Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Plánovací proces v oblasti vodního hospodářství. (návrh novely – tzv. „EURONOVELA“) Zákon č. 254/2001Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Plánovací proces v oblasti vodního hospodářství. (návrh novely – tzv. „EURONOVELA“) Zákon č. 254/2001Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),"— Transkript prezentace:

1 Plánovací proces v oblasti vodního hospodářství

2 (návrh novely – tzv. „EURONOVELA“) Zákon č. 254/2001Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), novelizován od dne své účinnosti 1.1.2002 16x a je proveden 20 prováděcími právními předpisy a další se připravují v souvislostí s poslední novelou zákonem č. 150/2010 Sb. účinnou od 1.8.2010 (návrh novely – tzv. „EURONOVELA“) (5 oblastí povodí – v Euronovele 8 oblastí) Vyhláška č. 292/2002 Sb., o oblastech povodí (5 oblastí povodí – v Euronovele 8 oblastí) (účinnost od 1. července 2003) Vyhláška č. 140/2003 Sb., o plánování v oblasti vod (účinnost od 1. července 2003) Legislativa ČR pro plánování v oblasti vod

3 Zákon č. 274/2001Sb., o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. (od své účinnosti 1.1.2002 9x novelizován a je proveden jedním prováděcím právním předpisem (vyhláškou č. 428/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 146/2004 Sb. A vyhlášky č. 515/2006 Sb.) Legislativa ČR pro plánování v oblasti vod

4 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000 ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky Směrnice 2000/60/ES RS Rámcová směrnice WFD 77/440/EHS „Surová voda“ vč. 79/869/EHS a 77/795/EHS 2007 78/659/EHS „ Rybné vody“ 2013 80/68/EHS „ Ochrana podzemních vod“ 2013 76/464/EHS „Nebezpečné látky“ čl. 6 2007, ost. 2013 76/160/EHS „Koupací vody“ 98/83/ES „Pitná voda“ 91/271/EHS „Městské ČOV“ 91/676/ EHS „Dusičnany“ Programy opatření do plánů Nahrazuje je k datu RS Legislativa ES zahrnující také plánování v oblasti vod

5 Hlava III. Stav podzemních a povrchových vod (§ 21 a 22) Vodní bilance Monitoring Evidence Vyhl. č. 431/2001Sb. Vyhl. č. 139/2003 Sb. Hlava IV. Plánování v oblasti vod (§ 23 až 26) Oblasti povodí Obsah, zpracování, projednání plánů Vyhl. č. 292/2002 Sb. Vyhl. č. 140/2003 Sb. Ustanovení VZ o plánování v oblasti vod

6 Podpůrné dokumenty pro proces plánování ( Směrnice č. 2000/60/EC ) Water Framework Directive ( Směrnice č. 2000/60/EC ) ( publikace popisující proces zavádění WFD ) „Rámcová směrnice vodní politiky EU“ - Peter Chavy ( publikace popisující proces zavádění WFD ) ( oficiální průvodci EU vybranými tématy WFD ) CIS Guidances ( oficiální průvodci EU vybranými tématy WFD ) Výstupy z TWINNING Projektů Výstupy z úkolů VÚV T.G.M. Materiály schválené Komisí pro plánování

7 Plánování v oblasti vod = koncepční činnost s cílem vymezit a vzájemně harmonizovat veřejné zájmy a)ochrany vod jako složky životního prostředí, b)ochrany před povodněmi a dalšími škodlivými účinky vod, c)trvale udržitelného užívání vodních zdrojů a hospodaření s vodami pro zajištění požadavků na vodohospodářské služby, zejména pro účely zásobování pitnou vodou. Podkladem pro výkon veřejné správy jsou a)Plán hlavních povodí ČR, b)Plány oblastí povodí, c)Programy opatření pro Plán hlavních povodí i pro plány oblastí povodí Cíle plánování a podklady pro veřejnou správu

8 Plán hlavních povodí ČR Strategický dokument plánování v oblasti vod stanoví rámcové cíle obsahuje rámcové programy opatření respektuje mezinárodní závazky ČR závazný podklad pro přípravu plánů oblastí povodí Pořizuje MZe ve spolupráci s MŽP a dalšími ústředními vodoprávními úřady a krajskými úřady Schvaluje vláda závazné části vyhlásí nařízením vlády Plán hlavních povodí bude schválen nejpozději do 22.12.2006

