Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní úprava ochrany vod 15. března 2010. Státnicové otázky Ochrana vod – předmět úpravy, základní instituty, nástroje ochrany Ochrana vod – předmět.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní úprava ochrany vod 15. března 2010. Státnicové otázky Ochrana vod – předmět úpravy, základní instituty, nástroje ochrany Ochrana vod – předmět."— Transkript prezentace:

1 Právní úprava ochrany vod 15. března 2010

2 Státnicové otázky Ochrana vod – předmět úpravy, základní instituty, nástroje ochrany Ochrana vod – předmět úpravy, základní instituty, nástroje ochrany Ochrana před povodněmi Ochrana před povodněmi

3 Osnova přednášky oblasti právní úpravy, předmět právní úpravy oblasti právní úpravy, předmět právní úpravy základní pojmy základní pojmy prameny právní úpravy prameny právní úpravy nástroje nástroje –administrativní –koncepční –ekonomické –institucionální hlavní instituty hlavní instituty –nakládání s vodami –ochrana vodních poměrů –ochrana vodních zdrojů –ochrana jakosti vod –ochrana množství vod –ochrana vodních toků –ochrana vodních děl ochrana před povodněmi ochrana před povodněmi

4 Oblasti právní úpravy ochrana podzemních vod ochrana podzemních vod ochrana povrchových vod ochrana povrchových vod hospodárné využívání vodních zdrojů hospodárné využívání vodních zdrojů ochrana jakosti vod ochrana jakosti vod ochrana před nepříznivými účinky sucha a povodní ochrana před nepříznivými účinky sucha a povodní zajištění bezpečnosti vodních děl zajištění bezpečnosti vodních děl ochrana ekosystémů (vodních i závislých suchozemských) ochrana ekosystémů (vodních i závislých suchozemských)

5 Předmět právní úpravy vody podzemní vody podzemní vody povrchové vody povrchové vodní útvary vodní útvary vodní zdroje vodní zdroje vodní toky vodní toky zvláštní režim: zvláštní režim: –vody, které jsou vyhrazenými nerosty –přírodní léčivé zdroje –zdroje přírodních minerálních vod –důlní vody právní režim vod: res nullius právní režim vod: res nullius

6 Právní úprava mezinárodní úroveň mezinárodní úroveň –smlouvy mnohostranné (př. Dohoda o mezinárodní komisi pro ochranu Labe) –smlouvy dvoustranné (Smlouva mezi ČR a SR o spolupráci na hraničních vodách) komunitární úroveň komunitární úroveň –zajištění ochrany vodních zdrojů pro specifické způsoby využití –regulace vypouštění odpadních vod a nakládání s nebezpečnými látkami –Rámcová směrnice vodní politiky (2000/60/ES) vnitrostátní úroveň vnitrostátní úroveň –zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) –prováděcí předpisy (MŽP, MZe, MD) –související právní předpisy: z. o vodovodech a kanalizacích, horní zákon, lázeňský zákon, zákon o ochraně přírody a krajiny

7 Nástroje ochrany vod - administrativní povolení ke zvláštnímu nakládání s vodami povolení ke zvláštnímu nakládání s vodami povolení k některým činnostem povolení k některým činnostem stavební povolení k vodním dílům stavební povolení k vodním dílům povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné látky do kanalizace povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné látky do kanalizace souhlas souhlas vyjádření vyjádření vodoprávní evidence vodoprávní evidence monitoring monitoring vodoprávní dozor (+ ukládání sankcí a nápravných opatření) vodoprávní dozor (+ ukládání sankcí a nápravných opatření) vodoprávní řízení vodoprávní řízení

8 Nástroje ochrany vod - koncepční plánování v oblasti vod = soustavná koncepční činnost, kterou zajišťuje stát plánování v oblasti vod = soustavná koncepční činnost, kterou zajišťuje stát Plán hlavních povodí České republiky Plán hlavních povodí České republiky –rámcové cíle –pořizuje MZe ve spolupráci s MŽP, DÚSÚ a KÚ –pro povodí Labe, povodí Moravy vč. dalších povodí přítoků Dunaje a pro povodí Odry –schvaluje vláda: závazná část = nařízení vlády plány oblastí povodí plány oblastí povodí –konkrétní cíle pro dané oblasti povodí na základě rámcových cílů –pořizují správci povodí ve spolupráci s ÚVÚ a KÚ –3 etapy: přípravné práce (časový plán, zhodnocení), návrh plánu oblasti povodí, konečný návrh plánu oblasti povodí programy opatření programy opatření –časový plán uskutečnění cílů stanovených v PHP ČR a POP a strategie jejich financování

