Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní úprava ochrany lesa 22. listopadu 2006. 1. Les národní bohatství národní bohatství účel právního režimu účel právního režimu vytvoření právních,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní úprava ochrany lesa 22. listopadu 2006. 1. Les národní bohatství národní bohatství účel právního režimu účel právního režimu vytvoření právních,"— Transkript prezentace:

1 Právní úprava ochrany lesa 22. listopadu 2006

2 1. Les národní bohatství národní bohatství účel právního režimu účel právního režimu vytvoření právních, příp. dalších předpokladů pro zachování lesa, péči o něj a jeho obnovu vytvoření právních, příp. dalších předpokladů pro zachování lesa, péči o něj a jeho obnovu podpora trvale udržitelného hospodaření v něm podpora trvale udržitelného hospodaření v něm nutné zachovat nejen potřebnou rozlohu, ale i kvalitu a vhodnou skladbu lesních porostů nutné zachovat nejen potřebnou rozlohu, ale i kvalitu a vhodnou skladbu lesních porostů § 2 lesního zákona § 2 lesního zákona

3 Funkce Nepříznivé lesavlivy Funkce Nepříznivé lesavlivy produkční (hospodářské) produkční (hospodářské) mimoprodukční (ekologické) mimoprodukční (ekologické) civilizační vlivy civilizační vlivy imise změna klimatu bezohlednost při užívání vysazování monokultur nepříznivá skladba porostů ohrožení biodiverzity přírodní vlivy přírodní vlivy škůdci nepříznivé povětrnostní podmínky

4 Principy ochrany lesa komplexnost právní regulace komplexnost právní regulace vyváženost ochrany zájmů (práv) vlastníků a veřejných zájmů vyváženost ochrany zájmů (práv) vlastníků a veřejných zájmů racionalita racionalita prevence prevence státní řízení hospodaření v lese státní řízení hospodaření v lese demokratizace užívání lesa demokratizace užívání lesa

5 2. Předmět právní ochrany LES LES lesní porosty s jejich prostředím lesní porosty s jejich prostředím pozemky určené k plnění funkcí lesa pozemky určené k plnění funkcí lesa kategorizace lesů kategorizace lesů lesy ochranné lesy ochranné lesy zvláštního určení lesy zvláštního určení lesy hospodářské lesy hospodářské subkategorie – lesy pod vlivem imisí subkategorie – lesy pod vlivem imisí

6 3. Přehled právní úpravy 1. mezinárodněprávní úprava - Principy hospodaření v lesích - Implementační plán – Ochrana a management přírodních zdrojů 2. komunitární úroveň - ochrana lesů proti znečištěnému ovzduší - ochrana proti požárům - ochrana vybraných lesních ekosystémů v rámci ochrany přírody přírody

7 3. vnitrostátní úroveň - z. č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) - 12 novel - řada prováděcích předpisů (viz učebnice prof. Damohorský a kol. nebo www.mze.cz) - z. č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin dřevin - z. č. 282/1991 Sb., o ČIŽP a její působnosti v ochraně lesa - z. č. 252/1997 Sb., o zemědělství - z. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny - z. č. 254/2001 Sb., vodní zákon - z. č. 449/2001 Sb., o myslivosti

8 4. Nástroje ochrany 1. ADMINISTRATIVNÍ NÁSTROJE - stanovení práv a povinností, omezení a zákazů - § 11 – základní povinnosti - § 13 – ochrana pozemků určených k plnění funkce lesa - § 19 – obecné užívání lesů - § 20 – omezení - § 32 – povinnosti vlastníka při hospodaření v lesích - lesní hospodářská evidence - § 40 - udělení licence - týká se odborného lesního hospodáře - § 41 a násl. - dozor (§ 50, § 51) - vrchní státní dozor – MŽP - příslušné orgány státní správy lesa - ČIŽP podle příslušného zákona - lesní stráž