9 Plány oblastí povodí Základní koncepční dokumenty vymezující veřejné zájmy do podrobností podle podmínek povodí principy, zásady, limity a omezení v jednotlivých povodích Návrh na vymezení 8 oblastí povodí Pořizují správci povodí ve spolupráci s krajskými úřady Přípravné práce a etapy zpracování schvaluje krajský úřad (po souhlasném stanovisku ústř. vodopráv. úřadů a MMR) Konečný návrh schvalují kraje závazné části vyhlásí rada kraje nařízením Plány oblastí povodí budou schváleny nejpozději do 22.12.2009

10 Přípravné práce všeobecné charakteristiky povodí vodohospodářské charakteristiky povodí zhodnocení dopadů lidské činnosti na stav vod ekonomickou analýzu užívaní vod Návrh plánu oblasti povodí časový plán a program prací pro zpracování plánu zveřejněn nejméně 3 roky před obdobím platnosti plánu přehled významných problémů, silně ovlivněných vodních útvarů a zvláštní cíle ochrany vod je zveřejněn nejméně 2 roky před obdobím platnosti plánu návrh zveřejněn nejméně 1 rok před obdobím platnosti plánu Etapy zpracování plánů oblastí povodí

11 Programy opatření = hlavní nástroj k dosažení cílů Plánu hlavních povodí a Plánů oblastí povodí Programy opatření obsahují časový plán a strategii financování základních a případně i doplňkových opatření, zejména pak: popis jednotlivých opatření územní souvislosti opatření očekávané účinky opatření termíny zavedení odhady nákladů a zdroje financování Obsah a postupy při zavádění opatření, včetně vytýčení přísnějších cílů ochrany vod, stanoví MZe + MŽP vyhláškou

12 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2015 Charakteristiky povodí Specifikovat environmentální cíle a zprovoznění monitoringu Schválit plány oblastí povodí včetně programů opatření a zveřejnit je Zavést novou cenovou politiku (stimulující, návratnost nákladů) Uvést plány oblastí povodí do praxe Dosáhnout dobrého stavu ve všech vodách!! Informovat o a konzultovat následující Časový a pracovní implementační plán Přehled významných otázek ve vodním hospodářství Návrh plánu povodí Postup prací v plánování v oblasti vod

13 Organizační zajištění plánování v oblasti vod Národní úroveň Komise pro plánování v oblasti vod Návrhová skupina Úroveň oblastí povodí Sub-komise pro plánování v oblasti vod Pracovní skupiny

14 Komise pro plánování v oblasti vod Koordinuje činnost v oblasti plánování na národní úrovni Projednává a schvaluje postupy, metodiky a dokumenty používané v procesu plánování Složení: Zástupci ministerstev (MZe, MŽP, MZd, MV, MD, MO) Zástupci jednotlivých správců povodí Zástupci jednotlivých krajů Representanti významných uživatelů vod (SOVaK, …) Zástupci TWINNING projektů mající vztah k WFD Representanti NGO Zástupci odborných organizací ( VÚV T.G.M., ZVHS, … )

15 Návrhová skupina Připravuje materiály pro jednání Komise pro plánování Projednává a schvaluje postupy, metodiky a dokumenty používané v procesu plánování Složení: Zástupci MZe (3) a MŽP (2) Representanti správců povodí (3) Representanti krajů (1+1) Zástupce TWINNING projektu (1) + Přizvaní odborníci dle projednávaných témat

16 Sub-komise pro plánování v oblasti vod Koordinuje činnost plánování v příslušné oblasti povodí Složení určují jednotlivý zpracovatelé plánů oblastí povodí Možné složení: Zástupci správce povodí Zástupci krajských úřadů Zástupci krajů (samosprávy) Zástupci uživatelů vod Representanti NGO Zástupci odborných institucí Representanti místních samospráv …

17 Pracovní skupiny Řeší konkrétní otázky a úkoly podle svého zaměření Připravuje materiály pro jednání Sub-komise Náplň činnosti, složení i status pracovních skupin je v kompetenci zpracovatelů plánů oblastí povodí či Sub-komisí Možné strategie zaměření pracovních skupin: Odborné pracovní skupiny řešící tématické okruhy problémů Pracovní skupiny řešící problematiku jednotlivých lokalit

18 Důsledky výskytu extrémních povodní od konce 90. let

19 Současný stav financování vodohospodářských služeb a péče o vodní zdroje

20 Zdroje financování z veřejných financí

21 Zemědělské sucho na území ČR ve vegetačním období (analýza na základě vláhové bilance za období 1961-2000)


Stáhnout ppt "Plánovací proces v oblasti vodního hospodářství. (návrh novely – tzv. „EURONOVELA“) Zákon č. 254/2001Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),"

Podobné prezentace


Reklamy Google