Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE"— Transkript prezentace:

1 POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ NA ÚROVNI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁV

2 ZÁKLADNÍ ÚROVNĚ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
ÚZEMNÍ AGENDA EU Národní úroveň Politika územního rozvoje (MMR, vykonává státní dozor ve věcech územního plánování, vede evidenci územně plánovací činnosti) Územní plány a regulační plány, vojenských újezdů, územně analytické podklady a územní studie, územně plánovací informace za VÚ (Ministerstvo obrany, Újezdní úřad pro území vojenského újezdu Regionální úroveň Zásady územního rozvoje (dříve územní plán velkého územního celku) Územně analytické podklady Územní studie Další relevantní dokumenty a studie Lokální úroveň Územní plán Regulační plán (část sídla, střed města, rozvojová plocha apod.)

3

4 ZÁKLADNÍ PRINCIPY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ OBCÍ, MĚST A KRAJŮ
Decentralizace Dekoncentrace Subsidiarity Nezávislosti Partnerství

5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ OBCÍ, MĚST A KRAJŮ
Orgány obce a kraje vykonávají působnost ve věcech územního plánování jako působnost přenesenou, nestanoví-li zákon, že o věci rozhoduje zastupitelstvo obce nebo kraje Ministerstvo může zasahovat do působnosti orgánů krajů a obcí jen v zákonem stanovených případech, a to pouze v záležitostech týkajících se rozvoje území státu; postupuje přitom v součinnosti s orgány krajů a dotčených obcí

6 Princip partnerství Reflexe mocenských aspektů rozvoje území, koncept vládnutí, dobrého vládnutí Nepodporují se technicky ideální řešení rozvoje území , ale taková řešení, která jsou přijatelná pro všechny relevantní subjekty v území Zapojování veřejnosti Kdo a jak má právo monitorovat území, činnost firem a státu ? (hnutí Duha) Jak bude definována odpovědnost za nakládání s územím ? Jak dostat do Úp všechny zájmy v území ? Informační expanze! Příliš liberální přístup ČR

7 Územní plány krajů Zásady územního rozvoje (dříve územní plán velkého územního celku) Územně analytické podklady Územní studie Další relevantní dokumenty a studie

8 Zásady územního rozvoje ZÚR
Nástroj územního plánování od r. 2007 Schémata se základními požadavky na uspořádání území kraje, na účelné využití území kraje s cílem jeho rozvoje Strategický územní plán kraje Vymezují plochy a koridory s významem pro rozvoj území Obecná pravidla pro rozvoj daného území, stanovují větší rozvojové záměry, které mají dosah i za hranice daného kraje (např.: kudy povedou důležité dopravní stavby nebo kde se musí počítat s významnými rozvojovými oblastmi apod.) Jsou nadřazeny územním plánům obcí – definují pro jednotlivé rozvojové priority úkoly pro územní plánování obcí (doprava, technická infra, krajina, bytová výstavba) Propojit územní plány jednotlivých obcí Nutná aktualizace každé 4 roky Příklad Plzeňský kraj: kraj.cz/cs/clanek/zasady-uzemniho-rozvoje-plzenskeho-kraje

9 Územně analytické podklady ÚAP
Cíl: soustavné a komplexní zjišťování a vyhodnocování stavu a vývoje území kraje Stavební zákon,  vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti obsahují omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů (limity využití území), záměry na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území Nutnost aktualizace každé dva roky OBSAHUJÍ: podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území (PURÚ) , které zahrnují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, limity využití území, zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ): zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území s uvedením jeho silných a slabých stránek, příležitostí a  hrozeb v tématickém členění zejména na horninové prostředí a geologii, vodní režim, hygienu životního prostředí, ochranu přírody a krajiny, zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa, veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu, sociodemografické podmínky, bydlení, rekreaci, hospodářské podmínky

10 Územně analytické podklady ÚAP
Neveřejný proces přípravy a zpracování Využitelné pro kraje i ORP – základ pro pořizování územně plánovací dokumentace Rozbor udržitelného rozvoje území zdroj při plánování rozvoje území – podklad pro ZÚR charakterizují významné hodnoty regionu, limity i možnosti jeho dalšího rozvoje Kromě prostorových vztahů ÚAP zohledňují také ekonomické, sociálně demografické a kulturní aspekty nebo úroveň životního prostředí Povinně sledované jevy . Definují oblasti, které by se měly v ZÚR řešit

11 Participace obcí na tvorbě ÚAP
Nutnost, aby obce založily „Radu obcí pro udržitelný rozvoj území“ Pro správní obvod obecního úřadu obce s rozšířenou působností může její starosta, se souhlasem obcí v jejím správním obvodu, zřídit jako zvláštní orgán této obce Radu obcí pro udržitelný rozvoj území Rada obcí projednává územně analytické podklady a vyhodnocení vlivů územních plánů na udržitelný rozvoj území Vydává k nim na základě výsledků projednání příslušnému pořizovateli své stanovisko, popřípadě své vyjádření.

12

13 Územní studie Dříve urbanistické studie, územní generely nebo územní prognózy Nový stavební zákon pořizována pro ověření možností využití konkrétního řešeného území, zastavitelných nebo přestavbových ploch nebo vybrané části nezastavěného území z hlediska komplexního řešení krajiny Územní studii lze využít například pro prověření a posouzení: územních podmínek ochrany hodnot území při řešení střetů zájmů (rekreace nebo těžby nerostných surovin se zájmy ochrany přírody apod.), umístění dopravních systémů nebo technické infrastruktury, umístění územního systému ekologické stability, umístění obnovitelných zdrojů energie v krajině, řešení vybraných problémů urbanistické koncepce (uspořádání zastavitelných ploch, dopravního řešení, technické infrastruktury, umístění občanské vybavenosti, zeleně aj.) Územní studií může být také detailněji prověřeno řešení obsažené v ÚPD, např. může navrhnout umístění místní komunikace a navazující parcelaci plochy bydlení vymezené územním plánem. Územní studií lze prověřovat a posuzovat jakékoliv změny v území bez většiny formálních náležitostí, které jsou vyžadovány u pořizování územně plánovací dokumentace.

14 Územní studie studie


Stáhnout ppt "POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE"

Podobné prezentace


Reklamy Google