9 2. KONCEPČNÍ NÁSTROJE – LESNICKÉ PLÁNY - upravují hospodaření v lesích A) oblastní plány rozvoje lesů - vyjadřují státní politiku na úseku hospodaření v lesích B) lesní hospodářské plány - vlastníci státních lesů a lesů o výměře větší než 50 ha - pro ostatní - dobrovolnost C) lesní hospodářské osnovy - vlastníci lesů menších než 50 ha, pokud nemají LHP - zpracování hradí stát – forma státní pomoci

10 3. INFORMAČNÍ NÁSTROJE www.lesycr.czwww.mze.czwww.env.czwww.npsumava.czwww.enviweb.cz

11 4. EKONOMICKÉ NÁSTROJE - § 24 odst. 2 - § 36 odst. 3 - § 17, § 18: poplatek za odnětí pozemku určeného k plnění funkcí lesa pro jiné využití - příloha 1. lesního zákona - 40 % obci, 60 % SFŽP 5. SANKČNÍ NÁSTROJE - přestupky (obecné užívání lesa) - jiná protiprávní jednání – správní delikty

12 6. INSTITUCIONÁLNÍ NÁSTROJE - obecní úřady obcí s rozšířenou působností - krajské úřady - Ministerstvo zemědělství - vojenské újezdy:Ministerstvo obrany Vojenský lesní úřad

13 5. Hlavní instituty v problematice ochrany lesa ZACHOVÁNÍ LESŮ ZACHOVÁNÍ LESŮ OBECNÉ UŽÍVÁNÍ LESŮ OBECNÉ UŽÍVÁNÍ LESŮ HOSPODAŘENÍ V LESÍCH HOSPODAŘENÍ V LESÍCH PODPORA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH PODPORA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH

14 I. Zachování lesů základní povinnosti: základní povinnosti: neohrožovat a nepoškozovat lesy + zařízení neohrožovat a nepoškozovat lesy + zařízení nepoškozovat zájmy jiných vlastníků nepoškozovat zájmy jiných vlastníků pozemky určené k plnění funkcí lesa: pozemky určené k plnění funkcí lesa: ochrana preventivní povahy ochrana preventivní povahy odnímání pozemků odnímání pozemků nutný souhlas orgánu státní správy lesa nutný souhlas orgánu státní správy lesa řízení na základě žádosti řízení na základě žádosti odnětí trvalé nebo dočasné odnětí trvalé nebo dočasné řízení o odnětí neprobíhá při umístění zařízení podle § 15 odst. 3 řízení o odnětí neprobíhá při umístění zařízení podle § 15 odst. 3 údaje obsažené v rozhodnutí o odnětí stanoví zákon údaje obsažené v rozhodnutí o odnětí stanoví zákon

15 II. Obecné užívání lesů užívání lesů veřejností užívání lesů veřejností stanovení povinností a zákazů sloužících k ochraně lesů při takovém užívání stanovení povinností a zákazů sloužících k ochraně lesů při takovém užívání § 20 – zákazy absolutní § 20 – zákazy absolutní zákazy, u nichž lze povolit výjimku zákazy, u nichž lze povolit výjimku

16 III. Hospodaření v lesích výsadba lesa výsadba lesa mýcení lesa mýcení lesa těžba těžba předmýtní předmýtní mýtní úmyslná mýtní úmyslná nahodilá nahodilá mimořádná mimořádná ochrana před škodlivými činiteli (zásada prevence) ochrana před škodlivými činiteli (zásada prevence) odborný lesní hospodář odborný lesní hospodář lesní stráž lesní stráž

17 Papírna Myllykoski Papírna společnosti Myllykoski ve Švédsku.

18 IV. Podpora hospodaření v lesích služba služba finanční příspěvek finanční příspěvek MZe MZe SFŽP SFŽP

19


Stáhnout ppt "Právní úprava ochrany lesa 22. listopadu 2006. 1. Les národní bohatství národní bohatství účel právního režimu účel právního režimu vytvoření právních,"

Podobné prezentace


Reklamy Google