Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana zemědělského půdního fondu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana zemědělského půdního fondu"— Transkript prezentace:

1 Ochrana zemědělského půdního fondu
ZÁKON 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu Zemědělský půdní fond (ZPF) tvoří pozemky zemědělsky obhospodařované, a půda, která a půda dočasně neobdělávaná. Do zemědělského půdního fondu náležejí též rybníky s chovem ryb nebo vodní drůbeže a nezemědělská půda potřebná k zajišťování zemědělské výroby, jako polní cesty, pozemky se zařízením pro polní závlahy, závlahové vodní nádrže, odvodňovací příkopy, hráze sloužící k ochraně před zamokřením nebo zátopou, ochranné terasy proti erozi apod. Pro nezemědělské účely je nutno použít především nezemědělskou půdu, zejména nezastavěné a nedostatečně využité pozemky v současně zastavěném území obce nebo na nezastavěných plochách stavebních pozemků staveb mimo toto území, stavební proluky a plochy získané zbořením přežilých budov a zařízení. Územní rozhodnutí, jímž má být dotčen zemědělský půdní fond, nelze vydat, pokud nebyl dán orgánem ochrany ZPF souhlas k jejímu odnětí. Návrh na schválení stavby, v němž se předpokládá odnětí ZPF, musí být doložen souhlasem orgánů ochrany ZPF, s výjimkou případů, kdy takového souhlasu není třeba.

2 Právnické a fyzické osoby provozující stavební, těžební a průmyslové činnosti jsou
povinny : řídit se zásadami ochrany ZPF, zejména skrývat odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy na celé dotčené ploše a postarat se o jejich hospodárné využití nebo řádné uskladnění pro účely rekultivace anebo zajistit na vlastní náklad jejich odvoz a rozprostření na plochy určené orgánem ochrany ZPF ukládat odklizové zeminy ve vytěžených prostorech a není-li to možné nebo hospodářsky odůvodněné, uložit je v prvé řadě na plochách neplodných nebo na plochách horší jakosti, provádět podle schválených plánů rekultivaci dotčených ploch, aby byly způsobilé k plnění dalších funkcí v krajině Půdu lze odejmout ze zemědělského půdního fondu trvale nebo dočasně. Za odnětí půdy se platí odvody. Odvody za trvale odnímanou půdu se nepředepisují pro komunikace, nádvoří, zpevněné plochy a zeleň při bytové výstavbě a pro výstavbu občanského a technického vybavení, pro stavby pro bydlení na plochách určených k tomuto účelu schváleným územním plánem obce nebo regulačním plánem vždy mimo současně zastavěné území obce.

3 Orgány ochrany ZPF jsou pověřené obecní úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou
působností, krajské úřady, správy národních parků a Ministerstvo životního prostředí. Ve vojenských újezdech vykonávají funkci orgánů ochrany ZPF zvláštní orgány Ministerstva obrany. Odvody za odnětí ZPF vypočítá navrhovatel podle pravidel stanovených v zákoně. Souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu udělují pro výměru do 1 ha obecní úřady obcí s rozšířenou působností a na území hlavního města Prahy Magistrát hlavního města Prahy pro výměru od 1 do 10 ha krajský úřad a na území hlavního města Prahy Magistrát hlavního města Prahy pro výměru nad 10 ha, Ministerstvo životního prostředí Správy národních parků vykonávají působnost na území těchto parků při ochraně zemědělského půdního fondu podle zvláštního předpisu. Právnickým osobám jakož i fyzickým osobám oprávněným k podnikání, které poruší povinnosti, jsou orgány ochrany zemědělského půdního fondu oprávněny ukládat pokuty až do výše pětisetnásobku minimální mzdy stanovené zvláštním předpisem.

4 Ochrana lesního půdního fondu
ZÁKON č. 289/1995 Sb.o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) Pozemky určené k plnění funkcí lesa jsou pozemky s lesními porosty a plochy, na nichž byly lesní porosty odstraněny za účelem obnovy, lesní průseky a nezpevněné lesní cesty, nejsou-li širší než 4 m, a pozemky, na nichž byly lesní porosty dočasně odstraněny podle rozhodnutí orgánu státní správy lesů ("lesní pozemky"), b) zpevněné lesní cesty, drobné vodní plochy, ostatní plochy, pozemky nad horní hranicí dřevinné vegetace (hole), s výjimkou pozemků zastavěných a jejich příjezdních komunikací, a lesní pastviny a políčka pro zvěř, pokud nejsou součástí ZPF a jestliže s lesem souvisejí nebo slouží lesnímu hospodářství ("jiné pozemky"). U těchto pozemků může orgán státní správy lesů nařídit označení jejich příslušnosti k pozemkům určeným k plnění funkcí lesa. Veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa musí být účelně obhospodařovány podle zákona. Jejich využití k jiným účelům je zakázáno. O výjimce z tohoto zákazu může rozhodnout orgán státní správy lesů na základě žádosti vlastníka lesního pozemku nebo ve veřejném zájmu.

5 Při využití pozemků určených k plnění funkcí lesa k jiným účelům musí být zejména
přednostně použity pozemky méně významné z hlediska plnění funkcí lesa a zajištěno , aby použití pozemků co nejméně narušovalo hospodaření v lese a plnění jeho funkcí, b) dbáno, aby nedocházelo k nevhodnému dělení lesa z hlediska jeho ochrany a k ohrožení sousedních lesních porostů, c)Právnické a fyzické osoby provádějící stavební, těžební a průmyslovou činnost jsou dále povinny ukládat odklizované hmoty ve vytěžených prostorech, a není-li to možné nebo hospodářsky odůvodněné, ukládat je především na neplodných plochách nebo na nelesních pozemcích k tomu určených, průběžně vytvářet předpoklady pro následnou rekultivaci uvolněných ploch; po ukončení záboru pozemku pro jiné účely neprodleně provést rekultivaci dotčených pozemků tak, aby mohly být vráceny plnění funkcí lesa, d) používat vhodných technických prostředků, technologií a biologicky odbouratelných hydraulických kapalin a činit účinná opatření k zabránění úniku látek poškozujících les a přírodní prostředí.

6 Odnětí pozemků plnění funkcí lesa je uvolnění těchto pozemků pro jiné využití.
Omezení využívání pozemků pro plnění funkcí lesa je stav, kdy na dotčených pozemcích nemohou být plněny některé funkce lesa v obvyklém rozsahu. Odnětí nebo omezení může být trvalé nebo dočasné. Žádost o odnětí nebo o omezení podává orgánu státní správy lesů ten, v jehož zájmu má k odnětí nebo k omezení dojít . O odnětí nebo o omezení rozhodne orgán státní správy lesů, v jehož území se dotčené pozemky nebo jejich převážná část nacházejí. Státní správu lesů vykonávají a) obecní úřady obcí s rozšířenou působností, b) kraje, c) ministerstvo. Souhlas k udělují odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa -do výměry 1 ha nebo o omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa a o výši poplatků za odnětí obecní úřady obcí s rozšířenou působností -výměře 1 ha a více a o výši poplatků za odnětí kraje,


Stáhnout ppt "Ochrana zemědělského půdního fondu"

Podobné prezentace


Reklamy Google