Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Likvidace starých ekologických zátěží. Legislativa Sanace a rekultivace hořícího odvalu Kateřina v Radvancích Závazné stanovisko MŽP Souhlasné stanovisko.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Likvidace starých ekologických zátěží. Legislativa Sanace a rekultivace hořícího odvalu Kateřina v Radvancích Závazné stanovisko MŽP Souhlasné stanovisko."— Transkript prezentace:

1 Likvidace starých ekologických zátěží

2 Legislativa Sanace a rekultivace hořícího odvalu Kateřina v Radvancích Závazné stanovisko MŽP Souhlasné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí Rozhodnutí k povolení hornické činnosti Rozhodnutí k povolení geologické činnosti Rozhodnutí Krajského úřadu odboru životního prostředí, kterým byly stanoveny podmínky pro vypouštění vod

3 Postup pro sanace a rekultivace Rozhodnutí státního úřadu pro jadernou bezpečnost pro nakládání se zdroji ionizujícího záření Rozhodnutí státního úřadu pro jadernou bezpečnost pro uvádění radionuklidů do životního prostředí Stanovisko Chráněné krajinné oblasti Broumovsko Stanovisko ČIŽP Stavební řízení - rozhodnutí městského úřadu odboru výstavby Stanovisko správy a údržby silnic

4 Hlušinový odval bývalého dolu Tuchlovice sem 7.10.

5 Sanace a rekultivace staré ekologické zátěže Mydlovary Předmět plnění - zahlazování následků hornické (uranové) činnosti - hydrometalurgické úpravy dovážených uranových rud za účelem snížení stávajícího negativního vlivu odkaliště na životní prostředí Objednatel - DIAMO státní podnik (z fondů Evropské unie) Zhotovitel - Sdružení „Sdružení Sanace a rekultivace – Mydlovary

6 Mydlovary Doba realizace - 2009 - 2010 Cena provedených stavebních prací a dodávek a služeb - 700 000 000 Kč Předmětem činností bylo vyřazování z provozu pracoviště III. kategorie Toto spočívalo v : likvidaci objektů a zařízení odstranění kontaminace terénu sanační a rekultivační práce

7 Mydlovary

8 Odtěžba kontaminovaných zemin

9 Odčerpání zasažených podzemních vod

10 Překrytí zeminou pro budoucí ozelenění

11 Legislativa Sanace a rekultivace staré ekologické zátěže Mydlovary Závazné stanovisko Ministerstva životního prostředí Stanovisko EIA Rozhodnutí státního úřadu pro jadernou bezpečnost pro nakládání se zdroji ionizujícího záření Rozhodnutí státního úřadu pro jadernou bezpečnost pro uvádění radionuklidů do životního prostředí

12 Stanoviska Rozhodnutí státního úřadu pro jadernou bezpečnost pro vyřazování pracoviště III. kategorie Souhlasné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí Stanovisko správy a údržby silnic Rozhodnutí drážního úřadu Rozhodnutí městského úřadu odboru výstavby

13 Územní rozhodnutí Územní rozhodnutí městského úřadu Rozhodnutí Magistrátu České Budějovice odbor životního prostředí Rozhodnutí Magistrátu České Budějovice odboru dopravy Vyjádření oblastního inspektorátu práce Rozhodnutí Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko Stanovisko ČIŽP Stanovisko ministerstva obrany

14 Sanace nedostatečně zlikvidovaných sond po těžbě ropy a zemního plynu Předmět plnění - relikvidace starých těžebních a průzkumných vrtů doprovázené parciální odtěžbou kontaminovaných zemin a odčerpáním zasažených podzemních vod - odstraní riziko havárie zasažení podzemních vod Objednatel - Ministerstvo financí ČR Zhotovitel - ENERGIE stavební a báňská a.s. Doba realizace - 2010 – 2014 Cena provedených stavebních prací a dodávek a služeb - 440 000 000 Kč

15 Sanace nedostatečně zlikvidovaných sond po těžbě ropy a zemního plynu Cílem je průzkum znečištění sanace zeminy a vody bezpečná relikvidace starých sond následná biologická péče

16 Sonda

17 Zařízení staveniště pro vytažení vložek

18 Utěsňování původního vrtu

19 Odvoz panelů, úprava

20 Legislativa sanace nedostatečně zlikvidovaných škod Závazné stanovisko Ministerstva životního prostředí Souhlasné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí Rozhodnutí k povolení hornické činnosti Rozhodnutí k povolení geologické činnosti Stanovisko Moravských naftových dolů Povolení ke vstupu Lesů České republiky

21 Stanoviska Stanovisko Natura 2000 Stanovisko RWE Stanovisko TELEFONICA O2 Stanovisko E.ON ČR Stanovisko Vodovodů a kanalizací Stanovisko krajského hygienického úřadu Stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje odboru životního prostředí Stanovisko Chráněné oblasti Stibůrkovská jezera Stanovisko ČIŽP Povolení ke vstupu majitelů a nájemců dotčených pozemků

22 DŮLNÍ VODY Vymezení pojmu - Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) § 40 Důlními vodami jsou všechny podzemní, povrchové a srážkové vody, které vnikly do hlubinných nebo povrchových důlních prostorů bez ohledu na to, zda se tak stalo průsakem nebo gravitací z nadloží, podloží nebo boku nebo prostým vtékáním srážkové vody, a to až do jejich spojení s jinými stálými povrchovými nebo podzemními vodami

23 Organizace je při hornické činnosti oprávněna a) bezúplatně užívat důlní vody pro vlastní potřebu b) bezúplatně užívat na základě povolení vodohospodářského orgánu důlní vodu jako náhradní zdroj pro potřebu těch, kteří byli poškozeni ztrátou vody vyvolanou činností organizace c) vypouštět důlní vodu, kterou nepotřebuje pro vlastní činnost, do povrchových, popřípadě do podzemních vod a odvádět ji, pokud je to třeba, i přes cizí pozemky způsobem a za podmínek stanovených vodohospodářským orgánem a orgánem ochrany veřejného zdraví


Stáhnout ppt "Likvidace starých ekologických zátěží. Legislativa Sanace a rekultivace hořícího odvalu Kateřina v Radvancích Závazné stanovisko MŽP Souhlasné stanovisko."

Podobné prezentace


Reklamy Google