Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zkušenosti z aplikace zákona o integrované prevenci z pohledu agentury CENIA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zkušenosti z aplikace zákona o integrované prevenci z pohledu agentury CENIA."— Transkript prezentace:

1 Zkušenosti z aplikace zákona o integrované prevenci z pohledu agentury CENIA

2 IPPC v ČR Odhadovaný počet zařízení - 1330 Odhadovaný počet provozovatelů - 740 Průměrný počet zařízení na jednoho provozovatele - 1,8 K 30.4.2005 vydáno - 311 IP Rozpracováno - 123 žádostí (dle databáze MŽP) Celkem 29 změn (dle databáze MŽP) Počet autorizovaných žádostí - 441 (dle databáze MŽP) Řízení zastaveno v 7 případech AIP posuzovala 544 zařízení AIP posuzovala 456 žádostí, včetně změn

3 Graf č. 1 Proces IP v ČR

4 Přehled zpracovávaných žádostí o vydání IP v období 2003-2005 (energetika) Celkem - 39 žádostí 33 vyjádření odesláno na příslušné KÚ 29 v kategorii 1.1 (spalovací zařízení o jmenovitém tepelném příkonu větším než 50 MW) 6 v kategorii 1.2 (rafinerie minerálních olejů a plynu) 4 v kategorii 1.3 (koksovací pece)

5 Graf č. 2 Proces IP v ČR - energetika

6 Graf č. 3 Přehled počtu zařízení v ČR dle kategorií

7 Identifikační údaje o žadateli -Žadatel -Adresa sídla -IČ -Vlastník (je-li odlišný od žadatele) -Adresa sídla -IČ -Název provozovny -Adresa

8 Průmyslová činnost -Kategorie dle přílohy č. 1 -Žádost podána ve smyslu § 42, 43 a), 43 b), 45, 16 b) -Důvod změny

9 Umístění provozovny, ve které je provozována průmyslová činnost –kraj, –obec, –katastrální území, –souřadnice WGS (místo vstupu do provozovny, uvádí se jen v případě, že není uvedena adresa)

10 Popis průmyslových a ostatních činností 1.Činnosti dle přílohy č. 1 - Název činnosti -Popis činnosti a zařízení, na kterém je činnost prováděna, včetně uvedení projektovaného výkonu (kapacity) -Umístění zařízení, na kterém je činnost prováděna (WGS) 2.Ostatní činnosti - Název činnosti -Popis činnosti a zařízení, na kterém je činnost prováděna

11 Závazné podmínky pro provádění průmyslové činnosti 1.Emisní limity (ovzduší, voda, hluk, vibrace, teplo nebo jiné formy neionizujícího záření) 2.Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících z činnosti po ukončení výroby, pokud k takovému riziku může docházet 3.Podmínky pro nakládání s odpadem 4.Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, podzemních a povrchových vod, lesa, přírody a krajiny 5.Další zvláštní podmínky, které shledá úřad nezbytnými s ohledem na stav životního prostředí v místě provádění průmyslové činnosti a v souvislosti s technickými parametry činnosti a zařízení, na kterém je činnost prováděna

12 Závazné podmínky pro provádění průmyslové činnosti 6. Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie 7. Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků 8. Postupy nebo opatření pro provádění činnosti, které se týkají situací odlišných od běžných podmínek a při kterých je možný vznik nebezpečí ohrožení zdraví člověka nebo životního prostředí 9. Monitoring (technické podmínky, technika monitoringu, popis a název místa měření, metody měření, četnost měření, vedení záznamů, archivace dat, přenos dat) 10. Opatření k minimalizaci dálkového přemísťování znečistění nebo znečištění překračujícího hranice států a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku 11. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení

13 Závazné podmínky pro provádění průmyslové činnosti 12. Podmínky uvedené ve vyjádření příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví 13.Požadavky k ochraně životního prostředí uvedené ve stanovisku k posouzení vlivů na životní prostředí 14.Ostatní podmínky v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 76/2002 Sb.

14 –Povolovacím úřadem budou v souladu s § 44 odst. 2 zákona č. 76/2002 Sb. zrušena pravomocná rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy: –Povolovacím úřadem budou v rozhodnutí o vydání integrovaného povolení v souladu s § 13 odst. 6 zákona č. 76/2002 Sb. nahrazena rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy vydané na základě zvláštních právních předpisů: –Povinnosti vyplývající z ustanovení zvláštních právních předpisů a správních aktů, které integrované povolení nenahrazuje, zůstávají v souladu s § 46 odst. 3 zákona č. 76/2002 Sb. integrovaným povolením nedotčeny:

15 Stanovení BAT v povolovacím procesu 1.Použití nízkoodpadové technologie 2.Použití látek méně nebezpečných 3.Podpora zhodnocování a recyklace látek, které vznikají nebo se používají při realizaci průmyslové činnosti 4.Srovnatelné procesy, zařízení nebo provozní metody, které již byly vyzkoušeny v průmyslovém měřítku (BREF) 5.Informace o technickém pokroku nebo vědeckých poznatcích a jejich interpretaci 6.Charakter, množství a účinky emisí vznikajících při provádění průmyslové činnosti 7.Datum zahájení činnosti 8.Doba potřebná k zavedení BAT

16 Stanovení BAT v povolovacím procesu 9. Informace o surovinách používaných při provádění průmyslové činnosti a o její energetické náročnosti 10. Požadavky na prevenci nebo omezení celkových dopadů emisí na životní prostředí a rizik s nimi spojených 11. Požadavek na prevenci havárií a minimalizaci jejich následků 12. Informace o stavu a vývoji BAT a jejich monitorování zveřejňované EK nebo mezinárodními organizacemi (citace BREF)

17 Jméno, příjmení a funkce oprávněné osoby kontakt (adresa, telefon, mail) podpis oprávněné osoby

18 Přílohy 1.Seznam příloh 2.Charakteristika současného stavu území, ve kterém je prováděna průmyslová činnost (základní informace o kvalitě ovzduší, vodách a jejich ochranných pásmech, odpadech, horninovém prostředí a přírodních zdrojích, hydrogeologických, inženýrskogeologických a geotechnických podmínkách, krajině, včetně chráněných území, lesa a dřevin rostoucích mimo les, starých ekologických zátěžích, plánovaných opatřeních) 3.Grafické znázornění lokality, včetně umístění průmyslových činností, souřadnice WGS 4.Stručné shrnutí 5.Seznam použitých zkratek 6.Přílohy dle 18

19 Děkuji za pozornost. jan.prasek@cenia.cz


Stáhnout ppt "Zkušenosti z aplikace zákona o integrované prevenci z pohledu agentury CENIA."

Podobné prezentace


Reklamy Google