9 Nástroje ochrany vod - ekonomické poplatky poplatky –poplatek za odebrané množství podzemní vody –poplatek za vypouštění odpadních vod do vod povrchových –poplatek za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních –platba k úhradě správy vodních toků a správy povodí –odklad placení poplatků, prominutí části poplatku finanční podpory finanční podpory –úhrada výdajů na opatření ve veřejném zájmu –dotace fond fond –krajský fond pro financování naléhavých nápravných opatření jiné nástroje jiné nástroje –daňová zvýhodnění

10 Nástroje ochrany vod - institucionální soustava vodoprávních úřadů: soustava vodoprávních úřadů: –obecní úřady –újezdní úřady –krajské úřady –ministerstva (ÚVÚ – MZe; MŽP) ČIŽP ČIŽP KHS (jakost povrchových vod určených ke koupání) KHS (jakost povrchových vod určených ke koupání) správci vodních toků správci vodních toků povodňové orgány povodňové orgány

11 Hlavní instituty ochrany vod - nakládání s vodami obecné obecné –odběr povrchových vod nebo jiné nakládání na vlastní nebezpečí na vlastní nebezpečí bez povolení nebo souhlasu VPÚ bez povolení nebo souhlasu VPÚ pro vlastní potřebu pro vlastní potřebu není-li třeba zvláštního technického zařízení není-li třeba zvláštního technického zařízení –princip prevence –VPÚ může omezit nebo zakázat zvláštní zvláštní –viz administrativní nástroje (odběr a jiné využívání povrchových a podzemních vod)

12 Hlavní instituty ochrany vod - ochrana vodních poměrů obecná ochrana obecná ochrana –nezhoršovat odtokové poměry –ochrana před odnosem půdy erozní činností –zlepšování retenční schopnosti krajiny chráněné oblasti přirozené akumulace vod chráněné oblasti přirozené akumulace vod –ex lege zákaz určitých činností, které by mohly ovlivnit retenční schopnost krajiny a odtokové poměry území chráněná pro akumulaci povrchových vod území chráněná pro akumulaci povrchových vod –vhodné pro snížení nepříznivých účinků povodní a sucha –omezení/zákaz činností –vztah ke StZ

13 Hlavní instituty ochrany vod - ochrana vodních zdrojů podzemní vody – přednostní využití jako zdroje pitné vody podzemní vody – přednostní využití jako zdroje pitné vody ochrana vodních zdrojů: ochrana vodních zdrojů: –ochranné pásmo vodního zdroje ochrana vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních nebo povrchových vod využívaných nebo využitelných pro zásobování pitnou vodou ochrana vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních nebo povrchových vod využívaných nebo využitelných pro zásobování pitnou vodou I. (bezprostřední okolí – přísnější ochrana) a II. stupeň (území) I. (bezprostřední okolí – přísnější ochrana) a II. stupeň (území) omezení užívání pozemků a staveb - náhrada omezení užívání pozemků a staveb - náhrada –citlivé oblasti vodní útvary s (možnou) ohroženou jakostí vod, které se využívají (u nichž se předpokládá jejich využití) jako zdroje pitné vody a u nichž je nutný vyšší stupeň čištění odpadních vod vodní útvary s (možnou) ohroženou jakostí vod, které se využívají (u nichž se předpokládá jejich využití) jako zdroje pitné vody a u nichž je nutný vyšší stupeň čištění odpadních vod –zranitelné oblasti území, v němž jsou vody ohroženy nebo znečištěny dusičnany území, v němž jsou vody ohroženy nebo znečištěny dusičnany –povrchové vody využívané ke koupání –rybí oblasti povrchové vody trvale vhodné pro život a reprodukci původních druhů ryb povrchové vody trvale vhodné pro život a reprodukci původních druhů ryb

14 Ochrana vod - členění územní ochrana vod územní ochrana vod –CHOPAV –území chráněná pro akumulaci povrchových vod –ochranná pásma vodních zdrojů –zranitelné oblasti zvláštní ochrana vodních útvarů zvláštní ochrana vodních útvarů –povrchové vody využívané ke koupání –rybí oblasti –citlivé oblasti

15 Hlavní instituty ochrany vod - ochrana jakosti vod ochrana čistoty (kvality) ochrana čistoty (kvality) zdroje znečištění: zdroje znečištění: –odpadní vody vody, které mají po použití změněnou jakost vody, které mají po použití změněnou jakost povolení k vypouštění: povolení k vypouštění: –BAT v oblasti zneškodňování –stanovení nejvýše přípustné hodnoty množství a znečištění –závadné látky nejedná se o odpadní ani důlní vody, ale mohou ohrozit jakost vod nejedná se o odpadní ani důlní vody, ale mohou ohrozit jakost vod povinnost vypracovat havarijní plán – provádět záznamy o opatřeních prováděných za účelem ochrany před jejich vniknutím do vod povinnost vypracovat havarijní plán – provádět záznamy o opatřeních prováděných za účelem ochrany před jejich vniknutím do vod havárie = mimořádné a závažné zhoršení nebo ohrožení jakosti havárie = mimořádné a závažné zhoršení nebo ohrožení jakosti –povinnost činit bezprostřední opatření k odstraňování příčin a následků havárie –nutno hlásit HZS ČR, jednotkám PO nebo PČR, příp. správci povodí

