Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komplexní inovace výuky práva pro moderní společnost reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0080.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komplexní inovace výuky práva pro moderní společnost reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0080."— Transkript prezentace:

1 Komplexní inovace výuky práva pro moderní společnost reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0080

2 Ochrana přírody a krajiny II. Zvláštní ochrana přírody a krajiny Další vybrané instituty

3 Zvláštní ochrana přírody a krajiny udržení a obnova rovnováhy v přírodě ochrana biodiverzity šetrné hospodaření s přírodními zdroji územní –zvláště chráněná území –NATURA 2000 druhová –zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů individuální –památné stromy –vybrané nerosty

4 Zvláštní ochrana přírody a krajiny – územní ochrana / rozsah vyššínižší velkoplošná NPCHKO maloplošná NPRPR útvary NPPPP typy –viz tabulka vyhlašování –právní předpisy –smluvní režim (maloplošná) ochrana –základní ochranné podmínky, bližší ochranné podmínky –zónace, ochranná pásma –právo myslivosti a rybářství –vlastnictví –administrativní nástroje (návštěvní řády) –ekonomické nástroje (poplatky) –koncepční nástroje (plány péče) Zvláštní územní ochranou se rozumí vztah k vysoce hodnotným, přírodovědecky či esteticky velmi významným nebo jedinečným stanovištím či územím

5 Zvláště chráněná území národní parky –rozsáhlá území jedinečná v národním či mezinárodním měřítku, s přirozenými nebo člověkem málo ovlivněnými ekosystémy, a v nichž rostliny, živočichové a neživá příroda mají mimořádný vědecký význam –zákon –návštěvní řád – opatření obecné povahy –Správa národního parku, Rada národního parku –základní ochranné podmínky - § 16 z. OPK

6 Zvláště chráněná území chráněné krajinné oblasti –rozsáhlá území s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémů, s hojným zastoupením dřevin, případně s dochovanými památkami historického osídlení –nařízení vlády –zóny –Správa CHKO –základní ochranné podmínky - § 26 z. OPK

7 Zvláště chráněná území národní přírodní rezervace –menší území mimořádných přírodních hodnot, kde jsou na přirozený reliéf vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním nebo mezinárodním měřítku –vyhláška MŽP –základní ochranné podmínky - § 29 z. OPK

8 Zvláště chráněná území národní přírodní památka –přírodní útvary menší rozlohy (geologické nebo geomorfologické útvary, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů) s národním nebo mezinárodním, ekologickým, vědeckým či estetickým významem –vyhláška MŽP

9 Zvláště chráněná území přírodní rezervace –menší území soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast –nařízení kraje –základní ochranné podmínky - § 34 z. OPK

10 Zvláště chráněná území přírodní památka –přírodní útvary menší rozlohy s regionálním ekologickým, vědeckým či estetickým významem –nařízení kraje

11 Zvláštní ochrana přírody a krajiny – druhová  evropsky významné druhy, vč. druhů prioritních  zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin a nerostů  kategorizace: ohrožené, silně ohrožené, kriticky ohrožené  seznamy, knihy  ochrana rostlin:  stanovení podmínek komplexní ochrany stanovišť a bezprostředního okolí, ochranou nadzemních i podzemních částí rostlin a stanovením zákazu sbírat, trhat, vykopávat, poškozovat a ničit ve vývoji jakékoliv vývojové stádium rostliny  ochrana živočichů:  komplexní ochrana stanovišť a všech vývojových stádií, stanovení zákazu provádět jakékoliv škodlivé zásahy do přirozeného vývoje, chytat je, chovat v zajetí, rušit, zraňovat či usmrcovat

12 Základní a bližší podmínky ochrany ZCHD RaŽ  ochrana jedinců  ochrana stanovišť  regulace vývozu  prokazování původu  odebrání jedinců  záchranné programy  souhlasy, výjimky

13 Další prostředky ochrany rostlinstva a živočišstva ochrana biodiverzity ochrana vybraných vzácných a ohrožených druhů –Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Washington, 1973), v ČR zákon č. 572/1992 Sb. –regulace a monitoring obchodu exempláři, regulace obchodu výrobky –označování, prokázání původu, odebrání nedovoleně držených jedinců –prohloubení mezinárodní spolupráce ochrana rostlin a živočichů před vnějšími škodlivými vlivy ochrana zvířat držených v lidské péči –zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání –zvláštní úprava nakládání s hospodářskými zvířaty (welfare), zvířaty v laboratořích, zvířaty v zájmových chovech, zvířaty určenými k veřejné produkci a úprava přepravy zvířat –ZOO ochrana živočichů a rostlin v rámci vybraných činností

14 Zvláštní ochrana přírody a krajiny - individuální památné stromy –mimořádně významné dřeviny, jejich skupiny či stromořadí, které jsou jako památné stromy vyhlášeny rozhodnutím orgánu ochrany přírody –lze vyhlásit i smluvně –ochranné pásmo – ex lege nebo ex actu zvláště chráněné nerosty –nerosty vzácné nebo vědecky či kulturně přínosné –ochrana in situ

15 Účast veřejnosti správní řízení ve věcech zájmů chráněných zákonem OPK občanská sdružení –právní subjektivita –žádost – informace (zamýšlené zásahy, zahajovaná správní řízení) věcná a místní specifikace platnost 1 rok od podání –účast ve správním řízení: písemné oznámení účasti do osmi dnů od oznámení den sdělení informace – doručení písemného vyhotovení NEBO první den zveřejnění na úřední desce a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup


Stáhnout ppt "Komplexní inovace výuky práva pro moderní společnost reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0080."

Podobné prezentace


Reklamy Google