Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD Filip Dienstbier, 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD Filip Dienstbier, 2006."— Transkript prezentace:

1 PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD Filip Dienstbier, 2006

2 Oblasti právní úpravy A.ochrana podzemních a povrchových vod B.hospodárné využívání vodních zdrojů C.ochrana jakosti vod D.ochrana před nepříznivými účinky sucha a povodní E.ochrana (vodních a dalších závislých) ekosystémů

3 Základní pojmy vody povrchové / vody podzemní vodní útvar vodní zdroj … (§ 2 vodního zákona)

4 Přehled právní úpravy mezinárodní úmluvy: dvou- i vícestranné (často o hraničních tocích) komunitární předpisy: zejména rámcová směrnice č. 2000/60/ES (+ cca 17 dalších) zákon 254/2001 Sb., vodách (vodní zákon) (11 novel, naposledy: č. 186/2006 Sb.) prováděcí předpisy (MZe, MŽP, MD) předpisy související a speciální: zákon o vodovodech a kanalizacích, zákon o povodích, lázeňský zákon, horní zákon (§ 4)

5 Hlavní instituty právní režim vod, nakládání s vodami ochrana vodních poměrů ochrana vodních zdrojů ochrana množství a jakosti vod ochrana vodních toků právní režim vodních děl ochrana před povodněmi

6 Právní režim vod Jde o věc v právním smyslu? Jaký je její právní režim? – Jde o věc ničí? (§ 3) Nakládání s vodami (veřejné užívání) (§ 5 a násl.) Pojem > Základní povinnosti Obecné nakládání s povrchovými vodami Užívání povrchových vod k plavbě Zvláštní užívání vod (povolení, zpoplatnění)

7 Nakládání s vodami - pojem vzdouvání pomocí vodních děl, využívání jejich energetického potenciálu, využívání k plavbě nebo k plavení dřeva, využívání k chovu ryb nebo vodní drůbeže, odběr, vypouštění odpadních vod do vod další způsoby, jimiž lze využívat vlastnosti vod nebo ovlivňovat množství, průtok, výskyt nebo jakost vod (§ 2) <

8 Ochrana vodních poměrů Obecná ochrana: (§ 27) ochrana odtokových poměrů ochrana před erozí zvyšování retenční schopnosti krajiny Zvláštní ochrana – CHOPAV (§ 28) vyhlašovány nařízením vlády zákaz nebo omezení vybraných činností (odlesňování, meliorace, těžba, ukládání odpadů)

9 Ochrana vodních zdrojů přednostní využívání podzemních vod jako zdrojů pitné vody (§ 29) ochranná pásma vodních zdrojů (§ 30) (povrch. i podz.) „k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti...“ I. a II. pásmo zákaz/omezení činností, náhrada citlivé oblasti (§ 32) zranitelné oblasti (§ 33)

10 Ochrana množství a jakosti vod ochrana množství (§ 36, 37) minimální zůstatkový průtok minimální hladiny podzemních vod ochrana jakosti (§ 38 a násl.) nakládání s odpadními vodami závadné látky nebezpečné závadné látky, zvlášť nebezpečné závadné látky havárie

11 Ochrana vodních toků (§ 43 a násl.) pojmy: vodní tok, koryto vodního toku ochrana vodních toků a jejich koryt správa vodních toků významné vodní toky drobné vodní toky povinnosti vlastníků (pozemků vč. sousedních, staveb)

12 Správa povodí vodní zákon (§ 54 a násl.) a zákon č. 305/2000 Sb., o povodích) Labe, Morava, Odra, Ohře, Vltava státní podniky činnost: správa vodohospodářsky významných a hraničních vodních toků, provoz a údržba vodohospodářských děl ve vlastnictví státu činnosti související stanoviska, vyjádření, podněty, informace

13 Právní režim vodních děl vodní díla (§ 55 a násl.) ochrana vodních děl povinnosti / oprávnění vlastníků technickobezpečnostní dohled

14 Institucionální nástroje ochrany vod soustava vodoprávních úřadů (MZe, MŽP, krajské úřady, obecní úřady I. a III. stupně, újezdní úřady) ČIŽP správy povodí – státní podniky (Labe, Morava, Odra, Ohře, Vltava) (zákon č. 305/2000 Sb., o povodích) správci vodních toků povodňové orgány účast obcí a občanů, …