16 Hlavní instituty ochrany vod - ochrana množství vod ochrana kvantity – zvláštní nástroje: ochrana kvantity – zvláštní nástroje: –minimální zůstatkový průtok u povrchových vod u povrchových vod ještě umožňuje obecné nakládání s vodami a ekologické funkce vodního toku ještě umožňuje obecné nakládání s vodami a ekologické funkce vodního toku stanoví VPÚ při udělení povolení k nakládání s vodami (pokud hrozí snížení průtoku vodního toku) stanoví VPÚ při udělení povolení k nakládání s vodami (pokud hrozí snížení průtoku vodního toku) –minimální hladina podzemních vod u podzemních vod u podzemních vod ještě umožňuje trvale udržitelné užívání vodních zdrojů a nedochází při ní k narušení ekologické stability ekosystému vodních útvarů s nimi souvisejících ještě umožňuje trvale udržitelné užívání vodních zdrojů a nedochází při ní k narušení ekologické stability ekosystému vodních útvarů s nimi souvisejících stanoví VPÚ v povolení k nakládání s vodami (pokud hrozí podstatné snížení hladiny podzemních vod) stanoví VPÚ v povolení k nakládání s vodami (pokud hrozí podstatné snížení hladiny podzemních vod)

17 Hlavní instituty ochrany vod - ochrana vodních toků vodní tok vodní tok koryto vodního toku koryto vodního toku ochrana vodních toků a jejich koryt ochrana vodních toků a jejich koryt –zákazy (vč. výjimek) správa vodních toků správa vodních toků –významné vodní toky –drobné vodní toky –správci vodních toků významných: správci povodí významných: správci povodí drobných: osoby určené MZe drobných: osoby určené MZe povinnosti vlastníků pozemků, na nichž se nacházejí koryta vodních toků povinnosti vlastníků pozemků, na nichž se nacházejí koryta vodních toků povinnosti vlastníků pozemků sousedících s koryty vodních toků povinnosti vlastníků pozemků sousedících s koryty vodních toků povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodních toků nebo sousedících s nimi povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodních toků nebo sousedících s nimi

18 Hlavní instituty ochrany vod - ochrana vodních děl vodní díla vodní díla § 55a: vyvlastnění práv k pozemkům a stavbám potřebným pro uskutečnění veřejně prospěšných staveb na ochranu před povodněmi § 55a: vyvlastnění práv k pozemkům a stavbám potřebným pro uskutečnění veřejně prospěšných staveb na ochranu před povodněmi ochrana vodních děl ochrana vodních děl –zákaz poškozovat vodní díla a jejich funkce –VPÚ může stanovit ochranné pásmo a v něm zákaz nebo omezení vybraných činností (náhrada) povinnosti vlastníků vodních děl povinnosti vlastníků vodních děl

19 Ochrana před povodněmi - základní pojmy povodeň povodeň –přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody přirozená (přírodní jevy) přirozená (přírodní jevy) zvláštní (jiné vlivy: porucha vodního díla nebo nouzové řešení kritické situace na vodním díle) zvláštní (jiné vlivy: porucha vodního díla nebo nouzové řešení kritické situace na vodním díle) ochrana před povodněmi ochrana před povodněmi –opatření k předcházení a zamezení škod při povodních na životech a majetku občanů, společnosti a na životním prostředí prováděná především systematickou prevencí, zvyšováním retenční schopnosti povodí a ovlivňováním průběhu povodní

20 Ochrana před povodněmi - povodňová opatření přípravná opatření a opatření při nebezpečí povodně přípravná opatření a opatření při nebezpečí povodně opatření za povodně opatření za povodně

21 Ochrana před povodněmi - povodňové orgány v období mimo povodeň v období mimo povodeň –orgány obcí –obecní úřady obcí s RP –krajské úřady –MŽP zabezpečení přípravy záchranných prací - MV zabezpečení přípravy záchranných prací - MV po dobu povodně po dobu povodně –povodňové komise obcí –povodňové komise obcí s RP –povodňové komise krajů –Ústřední povodňová komise ostatní účastníci ochrany před povodněmi: ostatní účastníci ochrany před povodněmi: –správci povodí –správci vodních toků –vlastníci vodních děl –vlastníci pozemků a staveb v záplavovém území

22 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Právní úprava ochrany vod 15. března 2010. Státnicové otázky Ochrana vod – předmět úpravy, základní instituty, nástroje ochrany Ochrana vod – předmět."

Podobné prezentace


Reklamy Google