Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Magdaléna Peterková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Magdaléna Peterková"— Transkript prezentace:

1 Mgr. Magdaléna Peterková 26.3.2008
Státní politika životního prostředí. Nástroje ochrany ŽP. Administrativní nástroje. Sankční nástroje. IPPC. Mgr. Magdaléna Peterková

2 Zkouškové otázky č. 7 – Nástroje ochrany ŽP – přehled
č. 13 – Integrované povolení jako nástroj prevence v ochraně ŽP

3 I. Státní politika životního prostředí
usnesení vlády ČR ze dne č. 235 cíle environmentální politiky v letech 2004 – 2010 informace o prioritách státní politiky životního prostředí

4 II. Nástroje ochrany životního prostředí
SPŽP: prostředky a metody, kterými stát dosahuje cílů státní politiky životního prostředí environmentální výchova a osvěta právní nástroje ekonomické nástroje dobrovolné nástroje (EMAS) informační nástroje nástroje strategického plánování nástroje zapojování veřejnosti výzkum a vývoj mezinárodní spolupráce institucionální nástroje

5 Ministerstvo životního prostředí:
environmentální výchova, vzdělávání a osvěta ekonomika životního prostředí financování životního prostředí spolupráce s neziskovými organizacemi politika a strategie výzkum a vývoj EIA/SEA IPPC dobrovolné nástroje udržitelný rozvoj (Strategie udržitelného rozvoje) Místní Agenda 21

6 Nástroje ochrany ŽP – obecně
= prostředky a metody ovlivňování chování lidí ve vztahu k životnímu prostředí nástroje přímého působení na stav ŽP nástroje nepřímého působení na stav ŽP administrativní sankční koncepční informační dobrovolné environmentální výchova, vzdělávání a osvěta institucionální

7 III. Administrativní nástroje
z hlediska právní formy - právní předpisy, OOP, správní akty… z hlediska efektu - pozitivní X negativní z hlediska obsahu - zákazy, příkazy, povolení, stanoviska, vyjádření, stanovení podmínek, kategorizace objektů ochrany, kontrola, …

8 Několik slov k jednotlivým typům administrativních nástrojů
ukládání povinností zákon individuální akt orgánu veřejné správy povolení, souhlasy, vyjádření, stanoviska podmínky, za kterých lze vykonávat urč. činnost podmínka vydání povolení předpoklad pro vydání určitého rozhodnutí stanovení podmínek limity, standardy, meze kategorizace objektů kontrola a dozor formální X neformální výkon rozhodnutí právní odpovědnost administrativní smlouvy (dohoda o ochranných podmínkách)

9 IV. Sankční nástroje pokuty ochranná opatření opatření k nápravě

10 V. IPPC Integrated Pollution Prevention and Control
protipól k tzv. složkové ochraně posuzují se všechny vlivy na ŽP všechny procesy, jejichž výsledkem je stanovení standardů ochrany životního prostředí, probíhají v jednom společném řízení – společné požadavky na kvalitu

11 Cíle a principy zamezit přenosu znečištění z jedné složky životního prostředí do druhé efektivně využívat suroviny, materiály a energii předcházet vzniku odpadů a zabezpečit jejich opětovné využívání přijímat opatření nezbytná k předcházení haváriím a omezovat jejich případné následky snižovat administrativní náročnost pro podniky vydáním jednoho rozhodnutí zapojit veřejnost do rozhodovacího procesu

12 Co lze nahradit? z. o vodách z. o ochraně ZPF z. o lesích z. o ovzduší
z. o ochraně přírody a krajiny z. o odpadech lázeňský z. z. o veterinární péči z. ochraně veřejného zdraví integrované povolení musí respektovat limity složkových zákonů vydávají krajské úřady, příp. odbor MŽP

13 Právní úprava Směrnice Rady 96/61/ES (IPPC směrnice)
z. č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci prováděcí vyhlášky nařízení

14 Základní pojmy zařízení = stacionární technická jednotka, ve které probíhá jedna či více průmyslových činností uvedených v příloze 1. zákona IPPC integrované povolení = rozhodnutí, kterým se stanoví podmínky k provozu zařízení, vydávané namísto rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a souhlasů vydávaných podle zvláštních právních předpisů, pokud to tyto předpisy umožňují emisní limity nakládání s odpady hospodárné využití surovin a energie

15 Integrované řízení vztahuje se k provozům řízení se zahajuje na žádost
institut odborně způsobilé osoby odborná vyjádření zákaz střetu zájmů

16 Účastníci řízení provozovatel zařízení
obec (na území umístěno zařízení) kraj ( na území umístěno zařízení) občanská sdružení, OPS, zaměstnavatelské svazy, obce a kraje (ovlivněné) – do 8 dnů přihlášení účastník dle zvláštních právních předpisů

17 Postup žádost zveřejnění stručného shrnutí žádosti
vyjádření (účastníci, dotčené úřady, event. dotčený stát) ústní jednání – fakultativní rozhodnutí o žádosti zamítnutí žádosti vydání integrovaného povolení odvolání nebo rozklad pravidelný přezkum plnění podmínek změna nebo zánik integrovaného povolení

18 zdroj:

19 Integrovaný registr znečištění – IRZ
provozovatelem MŽP informace o emisích a přenosech určitých ohlašovaných látek Evropský registr emisí znečišťujících látek (EPER)

20

21 Nejlepší dostupná technika
směrnice IPPC – definice pojmu „Nejúčinnější a nejpokročilejší stádium vývoje činnosti a jejích provozních metod, dokládající vhodnost určité techniky jako základu pro stanovení emisních limitů k zabránění, nebo, není-li to možné, ke snížení emisí a vlivů na životní prostředí jako celku, při dodržení technické a ekonomické dostupnosti.“ souhrn evropských nejlepších dostupných technik – referenční dokumenty BREF

22 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Mgr. Magdaléna Peterková"

Podobné prezentace


Reklamy Google