Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŽP 3 4. 10. 2005 Ekologická újma, organizace ochrany ŽP, zákon o ŽP + opakování obecné části.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŽP 3 4. 10. 2005 Ekologická újma, organizace ochrany ŽP, zákon o ŽP + opakování obecné části."— Transkript prezentace:

1 PŽP 3 4. 10. 2005 Ekologická újma, organizace ochrany ŽP, zákon o ŽP + opakování obecné části

2 Ekologická újma Není vždy materiáIní (majetková/ekonomická ztráta) imateriální (nelze vyčíslit v penězích) – biologická, estetická, kulturní ztráta nebo oslabení přirozené funkce ekosystémů z důvodu poškození složek nebo narušení vnitřních vazeb a procesů Důsledek lidské činnosti V souladu či v rozporu s právem Staré ekologické zátěže

3 Odpovědnost za ekologickou újmu Protiprávní jednání Oprávněný je stát (veřejnoprávní nástroj) Hierarchie povinných subjektů –Původce –Vlastník –Stát Hierarchie forem nápravy –Naturální restituce –Kompenzace –Finanční plnění

4 Zákon o ŽP č. 17/1992 Sb. Základní zásady (stanovení přípustných mezí znečištění zákonem…) a povinnosti (monitoring, informace…) definice pojmů (ŽP, ekosystém, přírodní zdroj…) Princip trvale udržitelného rozvoje Ekonomické nástroje odpovědnost za ekologickou újmu, odpovědnost za delikty

5 Organizace ochrany životního prostředí v ČR Vykonávají správní úřady: Z hlediska územní působnosti –ústřední (působí na celém území státu) –oblastní (regionální) –místní (lokální) Z hlediska věcné působnosti v ochraně ŽP –všeobecné –zvláštní

6 Výkon veřejné správy Veřejná správa se dělí na –Státní správa –Samospráva (péče o zájem obce/kraje) Státní správa je vykonávána –Přímo státem, tj. orgány státní správy (MŽP, ČIŽP…) –Nepřímo orgány samosprávy (krajský úřad, obecní úřad), tzn. výkon státní právy v přenesené působnosti

7 Ústřední orgány státní správy Ministerstvo životního prostředí je ústředním orgánem státní správy pro : ochranu přirozené akumulace vod, ochranu vodních zdrojů a ochranu jakosti povrchových a podzemních vod ochranu ovzduší ochranu přírody a krajiny (ZOO) ochranu zemědělského půdního fondu odpadové hospodářství, nakládání s obaly a odpady z obalů (zčásti) Ochranu horninového prostředí (nerostných zdrojů) geologické práce a ekologický dohled nad těžbou myslivost, rybářství a lesní hospodářství v národních parcích posuzování vlivů činností a jejich důsledků na životní prostředí koordinaci postupů všech ministerstev ve věcech životního prostředí vrchní státní dozor ve všech věcech životního prostředí,

8 Ministerstvo zemědělství –vodní hospodářství –zemědělství (včetně ekologického) –lesy, rybářství a myslivost mimo území národních parků –veterinární a rostlinolékařská péče Ministerstvo pro místní rozvoj – územní plánování a stavební řízení Ministerstvo zdravotnictví –ochrana veřejného zdraví (hluk, vibrace, neionizující záření), lázeňství Ministerstvo průmyslu a obchodu –nerostné bohatství, obaly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy –ekologická výchova, osvěta a vzdělávání Ministerstvo financí –Celní orgány – kontrola přechodu osob a věcí přes státní hranice (odpady, nebezpečné chemické látky, GMO, mezinárodně chráněné druhy živočichů a rostlin atd.)

9 Správní úřady s omezenou územní působností Krajské úřady (odbory životního prostředí) Orgány obcí (zákon o obcích) přenesená působnost - převažuje samostatná působnost Magistrát hl.m. Prahy

10 Speciální orgány státní správy ochrany životního prostředí Státní úřad pro jadernou bezpečnost Český báňský úřad – podřízen přímo vládě Česká inspekce životního prostředí – podřízena MŽP –Funkce : a) kontrolní, b) sankční, c) nápravná a d)výkonná (ovzduší) –Ústřední a oblastní inspektoráty Správy národních parků a chráněných krajinných oblastí Orgány hygienické, veterinární a rostlinolékařské správy apod. Veřejné stráže v ochraně životního prostředí

11 Lesní, rybářská, přírody, Mohou zjišťovat totožnost, zadržovat, vstupovat na pozemky

12 Odborné organizace Například: Český hydrometeorologický ústav, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Výzkumný ústav vodohospodářský TGM ! Nemají pravomoc správního úřadu! –Nevydávají právní předpisy –Nevydávají ani nevykonávají rozhodnutí –Nevykonávají správní dozor

13 Státní fond životního prostředí České republiky Slouží k uplatnění ekonomických nástrojů Jeho příjmem jsou poplatky za využití přírodních zdrojů a pokuty za správní delikty Financuje akce související s ochranou ŽP Tzn., že prostředky získané jako platby za způsobenou ekologickou újmu jsou účelově vázány


Stáhnout ppt "PŽP 3 4. 10. 2005 Ekologická újma, organizace ochrany ŽP, zákon o ŽP + opakování obecné části."

Podobné prezentace


Reklamy Google