Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

? Územní (prostorové) plánování ÚP

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "? Územní (prostorové) plánování ÚP"— Transkript prezentace:

1 ? Územní (prostorové) plánování ÚP
Proces hledání dohody o využití území – v našem případě obce hledání shody o využití a uspořádání území s respektem k veřejným zájmům a soukromým zájmům všech subjektů v území působících Cíl stanovování přiměřených kritérií vhodných a nutných pro pro umísťování a uskutečňování činností v území koordinace udržitelného rozvoje územního celku Úkol stanovovat koncepci rozvoje území (urbanistickou a dalších složek osídlení, tj. bydlení, dopravy ad.) stanovovat požadavky na využívání území Management a Rozvoj Obcí ÚP – říjen 2012

2 ! Územní plánování má definované
→ Kompetence orgánů veřejné správy a všech účastníků ÚP → Zákonem a vyhláškami definované postupy při pořizování, projednání, schvalování, rozhodování → územně plánovacích podkladů (ÚPP) → územně plánovací dokumentace (ÚPD) → pro správní rozhodování o umisťování staveb a funkčním využití území (ÚR, ÚO) Legislativní rámec ÚP Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. SZ ! Od 1. ledna 2013 platí tzv. velká novela Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací dokumentaci. Vyhlášky č. 498, č. 499, č. 501, č. 502, č. 503/2006 Sb.

3 ? Územně plánovací nástroje
Politika územního rozvoje PÚR Územně plánovací podklady ÚPP - Územně analytické podklady ÚAP - Územní studie ÚS Územně plánovací dokumentace ÚPD - Zásady územního rozvoje ZÚR - Územní plán ÚP - Regulační plán RP Nástroje pro správní rozhodování Územní rozhodnutí ÚR Územní souhlas ÚS Územní opatření ÚO (Úprava vztahů v území)

4

5 PUR – Politika územního rozvoje ČR
pro území republiky pořizuje ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) schvaluje vláda → sdělení o schválení PUR ve Sbírce zákonů stanoví republikové priority pro územní plánování stanoví rozvojové oblasti a rozvojové osy řeší nadregionální a „mezinárodní“ souvislosti → to, co je společné více krajům je závazná pro zásady územního rozvoje, pro územní plány regulační plány, pro rozhodování v území každé 4 roky MMR zpracovává zprávu o uplatňování PUR PUR zveřejněna na: Ceske-republiky SZ → § 31, § 32, § 33, § 34 5

6 ZUR – Zásady územního rozvoje kraje
pro celé území kraje pořizuje v přenesené působnosti krajský úřad (KÚ) schvaluje a vydává v samostatné působnosti zastupitelstvo kraje jsou nadřazenou dokumentací pro územní plány obcí jsou závazné pro územní plány obcí řeší regionální a „nadmístní“ souvislosti → to, co je společné více obcím dříve územní plán kraje či územní plán velkého územního celku do 4 let od po vydání zásad pořídí KÚ zprávu o uplatňování ZUR obsah stanoven prováděcí vyhláškou (č. 500/2006 Sb.) SZ → § 36, § 37, § 38, § 39, § 40, § 41, § 42 6

7 Územní plán obce Management a Rozvoj Obcí Nástroje – prosinec 2012 7

8 * Co už víme Územní plán je → koncepční nástroj
→ dlouhodobý časový horizont → proces a obsah je zákonně stanovený a vymahatelný ! na rozdíl od obsahu a procesu programu či strategického plánu obce → nástrojem plánování rozvoje území - územně plánovací nástroj → územně plánovací dokumentací ÚPD ! společenským zadáním pro zadání územního plánu je programový či strategický dokument obce ! obec územní plán mít nemusí, ale bez ÚP se v podstatě nemůže rozvíjet 8

9 Regulační plán vyhlašován zastupitelstvem obce v samostatné
je pořizován v přenesené působnosti vyhlašován zastupitelstvem obce v samostatné působnosti opatřením obecné povahy pořizuje se a zpracovává pro část území obce pro jednoznačně vymezenou lokalitu je závazný a v určené ploše nahrazuje územní rozhodnutí řeší/stanoví využití jednotlivých pozemků a určuje regulační prvky plošného a prostorového uspořádání zpracování RP pro část obce (koridoru nebo plochy) může být uloženo zásadami územního rozvoje (kraje) – musí být s obcí dohodnuto ! Regulačním plánem může obec účinně koordinovat zejména investiční politiku budování veřejné infrastruktury obcí. SZ → § 57, § 61, § 62, § 63, § 64, § 66, § 67, § 68, § 69, § 70, § 71 Management a Rozvoj Obcí Nástroje – prosinec 2012 9

10 Ukázka regulačního plánu

11 ÚAP – Územně analytické podklady kraje
pro správní území kraje pořizuje v přenesené působnosti krajský úřad projednává zastupitelstvo kraje jsou podkladem pro zpracování ZUR (zásady územního rozvoje) → plní funkci průzkumů a rozborů pro zadání ZUR grafická a textová část obsah stanoven vyhláškou zveřejněny na www krajů SZ → § 26, § 27, § 28, § 29 Vyhláška č. 500/2006 Sb. 11

12 ÚAP – Územně analytické podklady ORP
pro správní území obce s rozšířenou působností (SO ORP – „trojky“) pořizuje v přenesené působnosti obec ORP neschvalují se, mohou být projednány jsou podkladem pro zpracování a odůvodnění územního plánu obce plní funkci průzkumů a rozborů pro zadání grafická a textová část zveřejněny na www obcí s rozšířenou působností (ORP) SZ → § 26, § 27, § 28, § 29, Vyhláška č. 500/2006 Sb. 12

13 ÚS – Územní studie pro vymezené území kraje nebo obce
pořizuje se a zpracovává pro vybraná území podmínka zpracování je uložena ZUR nebo ÚP pořizuje pořizovatel v přenesené působnosti (obec nebo kraj) zadání územní studie určí obsah, rozsah, cíle, účel grafická a textová část tzv. se vkládají do evidence územně plánovací činnosti SZ → § 25, § 30, § 43 13

14 Podklady Doporučené odkazy Vlastní podklady a zkušenosti.
Platná legislativa. Vlastní podklady a zkušenosti. Doporučené odkazy Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje Portál územního plánování portal.uur.cz Města a obce Portály obcí ORP → ÚAP Portály krajů → ZUR, ÚAP Portály měst a obcí → ÚP

15 Děkuji za pozornost  Iveta Lukášová
Do jaké rozvojové osy a rozvojové oblasti patří Vaše ORP? Management a Rozvoj Obcí Úvod do MRO – listopad 2012


Stáhnout ppt "? Územní (prostorové) plánování ÚP"

Podobné prezentace


Reklamy Google