Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Provoz a údržba vodních toků

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Provoz a údržba vodních toků"— Transkript prezentace:

1 Provoz a údržba vodních toků

2 Provoz vodního toku (VT) – soubor činností na korytě VT, v jeho inundaci a vodních dílech a dalších objektech s ním souvisejících, které jsou na zajištění spolehlivého a nerušeného odtoku vody z povodí, které VT odvodňuje a na zajištění ostatních funkcí, které jsou od VT požadovány (odběr vody, odvádění podzemních vod, plavba, život v toku, rekreace)

3 Údržba VT – systematická péče (včetně oprav) o koryto vodního toku, břehové porosty, vodní díla a další objekty na něm, která zajišťuje provozuschopný stav a bezporuchový a bezpečný provoz vodního toku, případně odstraňování vzniklých drobných závad.

4 Oprava VT – odstranění závažných závad na korytě vodního toku a vodních dílech a dalších objektech s ním souvisejících, které nelze odstranit v rámci běžné údržby VT (z důvodu velkého technického nebo finančního rozsahu prací). Opravami nedochází ke zřízení nového dlouhodobého majetku ani ke změnám návrhovývh parametrů koryta vodního toku a vodních děl na něm.

5 Provoz a údržba VT se týká:
vlastního koryta; ochranných hrází; mezihrází; pobřežních pozemků a inundačního území; vodních děl a dalších objektů na VT s výjimkou těch, které podléhají vlastnímu provoznímu řádu nebo slouží výhradně plavbě na dopravně významných vodních cestách.

6 Provozní předpis – dokument, který zpracovává správce vodního toku nebo jeho části, podle něhož se řídí provoz a údržba daného vodního toku

7 Technickoprovozní evidence VT – je předpokladem řádného provozu a údržby VT a všech na něm vybudovaných zařízení – skutečný stav a prostorové vztahy jsou zachyceny v pasportu VT

8 Provoz VT zahrnuje: 1) Kontrolní činnosti:
kontrola dodržování rozhodnutí příslušných vodoprávních úřadů souvisejících s VT, oznamování závažných zjištěných závad s návrhem opatření na jejich odstranění; kontrola znečišťování toku smyvy z okolních pozemků, odkládání odpadků do koryta vodního toku, nepovolených výpustí odpadních vod kontrola využívání pobřežních pozemků a pozemků a objektů v inundačním území kontrola výškových značek, říčních polygonů, plaveních znaků, mezníků a hraničních značek

9 Provoz VT zahrnuje: 2) Ostatní činnosti:
sledování zimního režimu na VT sledování stavu koryta VT, břehových porostů, ochranných hrází, mezihrází inundačního území a objektů v něm; Protržená přehrada Soběnov na říčce Černé

10 sledování VD a ostatních staveb v korytě vodního toku ve vlastnictví jiných vlastníků;
sledování způsobu využívání pobřežních pozemků z hlediska funkcí VT, jeho ochrany a ochrany koryta vodního toku a objektů na něm; vyznačování dosažených hladin při průtoku velkých vod na pevných částech koryta VT nebo objektech na něm a vedení dokumentace o značkách; pravidelné a mimořádné prohlídky koryta VT; Manipulace s VD, která nepodléhají vlastnímu manipulačnímu řádu;

11 zachování průtočnosti a odolnosti koryta vodního toku
Údržba VT zahrnuje: zachování průtočnosti a odolnosti koryta vodního toku a) udržování příčného profilu VT včetně hrází a podélného sklonu b) udržování bezporuchového stavu opevnění, aby bylo odolné proudící vodě, pohybu splavenin, vlnám a chodu ledů péče o břehové porosty, aby nebyly překážkou průtočnosti koryta a inundačního území VT péče o výškové značky, mezníky, říční polygony, kilometrovníky péče o plavební dráhu údržba funkčnosti objektů na VT

12 Efektivní návrh opevnění (pohozy)
Celkové očekávané náklady Oblast efektivního návrhu Cena Pořizovací náklady Náklady na opravy ??? Návrhový průtok (doba opakování N) Velikost zrn pohozů Celkové náklady na opravy za dobu životnosti hydrologie toku

13 Efektivní návrh opevnění (pohozy)
Náklady na opravy QN > QN Aktuální účetní hodnota kce Náklady na opravy Předpokládaná životnost kce [roky]

14 Nárůst do původní hustoty před prořezem
Péče o vegetaci Nárůst do původní hustoty před prořezem

15 Nárůst do 2 násobné hustoty před prořezem
Péče o vegetaci Nárůst do 2 násobné hustoty před prořezem


Stáhnout ppt "Provoz a údržba vodních toků"

Podobné prezentace


Reklamy Google