Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Jan Kaňka Český báňský úřad

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Jan Kaňka Český báňský úřad"— Transkript prezentace:

1 Ing. Jan Kaňka Český báňský úřad
Těžební odpady Aplikace v praxi

2

3

4 Platná legislativa Zákon č. 61/1988 Sb. Zákon č.44/1988 Sb.
Vyhl.č. 104/1988 Sb. Vyhl.č.51/1989 Sb.

5 § 30 odvodňování odvalů (1) Před zřízením odvalu a před jeho postupem musí být výsypný prostor dostatečně odvodněn a zabezpečeno odvádění vody z paty odvalu. (2) Nerovnosti a propadliny na pracovních plošinách, v nichž by se mohla shromažďovat voda, musí být průběžně urovnávány a zahrnovány nebo upraveny tak, aby voda mohla odtékat. (3) Konečné svahy musí být upraveny tak, aby nedocházelo k hromadění srážkových vod.

6 § 31 odkaliště Projekt musí řešit a) zamezení, popřípadě snížení prašnosti a jejich kontrolu, b) ochranu před negativním ovlivněním režimu podzemních i povrchových vod, c) úpravu odkaliště a jeho objektů po ukončení provozu, d) způsob sledování jakosti a množství průsakových i povrchových vod, e) stabilitu hrází, f) sledování látek znečišťujících ovzduší, g) způsob a postup naplavování, h) bezpečnost provozu za mimořádných okolností, ch) případný odběr materiálů z odkaliště a jeho vliv na okolí.

7

8

9

10 § 1 (2) Tento zákon se nevztahuje na
f) hmoty, které byly získávány při těžbě a úpravě nerostů podle zvláštního zákona, při vyhledávání nebo skladování nerostů nebo při těžbě, úpravě a skladování rašeliny a jsou podle plánu otvírky, přípravy a dobývání nebo plánu využití ložiska určeny pro sanační a rekultivační práce (nebo jsou jejich součástí) nebo pro zajištění nebo likvidaci důlních děl.

11 rašelina Kompetence Mze 61/1956 Sb. 151/1957 Ú.l.

12 pojmy Těžební odpad Úložné místo Hlušina Vytěžený prostor

13

14 Před zahájením provozu
Plán pro nakládání s těž.odpadem - § 5 Havarijní plán - § 14 Finanční rezerva - § 13

15 žádosti O zařazení úložného místa - § 4 O schválení plánu - § 5
O povolení zřídit a umístit úložné místo O povolení provozu - § 8

16 Plán - § 12 vyhl.429/2009 Sb. Návrh zařazení do kategorie
Návrh postupů pro monitorování Opatření po ukončení provozu Návrh rekultivace Plán vzorkování

17 Havarijní plány vnitřní vnější

18 rezerva § 13 zákona § 3 vyhl. č. 428/2009 Sb.

19 Povinnosti provozovatele
Musí zajistit Musí přijmout Musí vést Musí požádat Musí vypracovat Musí ustanovit Musí kontrolovat Musí oznámit

20 Těžební odpad Definice Judikáty inerty

21 odpadní látky zbylé po úpravě nerostů nebo rašeliny
hlušina odpadní látky zbylé po úpravě nerostů nebo rašeliny

22 Úložné místo - § 4 Provozované S ukončeným provozem Uzavřené

23

24 Halda Kalové pole Kalové hospodářství

25 Uhelné odkaliště

26 § 4 (2) Úložné místo se zařadí do kategorie I v případě, že z provedeného hodnocení rizik, u odkališť z posudku osoby pověřené podle jiného právního předpisu, plyne, že by selhání techniky nebo chybná manipulace mohly zapříčinit závažnou nehodu (havárii), přičemž se berou v úvahu skutečnosti jako je současná a budoucí velikost a umístění úložného místa a jeho dopad na životní prostředí. (3) Úložné místo se zařadí do kategorie I také na základě posouzení množství ukládaného nebezpečného těžebního odpadu nebo objemu nebezpečných chemických látek a přípravků obsažených v ukládaném těžebním odpadu s ohledem na limit stanovený právním předpisem vydaným podle odstavce 8.

27

28 kategorizace Vzorkování - § 3 vyhl.429
Vyhodnocení vlastností - § 2 vyhl.429 Inertní vlastnosti - § 11 vyhl.429 Hodnocení rizik - § 4 vyhl.429

29 Odkaliště jako vodní díla
Zákon č. 254/2001 Sb. Vyhl. č. 23/2007 Sb.- vodní díla Vyhl. č.590/2002 Sb. – vodní díla Vyhl. č. 471/2001 Sb. - TBD

30

31 Vytěžený prostor § 16 odst. 1 zákona 157

32 dokumenty plány žádosti rozhodnutí zprávy hlášení

33 žádosti O změnu kategorie O udělení výjimky
O prohlášení úložného místa za uzavřené O využití odpadu z úložného místa

34 rozhodnutí O kategorii úložného místa Schválení plánu
Území pro úložné místo O kolaudaci úložného místa O povolení provozu O změnách K ukončení provozu O prohlášení úložného místa za uzavřené

35 zprávy § 10 odst. 1 zák.č.157/2009 Sb. § 2 vyhl.č.428/2009 Sb.

36 hlášení § 5 odst. 4 – změny v plánu § 6 odst. 6,7 - události
§ 10 odst. 6 – skutečnosti z kontrol § 23 odst. 6 – uzavíraná úložná místa

37 inventury Registr uzavřených a opuštěných úložných míst

38 BAT Nejlepší dostupné techniky § 3 zákona 157

39 Odborná způsobilost § 7 odst. 3 zák.157

40 monitorování § 6 zák.157 § 10 zák.157 § 16 zák. 157

41 Ochrana vod § 5 zák.157 § 12 zák.157

42 rekultivace § 12 odst. 1 písm.f) vyhl.429 § 5 odst. 2 písm. e) zák.157

43 Ukončení provozu § 10 zák.157 § 11 odst.3 zák.157 § 23 odst.5 zák.157

44 Zmírnění požadavků Inerty, zemina, rašelina dle § 22 odst. 1
Neinerty a zemina na další výjimky dle § 22 odst. 2 zák.157 Povolení provozu úl.místa

45 náklady Odhady – Kč

46 Veřejná správa § 15 – přeshraniční účinky § 17 výkon veřejné správy
§ 18 kontroly § 19 – 21 správní delikty § 25 zmocnění § 29 účinnost

47 § 15 odst. 4 (4) Ministerstvo životního prostředí
a) ve spolupráci s Českým báňským úřadem zjišťuje výskyt uzavřených úložných míst a opuštěných úložných míst, která mají nebo by mohla mít závažný nepříznivý vliv na životní prostředí nebo lidské zdraví, b) vede registr úložných míst uvedených v písmenu a) a zajišťuje jeho pravidelnou aktualizaci. Vedením registru může pověřit jinou právnickou osobu.

48 § 24 odst. 3 (3) Ministerstvo životního prostředí zveřejní registr uvedený v § 17 odst. 4 písm. b) do dne 1. května

49 Kontroly - vstupy § 18 odst. 4 zák.157
- dokumentace § 18 odst.3 zák.157

50 Prováděcí vyhlášky 428/2009 Sb. 429/2009 Sb.

51 Související úpravy Novela horního zákona Novela vodního zákona
Novela odpadového zákona

52 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Ing. Jan Kaňka Český báňský úřad"

Podobné prezentace


Reklamy Google