15 Administrativní nástroje ochrany vod povolení ke zvláštnímu nakládání s vodami(§ 8 a násl.) specifika: časové omezení, možnost změny, zrušení, zánik povolení povolení k některým činnostem(§ 14) stavební povolení k vodním dílům(§ 15) povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace(§ 16) souhlasy k vybraným činnostem(§ 17) (stavby, zařízení a činnosti, k nimž není třeba povolení, které však mohou ovlivnit vodní poměry) vyjádření(§ 18)

16 Administrativní nástroje ochrany vod vodoprávní řízení - procesní specifika (§ 115) další účastníci (obec, občanské sdružení, správce vodního toku, správce povodí) koncentrace řízení lhůty pro rozhodnutí náležitosti žádosti náležitosti rozhodnutí doručování veřejnou vyhláškou úhrada nákladů řízení...

17 Administrativní nástroje ochrany vod monitoring (sledování stavu povrchových a podzemních vod)(§ 21 a násl.) vodoprávní evidence rozhodnutí(§ 19) vodních děl a ochr. pásem (§ 20) vodních toků, útvarů, CHOPAV, …, odběrů, …(§ 21 odst. 2 písm. c)) vodoprávní dozor, ukládání sankcí a nápravných opatření

18 Koncepční nástroje ochrany vod Plán hlavních povodí České republiky - rámcové cíle - pořizuje Mze - schvaluje vláda (závazná část – nařízení vlády) Plány oblastí povodí - konkrétní cíle - pořizují správci povodí Programy opatření - nástroj dosažení cílů - časový plán, finanční strategie

19 Ekonomické nástroje ochrany vod A) PLATBY: Poplatek za odebrané množství podzemní vody Poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových - 2 složky: poplatek za znečištění, poplatek z objemu Poplatek za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních Platba k úhradě správy vodních toků a správy povodí - měření, poplatková přiznání, zálohy, odklad/prominutí, správa poplatku, penále, …

20 Ekonomické nástroje ochrany vod B) FINANČNÍ PODPORY: Úhrada výdajů na opatření ve veřejném zájmu (výčet prioritních opatření) další dotace (programy SFŽP,...) C) FOND: krajský fond pro financování naléhavých nápravných opatření - zvláštní účet, 10 mil. Kč - financování bezodkladného provedení nápravných opatření D) JINÉ: daňová zvýhodnění

21 Ochrana před povodněmi (§ 63 a násl.)  povodně „přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků, při kterém voda zaplavuje území mimo koryto a může způsobit škody...“ - přírodní jevy (tání, dešťové srážky, chod ledů) - přirozená povodeň - jiné vlivy (porucha vodního díla, nouzové řešení kritické situace na vodním díle) - zvláštní povodeň  ochrana před povodněmi „opatření k předcházení a zamezení škod při povodních na životech a majetku občanů, společnosti a na životním prostředí prováděná především systematickou prevencí, zvyšováním retenční schopnosti povodí a ovlivňováním průběhu povodní“

22 Povodňová opatření  přípravná opatření a opatření při nebezpečí povodně  stanovení záplavových území  limity stupňů povodňové aktivity (bdělost, pohotovost, ohrožení)  povodňové plány; organizační a technická příprava,  povodňové prohlídky; předpovědní, hlídková a hlásná služba  evidenční a dokumentační práce;...  opatření za povodně  řízené ovlivňování odtokových poměrů  povodňové zabezpečovací práce  povodňové záchranné práce  zabezpečení náhradních funkcí a služeb

23 Ochrana před povodněmi  povodňové orgány  v období mimo povodeň (orgány obcí, obecní úřady III. stupně, krajské úřady, MŽP, MV)  za povodně (povodňové komise obcí, obcí III. st., krajů, Ústřední povodňová komise)  ostatní účastníci ochrany před povodní  správci povodí, správci vodních toků, vlastníci vodních děl, vlastníci pozemků a staveb v záplavových územích)

24 Ochrana před povodněmi  plní úkoly  činí opatření  vydávají příkazy - dle povodňových plánů, v odůvodněných případech nad rámec  součinnost ostatních státních orgánů  možnost převzetí řízení orgánem vyššího stupně  při vyhlášení krizového stavu převzetí orgánem krizového řízení – starosta, hejtman,... vláda (z. č. 240/2000 Sb., krizový zákon)

25 Příště: Právní úprava ochrany (zemědělské) půdy


Stáhnout ppt "PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD Filip Dienstbier, 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google