundace toku

14 Nedostatek souvislé zeleně, doprovodná vegetace
Problém povodí: Nedostatek souvislé zeleně, doprovodná vegetace Souvislá zeleň remízky výsadba v mokřadech dotváření lesíků návrh nových porostů Doprovodná zeleň podél silnic a polních cest podél vodních toků - v povodí navrženo 20 opatření na vegetaci

15 Výkres vegetace – návrh remízku

16 Znečištěná voda v Jasénce
Problém povodí: Znečištěná voda v Jasénce Znečištění splachy z komunikací a zemědělských ploch Nedostatečná kanalizace – fekální znečištění !!!

17 ŘEŠENÍ: řady, voda poteče do stáv.kanalizace a do ČOV
městská část Rovniny – původně návrh KČOV, navrženy nové kanalizační řady, voda poteče do stáv.kanalizace a do ČOV městská část Darkovičky - stáv.kanalizace svedena do čerpací jímky a voda bude přečerpána do stáv.kanalizace v Hlučíně a svedena na ČOV ČOV dostatečně kapacitní dle PŘ ČOV a ÚP Hlučín

18 Špatný stav staveb na VT a v okolí
Problém povodí: Špatný stav staveb na VT a v okolí ŘEŠENÍ: - oprava propustků a mostků, doplnění zábradlí - pročištění zatrubnění Jasénky v Darkovičkách - oprava opevnění koryta pod mostky a v odpadu ČOV

19 Nízká biodiverzita a rychlý odtok vody z krajiny
Problém povodí: Nízká biodiverzita a rychlý odtok vody z krajiny ŘEŠENÍ: Tvorba mokřadů, tůní Rozvlnění potoka, vymělčení koryta Výsadba vegetace, podpora TTP - v povodí navrženy 3 mokřady

20 s průtočnou tůní a výsadbou zeleně
Úprava inundace toku s průtočnou tůní a výsadbou zeleně

21 Navržený mokřad M1 (ne KČOV):
Pod výpustí z ČOV, dočišťování vody Stávající olše, vrby, navržena výsadba mokřad.vegetace Navržený mokřad M2: Na místě podmáčených olšin Výsadba mokřadní vegetace

22 Děkuji za pozornost Eva Řehořová


Stáhnout ppt "DIPLOMOVÁ PRÁCE Studie revitalizace povodí toku Jasénky"

Podobné prezentace


Reklamy Google